Nafaka Artırım Davası Kaç Duruşma Sürer? 

Nafaka Artırım Davası Kaç Duruşma Sürer? 

Nafaka artırım davaları basit yargılama usulü ile görülmekte olan davalar olup, boşanma davalarından daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bir davanın basit yargılama usulü ile görülmesi; dava ve cevap dilekçesi sonrası yargılamanın daha çabuk başlaması anlamına gelmektedir. Yani bu dava türünde; boşanma davasında olduğu gibi bir cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi aşaması bulunmamaktadır. 

Nafaka Artırım Davası Kaç Duruşma Sürer? 

Kanunlarımızda dava türlerinin sonuçlanacağı duruşma sayısı belirtilmemiştir. Fakat her dava türünün tabi olduğu yargılama türüne göre süresini uygulama açısından öngörmek mümkündür. Nafaka artırım davası basit yargılama usulüne göre görülen bir dava türü olduğundan bu dava türü daha çabuk sonuçlanacaktır.

Nafaka artırım davası açarken nafaka artırım davası açılmasını gerektirir sebepleri açık ve net belirtmek ve delillerle desteklemek büyük önem taşımaktadır. Çünkü basit yargılama usulüne göre görülen davalarda tarafların dilekçeler aşamasında yalnızca birer dilekçe sunmaları gerekmektedir. Bu dava ve yargılama türü hızlı sonuçlanması gereken, kısa bir incelemeye ihtiyaç duyulan bir dava türü ve yargılama usulüdür. Hatta öyle ki, davaya bakmakta olan mahkeme sunulan ve celbi istenen delilleri ve beyanları yeterli görür ise; duruşma yapmadan, dosya üzerinden de karar verebilecektir.

Dosya kapsamı itibariyle duruşma gerçekleştirmeksizin karar verilemiyor ise mahkeme duruşma yapacaktır. Bu süreçte de taraflarca gösterilen delilleri inceleyecek, celp edilmesi istenen deliller var ise onları toplayacak, tarafların gerçekten iddia edildiği gibi ekonomik ve sosyal durumlarında değişiklik olup olmadığını tespit yoluna gidecek, gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere ile yazı yazarak bilgi toplayacak, bilirkişi incelemesi yaptırabilecek ve nafaka miktarını dava tarihi itibariyle mevcut günün koşullarına göre yeniden değerlendirip nihai bir karar verecektir.

Nafaka Artırım Davası Kaç Ayda Sonuçlanır?

Nafaka artırım davasının kaç ayda sonuçlanacağı ya da ne kadar sürede sonuçlanacağı kanunlarımızda açıkça düzenlenmemiş, bu şekilde bir süre belirtilmemiştir. Fakat uygulamaya bakılarak davanın ne sürede sonuçlanabileceğini öngörmek mümkündür. Nafaka artırım davası basit yargılama usulü ile görülmekte olan bir davadır. Bu yargılama usulü ile görülmekte olan davalar yazılı yargılama usulüne göre görülmekte olan davalara göre daha kısa sürede sonuçlanacaktır. Nafaka artırım davasının da niteliği itibariyle bir boşanma davasından çok daha kısa sürede sonuçlanacağını söylemek mümkündür. 

Buna göre nafaka almakta olan kişi, nafaka yükümlüsünün mali durumunda iyileşme olduğunu, nafakaya ihtiyacının devam ettiğini, henüz sağlığına kavuşamadığını, çalışamayacak durumda olduğunu, yaşının küçüklüğünü, çalışma yaşına henüz ulaşmadığını iddia ve ispat ederse, nafaka miktarının arttırılmasını mahkemeden talep edebilecektir. Bu halde davaya bakan hâkim tarafların mali ve sosyal durumlarını araştırma yoluna gidecek ve yeni nafaka miktarını belirleyecektir. Hâkim gerekli görürse bilirkişi incelemesi de yaptırarak kararını verebilecektir. Bu şekilde açılan nafakanın arttırılma veya indirilmesine ilişkin davaları kabulü halinde; yeni nafaka miktarına dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmesi gerekmektedir. 

Nafaka Davasında Hâkim Ne Sorar?

Nafaka; tarafların boşanma davası esnasında talep edilebileceği gibi, boşanma davası sonrası ayrı bir dava açılarak da taraflarca talep edilebilecektir. Nafaka davaları basit yargılama usulü ile görülmekte olan ve boşanma davasına göre daha çabuk sonuçlanan davalar olmakla birlikte; davacının dava dilekçesi sunması, karşı tarafın da davaya cevap vermesi ile dilekçeler aşaması sonlanacak ve yargılama aşamasına geçilecektir. Dolayısıyla bu noktada davacının nafaka davasını açarken taleplerini açık ve net şekilde bildirmesi, beyan ve taleplerini delillerle desteklemesi son derece önem arz etmektedir. Hâkim tarafından ancak delillerle desteklenen beyanlar dikkate alınacaktır. Bu davada bildirilen deliller ile dinletilmek üzere dilekçede tanık da bildirilebilecektir.

Davaya bakan hâkim öncelikle iddialar doğrultusunda; tarafların mali ve sosyal durumlarını araştırma yoluna gidecek ve mevcut durumu tespit edecektir Bu noktada Mahkeme tarafından gerekli görürse bilirkişi incelemesi de yaptırılabilecektir. Mahkemeye bildirilecek tanıklar dinlenirken hâkim bu tanıklara kendisinde davaya ilişkin kanaat oluşması ve gerçeğin tespit edilmesi için birtakım sorular yöneltecektir.

Örneğin; nafaka miktarının artırılması davalarında, tarafların mali güçlerindeki değişikliklerin saptanması için tanıklara bu yönde tarafların güncel mali gücünü anlamak adına sorular yöneltebilecek, temel ihtiyaçlarını karşılama ve güncel ekonomik şartlarla hayatını idame ettirme noktasında mali gücünün yetersiz kalıp kalmadığını soracağı sorularla saptayacak olup, özellikle müşterek çocuk için görülen nafaka davalarında; müşterek çocuğun yaşı, okulu, sağlık durumu, beslenme, barınma ve temel ihtiyaçlar gibi hususlarda daha fazla bir yardımın gerekip gerekmediğini anlamak adına sorular yöneltebilecektir. 

Taraflara da dava sürecinde davaya konu taleplerinin anlaşılması güç, net ve açık olmadığı durumlarda, gerekli açıklamayı yapmalarını, beyanlarını desteklemek adına sunmuş oldukları delillere ilişkin açıklamaları yapmalarını isteyebilecektir. Bu sebeple tarafların özellikle dilekçelerinde talep ve beyanlarını Mahkemeye açık ve net bir biçimde sunmaları, beyanlarını ve taleplerini destekleyecek delilleri mevcut ise Mahkemeye sunmaları, mevcut değilse de ilgili kurum ve kuruluşlardan Mahkeme aracılığıyla müzekkere yazılarak istenmesini talep etmeleri gerekmektedir. Delillerle desteklenmeyen farazi beyanların Mahkemece dikkate alınması mümkün değildir.

Kategori : Aile Hukuku