Değer Kaybı ve Trafik

51/2-A Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

512-A Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir merve Kolman

 Günümüzde teknolojinin gelişimiyle, denetimlerin yaygınlaşmasıyla radar cezalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Araç sahibi yahut araç kullanan hemen hemen her vatandaş radar cezasına maruz kalabilmektedir. Özellikle bazı yolların seyir rahatlığı ile o yolda tayin edilmiş hız sınırı farkında olmadan aşılabilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre;

 • Hız sınırının %30’una kadar 10 ceza puanı
 • Sınırın %30 ila %50 arasında 15 ceza puanı
 • Hız sınırını %50’den fazla aşanlar 15 ceza puanı olarak ehliyete yansır.

Hız sınırının aşımının yüzdelik dilimine göre yazılacak idari para cezası miktarı da değişkenlik göstermektedir. 2022 yılı radar idari para cezası miktarları da şu şekildedir;

 • Hız sınırının %30’una kadar aşanlar için 427-TL,
 • Sınırın %30 ila %50 arasında aşanlar için 888-TL,
 • Hız sınırını %50’den fazla aşanlar için ise 1823-TLdır.

Cezanın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa %25 oranında indirimli miktar ödenmektedir. Cezanın bu süre içerisinde sisteme düşmemiş olması sizi yanıltmasın. İnternet vergi dairesi (GİB) üzerinden size kesilen ceza makbuzu üzerinde yer alan seri numaradan sorgulayarak ödeme yapabilirsiniz. 15 günlük süre cezanın sisteme yansımasından itibaren başlamaz, hak kaybına uğramamak adına süreyi tebliğden hesaplamanız ve bu 15 gün içinde ödeme yapmış olmanız gerekir.

CEZAYI ÖDERSEM İTİRAZ HAKKIMDAN VAZGEÇMİŞ OLUR MUYUM?

 Cezanın ödenmiş olması trafik cezasına itiraz etmenizi engellemez.

Trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. Bu süre cezanın tarafınıza tebliğinden başlar. Yüzünüze kesilen cezalarda ayrıca evrakın adrese tebliği aranmaz. Süre cezanın yüzünüze bildirildiği tarihten başlar.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ NEREYE YAPILIR?

 Trafik cezalarına itirazı incelemekle görevli mahkeme esasen Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler iş yoğunluğu olmaması nedeniyle her yerde bulunmamaktadır. O nedenle hız sınırını ihlal trafik cezalarına itirazlar cezanın yazıldığı yer Sulh Ceza Hakimliklerince incelenecektir.

HIZ SINIRINA İTİRAZ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • İtiraz Nedenlerini ve Dayanaklarınızı İçeren İtiraz Dilekçesi
 • Trafik Cezasının Karar Tutanağının Fotokopisi,
 • Trafik Cezası Kesilen Araca Ait Ruhsat Fotokopisi,
 • Ehliyet Fotokopisi,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Ödemeye Ait Dekont,
 • Radar Aracının Gizlenmiş Olduğuna Dair Resim Fotokopisi

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ İÇİN BAŞLICA NEDENLER

 • Radar uyarı levhası olmayan bölgede yazılan hız aşımı cezasına itiraz,
 • Bir fotoğraf yahut hiçbir delil olmadan yalnızca hız aşımı ceza tutanağının gönderildiği cezalara itiraz,
 • Yol veya trafikten kaynaklı hız aşımı cezalarına itiraz,
 • 3 km/saat ‘e kadar hatalı ölçüm payı olmasına rağmen bu hatalı ölçüm payı dikkate alınmaksızın yazılan hız aşımı cezalarına itiraz.
İzmir Trafik Cezası Avukatı - Trafik kazalarında uzman avukat - Trafik davalarına bakan avukatlar İzmir - Trafik Hukuku Avukatı İzmir -Trafik Cezası Avukatı
izmir trafik cezası avukatı, trafik cezası avukatı izmir, izmir trafik kazası avukatı

HIZ SINIRI CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

….. SULH CEZA SAYIN HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                           : …..

TUTANAĞIN TANZİM ve TEBLİĞ TARİHİ  : …..

İTİRAZ KONUSU                      : İzmir Trafik denetleme şube müdürlüğü, Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ….. tarih ….. seri, ….. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali yahut dayanak bendinin değiştirilmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR                        :

…………’a ait 35 … 000 plakalı aracın sürücüsü sıfatıyla tarafıma …….. tarihinde “Hız sınırlarını %50’den fazla aşmak” iddiası ile …….. Sicil Numaralı Genel Hizmet Polisi ….. ….. tarafından yukarıda konu kısmında seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı (EK-1) tanzim edilmiştir. Tutanak aynı gün yüzüme tebliğ edilmiştir.

İş bu tutanak Karayolları Trafik Kanunu`nun 51/2-c maddesi dayanak gösterilerek haksız ve de usule aykırı olarak düzenlenmiş olduğundan, tutanağın iptali ve cezanın ortadan kaldırılması mahkeme aksi kanatte ise ceza miktarının azaltılması talebimizi Mahkemeniz takdirine sunmak zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki; ihlalin yapıldığı yerde radar aracı başka türlü konumlanma imkanı varken kasti şekilde görünmemek adına köprü altına gizlenmiş bulunmaktaydı. Kasti şekilde gizlenerek radar aracının vatandaşı aldatmaya yönelik davranışta bulunması usule ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle tutanağın iptali ile cezanın ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Mahkemenizin iptale dair aksi kanaatte olması halinde ise en azından verilen cezanın dayanak bendinin değiştirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Bölgede hız sınırının 70 km/sa olduğu ve hızımın 106 km/sa olduğu iddiası ile belirlenen hız sınırını %50’den fazla aştığım için en yüksek hadden tarafıma ceza kesilmiştir. %30 ila %50 arasında hız sınırının aşılması halinde tayin edilmiş ceza miktarı 888-TL sı iken %50’den fazla aşılması halinde tayin edilen ceza miktarı 1.823-TL dir. 1 km/sa bir farkla tarafımın bu kadar yüksek cezaya maruz bırakılması hukukun hakkaniyet ilkesine sığmamakta ve vicdanımı rahatsız etmektedir. Netice itibariyle söz konusu ölçümü yapan bir elektronik cihazdır. Ve son dönemlerde emsal mahkeme kararlarıyla da gündeme geldiği üzere bu cihazların ölçüm yaparken yanılma payları bulunmaktadır. Bu hususta Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütler Şubesi Müdürlüğü’nün 2014 yılı Nisan ayında yayımladığı, “Karayollarında Hız” isimli kitapta yer aldığı üzere;

“…  radar sistemi çevresel  faktörlerden  daha  fazla  etkilenmekte  ve  bu  durum  hız  ölçümünde  hata payını artırmaktadır. Bunun nedeni bu sistemlerin kullanmış oldukları ışınların  frekanslarının  çok farklı  olmasından  kaynaklanmaktadır.  Radar  sistemleri  lazere  göre  daha  düşük  frekansta çalışmakta ve hedefe yolladığı ışınlar daha çok yayılarak ilerlemektedir. Bu nedenle sadece hızı ölçülmek istenilen hedef taşıt dışında taşıtın yakınında bulunan diğer taşıtlar veya trafik levhası, yön işaretleri gibi cisimlerden yansıyan ışınlar yanlış ölçüme neden olabilmektedirler. Olumsuz  hava  şartları (örneğin  rüzgârda  çevredeki  cisimlerde  meydana  gelen  titreşimler), ayrıca  jammer  cihazı  ve  radar frekanslarını  kullanan  çevredeki  diğer  sistemler, radar cihazlarında  taşıt  hızlarının yanlış  algılanmasına sebep   olabilmekte   veya   cihazların çalışmasını engelleyebilmektedirler.”

EDS cihazlarının kalibrasyon hatası, ışık ve metal yoğunluğu nedeniyle bu hız limitlerini yanlış ölçebilme ihtimalinin bulunduğu bilimsel tespitlerle ortaya konulmuştur. Kaldı ki her ölçüm cihazının hata payının olduğu da fennin bir gereğidir. Bu hata payı değerlendirilmeden 1 km/sa lik farkla tarafıma en yüksek hadden trafik idari para cezası uygulanmak suretiyle cezalandırılmam hakkaniyet ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu doğrultuda haksız olarak düzenlenen ceza tutanağının iptali ile cezanın ortadan kaldırılması veya mahkeme aksi kanaatte ise ihlal edilen hükmün değiştirilerek tarafıma KTK madde 52/2-b den ceza tayin edilerek fazla ödemiş olduğum 701-TL ‘sının tarafıma iadesi için Mahkemenize başvuruyorum.

HUKUKİ NEDENLER    : KTK, ilgili diğer mevzuat ve kararlar.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım sebeplerle itirazımın kabulü ile yasalara ve hukuka aykırı düzenlenen hız limitlerinin ihlali nedeniyle düzenlenen ceza tutanağının iptaline karar verilmesini mahkemeniz aksi kanaatte ise tarafıma kesilen idari cezanın dayanak bendinin değiştirilerek fazla ödemiş olduğum paranın tarafıma iade edilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. Saygılarımla…………

EKLER:

 • Trafik Cezasının Karar Tutanağının Fotokopisi,
 • Trafik Cezası Kesilen Araca Ait Ruhsat Fotokopisi,
 • Ehliyet Fotokopisi,
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Ödemeye Ait Dekont,
 • Radar aracının gizlenmiş olduğuna dair resim Fotokopisi

MAHKEMENİN MÜSPET KARAR VERMESİ HALİNDE PARA İADESİNİN YAPILACAĞI HESAP BİLGİLERİ: ……………………

İTİRAZ EDEN

……………………………………….

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

51/2-A Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?” Yorumları

 1. EKREM ERDOĞAN dedi ki:

  iyi günler merve hanım tarafıma 08.02.2023 tarihinde ceza tebligatı geldi.karar tutanagında 951 tl ceza yazıyor 51/2_A maddesine göre yazılmış fakat kaç hızla radara düştüğüm yazılmamaktadır.o kısım boş bırakılmış.itiraz edebilirmiyim.teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   İtiraz dilekçesi ise itiraz edebilirsiniz..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir