Sigorta Hukuku

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ÖRNEK VEKÂLETNAME

Sigorta Tahkim Komisyonu Vekaletname Örneği merve Kolman

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU ÖRNEK VEKÂLETNAME

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru nasıl yapılır isimli makalemizde, komisyon ile ilgili genel bilgiler ve Sigorta Tahkim komisyonunda dosyaların takibi konusunda bilgilendirmeler yapmıştık. Sigorta Tahkim Komisyonunda avukat ile temsil için özel yetkili vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Aşağıda vekaletname içeriği ve örnek bir vekaletname bulunmaktadır. Bu vekaletname ile Sigorta Tahkim Komisyonunda avukat ile temsil edilebilirsiniz.

 VEKÂLETNAME İÇERİĞİ

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyette bulunmaya, tekrarına mahal verilmemesini ihtarla adının itiraz hakemliği listesine tekrar kaydedilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyatî ve icraî haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmaya, Komisyon nezdinde talep edilebilecek açık rıza gerektiren sağlık  verilerinin, kişisel verilerin  ve sair her türlü açık rıza beyanı gerektirir belgeleri imzalamaya ve arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, HMK ve CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adlî sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle,  birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere, ……. Barosu Avukatlarından (Sicil No: …….), ……… Cad. No: ….., ….adresinde mukim, …… Vergi Dairesi……… sicil numaralı mükellefi Avukat …… (T.C. Kimlik No: ………)’ı vekil tayin ettim. ……… yılının ………. ayının on beşinci günü (…./…./…..)

VEKÂLET VEREN:  …..

Noter Örnekli Sigorta Tahkim Komisyonu Örnek Vekaletname için Tıklayınız.

İzmir sigorta Avukatı, genel anlamı ile kişilerin karşılaşacakları zararı veya meydana gelecek olayların ekonomik neticelerini belli bir bedel ...
izmir sigorta avukatı, sigorta avukatı izmir
author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir