Çekişmeli Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ? Çekişmeli boşanma davaları tarafların evlilik birliğinin sonlandırılması konusunda anlaşmaya varamadığı durumlarda açılan boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davaları Aile mahkemelerinde açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebeplerine dayanarak açılabilmektedir.

İlgili Sayfa: İzmir Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma Türk medeni kanunun 166’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davaları evli bireylerin birbirleri ile anlaşamaması durumunda, boşanma kararı almaları ile aile mahkemesine başvurmaları ile başlayan bir süreçtir. Evlilik ortak irade ile alınan bir karardır. Evlilik nasıl ortak irade ile kuruluyor ise evliliğin sonlandırılması da ortak irade ile yapılabilir. Fakat ortak irade ile sonlandırılamayan boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları denmektedir. Eşlerin ortak iradeleri ile boşanma kararı almaları durumunda her konuda anlaşma sağlanması ile taraflarca hazırlanan protokol ve tarafların beyanlarının hâkim karşısında tekrarı ile anlaşmalı boşanma gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı boşanma gerçekleşemez ise hâkim anlaşılamayan konularda vermiş olduğu karar ile sonlandırır. Bu tanımdan yola çıkarak söyleyebiliriz ki çekişmeli boşanma davası aslında eşlerin anlaşamadıkları konuların hâkim kararı ile sonuçlandırılması işlemidir. Çekişmeli boşanma davası eşlerin boşanma hususunda veya boşanma yanında fer’ ileri olarak adlandırılan velayet, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda anlaşamaması hallerinde açılır. Taraflar boşanma, fer’ ileri konusunda çekişerek mahkemece kendi lehlerine karar verilmesini hedeflemektedir. 

Çekişmeli boşanma davası açmak için Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebeplerinden en az biri mevcut olmalıdır. Bunlar özel ve genel boşanma sebepleri olarak adlandırılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; 

 • Zina,
 • Hayata kast, 
 • Pek kötü muamele, 
 • Onur kırıcı davranış küçük düşürücü suç işleme, 
 • Haysiyetsiz hayat, 
 • Terk, 
 • Akıl hastalığı.

Genel boşanma sebepleri olarak adlandırılan: evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) ve fiili ayrılık sebepleridir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasını açan davacı tarafın, özel boşanma sebepleri veya genel sebeplerin bir veya birkaçına dayalı olarak, karşı davalı taraftan istenilen tüm talepleri içeren yazılı bir dilekçeyi, boşanma sebebinin ispatı için gerekli olan delilleri ile adliyelerdeki tevzi bürosuna sunması ile ikame edilmektedir. Boşanma davası açan davacı taraf boşanma nedenini mahkemeye ispat etmekle yükümlüdür.  Çekişmeli boşanma dilekçesinin sunulacağı görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı il veya ilçe adliyelerinde ise asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla çekişmeli boşanma davasına bakmaktadır. Yer olarak yetkili mahkeme eşlerin son olarak en az 6 ay birlikte yaşadıkları aile konutunun bulunduğu bölge veya davacının ikametgâh bölgesindeki mahkemedir. 

Davacı taraf adliyelerdeki tevzi bürosuna, dava dilekçesi sunduktan sonra ilgili harç ve masraflar vezneye yatırır. Harç ve masrafların ödenmesi ile dosyaya derhal bir esas numarası verilmekte ve dava dosyasının hangi mahkemeye tevzi edildiği belirlenmektedir. Eşlerden biri kendi ikametgahının bulunduğu ya da eşiyle birlikte son 6 aydır oturduğu aile konutunun bulunduğu yerdeki aile mahkemesine giderek çekişmeli boşanma davası açabileceği gibi dilerse bir boşanma avukatına vekâlet vererek de çekişmeli boşanma davasını açabilir. Boşanma avukatı ile dava sürecinin takibi ve usulüne uygun yürütülmesi kişi açısından da daha kolay olacaktır. Dava dilekçesi verildikten sonra aile mahkemesi davalı tarafa boşanma davasının açıldığına dair tebligat çıkarır. Çekişmeli boşanma dava süreci böylelikle başlamış olur.

Çekişmeli Boşanma Davası Dava Dilekçe Örneği

 AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İZMİR

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

D. KONUSU : Davalının kusurlu davranışları ile müşterek hayatın temelinden sarsılması sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle tarafların boşanmalarına, verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALAR:

1-Taraflar ………… tarihinde evlenmişlerdir.  Müvekkil ile davalı taraf evliliklerinin başlangıçlarında her ne kadar anlaşıyor gibi görünseler de aslında dışarıya yansıtılmamaya çalışılan huzursuzluklar ve anlaşmazlıklar daha evliliklerinin ilk günlerinde kendini göstermeye başlamıştır. Evlilik birliğinin kendisine yüklediği görev ve gereklerine titizlikle uyan davacı müvekkil, büyük bir sabırla davalı tarafın bir takım olumsuz davranışlarına katlanmış, kendisine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak davalı tarafın evlilik birliği boyunca geçimsiz ve sorumsuz tutumu, evliliklerinde çoğunlukla geçimsizliğe yol açmış ve bu geçimsizlik zaman zaman fiziksel ve psikolojik şiddete dönüşmüştür.

2-Müvekkil davacı taraf, davalı tarafın işi sebebiyle ……..  şehrinde ikamet etmiş, bu süre boyunca ailesinde uzak kalmış, boşluğa düşmüş, yalnızlık hissetmiş fakat davalı taraf tarafından herhangi bir psikolojik destek veya ilgi görmemiş aksine davalı taraf iş hayatında yaşadığı tüm olumsuzlukları müvekkilime yüklemiş, müvekkilimi yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkûm etmiştir. Davalı taraf müvekkilimi evlilikleri boyunca her konuda olumsuz eleştirilere maruz bırakmış, kendisini hiçbir konuda desteklememiş veya takdir etmemiştir. Her konuda müvekkilin özgüvenini zedelemiş, müvekkilimin kendine olan saygısını ve özgüvenini kaybettirmiştir.

3-Sonuç olarak, davalı taraf evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluklara uyum sağlayamamış, evlilik süresince sergilemiş olduğu tutum ve davranışlarla ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir. Davacı müvekkilimin bundan sonraki hayatını hiç olmazsa huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmesi kendisinin en doğal hakkıdır.

4-Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere davalı tarafın kusurları ile neden olduğu şiddetli geçimsizlik ve davacı müvekkilin tüm çabalarına rağmen halen de devam eden bu şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamına imkân vermeyecek ölçüde olması sebebiyle iş bu davayı açma gerekliliği hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK m.162,163, ve devamı hükümler, diğer ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER         : Nüfus kayıtları, tarafların sosyal ve ekonomik durumunu belgeleyen kayıtlar, tanık beyanları ve her türlü yasal delil.

TALEP VE SONUÇ    : Açıklanan ve resen dikkate alınacak nedenlerle evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından haklı davamızın kabulü ile  tarafların boşanmalarına,  yargılama giderleriyle, vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

 DAVACI VEKİLİ

 AV. MERVE TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Eki: 1-Vekaletname sureti

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları eşler arasında boşanmadan sonra ortaya çıkan hukuki sonuçlarda anlaşmaya varılamamasından kaynaklı dava türüdür. Örneğin; nafaka, müşterek çocukların durumu ve mal paylaşımı gibi durumlarda anlaşmazlık yaşanması ve bu durumda anlaşmalı boşanma mümkün olamayacağı için taraflardan biri çekişmeli boşanma davası açmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında dava süreci eşler arasında çıkan uyuşmazlıklardan dolayı uzun bir süreci kapsayabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer soruna cevap olarak ise; çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına nazaran çok daha uzun sürmektedir.

Ancak bir süre belirtmek gerekirse çekişmeli boşanma davaları ortalama 1,5 ile 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Bu süreç davanın içeriğine sunulan delillere, belgelere göre değişkenlikler göstermekte olup bununla birlikte verilen karara itiraz sonucu istinaf mahkemelerine başvuru yapıldıktan sonraki süre 6 ay, Yargıtay’a başvuru yapıldıktan sonra karar süresi ise ortalama 1 sene olarak belirtilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları karmaşık ve uzun süreçlerle ilerler. Çekişmeli boşanma davalarında davanın açılmış olduğu yer, tanık sayısı ve tanıkların mahkemeye iştirak durumları, sunulan delillerin incelenmesi gibi faktörler dava sürecini ve dava süresini belirleyen önemli faktörlerdir.

Tarafların uzlaşmaya varamadıkları konulara göre de süreç değişebilir. Çekişmeli boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanması için bir boşanma avukatı ile süreci yönetmek gerekmektedir. Boşanma sebeplerinin ne olduğu da oldukça önem arz etmektedir. Genel boşanma sebepleri ile açılan davalar ve özel boşanma sebepleri ile açılan davaların hukuki süreçleri ve sonuçları da birbirinden farklıdır. Çekişmeli boşanma davaları 5 veya 6 celsede sonuçlanabilmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti Ne Kadar?

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların ve avukatların, davanın sonuçlanıp boşanabilmeleri için tamamlamaları gereken adımlar bulunmaktadır. Örneğin; boşanma dilekçesini hazırlamak veya vekaleten bir boşanma avukatına hazırlatmak ve sunmak, dava ve cevap dilekçesi süreçleri, yargılama öncesi eksiklerin giderilmesi ve duruşmaya hazırlanma süreci, avukatlar arasındaki müzakereler, duruşmaların takip edilmesi, tanıkların hazır bulundurulması, boşanmanın kesinleştirilmesi veya aleyhe verilen karara karşı istinaf itirazının hazırlanması gibi süreçler sebebiyle masraf ve ücretler de artış göstermektedir. Aynı zamanda çekişmeli boşanma davası avukatlık ücretleri şehirlere göre de değişkenlik göstermektedir. Her şehir barosu kendisi tavsiye niteliğinde davalara göre avukatlık ücretleri tarifesi yayınlamaktadır.  Örneğin 2023 yılı için;

 • İzmir Barosu çekişmeli boşanma davası vekalet ücretini 33.000 TL olarak belirlemiştir,
 • İstanbul Barosu çekişmeli boşanma davası vekalet ücretini 35.000 TL olarak belirlemiştir,
 • Ankara Barosu çekişmeli boşanma davası vekalet ücretini 28.690 TL olarak belirlemiştir.

Ücretlerde her yıl barolar tarafından belirlenmektedir.

Çekişmeli boşanma davası ücreti toplamı karşı vekalet ücreti, dosya masrafları, yatırılması gereken harçlar ve vergilerden ibarettir. 2023 yılında çekişmeli boşanma davası ücretleri maktu harçlar toplamı yaklaşık 1.000 TL tutarında olup harçlar sadece boşanma, tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerli olacaktır. Ayrıca tanık ücreti, bilirkişi talebi, tebligat gideri gibi tanık sayısına veya gönderilecek tebligat sayısına ve bilirkişi masrafına göre değişebilen masraflar alınmaktadır. Bu gibi harç ve masraflara yargılama giderleri denilmektedir. Çekişmeli boşanma davası sonucunda bu yargılama giderleri kaybeden tarafa yüklenmektedir. 

Çekişmeli Boşanma Davasında İstinaf Mahkemesi

Aile mahkemesinde boşanma davası sonuçlandıktan sonra boşanma davası süreci kesin olarak tamamlanmış değildir. Çekişmeli boşanma davası kararı kesinleşene kadar eşler henüz boşanmış sayılmazlar.  Dolayısıyla ilk derece mahkemesi olan Aile mahkemesi nezdindeki boşanma davası sonuçlandıktan sonra boşanma kararının kesinleşmesi için gerekli işlemler yapılmalıdır. Boşanma kararının kesinleşmesi; istinaf ve temyiz yoluna başvurulmaması, bu yollara başvurma hakkından feragat edilmesi ya da bu süreçlerin tüketilmesi ile gerçekleşmiş olacaktır.

İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesinin vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu düşünen taraf itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz Türk hukukunda istinaf yolu ile mümkün olmaktadır. Bunun için istinaf dilekçesi sunulması gerekmektedir. İstinaf sürecinde zamanaşımı kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 341’e göre ilk derece mahkemelerinin nihai kararlarına itiraz etmek isteyenlerin istinafa başvurabileceği öngörülmüştür. Tüm boşanma kararlarına karşı istinaf kanun yolu açık olup davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasının önemi yoktur.

İstinaf kanun yoluna başvuru şartları bakımından kural olarak aranan istinaf başvuru sınırları boşanma davalarında aranmamaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki nafaka, maddi-manevi tazminat ve malvarlığına ilişkin talepler yönünden 2023 yılı için istinaf alt sınırı 17.830 TL olarak öngörülmüştür. 

Taraflara istinaf kanun yoluna başvururken, diğer bir deyişle boşanma davasını Bölge Adliye Mahkemesine taşırken savunmanın ve iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı uygulanmaktadır. Yani bu demek oluyor ki istinaf incelemesi sadece yerel mahkemenin nezdinde ileri sürülen vakıa ve iddialar kapsamında yapılacaktır.

Bölge Adliye mahkemesi istinaf başvurusu kapsamında yaptığı inceleme sonucunda:

 • Başvuran tarafın itirazlarını haksız bulursa istinaf başvurusunun esastan reddine, usulde eksiklik tespit etmiş ise ilk derece mahkemesinde verilen kararın esasa geçmeden kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için dosyanın ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesine gönderilmesine, 
 • Verilen boşanma kararının kaldırılarak düzeltilmesine,
 • İlk derece mahkemesi olan aile mahkemesin hükmünün kaldırılmasına ve davanın kısmen veya tamamen kabulüne veya reddine karar verebilir.

Çekişmeli Boşanmayı Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Eşler arasında devam eden boşanma davasında çekişmeli boşanmayı anlaşmalı boşanma davasına dönüştürmek mümkün olan süreçtir. Çekişmeli boşanma sürecinin sonlanmasını isteyen eşlere çekişmeli olarak açmış oldukları boşanma davasını süreç devam ederken aralarında yapacakları anlaşma ile boşanmanın hukuki sonuçlarını kendi aralarında uzlaşarak çözüme varma imkanı sağlanmaktadır. Böylelikle eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak aile mahkemesine sunması ile çekişmeliden anlaşmalı boşanma davasına geçilen süreç başlamış olur.  Anlaşmalı boşanma davası ile dava sürecine devam etmek taraflar için her zaman daha az yıpratıcı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası çok daha kısa sürede sonuçlanabilmekte iken çekişmeli boşanma davası epey uzun yıllar sürebilmektedir. Bu yüzden taraflar bazen bu sebeplerle çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra anlaşma yapabilmektedir. Bu durumlarda davanın çekişmeli olarak açılmış olmasının bir önemi olmamaktadır. Anlaşmalı boşanma için protokol hazırlanıp çekişmeli olarak açılan boşanma davasına sunulduktan sonra dava anlaşmalı olarak sonuçlanacaktır. Ancak tarafların sadece sürecin uzamaması için haklarından feragat ederek çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirmeleri halinde mağdur olabileceklerini de bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle tüm bu süreç ve yasal hakları ile alakalı olarak başarılı bir boşanma avukatından destek almaları her zaman taraflar açısından daha sağlıklı olacaktır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – Karar:2018/15024’e göre; davacı erkek, Türk Medeni Kanunundaki boşanma sebeplerinden birine dayanarak 28.08.2015 tarihinde boşanma davası açmış, 01.03.2016 tarihinde ise taraflarca çekişmeli olarak devam eden dava dosyasına anlaşma protokolü düzenlenilerek, çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülmüştür. Mahkeme TMK 166/3 maddesini gerekçe göstererek, anlaşmalı boşanma kararı vermiş ise de taraflarca tam olarak anlaşma sağlanılmadığı halde, ilk derece mahkemesinin uzlaşma sağlandı kabul ederek yazılı şekilde hüküm vermesi doğru olmadığı gibi, davacı tarafın temyizi ile de mevcut anlaşma da zaten bozulmuştur.

Gerçekleşen bu durum ile taraflar arasında görülmekte olan davanın, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince çekişmeli boşanma davası olarak yeniden ele alınması gereği hasıl olmuştur. O halde, mahkemece mevcut dosya kapsamı dikkate alınarak bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. Bu sebeple tekrardan belirtmek isteriz ki; çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı boşanma davasına çevrilmesi kararını almadan önce tarafların bir boşanma avukatına danışmaları büyük önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma davası davacı tarafından açılmaktadır ve davalı herhangi bir şekilde davayı takip etmezse dava düşer. Davalı taraf aynı zamanda davayı takip etmek istemediğini belirtir ise de hâkim dosyanın yargılamadan kaldırılmasına karar vermektedir. Davacı olan tarafın davasından feragat etmesi durumunda da dava düşer. Bir başka seçenek olarak davacı-karşı davalı ve davalı-karşı davacı olan tarafların karşılıklı davalarından ve çekişmeli boşanma davasına dayalı olarak taleplerinden vazgeçmeleri durumunda da çekişmeli boşanma davası düşmektedir.

Taraflar aile mahkemesinde devam etmekte olan çekişmeli boşanma davalarının görülecek olan duruşmasına katılmaz ise hâkim derdestlik kararı verecektir ve dosyayı işlemden kaldıracaktır. Hâkimin vermiş olduğu derdestlik kararından itibaren üç aylık süre içerisinde taraflardan ikisi de itiraz etmezse çekişmeli boşanma dava dosyası düşecektir. Ancak belirtmekte fayda var ki dosyanın işlemden kaldırılması kararından itibaren eğer bir ay içinde itiraz edilir ise yeniden harç ödenmez.

Fakat verilen bu bir aylık süre geçirilmiş ise aile mahkemesi veznesine yenileme harcı ödenmesi gerekmektedir. Ama tabii boşanma davası nasıl düşer sorusunun cevabı aslında en çok da davanın türüne göre değişkenlik göstereceği yönündedir. Bazı durumlarda meydana gelen zamanaşımı istisnaları boşanma davalarının düşmesine neden olmaktadır.

Boşanma davasının düşmesinden sonra birden fazla sonuç ve ihtimaller ortaya çıkabilmektedir. Özetle belirtmek gerekirse çekişmeli boşanma davası; tarafların davadan vazgeçmeleri, feragat etmeleri, davacı tarafın davayı takip etmemesi, duruşmalara katılmaması halinde düşer.

Davacı tarafın kendisi veya avukatının mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmaması hallerinde eğer davalı taraf da davayı takip etmek istemez ise, çekişmeli boşanma dava dosyası işlemden kaldırılacaktır. Bununla birlikte taraflardan hiçbiri 3 ay içinde dosyayı yenilemez ise çekişmeli boşanma davası düşecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İkinci Duruşma Nasıl Olur?

Ön inceleme duruşması hem yargılamanın konusunun belirlendiği hem de yargılama için gerekli olan tüm delillerin ve tarafların birbirlerinden taleplerinin tespit edildiği bir duruşmadır. Hâkim bu duruşmada tarafları sulh olmaya davet etmekle yükümlüdür. Sulh teklifi taraflar tarafından kabul edilmez ise veya taraflar anlaşma sağlayamaz ise, bu durum duruşma zaptına geçirilerek duruşmaya devam edilir.

Tahkikat aşaması ikinci duruşmanın da görüldüğü aşama olup ön inceleme duruşmasından son duruşmanın yapılacağı ana kadar olan süreci ifade etmektedir. Bu süreçte tarafların öne sürmüş olduğu delillerin değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu süreçte delil niteliğinde olabilecek hususlarda çeşitli kurumlardan belge talep edilmesi, tanıkların dinlenilmesi, eğer gerek görülürse keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması konuları gündeme gelecektir.

Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hâkimi, tarafların iddia ve savunmaları ile toplanan kanıtları da inceledikten sonra, duruşmada bizzat hazır bulunan taraflara veya vekillerine tahkikatın bütünü hakkında açıklama yapmaları için söz hakkı vermektedir.

Tahkikatın bütünü hakkında yapılan açıklamalar sırasında taraflar veya vekilleri iddia veya savunmalarını genişletemez veya değişiklik yapamazlar. İddia ve savunmaların genişletilmesi ya da değiştirilmesi hususunda davalı tarafın veya vekilinin ıslah ve karşı tarafın açık rızası hükümleri ise geçerlidir ve saklıdır.

Çekişmeli boşanma davasına bakan aile mahkemesi hâkimi, tahkikat aşamasının da tamamlanmasından sonra, taraflara sözlü yargılama ve boşanma konusunda karar vermek için tarafların belirlenen gün ve duruşma saatinde mahkemede hazır bulunmalarını iki tarafa da bildirmek suretiyle duruşmaya davet eder.

Çekişmeli Boşanma Davasında Kadının Hakları

Çekişmeli boşanma davalarında kadının hakları ve hak kaybına uğramaması büyük ölçüde önem arz etmektedir. Boşanan kadının hakları kanunla korunmaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki dini nikah ile birliktelik yaşanıyorsa ve taraflar arasında resmi nikah bulunmuyorsa kanunen kadının hakları söz konusu olmaz. Kadın çekişmeli boşanma davasında aşağıdaki hakları talep edebilir:

 • Maddi ve manevi tazminat hakkı,
 • Kadının tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası hakları,
 • Mal paylaşımından kaynaklı alacak hakkı,
 • Aile konutu şerhi talep etme hakkı,
 • Adli yardım hakları,
 • Şiddet riskine karşı koruyucu tedbirlerin uygulanmasını talep etme hakkı
 • Müşterek çocuğun velayeti hakkı
 • Müşterek çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı gibi daha sayabileceğimiz birçok hakkı bulunmaktadır. 

Bu hususta çekişmeli boşanma davası sürecini bir boşanma avukatı ile yürütmek kadının hak kaybı yaşamaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında hakların talep edilmiş olması kadın açısından çok önemlidir. Çünkü bazı hakları hâkim kendiliğinden kadın talep etmedikçe gözetememektedir. Kadının haklarının neler olduğu tespit edilerek delillerle birlikte hâkimin bunlara yönelik karar vermesini sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle kadının hak taleplerini HMK ve TMK’ya göre yapması gerekir.

Çekişmeli boşanma davasında kadınların haklarından en önemlisi ve kadının çoğunlukla bilgisizliği nedeniyle faydalanamadığı kadının tedbir nafakası hakkıdır.

Tedbir nafakası, çekişmeli boşanma davası açıldığında; hâkim tarafından alınan, davanın süresince gerekli olan; özellikle tarafların barınması, geçimi ve varsa müşterek çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemlerden biridir.

Kadın çekişmeli boşanma davası açılması durumunda; barınması, geçinmesi ve müşterek çocukların bakımı ve korunmasına ilişkin olarak boşanmak istediği eşinden aile mahkemesi aracılığı ile tedbir nafakası talep edebilir. Ancak belirtmek isteriz ki kadının bu nafakaya ihtiyacının olması gerekmektedir. Kadın, hazırlamış olduğu dilekçe ile miktar belirterek tedbir nafakası talebini öne sürmelidir.

Çekişmeli Boşanma Aşamaları

Çekişmeli boşanma davalarında Türk Medeni Kanunu madde 118 ve devamındaki maddeler uyarınca yazılı yargılama usulü uygulanmaktadır.  Çekişmeli boşanma davalarının işleyişine ilişkin olarak önemli noktaları kısaca özetlemek gerekirse:

Yazılı yargılama usulü gereği taraflar sırasıyla dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap sunacaktır. Genellikle davalı taraf, sunduğu cevap dilekçesi ile karşı dava dilekçesini de sunmaktadır. Davalı taraf, dava dilekçesinin aile mahkemesi tarafından kendisine tebliğ edilmesinden sonra iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunması gerekmektedir.  Davalı tarafın cevap dilekçesini sunması akabinde davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren yine iki haftalık süre içerisinde cevaba cevap dilekçesini sunmalıdır. Son olarak davalı taraf kendisine cevaba cevap dilekçesi tebliğ edildikten sonra yine iki haftalık süre içerisinde ikinci cevap dilekçesini sunacaktır. 

Böylelikle dilekçeler teatisi aşaması son bulacaktır. Bundan sonraki süreçte aile mahkemesi tarafından ön inceleme duruşmasına davet için taraflara davetiye çıkarılacaktır. Bu çıkarılan davetiyede mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına katılmamanın hukuki sonuçları da taraflara ihtar edilmektedir. Aynı zamanda taraflara davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinde belirttikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri de mahkemeye sunmaları verilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ihtar edilmektedir.  Ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlara ilişkin incelemeler gerçekleştirilmektedir. Ön inceleme duruşması sonrasında da tahkikat aşamasına geçilir ve esasa ilişkin incelemeler yapılır.

Tahkikat aşaması birden fazla celseden oluşmaktadır. Bu aşamada tarafların sunmuş oldukları iddia ve savunmaları değerlendirilmektedir. Ayrıca bu aşamada tarafların bildirdiği tanıklar da dinlenerek tarafların boşanma konusundaki kusurlarının tespiti amaçlanmaktadır.

Tahkikat aşamasından sonra karar aşamasına geçilmekte ve sözlü tahkikat için duruşma günü ve saati verilerek tarafların duruşmaya katılmamaları halinde ise yokluklarında karar verileceği taraflara ihtar edilmektedir. Duruşmada ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesi kararını açıklar ve duruşmadan yaklaşık 3 veya 4 hafta içerisinde gerekçeli karar düzenler. Gerekçeli kararın sonucunda verilen karara yasal itiraz süresi içerisinde İstinaf Mahkemesine başvurulacağı belirtilir. Verilen kararı haksız bulan veya kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünen taraflar önce istinafa, sonra da temyiz kanun yollarına başvurulabilme hakkına sahiptir ve böylelikle dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay’a tevdi edilmesi sağlanacaktır. 

Görüldüğü üzere, özetleyerek açıklamış olmamıza rağmen çekişmeli boşanma davaları son derece karmaşık bir süreç içermektedir. Bu sebeple bu sürecin mutlaka alanında uzmanlaşmış bir çekişmeli boşanma avukatı aracılığı ile yürütülmesini tavsiye etmekteyiz.

Çekişmeli Boşanmada Avukat Şart Mı?

Evlilik birliğindeki temel soruna dayalı olarak, boşanmak isteyen taraf avukat aracılığıyla boşanma davası açabilir. Boşanma davaları ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun aile mahkemelerinde görülmektedir ve boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davasında da avukat olmadan tüm kişiler haklarını kendisi elbette savunabilir. Ancak özellikle çekişmeli boşanma davaları teknik takip ve önemli ölçüde hukuki bilgi gerektirdiği için kişilerin çekişmeli boşanma davalarında avukat desteği alması daha doğru olacaktır. Ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi boşanma davalarının takibinde avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktır.

Yani kısacası boşanma davalarında avukat şart değildir. Boşanma davası açmada ve davanın takibini yapma hususunda kişiler internet aracılığıyla bazı örnek dilekçeler bulmaktadır. Ancak internet üzerinden elde edilen bu dilekçeler ile boşanma davaları bir yere kadar yürütülebilmektedir. Kişiler hukuki kayıplar vermemek ve dava sürecini profesyonelce yürütülmek için boşanma davalarını avukatla takip etmeleri çok daha faydalı olacaktır.

Fakat maalesef kişiler çekişmeli boşanma davalarında vekil olmadan boşanma ve mal rejimi tasfiyesi davaları açarak ve bazen geri dönüşü olmayan hatalar yaparak ciddi hak kayıpları yaşamaktadır. Bu hatalar ile kişi yeniden dava açma hakkını da kaybedecek ve sonrasında bir boşanma avukatı desteği almaya karar verse bile avukatın maalesef ki durumu düzeltmesi mümkün olmayacaktır. Bu sebeple bu kadar önemli konular için kişiler muhakkak özellikle de boşanma davalarında alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek almalıdır.

Kategori : Aile Hukuku