İzmir Gayrimenkul Avukatı

izmir gayrimenkul avukatı

İzmir Gayrimenkul Avukatı: Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların edinimi, mülkiyeti, kullanımı ve tasarrufu ile ilgili hukuki konuları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, arazi, bina, daire, arsa gibi taşınmaz malların edinimi, devri, ipotek, rehin, tapu işlemleri, imar mevzuatı ve tapu sicili kayıtları gibi konuları kapsar.

Gayrimenkul hukuku, özellikle inşaat sektörü, emlak sektörü ve bankacılık sektörü için büyük önem taşır. Bu hukuk dalı, taşınmaz malların alım-satım işlemleri ve tapu kaydı işlemleri gibi konularda tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

İzmir Gayrimenkul Avukatı Merve Kolman

✅ İzmir Gayrimenkul Avukatı:Avukat Merve Kolman
✅ Telefon:+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr

 

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku ile ilgili olarak çeşitli dava türleri bulunmaktadır. Bu dava türlerinin bazıları şunlardır;

  • Tapu iptali ve tescil davası: Tapu kaydının iptali ve yeniden düzenlenmesi ile ilgili davalardır. Bu davalar, tapu kaydında yapılan bir hata, taşınmazın sahipliği konusunda bir anlaşmazlık, tapu kaydının yanlış olması, usulsüz düzenlenmesi gibi nedenlerle açılabilir.
  • İpotek tesisine ilişkin davalar: İpotek belgesinin geçerliliği, ipotek hakkının tahliyesi veya ipotek hakkının uygulanması gibi konuları içeren davaları kapsar.
  • Kat mülkiyeti davaları: Bina veya arsanın ortak alanlarına ilişkin sorunların çözümlenmesi için açılan davalardır. Bu tür davalar genellikle kat malikleri arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanır.

Bu dava türleri, gayrimenkul hukuku ile ilgili olarak en sık karşılaşılan dava türlerinden bazılarıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davaları Konuları Nelerdir? 

Tapu iptal ve tescil davaları, gayrimenkuller üzerinde tapu kaydında yer alan hataların düzeltilmesi veya gayrimenkulün tapu kaydına ilk kez tescili ile ilgili açılan hukuki süreçlerdir. Bu davalarda genellikle tapu kaydındaki hatalı bilgilerin düzeltilmesi, tapu kaydında yer alan bir başkasına ait hakların kaldırılması veya tescili, intifa veya irtifak haklarının kurulması veya kaldırılması, haciz işlemlerinin iptali veya gayrimenkul malikinin kimliğinin tespiti gibi konular ele alınır. Tapu iptal ve tescil davaları, genellikle gayrimenkul alım satımı veya miras paylaşımı gibi durumlarda ortaya çıkan sorunların çözümü için açılır.

Tapu İptal ve Tescil Davaları Ne Kadar Sürer? 

Tapu iptal ve tescil davalarının süresi dava konusu olayın özelliklerine ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişebilir. Genellikle, tapu iptal ve tescil davaları diğer hukuki süreçlere göre daha uzun sürebilir. Bu süre, davaya konu olan gayrimenkulün durumu, tapu kaydındaki hataların niteliği, delillerin toplanması ve sunulması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, tapu iptal ve tescil davaları, genellikle 1 ila 2 yıl arasında sürebilir. Davanın ne kadar süreceği, mahkemenin iş yoğunluğu, dosyanın karmaşıklığı, tarafların avukatlarının iş yükü gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Zamanaşımı Süresi 

Bu dava türü mülkiyet hakkına ve ayni bir hakka dayanmakla beraber mutlak bir hak olduğundan dolayı genel olarak tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı yoktur. Fakat bazı hallerde tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı süreleri vardır. Ancak bu süre, tapu kaydında yapılan hataların niteliğine ve etkilerine göre değişebilir. Bazı hallerde süre daha kısa, bazı hallerde ise daha uzun olabilir.

Örneğin, tapu kaydındaki hataların sonradan keşfedilmesi durumunda, süre sonradan keşif tarihinden itibaren başlar. Tapu iptal ve tescil davası eğer mülkiyet zamanaşımı yoluyla kazanılmışsa açılamaz. Bir kadastro işlemi sebebiyle tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Eğer bu dava hile sebebi ile açılacak ise zamanaşımı 1 yıldır.

Kamulaştırma Şartları Nelerdir? 

Kamulaştırma, devletin veya kamu kurumlarının, belirli bir taşınmaz malın özel mülkiyetini, kamusal yarar veya toplumun yararına kullanmak amacıyla el koymasıdır. Kamulaştırma işlemi, Anayasa ve ilgili yasalarda belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Kamulaştırma şartları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Kamulaştırmanın kamu yararı için yapılması gereklidir.
  • Kamulaştırma, Anayasada belirtilen hakların korunması ilkesine uygun olmalıdır.
  • Kamulaştırma kararı, yasal bir dayanağa sahip olmalıdır.
  • Kamulaştırma kararı, somut olaya uygun şekilde ve yeterli gerekçelerle açıklanmalıdır.
  • Kamulaştırma işlemi, hakkaniyetli bir şekilde yapılmalıdır ve taşınmaz malın gerçek değeri üzerinden tazminat ödenmelidir.
  • Kamulaştırma işlemi, makul bir sürede gerçekleştirilmelidir.

Kamulaştırma işleminin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, hukuk devleti ilkesi açısından önemlidir. Ayrıca, kamulaştırma kararının somut olaya uygunluğu ve tazminatın yeterliliği konularında da hukuki denetim mekanizmaları bulunmaktadır.

Kamulaştırma Davaları Ne Kadar Sürer? 

Kamulaştırma davalarının süresi, davaya konu olan malın niteliği, değeri, tarafların talepleri, mahkeme yoğunluğu ve diğer etmenlere bağlı olarak değişebilir. Kamulaştırma davaları genellikle 1-2 yıl arasında sürer, ancak karmaşık ve uzun süreli kamulaştırmalar daha uzun sürebilir. Mahkeme süreci dışında, kamulaştırma sürecindeki diğer aşamalar, örneğin taşınmazın tespiti ve bedelinin belirlenmesi gibi işlemler de süreci uzatabilir.

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Belirlenir? 

Kamulaştırma bedeli, kamulaştırmanın konusu olan taşınmazın değerine ve diğer faktörlere göre belirlenir. Kamulaştırma bedeli, kamulaştırmanın yapıldığı tarihte geçerli olan rayiç değer veya piyasa değeri esas alınarak hesaplanır. Kamulaştırma bedeli, mahkeme tarafından belirlenir ve kamulaştırmanın gerçekleştirildiği tarihten itibaren yasal faiz oranı üzerinden hesaplanarak ödenir.

Kamulaştırma bedelinin belirlenmesinde, taşınmazın bulunduğu bölgenin imar durumu, tapu bilgileri, altyapı hizmetleri gibi faktörler de dikkate alınır. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi aşamasında, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, mahkeme tarafından bilirkişi raporu alınarak bedel tespit edilir.

Acele Kamulaştırma Nedir?

Acele kamulaştırma, kamu yararı veya kamusal bir ihtiyacın acil bir şekilde karşılanması gerektiği durumlarda, kamunun belirli bir taşınmaz malı üzerindeki mülkiyet haklarını hızlı bir şekilde elde etmesi işlemidir. Bu tür kamulaştırmalar, genellikle doğal afetler, şehir planlaması projeleri veya kamu hizmetlerinin geliştirilmesi gibi acil ihtiyaçları karşılamak için kullanılır.

Acele kamulaştırma, normal kamulaştırma işleminden farklıdır çünkü normal kamulaştırmada, kamulaştırma işlemi öncesinde önceden belirlenmiş bir süreç izlenir ve mülkiyet sahiplerine önceden bildirim yapılır. Ancak acil durumlarda, acil kamulaştırma işlemi yapılır ve mülkiyet sahiplerine sonra haber verilir.

Acele kamulaştırma işlemi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Bu kanuna göre, acele kamulaştırma yapılabilmesi için kamusal ihtiyacın acil olması ve kamu yararının normal kamulaştırma yöntemi ile sağlanamayacak kadar önemli olması gerekmektedir. Ayrıca, acele kamulaştırma işlemi sonrasında, mülkiyet sahiplerine adil bir bedel ödenmelidir. Acele kamulaştırma kararı, yargı kararı veya bakanlık kararı ile alınabilir.

İzmir Kamulaştırma Davaları

İzmir’de kamulaştırma davaları, diğer illerdeki kamulaştırma davalarıyla aynı yasal süreçlere tabidir. Kamulaştırma davaları, İzmir’de Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Kamulaştırma sürecinde, tarafların haklarının korunması ve tazminatların doğru belirlenmesi için dava açma hakları bulunmaktadır. İzmir’de açılan kamulaştırma davalarının süresi, davanın niteliğine, delil durumuna, tarafların talep ve savunmalarına göre farklılık gösterebilir.