Veraset İlamı Nasıl Alınır ve Nedir? Gerekli Belgeler Neler?

Veraset İlamı

Veraset İlamı ile ilgili bilgilendirme makalemizdesiniz. Makalemizde veraset ilamı kavramının ne demek olduğunu, veraset ilamının nasıl alınacağını, başvuru esnasında hangi belgelerin gerekli olduğunu, ölümden ne kadar süre sonra belgenin alınması gerektiğini, ilamın içeriği, kimlerin talep edebileceğini/edemeyeceğini, intikalin nasıl yapılacağını, iptalinin nasıl sağlanacağını ve yalnızca tek bir mirasçının başvurusuyla birlikte bu belgenin alınıp alınamayacağına ilişkin sorularınıza yanıt vereceğiz. 

Veraset ilamına doktrinde yeni bir isimlendirme yapılmış akabinde hem yargı kararlarında hem de hukuk sistemimizin literatürüne Mirasçılık Belgesi olarak geçmiştir. Makalemizde yer alan konularımızda da yer yer eski adıyla “veraset ilamı” yer yer de yeni adıyla “mirasçılık belgesi” değineceğiz.

Mirasçılık belgesi, mirasçılığı ispat eden ve terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarruf sağlamaya yarayan belgedir. Kanunlarımızda mirasçılık belgesi Türk Medeni Kanun’un 598. Maddesinde düzenlenmiştir.

Mirasçılık belgesi, murisin son yerleşim yeri mahkemesi ya da mirasçılardan her birinin yerleşim yeri mahkemesi olan Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilir. Ancak günümüzde yargılama harç ve masraflarından kaçınmak isteyen mirasçılar Noterliğe de başvurabilmektedir.

Şayet mirasçı dava açmak istiyorsa açılan davada hasım olarak davalı taraf gösterilmez, yargılama çekişmesiz olarak yürütüleceğinden bu belgeyi yapılacak ilk yargılama sonucunda davacı taraf elde edebilecektir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki bu belge, adına düzenlenen kişi lehine mirasçılık hakkı yaratmaz sadece karine oluşturur.

Veraset İlamı Nedir?

Kişinin ölümü sonrası tereke kanundan kaynaklanan sebeplerle mirasçılara geçer. Mirasçıların tereke ile ilgili tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık sıfatlarının ispat edilmesi gerekir. 

Bu nedenle hem mirasçılık sıfatının ispatı için hem de terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir belgeye ihtiyaç vardır. Bu belge veraset ilamı olarak tanımlanmıştır. TMK Madde 598 uyarınca mirasçıların sulh hukuk mahkemesine veya noterliğe başvurmaları halinde mirasçılık belgesi alabileceği öngörülmüştür.

O halde, veraset ilamını, talep üzerine sulh hukuk mahkemesince verilen veya noterlikçe verilen ve mirasçılık sıfatını ispata yarayan belge şeklinde tanımlamak mümkündür. Günümüzde mirasçılık belgeleri sıklıkla noter aracılığıyla çıkartılmaktadır.

Görüleceği üzere, veraset ilamı, lehine düzenleme yapılan kişiye hem zilyet imkânı hem de tasarruf yetkisine sahip olduğunu üçüncü kişilere ispat etme imkânı verecektir.

Veraset ilamıyla birlikte hem yasal mirasçılar hem atanmış mirasçılar hem de vasiyet alacaklıların mirasçılık sıfatı aleniyet kazanacak ve tereke üzerinde hak sahibi olma imkanları kolaylaşacaktır.

Murisin ölümünden sonra, muris adına aleyhine icra takip işlemleri ve icra işlemlerine devam edilemeyeceğinden, başlatılmış olan takiplerin mirasçılara yöneltilmesi gerekir. İcra takibinin mirasçılara yöneltilebilmesi için ise veraset ilamına ihtiyaç duyulur. Bu sebeple mirasçılar İİK Madde 94 uyarınca ilgili İcra Müdürlüğünden yetki alarak veraset ilamı belgesinin verilmesi için başvuruda bulunabilir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi TMK 598/1 uyarınca mahkemeden veya noterden taleple alınabilmektedir. Mirasçılık belgesinin alınması, değiştirilmesi veya iptali davaları sulh hukuk mahkemesinde açıldığından görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mirasçılık belgesinin alınması bir çekişmesiz yargı işi iken; değiştirilmesi veya iptali davaları çekişmeli yargı işidir. 

Veraset ilamı, HMK Madde 11 uyarınca murisin yerleşim yeri mahkemesinden istenebileceği gibi, her bir mirasçının oturduğu yer mahkemesinden de istenebilir.

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar veraset ilamı talep edebilmektedirler. Veraset ilamı için mahkemeye başvurmaları halinde mahkeme murisin kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yakınlarının adlarını ve yakınlık bilgilerini isteyerek mirasçıları ve mirasçıların paylarını tespit edebilmektedir. 

Ancak uygulamada daha pratik bir yol olan noterliklere başvuru, mirasçılara daha kolay bir yol olarak gelmektedir. Lakin her ne kadar alternatif bir yol da olsa birden fazla mirasçının bulunması, soy bağının ve yasal mirasçıların tespit edilememesi, nüfus kayıtlarındaki muallak ifadelerin bulunması, başvuranın yabancı olması, mirasçılardan birisinin gaip veya evlatlık olması gibi hallerde noterler veraset ilamı düzenlememektedir.

Böyle bir durumun varlığı halinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nden veraset ilamı talep edilmektedir. Veraset ilamının mahkemeden talebi halinde, dava dilekçesi ekinde mutlaka murisin ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği dosyaya eklenmelidir. Ancak muris yurtdışında ölmüş ise yurtdışından alınan ölüm belgesi yeminli bir tercümanla noterde onaylanmalı ve apostil şerhi vurdurularak mahkemeye sunulmalıdır. Sulh Hukuk Mahkemeleri dışında istisnai olarak, Kadastro Kanunu Madde 25 uyarınca da Kadastro Mahkemeleri, kadastroya ait verasete ilişkin uyuşmazlıklarda veraset belgesi verebilir.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler

Veraset ilamı için başvuru yapmak isteyen mirasçıların hazırlaması gereken belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak hızlı bir şekilde veraset ilamını çıkartabilirler.

Veraset ilamı için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
 • Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet’ten temin edilebilir.),

Önemle belirtmeliyiz ki Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 03.02.1999 tarih, 1999/2-58 Esas, 1999/53 Karar sayılı ilamında nüfusa kayıtlı olamayan bir kişi için de mirasçılık belgesi istenebileceğini ancak bunun ispatı için murise ait olduğu belirtilen tapu kayıt ve dayanak belgeleri ile davacıdan tanık dahil bu konuda göstereceği diğer deliller talep edilmelidir.

 • Murisin sisteme düşen ölüm belgesi/ ölüm belgesi yurtdışından ise belgenin Türkçe çevirisi + apostil şerhi, 
 • Veraset ilamı talepli bir dilekçe.

Bu belgeleri tamamlayarak gerekli harç ve masrafların Sulh Hukuk Mahkemesi veznesine ödenmesi ile veraset ilamı başvurusu yapılabilir. Mirasçılık belgesi çıkarmak için gerekli olan belgeler ile noter kanalı ile de işlem yapılabilir. Noterde yapılan işlemler kısa sürede sonuçlanmaktadır. Noterleri yetkilerini aşan bir durum oluşmadığı sürece veraset ilamı başvurularının noter kanalı ile yapılmasını tavsiye ederiz.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesinin nasıl alınacağı Türk Medeni Kanun’un 598. maddesinde tanımlanmıştır. Mirasçılar, veraset ilamını Mahkemelerden veya Noterlerden alabilirler.

Veraset ilamı iki şekilde temin edilebilir;

 • Noterlerden,
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinden

Mirasçılar veraset ilamı için gerekli olan belgelerle birlikte noterden temin edebilir ancak noter mirasçıların tespit edilememesi, nüfus kayıtlarındaki çelişkiler olduğuna ilişkin sistemdeki kaydı görmesi halinde mirasçılık belgesi vermemektedir. Bu şekilde bir durum oluştuğunda mirasçıların mirasçılık belgesi almak için Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurmaları gerekir.  Sulh Hukuk mahkemesine başvuru yapacak mirasçının mutlaka murisin yerleşim yeri yer mahkemesi veya davacı mirasçının oturduğu yer mahkemesindeki Sulh Hukuk Hakimi’ne başvuru yapması gerekir.

Mirasçılar, mirasçılık belgesi için dava dilekçesi, ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile tevzi bürolarına başvurması halinde davasını açabilecektir. Ancak bu davalar için sistemli ve eksiksiz bir çalışma gerekmektedir. Aksi takdirde mirasçıların hak kaybına uğrayacağı aşikardır. Bu sebeple veraset ilamı konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz için sitemizdeki WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ölümden Kaç Gün Sonra Veraset İlamı Alınır?

Mirasçıların en çok sorduğu sorulardan birisi de murisin vefatından ne kadar süre sonra veraset ilamının alınacağına ilişkindir. Esasında veraset ilamının alınması için kanunda belirli bir süre öngörülmemiştir. Mirasbırakanın ölümünden sonra veraset ilamının alınması her zaman mümkündür. 

Ancak, önemle belirtelim ki ölümle birlikte karşılıksız mal varlığı değeri elde eden mirasçılar için veraset ve intikal vergisi doğacağından ve bu verginin ölümden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi gerektiğinden 1 ay içinde bu ilamın alınıp verginin ödenmesi gerekmektedir. Hukuki başvuru yapıldıktan sonra mirasçılık belgesi işleri kısa bir sürede tamamlanır. 

Mirasçılık belgesi için herhangi bir hukuki zamanaşımı süresi yoktur. Mirasçılar istedikleri zaman veraset ilamı belgesini çıkartabilirler. Noterler ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri veraset ilamı konusunda süre kontrolü yapmazlar. Gerekli olan belgeler tam ve doğru bir şekilde hazırlandı ise hukuki süreç başlatılır.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Veraset ilamı mirasbırakanın ölümüyle birlikte tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ve paylarını tespit eden hukuki belgedir. Veraset ilamının çıkarılmasının en büyük sebebi ise resmi prosedür işlemlerinin mirasçılar tarafından yerine getirilirken hak sahibi olduğunun kanıtlanması için gereklidir. Mirasçılık belgesi, hukuki işlem yapan mirasçıların resmi bir belge ile kendilerini tanıtmalarına yarar. 

Mirasçıların tereke üzerindeki zilyetliklerini ve bu terekedeki mallar için tasarruflarını sağlayabilmeleri için mirasçıların tespiti son derece önem arz etmektedir. Örneğin taşınmaz üzerindeki ayni tasarruflarda (mülkiyet iddiası) mirasçıların veraset ilamı belgesini sunmaları gerekmektedir. Bu belgeyi sunmadan mülkiyet iddiasında bulunamazlar.

Tüm bu açıklananlar haricinde mirasçılık belgesi; kamu kurum ve kuruluşlarda, veraset ve intikal vergisinin ödenmesi sırasında, şirket paylarının devrinde, murisin taraf olduğu sözleşmeler de karşı tarafın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde, murise karşı açılan davalarda taraf ehliyeti sıfatının belirlenmesinde mirasçılık belgesinin sunulması gerekir.

Veraset İlamının İçeriği Nedir?

Noterden alınan veraset ilamının içeriğinde talep edenin adı soyadı, talep tarihi, belgenin düzenlenme tarihi, murisin nüfus kayıt bilgisi, mirasçıları ve mirasçıların paylarını içerir bilgiler bulunmaktadır.

Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan mirasçılık belgesinde ise davacının dava dilekçesini hâkim değerlendirir ve nüfus kayıt bilgilerini inceler. Murisin kim olduğunu ve murisin alt soyunun olup olmadığını tespit eder. Eğer murisin alt soyu var ise tereke belli bir pay olarak belirlenir. Bu belirlenen pay oranı üzerinden mirasçılar arasında paylaşım yapılır. 

Örneğin murisin ölümü ile geride eşi ve 3 çocuğu kalmış olsun. 20 paylık bir mirasta, eşin çocuklarla birlikte miras payı ¼ olduğundan eş 5 pay alır kalan çocuklar ise 15 payın sahibi olacaktır.

Kimler Veraset İlamı Talep Edebilir?

Mirasçı olduğunu düşünen yasal mirasçı ve atanmış mirasçılar mirasçılık belgesi verilmesi için Notere veya Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Mirasçılık belgesini hukuki hakkı olup ilgili mercilere başvuran kişiler alabilirler. Yasal ve atanmış mirasçılar veraset ilamı için başvuruda bulunabilirler.

Mirasçı olduğunu düşünen yasal mirasçı ve atanmış mirasçılar mirasçılık belgesi verilmesi için Notere veya Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Mirasçılık belgesini hukuki hakkı olup ilgili mercilere başvuran kişiler alabilirler. Yasal ve atanmış mirasçılar mirasçılık belgesi için başvuruda bulunabilirler.

Yasal Mirasçılar: Talep üzerine mahkeme, murisin kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yakınlarının adlarını ve yakınlık bilgilerini istemekte, bu bilgilere göre tespit etmiş olduğu mirasçıları ve miras paylarını gösteren mirasçılık belgesini, talep eden mirasçıya vermektedir. Veraset ilamında, bu belgede yer alan bilgiler aleyhine dava açma hakkının saklı olduğu belirtilmektedir. Yasal mirasçılar için özel durumlar bulunmaktadır, bu durumların açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz; 

 • Mirasçılıktan çıkarılan, mirastan yoksun olan, mirası reddeden veya mirastan feragat etmiş bulunan kimseler mirasçılık belgesi talep edemezler. Zira artık miras hakları bulunmamaktadır.
 • Bununla birlikte, kısmi çıkarma, kısmi red veya kısmi feragat halinde, miras hakkı tümüyle kaybedilmediğinden mirasçılık belgesi alabilirler. 
 • Yine, mirasçılıktan çıkarılan veya mirastan yoksun olan kimsenin altsoyu miras hakkına sahip olduğundan bu kimselerin altsoyu veraset ilamı isteyebilecektir. 
 • Uygulamada ise genel olarak yasal mirasçıların mirasçılık hakkının ispatı için tanık dinletilebilmektedir. Bu tamamen mahkemenin takdirindedir. 

Atanmış Mirasçılar: Eski Medeni Kanunumuzda bu husus düzenlenmemişken yeni Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş ve atanmış mirasçıların da artık mirasçılık belgesi alabilmesinin yolu açılmıştır. Bu düzenleme uyarınca atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi talep edebilmesi için herhangi bir şekilde haklarına itiraz etmemiş olmalıdır. 

Atanan mirasçıların haklarına, mirasçılar çeşitli sebeplerle 1 ay içinde itiraz edebilir. Bu itirazlar: vasiyetnamenin şekle aykırılığı, murisin ehliyetsizliği, muvazaalı kazandırmalar şeklinde çeşitli itirazlarda bulunulabilir. İtirazı, yasal mirasçılar yapabileceği gibi o malda hak sahibi olduklarını iddia eden kimseler tarafından da ileri sürülebilir. Bu itirazlar yazılı veya sözlü olabilir herhangi bir geçerlilik şartı bulunmamaktadır. 

İtiraz halinde atanmış mirasçılara mirasçılık belgesi verilemeyecektir. Atanmış mirasçıların bu itirazdan sonra istihkak davası açması gerekmektedir. Atanmış mirasçının hakkına itiraz eden mirasçı ise 1 yıl içerisinde iptal veya tenkis davası açması gerekmektedir. Aksi takdirde atanmış mirasçı veraset ilamını elde edebilecektir. 

Kural olarak mirasçılık belgesini yasal ve atanmış mirasçıların talep edebileceğini belirtmiştik. Ancak bazı hallerde mahkemeden ve ilgili kurumun verdiği yetkiye dayanarak mirasçı olmayanlarda talep edebilir. Örneğin açılan bir davada eğer davalı taraf ölmüş ise avukat mirasçıları davaya dahil edebilmek adına mahkemeden almış olduğu yetkiye dayanarak mirasçılık belgesi talep edebilir. Yine bir başka örnek ise icra takiplerinde borçlunun vefat etmesiyle birlikte alacaklı tarafından borçlunun mirasçılarına karşı takibin devamı için Sulh Hukuk Mahkemesi’nden yetki belgesiyle birlikte veraset ilamının alınmasını talep edebilir.

Kimler Veraset İlamı Talep Edemez?

Kural olarak mirasçılık belgesini yalnızca yasal ve atanmış mirasçılar alabilir. Bunun dışında kalan kişiler mirasçılık belgesi alamazlar. Bu kişilerin yaptıkları başvurular reddedilir. Ancak vasiyet alacaklıları için her ne kadar TMK 598/2’de düzenleme bulunsa da vasiyet alacaklılarının ve mirasbırakanın alacaklılarının almış olduğu belge tam bir mirasçılık belgesi teşkil etmeyecektir. Zira verilen bu belgeler ile vasiyet alacaklısı ile mirasbırakanın alacaklısı mülkiyet hakkını talep edemeyeceklerdir. Vasiyet alacaklıları ve Mirasbırakanın alacakları tam olarak veraset ilamı talep edemezler.

 • Vasiyet Alacaklıları: Önceki Medeni Kanun’dan farklı olarak yeni Medeni Kanunumuzda vasiyet alacaklıları da vasiyet alacaklısı olduğunu kanıtlayan bir belge talep edebilmektedir. Önemle belirtmeliyiz ki lehine mal vasiyet edilen kişi kişisel bir alacak hakkı talep ettiğinden, mirasçı değildir yalnızca alacak hakkı sahibidir. Bu nedenle vasiyet alacaklısına verilen belge tam bir mirasçılık belgesi fonksiyonu taşımamaktadır. Verilen hukuki belges ile, vasiyet alacaklısı kendisine vasiyet edilen malın mülkiyetini ve zilyetliğini kendiliğinden kazanamayacağından mülkiyetin kendisine devri için ayrıca dava konusu yapması gerekmektedir.
 • Mirasbırakanın Alacaklıları: Mirasbırakanın alacaklıları mirasçılık belgesi talep edemeyecektir. Mirasçılık belgesini yasal ve atanmış mirasçılar talep edebilirler. Mirasbırakanın alacaklı olduğu kişiler mağduriyetlerini gidermek için farklı hukuk yollarına başvurması gerekir. Bunlar yalnızca TMK Madde 633 uyarınca terekenin resmi tasfiyesini talep edebilecektir. Aksi bir durumun mirastan hak elde edebilmek için keyfiyet oluşturacağı kanaatindeyiz.

Veraset İlamı ile İntikal Nasıl Yapılır? 

Eğer mirasbırakanın ölümüyle birlikte terekeye giren değerlerden birisi taşınmaz ise mirasçılar ilk olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne veya noterliğe giderek veraset ilamı almalıdır. Mirasçılık belgesi alındıktan sonra hukuki süreçlere başlanabilir.

Mirasçılık belgesinin alınmasıyla beraber taşınmazın bulunduğu belediyeye gidilir ve taşınmaza ilişkin vergi borcunun bulunmadığına ilişkin belge alınır.

Ardından vergi dairesine gidilir. Vergi dairesinde veraset ve intikal vergisi ödemesi yapılır.

Eğer evin DASK’ı bulunmuyorsa tapu müdürlükleri sizden DASK belgesi de talep edecektir. Mirasbırakanın DASK belgesi var ise bu belgeyle de tapu müdürlüklerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Bütün bu belgeler toplandıktan sonra ilgili tapu müdürlüğüne müracaat ederek gayrimenkule ilişkin devri yaptırabilirsiniz.  İntikal işlemleri için kanunlarımızda herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Mirasçılık belgesinin alınmasından sonra intikal işlemleri için tapu başvuruları yapılabilir. Miras yolu ile tapuda intikal işlemlerini kişiler diledikleri zaman yapabilirler. 

E-devlet üzerinden web tapu uygulaması ile de miras intikal işlemleri yapılabilir. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile web tapu uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden miras intikal işlemleri seçilerek işlem adımları takip edilerek miras intikal başvurusu yapılabilir. Başvuru sonrasında harç ve masraflar web tapu uygulaması üzerinden ödenebiliyor. Web tapu başvurusunu tamamladığınızda sistemden ilgili tapu müdürlüğünden randevu alabilirsiniz. Randevu zamanı tapu müdürlüğüne giderek işlemleri tamamlayabilirsiniz. 

Veraset İlamının İptali Nedir?

Veraset ilamı aksi ispat edilmediği takdirde geçerlilik arz etmektedir. Eğer ki mirasçılık belgesi maddi veya hukuki anlamda eksiklikler veyahut hatalar içermekte ise hak kaybına uğrayan yasal veya atanmış mirasçılar dava açabilecektir. 

Mirasçılık belgesinin iptali davasının davalısı ilamda yer alan bütün mirasçılardır. Davanın bütün mirasçılara yöneltilmesinin sebebi, bütün mirasçıların miras haklarını etkilemesindendir. Ancak hiçbir şekilde mirasçılık belgesinde atanmış veya yasal mirasçı bulunmuyorsa dava hazineye karşı yöneltilecektir. 

İptal davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi, yetkili yer ise HMK Madde 11 uyarınca mirasçının oturduğu yer mahkemesidir. Veraset ilamı iptal davasını Asliye Hukuk Mahkemelerinde açabilirsiniz.

Mirasçılık belgesinde zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. İlamın hatalı olduğunu düşünen yasal veya atanmış mirasçı her zaman dava açabilecektir. 

Yargıtay 7. H.D tarafından 2021/1310 E. 2021/834 K., 20.09.2021 T. Sayılı kararı uyarınca “Hasımsız açılan ve çekişmesiz yargıya tabi olan davalarda verilen kararlar kesin hüküm teşkil etmediği gibi bu kararlar açılacak iptal davası ile ortadan kaldırılır” diyerek husumetin mutlaka hukuka uygun ve doğru kişiye yöneltilmesi gerektiğini, yine hasımsız açılan ve çekişmesiz yargı işi olan mirasçılık belgesinin istemi talepli davalarda da kararlar için istinaf başvuru kanun yolunun açık olduğunu bu kararlara karşı istinaf yoluna başvuruda bulunulabileceğini keza bu karar kesinleşmiş olsa bile miras payında hakkı olan mirasçının iptal davası açabileceğine ilişkin hüküm kurmuştur. 

Veraset İlamını Bir Kişi Alabilir Mi?

Bizlere en çok sorulan sorulardan birisi de “yalnızca ben mirasçılık belgesi talebinde bulunabilir miyim?” sorusu olmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Mirasçılık belgesini kanunda belirtilen hak sahipleri çıkartabilirler. Murisin ölümünden sonra yasal mirasçı veya atanmış mirasçılardan yalnızca birisinin başvurmasıyla beraber mirasçılık belgesi alınabilir. Kişi noterden aynı gün içerisinde mirasçılık belgesini alırken; Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süre 1-2 günü bulabilmektedir. Veraset ilamının alınması için tüm yasal mirasçıların birlikte başvurmasına gerek yoktur. Ölüm belgesi olmadan veraset ilamı alınamaz.  Mirasçılardan birisi gerekli olan belgeleri hazırlayarak yasal başvuruları yapabilir.

Bir kişinin bile yaptığı başvuru mirasçılık belgesinin çıkartılması için yeterlidir.  E-devlet üzerinden mirasçılık belgesi çıkartılamaz, mirasçılık belgesi için gerekli olan belgeler çıkartılabilir. Kişiler e-devlet üzerinden nüfus kayıt belgelerini çıkartabilirler. Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterlere veraset ilamı ile ilgili ücretleri ödeyen bir kişi belgeleri de eksiksiz olarak hazırlamış ise mirasçılık belgesini alabilir. Veraset ilamının ücreti sürece göre değişkenlik göstermektedir. Kanunda belirtilen kişilerden biri iseniz tek başınıza veraset ilamı çıkarabilirsiniz, mirasçılık belgesini çıkartmak için diğer mirasçıları bulmanıza gerek yoktur. Mirasçılık belgesi kişinin ölümü sonrasında hazırlanan ölüm belgesi ile çıkartılır. Noterden veraset ilamını yasal ve atanmış mirasçılar çıkartabilirler. Başvuran mirasçıların miras payı ve diğer mirasçıları gösteren mirasçılık belgesi kişiye Noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilir.

Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar?

Mirasçılık belgesi hem sulh hukuk mahkemesinden hem de noterlerden alınması mümkün bir resmî belgedir. Dolayısıyla ücret de nereden alındığına göre değişiklik gösterir. 2023 yılında, noterden veraset ilamı ücreti 2 kişi için 680 TL’dir. Bu tutar mirasçı sayısına göre değişir. Sulh hukuk mahkemesinden mirasçılık belgesi alma harç ücreti 878,20 TL’dir.

Kategori : Miras Hukuku