İzmir İcra Avukatı

İzmir İcra Avukatı - Avukat Merve Kolman

İzmir icra avukatı olarak hizmet sunmaktayız. İcra hangi durumlarda devreye girer? Borcunu ödemeyen para veya teminat alacaklarının, borçlu olan kişi tarafından ödenmemesi durumunda alacaklılar alacaklının borcunu ödemesi talebi üzerine, kanunda anayasada belirlenmiş sınırlar çevresinde kamunun eşsiz gücü ile borçların nasıl temin edileceği belirlenir.

İzmir icra avukatı yargılama hukukunu yakından takip eder. Borç durumlarında borçlu aleyhine açılacak olan icra davalarının takibi ve kontrolü, gerekli koşullar oluşması durumunda iflas davalarının takibi, her iki takibin hangi yasal davalarla var olacağı konularını sonuca vardıran özel hukuk dalıdır.

Alanında uzman avukat Arabulucu Merve Topbaşoğlu Kolman tarafından icra iflas hukuku konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İzmir İcra Avukatı – Merve Kolman İletişim Bilgileri

✅ İzmir İcra Avukat:Avukat Merve Kolman
✅ Telefon:+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Bir topluluk içerisinde yaşayan insanlar yaşamlarını sürdürmek için birbirleriyle sürekli bir alış-veriş içerisindedirler. Bu alış-veriş içerisinde bireyler sıklıkla birbirlerine borçlanırlar. Bu borcun niteliği para borcu olabileceği gibi bazen de bir şeyi yapma -yerine getirme yahut yapmama – kaçınma şeklinde de olabilmektedir. Yasama organı 2004 sayılı İcra İflas Kanunu düzenlemesi ile ifa zamanı gelen ancak borcunu ifadan kaçınan borçlunun borcunu ödemesini sağlamak için yani alacaklı tarafın söz konusu hakkına kavuşabilmesi için somut olaya uygun çeşitli birden fazla takip yolunu düzenleyen İcra-iflas hukukunu ortaya koymuştur.

İcra iflas hukukunda hakkın niteliğine göre ve hakkın kaynağına göre değişkenlik gösteren çeşitli takip usulleri düzenlenmiştir. İflas hukuku icra hukukuna nazaran daha ağır hükümlere sahip olup borçlu için ağır sonuçlara yol açar. Açılacak iflas davası neticesinde borçlunun tüm mal varlığını kaybetme tehlikesi söz konusudur.

İcra hukukunda ise şayet para borcu mevzu bahis ise borçlunun borca yeter miktardaki malvarlığı üzerine haciz tatbik edilecektir. Bunu aşan kısım Taşkın Haciz olup borçluya bu hususta kanunen itiraz hakkı tanınmıştır. 

Para yahut maddi değerlerin tahsilatı dışında eda hükmü içeren her mahkeme kararı da borçlu tarafından yerine getirilmediği takdirde icra hukukunun konusu olacaktır. Eda hükmü içeren mahkeme kararlarında davalının mahkeme tarafından bir şeyi vermesine yapmasına yahut bir şeyi yapmaktan kaçınmasına hükmedilir.

Örneğin tahliye taahhütnamesine uygun davranmayan kiracının evden tahliyesine karar verilmesi bir eda hükmüdür. Bu hükme rağmen evi tahliye etmeyen davalı kiracı icra hukuku yöntemlerine göre cebri icra yolu ile evden tahliye ettirilir. Bir başka örnek saklama, emanet, vedia, ödünç vb sözleşmeler çerçevesinde bir başkasında bulunan taşınır malın zamanı geldiğinde sahibine geri verilmemesi durumu olabilir. Açılacak dava sonucunda eşyanın davacıya verilmesine karar verilir bu karara rağmen davalı bu edimden kaçınır ise başvurulacak hukuk dalı yine İcra- İflas hukuku olacaktır.

İcra iflas hukukumuzda yalnızca paranın ödenmesi ve teminatın verilmesi talepli takipler ilamsız icra takibinin konusunu oluşturabilir. Bunlar dışında bir takip başlatılabilmesi için alacaklının elinde bir ilam bulunmak zorundadır.

İcra hukuku yukarıda da değindiğimiz üzere iflas hukukuna nazaran borçluya etkisi daha az ve sınırlı olan hukuk dalıdır. İcra hukukunda borçlu borcu ile sınırlı şekilde takip dosyasından sorumlu tutulmaktadır. Bu hukuk dalında borçlunun niteliği önem arz etmez. İflas hukukunda ise borçlunun iflasa tabi kişilerden olması şarttır.

İcra hukuku en basit haliyle alacaklının alacağına yahut hakkına ulaşmasını sağlayacak çeşitli takip usulleri içeren bir hukuk dalıdır. Alacaklının alacağının/hakkının türüne ve kaynağına göre uygulanacak takip usulü değişecektir. Takipten sonra borçlunun takibe karşı giriştiği hukuki davranışlarına göre ise takibin devamını sağlayabilmek adına icra iflas hukukunda bir takım davaların açılması zorunluluğu gündeme gelecektir.

İcra ve İflas Hukuku Kaynakları

Bu hukuk dalının temel kaynağı diğer hukuk dallarında da olduğu gibi ilgili alana ait kanundur. İcra iflas hukukuna dair temel düzenlemeler 2004 sayılı İcra İflas kanunu ile düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra icra iflas kanunun yönetmeliği de önemli kaynaklardan olup kanunun uygulanmasına dair birçok detay bu yönetmelik ile düzenlenmektedir. Gene Yargıtay kararları ile yerli ve yabancı doktrin görüşleri de bu alanda önemli kaynaklardandır.

İcra ve İflas Hukuku Yönetmeliği Kapsamı

Bu İzmir icra avukatı icra ve iflas hukuk kanunu yönetmeliği 2004 sayılı icra mahkemelerinde tutulacak olan kayıt, dosyalar ve diğer baskılı kağıtlara ilişkin hususlar ile aciz vesikası sicili, icra dairelerinin teftiş ve denetimi ve malvarlığının terki suretiyle yapılacak işlemleri düzenlemek amacıyla yayımlanır. İzmir İcra iflas hukuku yönetmeliği şu şekildedir:

Birinci Kısım

 • Amaç ve kapsam

İkinci Kısım

Birinci bölüm

 • Tutulması zorunlu olan kayıtlar
 1. Esas kaydı
 2. Talimat kaydı
 3. Disiplin ile ilgili soruşturma belgesi
 4. Kasa ile ilgili kayıt
 5. Cezaevinde bulunan yapı harcına dair kayıt
 6. Zimmet kaydı
 7. İcra davasında alınan kıymetli evrak ve değerli olanların kaydı
 8. Posta mutemet kaydı
 9. Muhabere kaydı
 10. Haciz takip kaydı

İkinci bölüm

 • Kayıtlara ilişkin verilen ortak kararlar
 1. Defterlerin numaralanması ve onaylanması
 2. Tevzi işlemleri
 3. Yeni kayıt eklenmesi ve sorgulama

Üçüncü bölüm

 • Dosyalar
 1. UYAP’ın kullanılması
 2. Geçici dosya

Dördüncü bölüm

 • Kartonlar

Beşinci bölüm

 • Kullanılması sorunlu olan basılı kağıtlar

Altıncı bölüm

 • Basılı kağıtların düzenlenme amacı ve kullanma biçimi
 1. İcra tutanağı ve takip talebi
 2. İbraz edilecek belgeler, ayrıca bildirilecek hususlar
 3. İcra tutanağının teşekkülü
 4. Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri
 5. Velayet davasında çocuğun kime teslim edilmesi veya çocukla kişisel ilişkili kurulmasına ilişkin icra emri
 6. Bir işin yapılması veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin icra emri
 7. Var olan para borcuna veya teminat verilmesiyle alakalı ilâm ya da ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri
 8. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri
 9. Taşınır resminin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri
 10. İlâmsız takipte ödeme emri
 11. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri
 12. Mal varlığında bulunan ipoteğin paraya çevrilmesi durumunda takipte ödeme emri
 13. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ödeme emri
 14. İflâs yolu ile adi takipte ödeme emri
 15. Adi kira ve hasılat malındaki bulunan kiralara ilişkin takipte ödeme emri
 16. Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri

Üçüncü Kısım

Birinci bölüm

 • Tutulması zorunlu olan kayıtlar

İkinci bölüm

 • Kayıtların düzenleme amacı ve kullanma biçimi
 1. Esas kaydı
 2. Değişik işler ve talimat bulunan kayıt
 3. Muhabere kaydı
 4. Kanun yoluyla halletmek için başvuru kaydı
 5. Duruşmanın olacağı günler hakkında kayıt
 6. Zimmet kaydı
 7. Posta mutemet kaydı
 8. Disiplin soruşturması kaydı
 9. Ceza infaz kaydı
 10. Diğer kayıtlar

Üçüncü bölüm

 • Kayıta ait ortak hükümler
 1. Kayıt tutma usulü
 2. Defterlerin numaralanması ve onayı
 3. Defter kayıtlarının nasıl işleneceği

Dördüncü bölüm

 • Dosyalar
 1. Dosya usulü

Beşinci bölüm

 • Basılı kağıtlar

Altıncı bölüm

 • Basılı kağıtlara düzenleme amacı ve kullanma biçimi
 1. Davetiye tebliğ kağıdı
 2. Tebliğ mazbatalı zarf
 3. Telgrafla tebliğ zarfı
 4. Postaya verilen taahhütlü maddelerle telgraflara ilişkin tevdi listesi
 5. İhzar müzekkeresi
 6. Harç tahsil müzekkeresi
 7. Kıymetli evrak ve değerli şeylerin alındığı makbuzu

Dördüncü Kısım

 • Para ve değerli şeylerin tevdii
 1. Para ve arsa, değerli şeylerin tahsil edileceği bankalar
 2. İcra mahkemesinin aldığı para ve değerli şeyler

Beşinci Kısım

 • Aciz vesikası sicili
 1. Borç ödemeden aciz ve vesikası sicili
 2. Sicilin tutulması
 3. Fihrist defteri
 4. Aciz vesikası kartonu
 5. Sicildeki maddi hataların düzeltilmesi
 6. Sicildeki değişiklerin kaydı
 7. Sicildeki kayıtların terkini
 8. Aciz vesikası verilen dosyaların saklanması

Altıncı Kısım

 • Teftiş ve denetim

Yedinci Kısım

 • Son hükümler

İcra ve İflas Hukuku Dava Türleri

İcra iflas hukuku içerisinde yer alan dava türleri icra mahkemesinde açılacak dava türlerinin yanı sıra somut uyuşmazlığa göre asliye hukuk, sulh hukuk, icra ceza mahkemesinde açılabilen davaları oluşturur. Açılacak davanın türü ve mahkemesi alanında uzman avukat yardımı ile somut olay ve deliller çerçevesinde saptanmalıdır. Bu davalardan en yaygınları;

 • İcra takibine yapılan itirazın iptali davası,
 • İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası,
 • İcra takibi yoluyla talep edilen kira borcunun ödenmemesinden kaynaklı tahliye davası,
 • Takibe konu durum ve olguların, borcun Menfi tespiti davası,
 • İhalenin feshi davası,
 • İstihkak davası,
 • Borçlunun mal kaçırmasını engellemek için açılacak ihtiyati haciz davası,
 • Ödenen paranın geri alınabilmesi için istirdat davası,
 • İcra memuru muamelesini şikâyet davası,
 • İcra ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar hakkında açılacak davalar,
 • Konkordato talepli davalar,

Yukarıda sayılan davalar gibi icra-iflas hukuku alanını ilgilendiren birçok dava türü vardır.

İzmir İcra Avukatı Hizmetleri Önemi

İcra iflas hukuku hak düşürücü sürelerin oldukça fazla olduğu teknik ve usul bilgisi gerektiren bir hukuk dalıdır. Tanık delilinin çok az etkisinin olduğu kanunen tanınan süreler içerisinde dosyanın aşama aşama kontrolü ile ilgili bilgi ve belgelerin sunulmasının gerekliliği bu hukuk dalında titiz bir çalışmayı zorunlu kılar. Bu sebeple icra-iflas hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışılması önerilmektedir. Elinizdeki bilgi ve belgelerin hangi icra -iflas takip yoluna yahut dava türüne yarar olduğunu, en kısa sürede hangi icra -iflas takip usulünden sonuç alınacağını alanında uzman bir icra-iflas avukatından öğrenebilirsiniz. Yanlış takip yoluna başvurmanız, yanlış dava türünü açmanız halinde hem zaman hem emek hem de icra -iflas hukukundaki katı süre kuralları nedeniyle hak kaybına uğrama tehlikesi yaşayabilirsiniz. 

İzmir İcra Avukatı Kimdir?

İzmir ve çevre illerde olmak üzere sizlere icra hukuku alanında icra danışmanlık ve icra avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi, alacaklarınızın tahsili, borca itirazlarımızın sunulması, borcunuzun taksitlendirilmesi ve daha birçok icra hukuku alanında uyuşmazlıkların çözümü için mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapıyoruz.

İzmir ilinde mukim butik ofisimizin sunduğu çeşitli avukatlık ve danışmanlık hizmetleri içerisinde icra avukatlığı da bulunmaktadır. Alacaklarınızın tahsili için başlatılacak icra takipleri, mahkeme kararlarınızın infazı için başlatılacak icra takipleri, arabuluculuk anlaşma belgelerinin infazı için başlatılacak icra takipleri, borca itiraz, borca kısmi itiraz, imzaya itiraz, borcun taksitlendirilmesi, icra memur muamelesinin şikâyeti, somut olaya göre açılması gerekli davaların açılması alanlarında tüm süreçler İzmir icra avukatı Merve Topbaşoğlu Kolman tarafından takip edilecektir.

İzmirdeki İcra Avukatları Ne İş Yapar?

İzmir icra avukatı, icra hukuku alanında başlatılacak takipler, uyuşmazlığa uygun açılacak davalar için gerek danışmanlık gerekse avukatlık hizmeti alabilmek için başvurabileceğiniz avukattır. Avukatınız vereceğiniz vekaletname ile sizin adınıza icra takip işlemlerini başlatmak, alacağınıza en kısa sürede ulaşmanızı sağlamak, başlatılan icra takibine itirazda bulunmak, borçlu olmadığınız bir dosyada ödeme yapmanızı engellemek, uyuşmazlık ile ilgili açılması gerekli davaları açmak için görevlidir.

Bireyler için verilen İzmir icra avukatlığı hizmetinin yanı sıra ofisimizde şirketler için de icra hukuku alanında hizmet verilmektedir.

 • Şirket-banka alacağının olabilecek en hızlı şekilde tahsili için borçlu ile görüşme sağlanması ve müvekkilimizin haklarını koruyan en iyi ödeme planı ile alacağının tahsilinin sağlanması.
 • Borçlu ile yapılan görüşmelerin neticesiz kalması halinde icra müdürlükleri vasıtasıyla somut uyuşmazlığa göre müvekkilimizin lehine olan takip yolunun saptanarak icra takip iş ve işlemlerinin en hızlı şekilde başlatılması.
 • İzmir icra avukatı olarak öncelik verdiğimiz husus danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağladığımız şirket, banka ve kişilerin alacağının tahsiline kadar ki süreçte tüm haklarını titizlikle korumaktır.
 • İzmir icra avukatı olarak başlatılan icra takiplerinde dosyanın takip edilmesi, borçlunun varlıklarının tespiti ve bu varlıklar üzerine haciz konulması ve gerekirse satış talep edilmesi süreçleri detaylıca ve titizlikle yapılır.
 • Borca karşılık üzerine rehin konulan borçlu varlıklarının satışının talep edilmesi ve satış aşamalarının hukuka uygun yerine getirilmesinin takibi ve satış sonrası alacağın tahsili tarafımızca yapılmaktadır.
 • Borçlu olarak adınıza açılmış alacak davası ve adınıza başlatılmış icra takip dosyaları için de İzmir icra avukatı hizmetini ofisimizden alabilirsiniz. Somut olay çerçevesinde icra dosyasına itiraz, şikâyet ve mahkemelerde ilgili davaların açılması ile arabuluculuk süreçlerinin yönetimi tarafımızca sağlanabilmektedir.

İzmirde İcra Avukatı Seçimi

İcra hukuku alanında uyuşmazlıklarınızda İzmir icra avukatı seçerken özellikle dikkat etmeniz gerekli bazı hususlar vardır. İcra hukuku alanında deneyimli ve yeterli hukuki bilgiye sahip bir avukat ile çalışmanız alacaklarınızın tahsilini hızlandıracaktır. İyi bir İzmir icra avukatı;

 • İcra hukuku alanında gerekli teorik bilgiye hakim olmalı ve bu alanda deneyim kazanmış olmalıdır.
 • İnsan ilişkileri ve diyalog kabiliyeti güçlü, problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • İcra hukukunda tüketilmesi gerekli süreçleri en hızlı şekilde işleme alma ve yönetme becerisi ile alacak
 • İcra davası süreçlerini yönetme ve en hızlı süreçte alacak tahsili gerçekleştirme konusunda da yeteneğe ihtiyacı vardır.
 • Avukatlık mesleğinde uyulması gerekli etik kurallara uygun şekilde mesleğini icra eden avukatlık sicilinde herhangi bir düzenleme yapılmamış bir avukat olması önemlidir.
 • Detaylı çalışma ve titiz raporlama yapabilen ikna kabiliyeti yüksek bir kişiliğe sahip olmalıdır. Özellikle borçlu ile anlaşma sürecinde ikna yeteneğinin güçlü olması alacağın hızlı şekilde tahsili için fayda sağlayacaktır.

Hukuk büromuzda sizlere titiz ve düzenli bir hizmet sunma vaadinde bulunuyoruz. İcra hukukuna konu her tür alacağın tahsili için gereken durumlarda öncelikle borçlu ile bir görüşme yaparak borcunu ödeme hususunda kendisini ikna etme yöntemi ile çalışmayı tercih ediyoruz. Borçlu ile müvekkilimizin faydasına olacak bir anlaşma zemini tesis edilemediğinde gerekli icra hukuku iş ve işlemlerini başlatıyoruz.

Adınıza açılmış olan icra takipleri ve icra davalarının da takibi hukuk büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Adınıza başlatılan icra takiplerinin incelenmesi, yapılması gerekli itiraz ve şikayetlerin gerekli mercilere yapılması, varsa açılması gerekli davaların açılması ile dosyanın nihayete erene dek geçecek süreç tarafımızda takip edilebilmektedir.

İzmir’de İcra Davalarına Bakan Avukat

Hukuk büromuzda sunulan İzmir icra avukatı hizmeti ile icra takip işlemlerinin başlatılması, açılması gerekli icra davalarının açılması, devam eden icra takip ve davalarınızın takibi mümkündür. Faturalardan kaynaklı borç ve alacaklar, kredi sözleşmelerine bağlı borç ve alacaklar ve diğer şahsi alacaklarınız için İzmir icra avukatı olarak sizlere danışmanlık hizmeti vermekten memnuniyet duyarız. Alçaklarınızın tahsili için tüm süreçlerde kesintisiz şekilde danışmanlık hizmeti sunmak ve dosyanız hakkında düzenli şekilde raporlama yaparak süreç boyunca bilgi sahibi olmanızı sağlamaktayız.

İcra takip işlemleri oldukça çeşitlidir. İcra iflas kanununda düzenlenmiş 3 ana takip yolu bulunmaktadır. Bunlar; haciz, rehinin paraya çevrilmesi ve iflas yoludur. En yaygın başvurulan takip tipi haciz yoluyla takiptir. Haciz yolu ile takip ise iki şekilde başlatılabilir.

Haciz yoluyla icra takibi işlemleri ilamlı icra ve ilamsız icra olarak 2 ye ayrılmaktadır. İlamsız icra da ise; genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesine yönelik takip, abonelik sözleşmesine mahsus haciz yoluyla takip şekilleri mevcuttur.

İlamlı İcra Takibi

İlam açılan davanın mahkeme tarafından hükme bağlandığını gösteren resmi mahkeme kararıdır. İlamlı icra ise mahkemenin hükme bağladığı kararın icrası için başvurulan takip yoludur. İlama rağmen borçlu borcunu yerine getirmekten kaçınıyorsa alacaklı mahkeme ilamı ile icra takibi başlatabilir. İlamlı icrada bilinmesi gereken herhangi bir yetki kuralının bulunmadığıdır. Yani herhangi bir yer icra dairesinde ilamlı takip başlatılabilir.

İlamlı icrada ilamsız icradan farklı olarak borçluya doğrudan bir itiraz hakkı tanınmamıştır. Ancak borçlunun itiraz hakkı tamamen elinden alınmış değildir bazı durumlarda borçlu ilamlı icraya itiraz edebilir. İlamlı icraya itiraz edilebilmesi her dosya özelinde farklılık göstermektedir. Bu süreçlerin tamamının sizler adına emek, zaman ve hak kaybına uğramadan yürütülmesi için alanında uzman ve deneyimli bir İzmir icra avukatı ile çalışabilirsiniz.

İlamsız İcra Takibi

Elinizde bir ilamın bulunmadığı ancak para yahut teminata yönelik alacağınız mevcutsa başvurulması gereken takip yolu ilamsız icradır. İlamsız takip yolunda mahkeme kararına gerek yoktur. Elinizde mevcut belgelerin niteliğine göre başvurulacak ilamsız takip yolu değişecektir. Kira alacakları, fatura, kredi gibi alacaklar yahut belgesiz alacaklarınız için ilamsız icra takibi açılabilir. Kiralanan taşınmazların tahliyesi, kira alacaklarının tahsili, senetlerin tahsili için başlatılacak takip yolu ilamsız icradır. Başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun malvarlığına, banka hesaplarına, alacaklı bulunduğu icra dosyalarına duruma göre ihtiyati haciz, haciz ya da rehin konulabilmektedir. Borcun haciz aşamasında nakden tahsil edilememesi halinde haczedilen malların satışı talep edilecektir. İlamsız icra takibinde borçlunun borca süresinde itiraz etme hakkı vardır. Borca itiraz edilmesi halinde alacaklının itirazın kaldırılması için dava açması gereklidir.

İzmir İcra Avukatı Ücretleri 2024

İcra avukatlık taban ücretinin belirlenmesinde 2024 avukatlık asgari ücret tarifesi belirleyici olmaktadır. Her yıl yeniden açıklanan bu ücret tarifesine göre ücretler değişkenlik gösterecektir. Dosyada sunulacak danışmanlık ve vekillik hizmetinin kapsamına göre İzmir icra avukatı ücreti değişkenlik gösterecektir. İzmir icra avukatı ücretinin belirlenmesinde alacak türü ve miktarı da önem arz etmektedir. Hangi takip ve dava yollarına başvuru yapılacak olması da ücrette değişkenliğe sebep olacaktır.

Müvekkillerimize icra hukuku alanında sunduğumuz icra takip işlemlerinin başlatılması, borçlu ile anlaşma görüşmeleri, dosya kapsamında haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi, senetlerin tahsilatı, dosyaların raporlanması, ilgili davaların açılması gibi iş ve işlemler her somut olay özelinde değerlendirilerek İzmir icra avukatı ücreti belirlenir. Dosyanız için detaylı ücret bilgisi için avukatlık ofisimiz ile irtibat kurabilirsiniz.