Araç Değer Kaybı Davası, İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç değer kaybı davası, trafik kazası nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararlarını tanzim etmek için başvurdukları hukuki bir yoldur.

Araç değer kaybı avukatı, yaşanan trafik kazaları sonucunda meydana gelen hasar durumuyla ilgili süreci yönetebilecek, hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti sunacak meslek mensuplarıdır.

Araç değer kaybı davalarında yetkin bir avukatla temsil edilmek, işlemesi gereken hukuki süreci taraf için oldukça kolaylaştıracak ve uğramış olduğu zararı en tatmin edici şekilde ve en kısa sürede giderilmesi için profesyonel ve titiz bir şekilde çalışacaktır.  

Değer Kaybını Öğren
Ad Soyad *
Fill out this field
Telefon *
Fill out this field
Araç Marka *
Fill out this field
Araç Model *
Fill out this field
Kaza Tarihi *
Fill out this field
Kusur Oranı
Select an option

İzmir Değer Kaybı Avukatı- Avukat Merve Kolman İletişim Bilgileri

✅ İzmir Araç Değer Kaybı Avukat:Avukat Merve Kolman
✅ Telefon:+90 505 646 24 50
✅ Adres:Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sk. No: 9 Daire: 3 Konak – İzmir
✅ Mail: info@mervekolman.av.tr
✅ Hizmet Alanları:Değer Kaybı, Araç Değer Kaybı, İkame Araç Tazminatı, Araç Mahrumiyet Avukatı

Araç Değer Kaybı Avukatı İzmir

Ülkemizde olduğu gibi, İzmir’de de son yıllarda artan araç sayısıyla beraber karayollarında yaşanan trafik kazaları önemli bir şekilde artış göstermiştir. Trafik kazalarının artmış olması sonucunda kişilerin bu kazalar sonucunda uğradıkları maddi zararların ne şekilde ve kim tarafından karşılanacağı tartışması önem kazanmıştır. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümünde de kişilerin bir avukattan hukuki yardım almaları zaruri bir nitelik kazanmıştır. Zira avukat aracılığı ile takip edilen işlerde kişilerin haklarına daha çabuk ulaşmaları ve dava sürecinde hak kaybına uğramamaları sağlanır.

Bu açıdan teknik bir konu olan araç değer kaybı talepli davalarda mutlaka bir avukattan hukuki destek alınması tavsiye edilir. Özellikle bu konularda uzman avukatların bu tür davaları takip etmeleri kişilerin daha yararına olacaktır. Bu alanda uzmanlaşmak için genellikle sigorta hukukuna özel bir ilgi gösterilmesi gerekir. İşte biz özellikle sigorta hukuku alanında yapmış olduğumuz çalışmalar sebebiyle burada uzman niteliğini haiz durumdayız.

 İzmir araç değer kaybı avukatı olarak sigorta hukukunda uzman avukat sıfatıyla ve çeşitli alanlarda uzman ve deneyimli arabuluculuk sıfatıyla hukuk büromuzda sizlere hizmet vermekteyiz. Arabuluculuk faaliyeti de yapmış olmakla beraber bu konuda da sigortacılık alanında uzmanlık sertifikamız mevcuttur. Avukat Arabulucu Merve Topbaşoğlu Kolman, birçok özel hukuk konularını kapsayan sigorta hukuku alanında uzmanlık sertifikası ile arabuluculuk hizmetleri vermektedir.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti İzmir

Avukatlar her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden ücrete hak kazanmaktadırlar. Ancak tarifenin adından da anlaşılacağı üzere avukatlık ücreti asgari olarak bu tarifede belirlenecektir. Avukat ile müvekkili arasında söz konusu tarifeden farklı, lakin bu tarifede belirtilenden daha düşük olmaması kaydıyla, bir ücret kararlaştırılması mümkündür. Kişiler araç değer kaybı başvurusu için dava açmak niyetinde iseler, öncelikle bir avukata durumu anlatması gerekecektir.

  • İzmir ilinde araç değer kaybı davalarında avukatlar dava sonunda kazanılan tazminat üzerinden anlaşma yapabilmektedir. İzmir araç değer kaybı avukat ücreti, dava sonunda kazanılan tazminatın %20‘si olarak düşünebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Noter Vekalet Ücreti 2024

Araç değer kaybı başvurusunda bulunmak ya da araç değer kaybı davası açmak istenildiği takdirde bir avukat aracılığı ile yapılabilir. Bir avukatın hukuki yardımından yararlanmak isteyen kişilerin yapması gereken ilk iş, kendilerini belli konularda temsile yetkili olarak bir avukatın görevlendirilmesini talep etmek için noterden vekaletname çıkartmaktır. Noterden çıkarılacak vekaletnamenin türüne göre ödenmesi gereken miktarlar da farklılık arz edebilecektir.

  • 2024 yılında araç değer kayı davası için avukata vekaletname çıkartmak isteyen kişilerin ödemesi gereken noter ücreti 783,82 TL’dir.

Araç Değer Kaybı Davası Nedir

Araç değer kaybı, meydana gelen bir trafik kazası sonucunda hasar gören ve bu sebeple bakım/onarımdan geçen aracın kazadan önceki hasarsız haliyle arasında meydana gelen fiyat farkıdır. Yargıtay, araç değer kaybı kavramını aracın olay tarihindeki hasar değeri ile tamir edildikten sonraki değeri arasındaki fark olarak tanımlamıştır. 

Araç değer kaybı davası, trafik kazası sonucunda hasara gören aracın ikinci el piyasa değerindeki kaybı tanzim etmek için açılan bir dava türüdür.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinde düzenlenmiş bulunan maddi ve manevi tazminat talepleri kapsamındaki değer kaybı tazminatı, aracın; 

  • Piyasa değeri, 
  • Kullanılmışlık düzeyi, 
  • Hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak, hesaplanır. 

Bu hesaplamayı mahkeme dikkatle inceleyecek ve buna göre hükmünü verecektir.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır ?

Araç değer kaybı alacağı hakkında yukarıda da belirttiğimiz üzere belli işlemler yapılmadan doğrudan dava açılabilmesi mümkün değildir. Zira kişinin uğradığı zararı öncelikle ilgili sigorta kuruluşundan talep edilmesi gerekecektir. İlgili sigorta kuruluşunun uğranılan zararı tamamıyla karşılaması karşısında, artık kişinin dava açmakta hukuki yararı bulunmayacağından dava açması mümkün olamayacaktır. Ancak ilgili sigorta kuruluşunun yazılı talep tarihinden itibaren 15 gün içinde cevap vermemesi ya da verdiği cevabın kişinin zararını karşılayabilecek nitelikte olmaması halinde kişi, dava yoluna gidebilecektir. Bu açıdan kişinin belirtiğimiz şartlar gerçekleştiğinde dava açma hakkı doğmuş olacaktır. Söz konusu dava trafik sigortasından kaynaklı tazminat talepli açılacaktır.

Değer kaybı davasında davalı olarak gösterilmesi gereken kurum mali sorumluluk sigortası yaptırılan ilgili sigorta kuruluşudur. Davacı sıfatı da kaza sonucu aracında değer kaybı oluşmuş bulunan kişidir. Değer kaybı davasında görevli mahkeme ise asliye ticaret mahkemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Asliye ticaret mahkemeleri yazılı yargılama usulüne göre yargılama yapar. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar (KTK m.109/1). Bu açıdan kaza sonucunda aracında hasar meydana gelmiş bulunan kişilerin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde on yıl içinde bu davayı açmaları aksi halde tazminat talep haklarını kaybedeceği açıktır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı başvurusu kaza sonucunda aracında hasar meydana gelen kişi tarafından, aracın sigortalandığı sigorta şirketine yazılı olarak yapılmalıdır. Zira dava açma süresinin hesaplanmasında yapılan bu yazılı başvuru dikkate alınacaktır. Aracında kaza sonucu hasar meydana gelen kişi, sigorta şirketine yazılı olarak başvurmadan doğrudan dava yoluna başvuramayacaktır.

Dava yoluna başvurabilmesi için kişinin yazılı talebinde itibaren 15 gün içerisinde cevap verilmemesi ya da verilen cevabın kişiyi tatmin etmemesi ve bunun sonucu olarak ortaya bir uyuşmazlığın çıkması durumunda, kişi dava yoluna başvurabilecektir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz yazılı başvurunun, daha sonradan açılma ihtimali olan davada ispat kolaylığı sağlayabilmesi bakımından, posta veya kargo aracığıyla yapılması yerinde olacaktır. Kişinin bizzat kendisinin bu başvuru dilekçesini ilgili sigorta şirketine iletmesi durumlarında ispat açısından birtakım sorunların ortaya çıkabilmesi olasıdır.

Araç değer kaybı başvurusunun yazılı bir belge (dilekçe) ile yapılacağı hususunu belirttikten sonra bu dilekçede yer alması gereken hususları da açıklamak yerinde olacaktır. Başvuru dilekçesinde trafik kaza tespit tutanağının onaylı olarak yer alması gerekecektir. Zira bu tutanak aracın bir kazaya karıştığı ve bunun sonucunda da değer kaybına uğradığını ispat edecektir. Trafik kaza tespit tutanağını kaza yapan sürücüler polisi beklemelerine gerek olmaksızın, kazayı fotoğraf çekmek suretiyle belgeleyerek ve kaza tutanağını doldurup imzalayarak kaza yerinden ayrılabilmeleri mümkündür. 

Değer Kaybı Davası Şartları

Kişilerin araç değer kaybı davası açabilmeleri için öncelikle bir kaza sonucunda araçlarının hasara uğraması gerekir. Zira bu davanın açılabilmesi için zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında kişilerin belli bir zarara uğramaları gerekecektir. Bunun dışında yukarıda da belirttiğimiz üzere dava açılabilmesi için öncelikle ilgili sigorta şirketine yazılı olarak başvurulması şarttır. İlgili sigorta şirketi bu başvuruya 15 gün içinde cevap vermez ya da verilen cevap değer kaybı başvurusunda bulunan kişi için yeterli miktarda olmaz ise, ilgili kişi araç değer kaybı davası yoluna gidebilir (KTK m.97).

Burada alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 2818 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı sigortacılık kanununda düzenlenen sigortacılıkta tahkim müessesesine atıf yapmıştır. Kişi burada dilerse dava yoluna gidebilir dilerse de sigorta tahkim komisyonuna başvurarak uyuşmazlığının hakem aracılığı ile çözüme kavuşturulmasını talep edebilir.

Kanun koyucu bu hususu KTK’nın 97. maddesinde şu şekilde belirtmiştir: Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir. Burada son cümlede geçen “veya” bağlacı bu konuda ilgili kişiye bir seçenek sunulduğu anlamına gelmektedir. 

Değer kaybı davası şartları ile ilgili daha detaylı içeriğimiz: Değer Kaybı Davası Şartları

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

                                       TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI                  : ………………..

VEKİLİ                    : Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

DAVALI                   : … Sigorta Şirketi

D. KONUSU             : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla HMK m. 107 gereğince belirsiz alacak davası (trafik kazası nedeniyle şimdilik 1000 TL tazminat-alacak)

AÇIKLAMALAR     : 1- ../../….tarihinde müvekkilime ait…. Plakalı araç, …. Sayılı plakalı araçla çarpışması neticesinde, müvekkile ait araçta değer kaybı meydana gelmiştir. 

2- arz ettiğimiz nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla meydana gelen hasardan sürücülerin yanı sıra diğer araç sahipleri ve araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigorta şirketleri de sorumludur. Şu aşamada gerçek zararın tespiti mümkün olmadığından öncelikle; şimdilik müvekkile ait araçta meydana gelen hasarın davalı yönünden temerrüde düştüğü tarihten itibaren ticari faiz ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen hesap yargılama esnasında yapılacak bilirkişi incelemesinde daha yüksek miktarın çıkması ihtimaline binaen fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1000 TL’lik değer kaybının talebi amacıyla işbu davanın açılması zorunlu olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER     : MK, HMK, YTBK, KTK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                        : 

  1. ….plakalı araca ait ….nolu poliçe,
  2. Kaza tespit tutanağı, fotoğraflar,
  3. Sigorta şirketine yapılan başvuru,
  4. Yetkili servis tamir-bakım evrakları,
  5. ZMMS sigortası genel şartlarında belirtilen belgeler ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP       : açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davanın kabulü ile şu aşamada gerçek zararın tespit edilmesi mümkün olmadığından şimdilik 1000 TL’lik değer kaybının davalılardan temerrüde düştükleri tarihten itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemelerine ve yargılama gider ve vekalet ücretlerinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekil olarak dileriz. ../../….

                                                                                             Davacı Vekili;

                                                                Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Değer Kaybı Zamanaşımı

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesine göre, Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Değer Kaybı davası, ceza gerektiren bir olaydan ortaya çıkar ise Türk ceza kanunundaki zamanaşımı süreleri geçerli olur.

Zamanaşımı süreleri, tazminata neden olan taraf ile sigortacı tarafa eşit olarak işletilir. Sigortacı ve tazminata neden olan tarafın birbirlerine rücu hakları, rücu edilecek kimseyi öğrendikleri tarihten itibaren iki yıldır.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların talep edilebilmesi iki yıllık zamanaşımı süresine tabi kılınmıştır. Bu iki yıllık süre, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlayacaktır. Aracı hasar gören ilgilinin iki yıl içerisinde herhangi bir işlem yapmaması halinde bu dava sebebiyle talep edebileceği haklarını kaybetme sonucu doğacaktır. İki yıllık zamanaşımının başlangıcının daha kolay tespit edilebilmesi amacıyla, ilgili kişinin sigorta şirketine yazılı olarak başvurduğu tarihin esas alınması yerinde olacaktır. Bu açıdan kişi burada sigorta şirketine başvurduğu tarihten itibaren iki yıl içinde dava yoluna gidebilecektir. 

Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer ?

Araç değer kaybı davaları asliye ticaret mahkemelerinin görev alanına girdiğinden bu davalar bakımından yazılı yargılama usulü uygulanacaktır. Yazılı yargılama usulüne tabi davalar, sulh hukuk mahkemelerindeki gibi basit yargılama usulüne tabi olmadıklarından bu davalar kira davalarına göre daha uzun sürede sonuçlandırılabilmektedir. Yazılı yargılama usulünde 4 dilekçeli bir aşama söz konusudur. Buna göre öncelikle dava bir dava dilekçesi ile açılır. Bu dava dilekçesinin mahkemeye verilmesinin ardından ilgili davalıya tebliğ edilir ve davalı buna karşılık bir cevap dilekçesi hazırlar.

Bunun ardından davacı da cevap dilekçesine karşılık bir cevaba cevap dilekçesi sunar ve hemen ardından davalı cevaba cevap dilekçesine karşı bir ikinci cevap dilekçesi sunar.  İkinci cevap dilekçesinin sunulmasından sonra dilekçeler aşaması tamamlanmış olacaktır. İşte yazılı yargılama usulünün bu şekilde ilerlemesi sebebiyle davaların da uzun sürebileceği göz ardı edilmemelidir. Esasen araç değer kaybı davaları 6 ay ile 1 buçuk yıl arasında bir çözüme kavuşmaktadır.

Lakin bu belirttiğimiz süreler her dava bakımından geçerli olmayabilir. Zira her uyuşmazlık kendi özelinde belli süreler gerektirerek çözüme kavuşturulur. Bu açıdan her somut olay bakımından ayrı bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Yukarıda belirttiğimiz süreler uygulamamız bakımından ortalama olarak belirtilmiştir. Bu sürelerden daha kısa bir sürede dava çözüme kavuşturulabileceği gibi daha uzun bir sürede de sonuçlandırılması ihtimali gözden kaçırılmamalıdır.