İzmir Ticaret Avukatı

Türk ticaret kanununda düzenlenmiş olan ve diğer kanunlarda düzenlenmiş ancak bir ticari işletmeyi veya şirketi ilgilendiren iş ve işlemler ticari işlerdir. Ticari işler ticaret hukukunun alanına girer. Ticaret hukuku bünyesinde birçok alt hukuk dalını barındıran oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Avukatlık ofisimizde şirketler için arabuluculuk süreci yönetimi, dava takibinin yanı sıra önleyici hukuk hizmeti kapsamında danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır. Şirketler, hem kendi iç bünyelerinde yaşadıkları yahut yaşayabilecekleri sorunlarının çözümü için hem de diğer şirketler ile ilişkilerinde çıkan yahut çıkması olası uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik alanında uzman bir avukat ile çalışmalıdırlar.

Ticari işletme, Şirketler hukukunun yanı sıra Kıymetli evraktan kaynaklı uyuşmazlıklar, sigorta hukukundan doğan uyuşmazlıklar, taşıma hukuku ve deniz ticareti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ticaret hukukunun içerisinde yer almaktadır. Bu alt dallar içerisinde de dava ve takip çeşitliliği oldukça fazladır. İzmir Ticaret hukuku avukatı ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra ticaret hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk hizmeti de sunmaktayız. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan kanundan sonra dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamına dahil edilmiştir. Buna göre Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru zorunludur. Bu hususun atlanması halinde açılan dava usul eksikliğinden reddedilecektir. Ofisimizde müvekkillerimize arabuluculuk sürecinde vekillik hizmet sunmamızın yanı sıra tarafımıza başvuruda bulunan müvekkilimiz olmayan gerçek yahut tüzel kişilere de arabuluculuk hizmeti sunmaktayız.

Alanında uzman avukat Arabulucu Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN tarafından ticaret hukuku davalarında hem danışmanlık hizmeti verilmekte hem de dava vekilliği yapılmaktadır.

Ticaret Hukuku ve Şirket Avukatı kapsamında ofisimizden aşağıdaki konularda danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Ticaret Hukuku Avukatı İZMİR

Ticaret hukuku, hayatımızın her alanında oldukça yoğun görülen ticari faaliyetlerin hukuki boyutuyla ilgilenmekte olan bir hukuk dalıdır. Her türlü kurumun ve kişinin yapmış olduğu ticari faaliyetlerin düzenlemeleri Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Tüm bu ticari faaliyetlerin yönetimi, alacak hakları, haksız kayıp, iflası gibi konular ticaret hukuku avukatı aracılığıyla çözüme kavuşmaktadır. İyi bir İzmir ticaret hukuku avukatı ile çalışmak lehinize dava sonuçları ve güvenli ticari prosedür yönetimi açısından fayda sağlayacaktır.  İzmir ticaret avukatı; şirket aleyhine veya lehine olan davaların, firma alacaklarının, tahsil edilemeyen çek, senet, bono, fatura gibi evrakların icrasının takiplerini yapmaktadır. Aynı zamanda şirketlerin ticari uyuşmazlıklarına çözüm getirir ve ticari sözleşmeleri düzenler. Şirketlerin ticari risk, kar, zarar ve sermaye yönetimi gibi hususlarını yönetir. Ticari anlaşmalarda hukuki danışmanlık almak oldukça mühimdir. Ticaret hukuku teknik bir alan olduğundan ötürü, bu alanda yürütülen ilişkiler için uzman bir avukattan yardım almanızı tavsiye etmekteyiz. Avukat ve Arabulucu Merve Topbaşoğlu Kolman ticaret hukuku alanında avukatlık, danışmanlık ve uzman arabuluculuk hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.

İzmir Şirketler Avukatı

Şirket avukatı, genellikle şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak hizmet verdiği süre içerisindeki anlaşmaları da dahil olmak üzere tüm bu hususlar ile şirket avukatları ilgilenir. Kar oranından, uyulması gereken kurallara kadar her şey ile ilgilenmekte olan şirket avukatları tüm şirketler için yapı taşı gibidir. Şirket avukatı seçimi yaparken özen gösterilmeli ve iyi bir İzmir şirket avukatı ile çalışılması son derece faydalı olacaktır.

Haklarını bilmek ve bu konuda bilinçli hareket etmek her birey için önemli olduğu gibi şirket yöneticileri için de oldukça önemlidir. Şirketler ticari hayatlarını devam ettirirken hem şirket hem de çalışanların haklarını korumak zorundadır. Yapılan anlaşmalarda, hukuki prosedürlerde ve tahsilat işlemlerinde bir hukuki danışmanlık hizmeti almak şirketler için büyük önem taşımaktadır. Şirketinize uygun ve beklentilerinizi karşılayabilecek bir İzmir şirket avukatı ile çalışmak şirketinizin yararına verebileceğiniz en doğru karar olacaktır. Merve Topbaşoğlu Kolman hukuk bürosu şirketlere ticari danışmanlık hizmetlerinin yanında iş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzman arabuluculuk hizmetleri de vermektedir. 

İzmir En İyi Ticari Dava Avukatları

İzmir ilindeyseniz ve şirketinizin durumu ile alakalı bir avukattan destek almak istiyorsanız hukuk büroları üzerinden işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ticaret avukatları uzman olduğu konularda hukuki danışmanlık hizmeti verebilmektedir. İzmir en iyi ticaret avukatları alanında uzman olan ve ticari konular hakkında sizlere bilgi aktarabilecek kişilerdir. Tabi dilerseniz ticari avukatlık hizmetini almadan önce danışmanlık hizmetini de alabilirsiniz. Hukuki danışmanlık hizmetleri sayesinde içinde bulunduğunuz durumla alakalı detaylı bilgiler edinebilirsiniz. 

Tazminat ve ticari alacak davalarında 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dava açmadan önce arabuluculuk hizmeti almak zorunlu kılınmıştır. Yani bu demek oluyor ki ticari uyuşmazlıklarda önce arabulucu hizmeti almanız gerekmektedir. 

İzmir en iyi ticaret avukatı olarak arabulucu hizmeti sağlayarak, sorunlarınızı çözmeye yönelik Avukat Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN Arabuluculuk ve Hukuk Büromuzda hizmet vermekteyiz.

İzmir Ticaret Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İzmir Ticaret AvukatıTicaret Avukatı Merve Kolman
✅ Telefon :+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr

TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Tacir: bir ticari işletmesi olan yahut bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi nam ve hesabına işleten gerçek kişi Tacirdir.
Tüzel kişilerde taciri üçe ayırmak gerekir;
* Kamu yararı gözetmeyen ticari gaye ile faaliyette bulunan dernek ve vakıflar
* Ticari şirketler. Limited şirket, anonim şirket ve benzerleri
* Kamu tüzel kişilerin kurduğu kamu iktisadi teşebbüsler Tacirdir.
Kanun koyucu tacir olmayı birtakım hukuki sonuçlara bağlamıştır. O nedenle tacir olup olmamanın ayrımının yapılması önem arz etmektedir.

Tacir Olmanın Hukuki Sonuçları ve Yükümlülükleri nelerdir?

* İflasa Tabi Olma,
* Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma,
* Ticaret Siciline ve Odalara Kaydolma,
* Ticari Defter Tutma Zorunluluğu,
* Ticari İş Karinesine Tabi Olma,
* Ticari Örf ve Adete Tabi Olma,
* Tacirler Arası Belirli İhbar ve İhtarlarda Şekle Tabi Olma,
* Ücret ve Faiz İsteme,
* Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe,
* Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma,
* Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme.

Esnaf: 6102 sayılı TTK madde 15’te esnafın tanımı yapılmıştır. Bağımsız çalışan, sermayesinin yanı sıra bedeni çalışmasını kullanarak ekonomik faaliyette bulunan, elde ettiği kazanç tacir veya sanayici niteliği kazandırmayacak miktarda olan meslek ve sanat sahibi kimselerdir. Esnaflar basit usulde vergiye tabidirler. Esnaf ve taciri ayırmada temel kıstas emek ve sermaye yoğunluğudur.
* Kural olarak esnaflar TTK hükümlerine tabi değillerdir.

Ticari İşletme: 6102 sayılı TTK madde 11’de ticari işletmenin tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırını aşan düzeyde gelir elde etmeyi hedefleyen faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme anıldığı üzere Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ticari işletmenin varlığından bahsedebilmek için dört unsuru bünyesinde barındırması aranmıştır. Bu unsurlar;
* Esnaf faaliyetlerinin sınırını aşma,
* Gelir sağlama amacının olması,
* Devamlılık,
* Bağımsızlık.
TTK’nunda yer alan düzenlemeye göre esnaf ile ticari işletme arasındaki sınır Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmektedir. Hangi düzeydeki gelirin esnaf işletmesi sınırını oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile saptanmıştır. Esnaf işletmesi ile ticari işletme arasındaki ayrımı ortaya koymak için 2007/12362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüktedir.
Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket türleri sermaye şirketidir. Bu tür şirketlerde ortakların sorumlulukları şirket sermayesine koydukları payları ile sınırlıdır.
Şahıs Şirketleri: Adi Şirket, Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket Ve Kooperatif Şirket şahıs şirketleri türleridir. Şahıs şirket ortakları yalnızca gerçek kişiler olabilir. Şahıs şirketlerinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Şirket borçlarından her ortak kendi kişisel malvarlığı da dahil olarak sınırsız sorumludur. Şahıs şirketlerinde ortaklar arasında güven temel unsurdur. Tüm ortaklar şirket denetiminde denetim hakkına sahip olup her biri rekabet yasağına tabidir. En önemli hususlardan biri şirket pay devri için tüm ortakların onayı zorunludur.

Ticaret Unvanı: Ticaret unvanı ticari işletmeyi diğer işletmelerden ayıran isimdir. Amaç bu unvan ile işletmeyi şahsileştirerek diğer işletmelerden ayrılmasını sağlamaktır. TTK madde 39’a göre “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.” Ticaret unvanının tescili ve herkesçe bilinebilir şekilde kullanımı zorunludur. İşletmenin girişine herkesçe görünecek şekilde okunaklı bir biçimde yazılmış olması şarttır. Ticaret unvanı ticari işletme için zorunlu bir unsur olup işletmeden ayrı devri söz konusu değildir.
Ticaret unvanı ile alakalı önemli bir diğer husus süresi içinde tescilidir. TTK madde 40’da düzenlenmiştir. Bu hükme göre “Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş̧ gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.“
Haksız Rekabet: Rekabet hakkı anayasa ile güvence altına alınmış bir anayasal haktır. Haksız rekabet ise devlet tarafından bu hakkın kötüye kullanılmasını önleyici hukuk kurallarından oluşmaktadır. Haksız rekabetin varlığından söz edilebilmek için ortada bir zarar yahut zarar tehlikesi bulunmalıdır. Haksız rekabete ilişkin hükümler TTK’ da 54 ve 63. maddeler arası düzenlenmiştir. Haksız rekabet kanunun 54. Maddesinde tanımlama şeklinde açıklanmıştır. Bu hükme göre “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” Hukukumuzda hangi hal ve davranışların haksız rekabet olduğuna dair sınırlayıcı bir sayım yoktur. Bu nedenle haksız rekabetin tanımı ve unsurlarının saptanması önem arz etmektedir. Taraflar arasında bir ekonomik rekabetin varlığı ve dürüstlük kuralına aykırı davranışın varlığı haksız rekabetin unsurlarıdır denilebilir. Dürüstlük kuralına aykırı birtakım davranışlar TTK madde 55’te örnekleyici şekilde sayılmıştır.

Ticaret Sicili: Ticaret sicili tacir ile ticari işletme hakkında üçüncü kişilerin bilmesi gerekli, bilmelerinde zorunluluk veya yarar bulunan bilgi ve kayıtların yer aldığı devlet tarafından tutulan resmi sicildir. Kayıtlar Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulmaktadır. Ticaret sicilinin kurucu, bildirici, ispat edici fonksiyonları bulunmaktadır.

TİCARET HUKUKU VE ŞİRKET AVUKATI KAPSAMINDA OFİSİMİZDE SUNULAN HİZMETLER

* Ticari işletmelere ve şirketlere düzenli hukuki danışmanlık
* Ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi
* Haksız rekabetten kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi
* Şirket kurma işlemlerinin yürütülmesi ve hukuki destek
* Vergi hukuku kaynaklı problemlerin çözümü
* Genel kurul kararlarının iptali
* Ortaklıktan vazgeçme, çıkma davaları
* Şirket alacaklarının tahsili
* İflas davası, iflas erteleme davası
* Ticaret ad ve unvanın korunması, tecavüzün önlenmesi
* Haksız sermaye artırımından kaynaklı zararların tazmini
* Kambiyo senetlerine özgü takip
* Sigorta şirket vekilliği
* Sigorta hukukundan kaynaklı alacakların tazmini

İzmir Ticaret Avukatları Kimlerdir ?

İzmir Ticaret avukatları, İzmir barosuna bağlı olarak çalışan ve özellikle yöneldiği alanlar Ticaret hukuku davaları olan avukatlardır.

İzmir En İyi Ticari Hukuk Avukatı Nasıl Bulunur ?

İzmir En iyi ticari hukuk avukatı, mesleğinin ahlaki ve teknik tüm gerekliliklerini bilip uygulayan ve müvekkilinin hakkını son damlasına kadar gözeten avukattır.

Ticaret Hukuku Avukatı Ne Yapar?

Ticari işletmelere ve şirketlere düzenli hukuki danışmanlık, Ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, Haksız rekabetten kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve dava takibi, Şirket kurma işlemlerinin yürütülmesi ve hukuki destek, Vergi hukuku kaynaklı problemlerin çözümü, Genel kurul kararlarının iptali, Ortaklıktan vazgeçme, çıkma davaları, Şirket alacaklarının tahsili, İflas davası, iflas erteleme davası, Ticaret ad ve unvanın korunması, tecavüzün önlenmesi, Haksız sermaye artırımından kaynaklı zararların tazmini, Kambiyo senetlerine özgü takip, Sigorta şirket vekilliği, Sigorta hukukundan kaynaklı alacakların tazmini gibi konularda destek verir.

Bizi Arayın