Elden Ödenen Kiranın İspatı, Nasıl Yapılır

Elden Ödenen Kiranın İspatı

Elden Ödenen Kiranın İspatı; Elden kira ödeme ispatı hususu kiracıya yüklenmektedir. Günümüzde kiraya veren taraf gelir vergisi kesintisine uğramamak ve benzeri amaçlar ile kira bedelinin elden ödenmesini talep edebilmektedir. Kiracı taraf ile kiraya veren taraf arasındaki davalarda arada bir kira ilişkisi bulunduğu ve kiranın miktarını ispat etmek kiraya veren tarafa, kira bedellerinin ödenmiş olduğunu ispat etmek ise kiracı tarafına düşmektedir.

Elden Kira Ödeme İspatı

Kira bedelinin ödendiği kira kontratının ispat edildiği ön kabulüne dayanılarak kiracı tarafından ispat edilmelidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190. Maddesine göre bir iddiadan kaynaklanmakta olan ispat yükü kendi lehine hak talep edene tarafa ait olmaktadır. Yine ispat yükü ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’nun 6. Maddesine göre herkes kendi iddiasını ispat etmek ile yükümlü olmaktadır.

Elden Ödenen Kiranın İspatı

Kira ilişkisinin varlığını ispat etmek kiraya veren tarafa, kira bedelinin ödendiğine dair ispat yükü ise kiracı olan tarafa aittir. Ek olarak kiraya veren tarafından ispat edilmiş olan kira bedelinin kiracı tarafından kabul edilmemesi durumunda ispat yükü kiracı tarafa geçmektedir. Aynı zamanda iddia edilen kira bedelinin ödendiğine dair ispat yükü de kiracıya yüklenmiştir.

İlginizi Çekebilir; İzmir Kira Avukatı

Kiraya veren tarafın uyuşmazlık esansında kiranın ödenmediğini ispat etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak kiracı taraf, kirayı ödemiş olduğunu başka bir yolla ispat edememesi durumunda kiraya veren tarafa temin teklif edebilmektedir. Kiraya veren tarafın yemin teklifini kabul etmemesi halinde ispat yükü tersine dönmüş olmaktadır.

Türk hukukunda kural olarak delil serbestisi ilkesi geçerli olmaktadır. Ancak para borcunun konusunu oluşturan kira sözleşmesi gibi birtakım sözleşmelerde belirli bir tutarın üstü için Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200. Maddesi hükmü gereğince senet ile ispat yükümlülüğü mevcuttur. 2024 yılı itibari ile senetle ispat sınırı 23.450 TL’dir. Ancak yargıtay istisnai olarak bu tutarın üstünde kalan bazı durumlarda tanık beyanlarını delil olarak değerlendirebilmektedir.

Somut olayın özelliklerine göre elden ödenmiş olan kiranın ispat yolları ve delil türleri farklılık göstermektedir. Kira sözleşmesinin varlığı ve kira bedelinin ödenip ödenmediğinin ispatı dikkat edilmediği takdirde ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir. Bu hususta kira avukatından destek alınması hak kayıplarının önüne geçilmesinde son derece yararlı olacaktır.

Elden Kira Ödeme Belgesi Örneği

Elden ödenen kira bedellerini kayıt altında tutmak için kullanılabilecek birden çok yöntem bulunmaktadır. Yapılan elden kira bedeli ödemeleri anında düzenlenebilecek bir tutanak ev sahibi tarafından imzalanarak kanıt oluşturabilmektedir. Örnek olarak tutanak şu şekilde yazılabilmektedir:

“2024 yılı Mart ayı kirası olan 12.000TL’yi eksiksiz bir şekilde elden teslim aldım.

01.03.2024

Ev Sahibi/Kiraya Veren

İmza”

Tutanağa ek olarak kırtasiyelerde satılmakta olan kira sözleşmelerinin arkasında bulunan kira ödemeleri çizelgeleri de elden ödenen kira bedellerini kayıt altında tutmak amacı ile kullanılabilmektedir. Bu çizelgede sırası ile ödenen kira, tarih, ödeme yapılan yer ve imza gibi sütunlar bulunmaktadır. Her ay için zamanı geldiğinde ilgili sütunlara ilgili bilgiler yazılarak ve en sonunda imzalanarak girilmelidir.

Kira Bedelinin Elden Ödenmesi Yargıtay Kararları H3

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2017/9219 K. 2019/6130 T. 3.7.2019 dayılı kararında değindiği üzere, kural olarak kira ilişkisinin varlığını ve aylık olarak kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacı tarafa, davalı tarafından kabul edilmiş olan kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalı tarafa düşmektedir. Davacının talep etmiş olduğu yıllık kira miktarı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200. Maddesi uyarınca belirlenecek senet ile ispat sınırının üzerinde ise davacı kira bedelini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Yazılı delil ile kanıtlanamadığı takdirde ise davalının kabulünde olan miktar esas alınmalıdır. Yine davalı da aynı koşullar altında yıllık kira bedelinin senet ile ispat sınırının üzerinde olması durumunda kira borcunu ödediğini yazılı belge ile ispat etmelidir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, E. 2017/2231 K. 2017/11769 T. 12.9.2017 tarihli kararında değinmiş olduğu uyuşmazlık, ispat yükünün hangi tarafta olduğuna ilişkindir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesinde taraflardan birisinin ikrarının geçerli olduğu ve o tarafın aleyhine delil tekil edeceği belirtilmiştir.

Davalının, ikrarına eklemiş olduğu vakıanın kanıtlama yükümlülüğü, boru ikrar eden fakat borcun başka bir hukuki ilişki nedeni ile son bulduğunu iddia eden davalı tarafa ait olmaktadır. Bu durumda davalı olan taraf, davaya konu olan borun başka bir neden ile sona erdiğini kanıtlamak ile yükümlü olmaktadır. Buna bağlı olarak da kira ilişkisi ve kira bedeli davalı tarafından ikrar edildiğinde davacının kira alacağını ispat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu açıdan ise kira sözleşmesinin varlığını ispat külfeti kiralayan davacıya, kira bedelinin ödendiğini ispat külfeti ise sözleşmeye ve kira bedeline itiraz etmeyen davalı kiracıya ait olmaktadır.

Kategori : Genel