İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ (ISTAC)

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. İstanbul Tahkim Merkezi, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir.

ISTAC’ ın tahkim ve arabuluculuk hususunda 26 Ekim 2015 yılında yürürlüğe giren kendi kuralları mevcuttur. Söz konusu kurallar modern tahkim ve arabuluculuk kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır. Çağdaş ve yenilikçi düzenlemeler barındıran Kurallar, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin güncel ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir.

Kararlar hakem yahut hakem kurullarınca verilmektedir. ISTAC hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahiptir.

ISTAC yapısal olarak;

  • Milli Tahkim Divanı
  • Milletlerarası Tahkim Divanı
  • Sekretaryadan oluşmaktadır.

Uyuşmazlıkların uzman kişilerce etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde çözümlenmesi amacıyla milletlerarası standartlarda hizmet sunan İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca davalar devlet mahkemelerine kıyasla çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla sonuçlandırılmaktadır. Verilen kararların dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahip olması da en büyük avantajlarından biridir.

Uyuşmazlığın çözümünün ISTAC’ a götürülebilmesi için herhangi bir üyelik şartı aranmadığından bahsetmiştik. Uyuşmazlığın ISTAC’ da çözümlenebilmesi için tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları gerekli ve yeterlidir.

Taraflar, uzman hakem veya hakemleri kendileri serbestçe seçebilirler. Uyuşmazlık hakkındaki kararlar satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi taraflar arasındaki uyuşmazlığın doğduğu alanda uzmanlaşmış hakemlerce verilmektedir.

Tahkim usulü, taraflarca ve hakemlerce, uyuşmazlığın özelliğine göre, tarafların adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden şekillendirilebilir. Böylelikle uyuşmazlığın çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, çok daha iyi bir şekilde açıklığa kavuşturulması sağlanabilir. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar.

ISTAC’dan verilecek kararların tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilebilmesi mümkündür. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur.

ISTAC’TA ARABULUCULUK

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların dostane yollarla çözümlenmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.

İstanbul Tahkim Merkezi, Arabuluculuk Kuralları uyarınca Merkez nezdinde arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk Kuralları gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışında tarafların, devlet mahkemeleri veya tahkimden önce aralarındaki uyuşmazlıkları etkili bir şekilde, dostane yollarla çözüme kavuşturmalarını sağlar. Böylelikle daha kısa sürede, çok daha az masrafla taraflar arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmayla çözümlenmesi mümkün hale gelmektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi nezdinde arabuluculuk hizmetinden faydalanacak taraflar arasında İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk Kuralları’na atıf yapan bir arabuluculuk sözleşmesi olmasa dahi tarafların gönüllü olarak Merkez nezdinden arabuluculuk sürecini başlatmaları mümkündür.

ISTAC’TA DAVA NASIL AÇILIR?

Davacı tarafında tahkim talebini içeren özet bir dilekçe yahut dava dilekçesi ile birlikte tahkim şartı ISTAC sekretarya birimine fiziken yahut elektronik yolla sunulur. Ayrıca internet sitesi üzerinden ISTAC Tahkim Talebi kutucuğu doldurularak da başvuruda bulunulabilmesi mümkündür.

Başvuru ücretinin ilgili banka hesaplarına yatırılması ve dekontun sekretaryaya gönderilmesi de gereklidir.

Davalıya hakem yahut hakem kurulu tarafından 30 günlük süre verilir. Davalının 30 gün içerisinde tahkim talebine cevap, cevap dilekçesi ve delillerini sunması gerekmektedir. Sonrasında hakem yahut hakem kurulu tarafından duruşma aşamasına geçilerek, uyuşmazlık hakkında yargılama faaliyeti yürütülür. Gerek görülmesi halinde dosyaya bilirkişi ataması gerçekleştirilir. Tahkikatın sona ermesi üzerine karar hakem tarafından Sekretarya ’ya sunulur ve taraflara tebliği gerçekleştirilir.

Duruşmalar veya toplantılar taraflardan birinin talebi üzerine veya Tek Hakem veya Hakem Kurulunun uygun görmesi durumunda video konferans veya telekonferans yöntemi ile yapılabilir. Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları ayrıca kurallarla belirlenmiştir.

ISTAC’ da tahkim yargılamasına ek seri tahkim ve acil durum hakemi kurumları da vardır.

SERİ TAHKİM YARGILAMASI NEDİR?

Seri Tahkim, taraflar arasındaki düşük miktardaki uyuşmazlıkların nihai olarak çözümlenmesi amacıyla öngörülmüş hızlı ve basitleştirilmiş bir tahkim yargılamasıdır.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları, miktarı 300.000-TL’yi geçmeyen, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların, 3 ay içerisinde, Tek Hakem tarafından, nihai, bağlayıcı ve icra edilebilir bir hakem kararı uyarınca çözümlenmesini sağlamaktadır.

ACİL DURUM HAKEMİ NEDİR?

Acil Durum Hakemi, hakem veya hakemlerin göreve başlamasının beklenemeyeceği kadar acil durumların varlığı halinde taraflara ihtiyaç duydukları geçici hukuki korumayı sağlayan, ticari hayatın gereklerine uygun ve etkin bir koruma mekanizmasıdır. Dosyanın hakem yahut hakem kuruluna havale edilmesinden önce geçici hukuki koruma önlemine ivedi şekilde ihtiyaç duyan taraf acil durum hakemi tayini başvurusunda bulunur.

Acil Durum Hakemi için başvuruda bulunan tarafın, tahkim talebi, dava dilekçesi, tahkim talebine cevap veya cevap dilekçesi sunmuş olması şartı aranmaksızın İstanbul Tahkim Merkezi Sekretaryası tarafından başvurunun alınmasını takiben 2 işgünü içerisinde Acil Durum Hakemi atanır ve Acil Durum Hakemi, 7 gün içerisinde geçici hukuki koruma önlemi hakkında karar verir.

Acil Durum Hakemi kararı, taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar, Acil Durum Hakemi kararını gecikmesizin yerine getirirler.

ISTAC YARGILAMASINDA MASRAFLAR

Yargılama masrafları ISTAC kurallarında ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yargılama masrafları ve harçlar peşin olarak yatırılmalıdır. Yargılama avansları yatırılmadığı durumda yargılama durmaktadır. Yargılama avansları başvurucu taraflar tarafından eşit iki payda yatırılmaktadır, bir taraf avans yatırmadığı durumlarda diğer taraf gerekli avans tutarının hepsini yatırabilir. Yargılama sonunda hakem kararında masrafların hükmü ayrıntıları ile yer almaktadır.

ISTAC’TA VEKİLLİK

Ülkemizde İstanbul Tahkim Merkezi, hukuk yargılamasında kendi alanında en etkili alternatif çözüm yoludur. ISTAC’ta ticari aktörler arasında yaşanan yahut yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümü söz konusudur.

ISTAC dava yargılamasına alternatif hızlı ve ucuz bir çözüm yoludur. ISTAC hakemleri, alanında uzman ve yeterli deneyime sahip kişilerden oluşmaktadır, teknik bilgi ve tecrübe gerektiren uyuşmazlıklarda hızlı ve doğru kararlar vermektedirler.

Söz konusu çözüm yollarında davacı yahut davalı sıfatıyla yer alan tarafların temsilinin ve dosyalarının takibinin alanında uzman ve deneyimli bir avukat ile yapılması en az karar merciinin uzman ve deneyimli olması kadar önem arz etmekte ve uyuşmazlığın çözümünün seyrini etkilemektedir. Av.Arb.Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN, ticari uyuşmazlıklardaki uzmanlık belgeleri ile İstanbul Tahkim Merkezindeki ticari uyuşmazlıkların çözümünde dava vekili olarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Ticari uyuşmazlıklarınız için Av.Arb.Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’dan randevu alabilirsiniz.

 

Yorum yapın

Bizi Arayın