İzmir Arabuluculuk Taraf Vekilliği

İzmir Arabuluculuk Taraf Vekilliği Avukatı, Arabuluculuk Taraf Vekilliği

Arabuluculuk, dünyada yaygın olarak kullanılan “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemlerinden biridir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Alanında uzman avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN tarafından arabuluculuk taraf vekilliği konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Adres: Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı Kapı No:57 K:7 D.No:72 Saray İş Hanı, 35210 Konak/İzmir

Telefon: +905354012450

Mail: info@mervekolman.av.tr

Bir başka anlatımla, Arabuluculuk tarafsız bir kişinin taraflara müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmaları konusunda yardım sağladığı gönüllü, bağlayıcı olmayan ve özel bir uyuşmazlık çözümü sürecidir.

Tüm dünyada arabuluculuk sistemlerinin uygulanması ve hızla gelişmesi, farklı kültürel, geleneksel ve yargı sistemlerinde ortak kabul edilebilir bir çözüm yolu ile uyuşmazlıkların gönüllü, hızlı ve gizli olarak giderilmesi her alanda cazipliğini göstermektedir.

Ülkemizde 2013 yılında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile yasalarımızda yer alan arabuluculuk sistemi hızla gelişmektedir. Bu kanun kapsamında; üzerinde serbestçe tasarruf edilebilen iş veya işlemlerden doğan her türlü özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabuluculuk yoluna başvurulabilmektedir.

Ayrıca yapılan kanuni düzenlemelerle bazı uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk yoluna başvuru dava şartı kapsamında düzenlenmiştir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması, 1/1/2018 tarihi itibariyle, dava şartı haline getirilmiştir.

19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanunun 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Son olarak 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna 73/A maddesi olarak eklenen hüküm ile tüketici mahkemelerine açılacak olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda arabuluculuğa başvuru dava şartı haline getirilmiştir.

Yaşanan tüm bu gelişmeler yalnızca hukukçuları değil; arabuluculuk sürecini birebir deneyimleyecek ve yararlanacak olan uyuşmazlığın tarafı olan kişileri de etkilemektedir.

Tarafların daha hızlı, daha ucuz ve daha iyi sonuçlara ulaşmalarını sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk hususunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bir avukat yardımıyla tarafların aydınlatılması kişileri çözüm yolu ve süreç hakkında tatmin edici bilgiye sahip hale getirir.

Arabuluculuk, tarafların yeterli bilgiye sahip, vekillerinin veya danışmanlarının arabuluculuk sürecinin ilkeleri ve müzakere teorileri konusunda bilgi ve beceri sahibi olduğu durumlarda daha başarılı olur. Tarafların vekilleri müvekkillerine müzakere masasına gelme, diğer tarafın kabul edeceği en uygun arabulucuyu seçme ve sıklıkla bir mahkeme salonunda veya tahkim kurulunda elde edilemeyecek sonuçlara ulaşma konularında yardım sağlamada hayati bir rol oynayabilirler. Fakat bunu yapabilmek için, dava açma veya tahkim alanlarında gerekenden çok daha farklı bir dizi bilgiye ve farklı becerilere sahip olmaları gerekir.

Bu anlamda arabuluculuk sürecine arabuluculukta taraf vekilliği konusunda kendini geliştirmiş, çözüm yolunun içinden ve müzakere sürecini müvekkili açısından tüm artı eksileri ile değerlendirebilecek öngörüye sahip vekiller yardımıyla dahil olmak süreçte taraflar açısından fark yaratacak etkiye sahiptir.

Vekil sürece hazırlıklı değilse müzakerelerde ne ile karşılaşacağını ve ne yaptığını bilmiyor ise müvekkilini ciddi anlamda zarara uğratabilir. Arabuluculuk faaliyetleri tarafların vekillerinin müzakereci tavırdan çok, saldırgan tavır sergilediği durumlarda başarısızlığa uğrayabilir. Örneklemek gerekirse “talebimizi/teklifimizi kabul etmezler ise anlaşmayız, uyuşmazlık dava yoluna gitsin, nasılsa biz haklıyız” mantığı ve yaklaşımı ile arabuluculukta vekillik yapan avukatın uyuşmazlığın çözümünde müvekkilini tatmin edebilir bir kazanım elde edebilmesi mümkün değildir.

Avukat veya arabuluculukta uygulayıcı olarak hareket eden profesyonel kişi, müvekkilinin mevcut davasının ötesinde, geniş anlamda müvekkilini anlaşmaya yönlendiren veya anlaşmadan uzaklaştıran ticari, finansal, sosyal, ilişki tabanlı ve diğer olası unsurları bilmek zorundadır. Biz Avukatlar mahkeme süreci tarafından düzenlenen biçimlendirilmiş bir davaya odaklanmak üzere eğitiliriz. Arabuluculuk bizleri çok daha geniş bir açıdan bakmaya ve hakkında ciddi anlamda bir eğitim almayı gerektiren bir yaklaşımı benimsemeye mecbur kılar.

Arabuluculukta yaşanan değişimi yakalayarak kendisini geliştirmiş bir vekil arabuluculuk sürecini müvekkillerinin yararına en iyi biçimde kullanacaktır. Arabulucu ve Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman birçok arabuluculuk sürecini yönetmiştir, bu alanda yetkin tecrübeleri ile müvekkillerine taraf vekilliği konusunda hizmet vermektedir.

Neden Arabuluculuk Sürecine Bir Vekille Katılım Sağlanmalı?

Sürece avukat ile katılım zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak süreçte bir avukat ile temsil edilmenin taraflar için birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle yeterli bilgi, birikim ve deneyime sahip bir avukatın çözüm yolu ve süreç hakkında somut uyuşmazlığınız çerçevesinde sizi aydınlatması hakkınız olana güveninizi pekiştirecektir.

Avukatın aldığı mesleki eğitimi ve aklının getirdiği eleştirel düşünme, problem çözme yetkinlikleri ile sergileyeceği iletişimi ve savunma becerisi arabuluculuk sürecinde dengelenir. Avukat bilgiyi özümsemek ve işlemek, mesaj kalıplarını görmek, dilsel ipuçları ve sosyal olarak yapılandırılmış anlamları bulmak üzere eğitilir. Avukat ayrıca hususlara ilişkin algıları netleştirerek, tarafların menfaatlerini daha iyi anlamalarını sağlayarak ve konuyu farklı şekillerde görebilme yollarını ortaya koyarak veya en azından tarafların bir araya gelmesinin mümkün olmadığı ve bir kenarda bırakılması mecburi olan zorlukları ortaya koyarak anlaşmaya varma hususunda yeni yollar bulmayı sağlar.

Avukat müvekkilinin memnun olduğu bir çözüm yolunu uygulamaya koyan işleyen bir arabuluculuk anlaşmasının güvencesidir. Uygulanabilir tatminkâr bir anlaşma akdedilmesine katkı sağlayarak uyuşmazlığın çözümü ile masadan kalkabilmek dava açmakta ve takibini sürdürmekte gerekenden çok daha farklı bir dizi bilgiye ve farklı beceriye sahip olmayı gerektirir.

Bu özellikleri taşıyan, mesleki olarak arabuluculuk deneyimi ve eğitimine sahip avukatlık kimliği ile hem arabuluculuk sürecinde hem de tahkim sürecinde sizlere vekillik hizmeti de sunmaktayız. Menfaatinize en uygun olanı, en kısa sürede ve en ekonomik yoldan almanız için gerekli özen ve özveriyi sağlıyoruz.

Av.Arb Merve Topbaşoğlu Kolman’ın arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili avukat olarak müvekkillerine verdiği başlıca hizmetler;

  • İş Hukuku uyuşmazlıkların taraf vekilliği
  • Ticaret Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Tüketici Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Sigorta Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Bankacılık ve Finans Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Miras Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Boşanma, Velayet, Nafaka uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Mal paylaşımı uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Fikri ve Sinai Haklar Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği
  • Sağlık Hukuku uyuşmazlıklarında taraf vekilliği

İzmir Arabuluculuk Taraf Vekilliği  avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar arabuluculuk taraf vekilliği davaları olan avukatlardır.

İzmir En iyi arabuluculuk taraf vekilliği avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Kamu düzeni ile alakalı olmayan cebri icraya uygun durumlarda kişiler arabulucuya yönelebilir.

Sözleşme konusu yapılabilen durumlarda tarafların uzlaşmaları için müzakere sürecini yöneten avukata arabulucu denmektedir.

Arabulucu sürecinde anlaşma sağlanamaması durumunda mahkeme süreci başlatılabilmektedir.