Tahliye Tahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinde, kiracının tahliyesini yazılı bir belge ile taahhüt ettiği durumlar için uygulamalar düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu elinde tahliye taahhütnamesi olan kişiye taşınmazı tahliye etmek için iki ayrı imkân tanır. Tahliye taahhütnamesi ile dava yolu ve icra yolu ile kiracı tahliye edilebilir. Bu konular hakkında ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir.

Kiracının tahliye taahhütnamesine dayalı dava yolu ile tahliyesi

Kiralayan, geçerli tahliye taahhütnamesi ile Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açabilir. Tahliye Taahhüttü ile dava açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus taahhüt edilen tarihtir. Tahliye davasının taahhüt edilen boşaltma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir.

Bir aylık süre aşıldığında kira sözleşmesi kendiliğinden yenilenir. Bir aylık süre aşıldığında kiralayan, tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası açamaz.

Kiralayan, bu bir aylık süre dava açma süresini 2 farklı yol ile bir kira yılına uzatabilir, bu yollar;

  • Bir aylık dava açma süresi içerisinde tahliye taahhüdü gerekçesi ile taşınmazın tahliyesini talep ettiğini aksi halde dava açacağını yazılı şekilde kiracıya bildirmesi,
  • İcra yolunu seçmesi durumlarında dava açma süresi bir kira yılına uzar.

Kiracının tahliye taahhütnamesine dayalı icra yolu ile tahliyesi

Elinde geçerli bir tahliye taahhütnamesi bulunan kiralayan İİK m. 272 gereğince bu taahhüt ile icra müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Burada da dikkat edilecek husus başlatılacak takibin taahhüt edilen boşaltma tarihinden itibaren 1 ay içinde başlatılmasıdır. İcra takibi yolunda kiracının takibe itiraz etme hakkı vardır. Takip başlatılması yolunda icra müdürlüğünce kiracıya taşınmazı 15 gün içerisinde tahliye etmesi için bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrine kiracı tarafından 7 gün içerisinde itiraz edilebilir.

  • İtiraz açıkça imzanın inkârı yönünde ise adi yazılı taahhütnameye dayanan kiralayan artık SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İTİRAZIN İPTALİ ve TAHLİYE DAVASI açmak zorundadır. Bu halde kiralayan davayı kazanır ise imza inkarında bulunan kiracı para cezasına mahkûm edilir.
  • İtiraz imza inkârı dışında başka hususlara ilişkin ise kiralayan itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesini İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN talep edebilecektir. Bu halde de kiralayan haklı çıktığı takdirde %20 icra-inkâr tazminatına hükmedilebilecektir.
  • Takibe herhangi bir itirazın olmaması yahut itirazın reddi halinde ise taşınmaz tanınan sürenin sonunda icra marifetiyle zorla tahliye edilerek kiraya verene teslim edilir.

Resim 1

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE NE KADAR SÜRER?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi en hızlı tahliye yöntemlerindendir. Süreç genellikle kısa sürmektedir. Taahhütnamenin geçerliliğin kanıtlanması hususunda bekletici mesele olmadığı durumlarda tahliye süreci başlamaktadır. Taahhütnamenin noter huzurunda hazırlanması geçerliliğinin kanıtlanmasını kolaylaştırmaktadır. Mahkemelerin iş yükü sürecin sonuçlanmasını etkilemektedir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İHTAR SÜRESİ

İlgili kanun hükmüne göre kiracı kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı şekilde üstlenmiş ve bu tarihte kiralananı boşaltmamış ise kiraya veren bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icraya başvurmak yahut dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiraya verenin kiralananın tahliye taahhüdüne dayanarak tahliye edilmesini isteme hakkını kullanabilmesi 1 aylık süre ile sınırlandırılmıştır. Kiraya veren Kiracının taahhüt ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiralananın tahliyesi için icra veya dava yoluna başvurmaz ise artık kira sözleşmesini bu tahliye taahhüdüne dayanarak sona erdiremez. Kiraya veren TBK md. 353’e göre 1 aylık dava açma süresi içerisinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirir ise tahliye taahhüdüne dayalı dava açma süresi bir kira yılı için uzamış olur.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Elinizde bir tahliye taahhütnamesi bulunduğu durumlarda izlenecek yollardan birisi mahkemeye başvuru ile dava açmaktır. Kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Tahliye davalarında, yetkili mahkeme kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir. Davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemeleri de yetkilidir. Ayrıca tahliye davaları taşınmazın aynına ilişkin davalardan olmadığı için taraflar yapacakları yetki sözleşmesi ile de yetkili mahkemeleri belirleyebilirler.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ VAR, KİRACI ÇIKMIYOR NE YAPMALIYIM?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı taşınmazı kiraya verene teslim edeceği tarihi beyan etmiş olur. Taahhütnamede belirtilen tarihte kiracının taşınmazı boşaltması gerekir. Belirlenen tarihte boşaltılmayan konut ve işyerleri için kiraya veren hukuki yollar ile taşınmazı tahliye etme hakkına sahip olur.  Tahliye taahhütnamesinin yukarıda belirtilen şartlara haiz olması durumunda kiraya veren dava yolu veya icra yoluyla taşınmazın tahliyesini gerçekleştirebilir. Her hukuki sorun kendine özel değişkenler içerdiği için tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliye davası sürecinde uzman bir izmir kira avukatı danışmanızı tavsiye ederiz.

Resim 2

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİN İLE TAHLİYE DAVASINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Tahliye taahhütnamesine bağlı açılacak tahliye davası yahut başlatılacak icra takibi oldukça kısa sürelere tabi tutulmuştur. Bu süre hak düşürücü süredir. Şöyle ki bu sürenin geçirilmesi yahut bu sürede usule uygun şekilde dava açılmamış/icra takibi yapılmamış olması halinde bir daha aynı taahhüde dayanarak hukuki yola başvurmak mümkün olmayacaktır. Tahliye taahhütnamesi ile tahliyede kanun iki yol öngörmüştür. Her somut uyuşmazlığa ve tarafların arasındaki ilişkiye göre izlenmesi gereken doğru, ekonomik ve kısa yol değişkenlik gösterebilir. Elinizde bulunan belgenin kanunda aranan unsurları taşıması da en önemli hususlardandır, aksi halde kiracının itirazları ile karşı karşıya kalınacaktır. Hak kayıplarına uğramamanız adına işin uzmanı bir avukat ile temsil edilmeniz önem arz etmektedir.

Yorum yapın

Bizi Arayın