Suç Duyurusu Dilekçesi

Ceza muhakemesi soruşturma evresiyle başlar. Ceza Muhakemesi Kanunu soruşturma evresini tanımlamıştır. Soruşturma evresi suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder (CMK m. 2). İşte burada soruşturma evresinin başlayabilmesinin koşulu olarak belirtilen suç şüphesinin öğrenilmesi kavramı uygulamada suç duyurusu olarak adlandırılmakta ve değişik şekillerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin kolluğun doğrudan haber alması, ihbar, şikâyet gibi. CMK m.160/1 bunu ihbar veya başka bir suretle diyerek ifade etmektedir. CMK m. 158’de ihbar ve şikâyet kurumları düzenlenmektedir. Buna göre, suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.

Suç Duyurusu Nedir?

Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar ve şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar ve şikâyette bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar ve şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

İhbar, re’sen soruşturulan bir suçtan haberdar olan kimsenin durumu yetkili makamlara bildirmesidir. Herkes bir uça ilişkin ihbarda bulunabilir. Dolayısıyla ihbarda, ihbarı yapanın önemi yoktur. Şikâyetten farklı olarak bu kişi suçtan zarar gören olabileceği gibi, üçüncü kişi de olabilir. Uygulamada genelde bu ayrıma uyulmadan müşteki terimi de kullanılmaktadır. Yine şikâyetten farklı olarak ihbarda bir süre de söz konusu değildir.

Şikâyet ise, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir fiilden zarar gören kişinin, 6 aylık şikayet süresi içinde, yazılı ya da sözlü olarak, yetkili makamlardan, bu fiil hakkında kovuşturma yapılmasını isteme şeklinde tanımlanır. Görüldüğü üzere ihbardan farklı olarak şikâyette bulunabilmek için suçtan zarar gören olmak ve belirli bir süre içinde şikâyet hakkını kullanmak gerekir.

İhbar ya da şikâyette bulunmak aynı zamanda bir haktır (An.m.36, m.40). Dolayısıyla ihbar ya da şikâyette bulunma hakkının engellenmesi suçtur (TCK m.121).

Öte yandan işlenmekte olan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi aynı zamanda bir suç olarak düzenlenmiştir. İhbar bir yükümlülük olarak da kabul edilmiş bulunmaktadır. Nitekim TCK m. 278’e göre işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu bildirmeyenin fiili suçtur (TCK m. 278). Böylelikle TCK m. 278 herkes bakımından genel bir ihbar yükümlülüğü getirmiştir. Yine TCK m. 279’da kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, m. 280’de de sağlık mensuplarının suçu bildirmemesi suçunu düzenlenmiş bulunmaktadır.

Nihayet CMK m. 159 ise özel bir ihbar yükümlülüğü getirmektedir. Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde durum derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmelidir. Bildirim yükümlülüğü kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da zabıta veya cenaze işleriyle görevli kişilere getirilmiştir. Bu durumda ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.

Şikâyet, sadece takibi şikâyete bağlı suçlar bakımından söz konusu olup, bir haktır ancak yükümlülük değildir. Suçtan zarar gören kişi bu hakkını kullanabileceği gibi, kullanmayabilir. Kullanmaması halinde o fiil hakkında soruşturma yapılamaz. Bununla birlikte, kişi takibi şikâyete bağlı olmayan bir suçtan zarar görmüş ise yapacağı başvuru şikâyet değil, ihbardır. Dolayısıyla TCK m. 278’in takibi şikâyete bağlı suçlar bakımından suçtan zarar gören için uygulanması mümkün değildir.

Suç haberinin başka bir suretle alınması da mümkündür. Soruşturma makamları özellikle kolluk, kendi faaliyetleri çerçevesinde bir suç haberini kendiliğinden, doğrudan doğruya da alabilir. Özellikle suçüstü halleri buna örnek verilebilir.

Suç haberi ister kolluk isterse savcı tarafından alınmış olsun bir suçun işlendiği izlenimini veren halin, diğer bir deyişle bir başlangıç şüphesinin var olup olmadığını değerlendirme yetkisi savcıya aittir.

Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak, kişisel olarak bir olaya maruz kalan ve bununla ilgili harekete geçmek, hukuki bir süreç başlatmak isteyen kişilerin ilk yapması gereken şeydir.

Öncelikle, ilgilinin başvuracağı merci direkt savcılık olabilir. Bunun haricinde; polis, baro veya jandarmaya da suç duyurusunda bulunulması mümkündür. Eğer başka birine yapıldığı bilinen bir suçun bildirilmesi söz konusu ise bu da ihbar olarak adlandırılır ve yine aynı mercilere başvuruda bulunulur. Genelde yazılı olarak başvuru yapılması tercih edilir ama eğer sözlü olarak suç duyurusunda bulunulursa da bu, mutlaka yazılı olarak bir tutanağa geçirilmelidir. Ayrıca günümüzde savcılık suç duyurusu online sistemler üzerinden de yapılabilmektedir.

Savcılığa suç duyurusu yapmak için öncelikle bir dilekçe yazılması gerekir. Bu dilekçenin kişinin yaşadığı ilin adliyesine gidilerek savcılığa teslim edilmesi gerekir.

Yetkililere teslim edilen savcılık şikâyet dilekçesi ilgili kurumda kayıt altına alınır. Kişiye bir soruşturma numarası verilir. Bu numara ile dilekçenin takibini yapılabilir, hangi mahkemeye gönderildiğini öğrenilebilir.

Suç Duyurusu Hangi Suçlar İçin Yapılır?

Suç duyurusu işin aslı soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi suçlar bakımından yapılır. Zira soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi olmayan bir başka deyişle re’sen kovuşturulan suçlar bakımından yapılan bilgilendirme şikâyet değil ihbardır. Yukarıda ihbar ve şikâyet kurumlarını detaylı bir şekilde ele aldığımızdan burada detayına geçmeyeceğiz. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi suçlar, bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olmasının arandığı suçlardır. Takibi şikâyete tabi suçlar, 5237 sayılı TCK’da ve özel kanunlarda açıkça gösterilmiştir. Bir suçun şikâyete tabi olduğu kanun maddesinde şu ibarelerle ifade edilir:

 • “…mağdurun şikâyeti üzerine…hükmolunur.” (TCK m.86/2),
 • “…şikâyet üzerine…cezalandırılır.” (TCK m.104/1),
 • “…soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.” (TCK m.131/1).

Bir suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu açıkça kanunda yazılı olmadıkça, o suç savcılık tarafından resen soruşturulur. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi tüm suçlar aynı zamanda uzlaştırma/uzlaşma yasası kapsamındadır.

Takibi şikâyete bağlı belli başlı suçlar şunlardır:

 • Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
 • TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
 • Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4). Bilinçli taksirle TCK 89/1 çerçevesinde işlenen yaralama suçu şikâyete tabidir, ancak diğer fıkralar için şikayete bağlı değildir.
 • Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
 • Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
 • Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
 • Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
 • Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3). Kamu görevlisine karşı görevinden İşlenen hakaret suçu veya cumhurbaşkanına hakaret suçu şikâyete tabi değildir.
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2). Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hatırasına hakaret suçunun takibi şikâyete bağlı değildir.
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
 • Hırsızlık Suçu (m. 141) ve nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlı suçlardandır. Diğer tüm hallerin takibi şikâyete tabi değildir, resen kovuşturulur. Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren haller de şikâyete tabidir (m. 144/1).
 • Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
 • Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2). Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri de (m. 152/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği takdirde de takibi şikâyete tabi suçlardandır.
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlıdır (m. 153/1).
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3)TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlıdır.
 • Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
 • Dolandırıcılık suçu (m. 157/1) ve Nitelikli dolandırıcılık suçunun (m. 158/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenmesi halinde takibi şikâyete bağlıdır.
 • Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).
 • Hileli iflas suçu (m. 161/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlı olan suçlardandır.
 • Taksirli iflas suçu (m. 162/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse, takibi şikâyete tabi olan suçlardandır.
 • Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlıdır.
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlıdır.
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlıdır.
 • Bilgi vermeme suçu (m. 166/1) TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikâyete bağlıdır.
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239/1-2-3).
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (madde 234/3).

Takibi şikâyete tabi suçlar; soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şikâyet hakkının kullanılması ve şikâyetten vazgeçme hususlarında hak kayıplarına yol açacak bazı özel durumlar arz ettiğinden bir ceza avukatından hukuki yardım alınmasında fayda vardır.

Savcılığa Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

Suç duyurusu dilekçesi, diğer bir deyişle şikâyet dilekçesi; işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir fonksiyonu icra etmektedir. Şikâyet dilekçesi, suçtan zarar gören/mağdur kişinin olay hakkında tüm bildiklerini ve delilleri içermelidir. Yaşanmış olaylardan suç teşkil eden olguların seçilerek suç vasıflarının şikayetçi tarafından doğru tespit edilmesi, etkin bir soruşturma için şarttır. Bu nedenle, şikâyet dilekçelerinin yazılırken bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınmalıdır.

T.C. ……….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYET EDEN : Ad Soyad: ………. TC……… Adres:………. Telefon no:……….

ŞÜPHELİ : ………. numaralı telefonu kullanan tanımadığım şahıs

SUÇ TARİHİ : …/…/………

SUÇ KONUSU : Şahsıma yapılan hakaret ve tehdit sebebiyle suç duyurusu dilekçesi

AÇIKLAMALARIM

…/…/……… tarihinde akşam saatlerinde evimde bulunduğum esnada kullanmış olduğum ………. numaralı cep telefonuma whatsapp üzerinden ………. numaralı telefon üzerinden “ş.refsiz, seni öldüreceğim göreceksin” yönünde hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderilmiştir. Whatsapp ekran görüntüsü işbu suç duyurusu dilekçesi ekinde sunulmuştur. Şahsıma tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderen numarayı ve şahsı hiçbir şekilde tanımıyorum. Açıklamış olduğum tüm sebeplerle şüpheli şahsın yakalanıp ilgili suç maddelerinden cezalandırılması için işbu suç duyurusu dilekçemi saygılarımla arz ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER : TCK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Whatsapp kayıtları, tanık beyanları ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kim olduğunu ve ne amaçla bu mesajı gönderdiğini bilmediğim şüphelinin şahsıma hakaret içerikli mesaj göndermesi ve tehdit etmesi sebebiyle ve resen gözetilecek diğer suç maddelerinden dolayı cezalandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih: …/…/………)

ŞİKÂYET EDEN ………

DİLEKÇE EKLERİ:

1- Whatsapp yazışmasına ilişkin ekran görüntüsü

TCK 154 Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

TCK 154. Maddesinde; bir kimsenin herhangi bir hakka dayanmaksızın, başkasına ait olan taşınmaz malını ya da eklentilerini sanki malikiymiş gibi değiştiren bozan ya da asıl malikin kullanımını engelleyen kişiye verilecek cezayı düzenlemektedir. 

Suç duyurusunda bulunmak, hukuki bir süreç başlatmak isteyen kişilerin ilk yapması gereken şeydir. Öncelikle, ilgilinin başvuracağı merci direkt olarak savcılık makamı olabilir. Bunun haricinde kişilerin; polis, baro veya jandarmaya suç duyurusunda bulunabilmesi de mümkündür. Eğer başka birine yapıldığı bilinen bir suçun bildirilmesi söz konusu ise bu ihbar olarak adlandırılır ve yine sayılan aynı mercilere başvuruda bulunulur. Yazılı olarak başvuru yapılması tercih edilir ama eğer sözlü olarak suç duyurusunda bulunulursa da mutlaka yazılı olarak bir tutanağa geçirilmelidir. Ayrıca savcılık makamına suç duyurusu online sistemler üzerinden de yapılabilmektedir.

Türk ceza kanunu 154. Maddesinde düzenlenen suçun, suç duyurusu dilekçesine örnek vermek gerekirse;

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN: İSİM – SOYİSİM (T.C. No.: …) (Adres)

ŞÜPHELİ : İSİM – SOYİSİM (T.C. No.: …) (Adres)

KONU : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 154. Maddesinde yer alan hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işleyen şüpheli hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması talebinden ibarettir.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR

1) X ili X İlçesi’nde bulunan X ada ve X parsel numaralı taşınmaz Türk Medeni Kanunu 701. ,702. ve 703. maddeleri uyarınca elbirliği mülkiyetine tabi olarak kullanılmaktadır. (Ek 1, Tapu Kaydı ve Kadastro Krokisi)

2) İş bu taşınmaz üzerinde şüpheli X lehine kurulmuş herhangi bir irtifak hakkı bulunmamaktadır. (Ek-2, Takyidatlı Tapu Kaydı – Savcılıktan celbini talep ederim.) Bu ahval ve şerait içerisindeyken; şüpheli X mülkiyetinin kendisine ait olmadığını bildiği şikayete konu tarım arazinde herhangi bir hakka dayanmaksızın keyfi bir şekilde ve kasten hareket ederek baştan aşağıya kazı yaptırmış kendi parseline borularla su hattı döşetmiştir. Somut gerçekleştirmiş olduğu fiil ile şikayete konu taşınmaza zarar vererek mülkiyet hakkını ihlal etmiştir. (Ek-3, İlgili resimler)

3) Şüphelinin gerçekleştirdiği bu suç kazı işlemleri bittikten sonra fark edilmiş olup; şüpheli, itirazlara rağmen bu haksız işgaline son vermemiştir. Hayatın olağan akışı içerisinde somut olarak haksız işgale devam edeceğini açıkça gösteren fail, Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesine aykırı tavır sergileyerek taşınmazı malikmiş gibi işgal etmeye devam etmekte ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği taşınmazın içerisine döşettiği borularla hala kendi tarım arazine su çekmektedir.

4) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinin ihlaline sebebiyet veren somut olaya (X ada ve X parsel numaralı taşınmaz içerisinde mülkiyet hakkı ihlal edilerek baştan aşağı kazı yapılarak şüpheli X’in parseline borularla su hattının sağlanması hakkında) X İlinde ikamet eden X bizzat şahit olmuştur. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili şahısların dinlenmesi ve mahalli ve teknik bilirkişi nezaretinde yerinde yapılacak olan keşif ile maddi gerçeklik ortaya çıkacaktır.

5) Somut olayda yine ilgili suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştiği sayın savcılık tarafından re’sen yapılacak işlemler dışında taşınmaz üzerinde mahalli ve teknik bilirkişi gözetiminde yapılacak olan incelemeler ile tanık anlatımları sonucu açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

6) Tüm bu anlatımlar ışığında; söz konusu taşınmazı işgal eden şüphelinin hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemesinden bahisle gerekli soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER :

1) Tapu Kaydı ile Kadastro krokisi (EK 1)

2) Tüm tanıklar

3) Mahalli ve teknik bilirkişi gözetiminde yapılacak olan keşif

4) Bilirkişi incelemesi neticesindeki rapor

5) İlgili resimler ve parsel bilgisi (EK 3)

6) Takyidatlı tapu kaydı (Savcılıktan celbini talep ederim. EK 2) ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile şüphelinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154. Maddesinde tanımı yapılan hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlemesinden dolayı gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını saygılarımla sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av. AD – SOYAD

İmza

Mala Zarar Verme Şikayet Dilekçesi

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 151. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 151. Maddesine göre bir başkasının taşınır ya da taşınmaz malını tahrip eden, bozan, kullanılamaz hale getiren kişi bu suçu işlemiş sayılır. 151. Maddeye göre tanımlanan bu suç şikâyete tabidir. Şikâyet hakkına sahip olan kişi, suç fiili ile suçun failini öğrendikten sonra altı aylık süre içerisinde ve her durumda sekiz yıllık dava zamanaşımı süresi içerisinde suç duyurusunda bulunmalıdır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 152. Maddesinde ise mala zarar verme suçunun nitelikli halini düzenlenmektedir. Nitelikli hallere örnek vermek gerekirse;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis ya da diğer eşyalara karşı işlenmesi durumunda
 • Yangına, sel, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya ya da tesise karşı işlenmesi durumunda
 • Sona ermiş olsa dahi, görevinden dolayı öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi durumunda 
 • Yakıcı ya da patlayıcı madde kullanarak işlenmesi durumunda 

Mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda ise şikâyet şartı aranmaz.

Mala zarar verme suçuna dilekçe örneği vermek gerekirse,

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Müşteki : AD – SOYAD (T.C. Kimlik No) (Adres Bilgileri)

Vekili : Av. AD – SOYAD 

Şüpheli : AD – SOYAD (TC Kimlik No) (Adres Bilgileri)

Suç : Türk Ceza Kanunu 151-152 kapsamında mala zarar verme suçudur.

Suç Tarihi ve Yeri : …/…/…

Konu : Şüphelinin işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması hakkında talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkil hakkında kim olduğu, şüpheli tarafından müvekilin hangi malına zarar verildiğine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

2- Gerçekleşen olay anlatılmalıdır.

3- Gerçekleşen olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir. 

4- Dilekçenin ekinde hangi delillere yer verildiği belirtilmelidir. 

Hukuki Sebepler: Türk Ceza Kanunu ve ilgili her türlü mevzuat.

Hukuki Deliller : Tanıklar, yemin, video ve fotoğraf görüntüleri, ilgili mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ediyoruz.

                                                                                                         Müşteki Vekili

       Av. AD – SOYAD

        İmza

Cinsel Taciz Şikâyet Dilekçesi

Cinsel taciz suçunu Türk Ceza Kanun’u 105. Maddesinde düzenlemiştir. Bu suç şikayete bağlı bir suçtur. Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise ceza oranı arttırılır. Ayrıca şu hallerde de ceza arttırılır: 

 • Kamuda görevli olmanın veya hizmetten doğan ilişkinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenirse
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile, sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ya da gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi durumunda
 • Aynı işyerinde çalışıyor olmanın sağladığı kolaylıktan yararlanma suretiyle işlenmesi durumunda
 • Posta ya da elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi durumunda
 • Teşhir suretiyle işlenmesi durumunda

Cinsel taciz suçu nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan ya da ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise mahkeme tarafından hükmedilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel taciz suçu dilekçesine örnek vermek gerekirse,

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MAĞDUR : AD SOYAD (T.C.) (Adres) 

VEKİLİ : Av. ADI SOYADI

ŞÜPHELİ : AD SOYAD (T.C.) (Adres)

SUÇ :   Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçu

SUÇ TARİHİ : …/…/… 

AÇIKLAMALAR

 1. Müvekkil müşteki (…) yaşındadır ve (…) Lisesi (…) sınıf öğrencisidir. Evi ile devam etmekte olduğu okulu arasında (…) metre mesafe bulunan müvekkilimiz, her gün okula yürüyerek gidip gelmekte bu yürüyüşlerde mecburi olarak (…) isimli şüphelinin evinin önünden geçmektedir.
 2. Müvekkilimizin …/…/… tarihinde arkadaşı  (…) ile okula gitmekteyken şüphelinin evinin önünden geçişi sırasında, şüpheli evinin camından müvekkile karşı cinsel içerikli cümleler kurmuştur; durumu görüp koşarak ayrılan müvekkilimin ve arkadaşının arkasından “yarın devam edeceğiz” diye bağırmıştır.
 3. Sonrasında müvekkilin telefon numarasına çevrimiçi iletişim kanalı üzerinden aynı şekilde cinsel içerikli mesaj atarak suçu işlemeye devam etmiştir.
 4. Şüphelinin müvekkilimize karşı yaptığı eylem, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde belirtilen suçu oluşturduğundan, tarafımızdan şikayet dilekçesinin verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER :  Türk Ceza Kanunu 105. Maddede düzenlenmiş olan suç ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak Türk Ceza Kanunu’nun m.105/1 gereğince hüküm verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Davalı Vekili                                                                                               

Avukat ADI SOYADI

İmza

Savcılık Suç Duyurusu Dilekçesi

Suç duyurusu, herhangi bir şekilde meydana gelmiş olan suçla ilgili olarak, şikayetçi/suçtan zarar gören/mağdur olan kişinin işlenen suçtan dolayı, bu suçu savcılığa bildirmesidir.

Bir suçtan dolayı mağdur olan kişi, suçu işleyen kimse hakkında dava sürecinin başlatılması için suç duyurusunda bulunabilmektedir. Bu durumda kişi şikayetçi olmaktadır. Ancak suç duyurusunda bulunan kişinin sıfatı şikayetçi olabileceği gibi suçtan zarar gören ya da mağdur da olabilir.

Yaşanan fiille ilgili olarak hazırlanmış olan suç duyurusu kişiler tarafından kolluk güçlerine ya da doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına yapılabilmektedir. Kişi suç duyurusunu kolluk güçlerine yapmışsa savcının hemen bilgilendirilmesi gerekmektedir. Fiilin soruşturma işlemi savcının kendisi tarafından yapılmaktadır. Bu noktada suç duyurusunu doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına yapmak hukuki işlemlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Suç duyurusu dilekçesi suçun işlendiği yerde bulunan cumhuriyet başsavcılığına hitaben yazılır ve ilgili başsavcılığın müracaat savcılığına verilir. Dilekçeye şikâyette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri ile şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kimin tarafından işlendiği belli değil yani suçlu bilinmiyor ise faili bilinmiyor olarak yazılır. Ayrıca dilekçeye suç tarihi biliniyorsa tarih de yazılır. Suç tarihinin yazılması soruşturulması şikayete tabi olan suçların takibi açısından önem taşımaktadır.

Savcılık suç duyurusu dilekçesine örnek vermek gerekirse,

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şikayet Eden     : ADI SOYADI (T.C. Kimlik numarası) (Adres ve telefon bilgileri)

Şikayet Edilen  : ADI SOYADI (T.C. Kimlik numarası) (Adres ve telefon bilgileri)

(Şüpheli bilinmiyor ise bu bölüme faili meçhul yazılmalıdır)

Suç                    : Kasten yaralama, hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali

Suç Tarihi         : …/…/…

Açıklamalar     : 

…/…/… tarihinde şikayet edilen (…) isimli şüpheli, sahibi bulunduğum iş yerime gelerek bir anda küfürler ve tehditler yağdırarak üzerime saldırmış ve şiddete başvurmuştur. Hiç anlamadığım bir şekilde dükkanımı basan şüpheli hem şiddet uygulamış, hem de tarafıma hitaben “geri zekâlı, aptal, seni öldüreceğim, seni bu şehirde yaşatmayacağım” şeklinde cümleler sarf ederek tehdit ve hakaret etmiştir. Kendisine defalarca dükkanımı terk etmesini söylememe rağmen gitmemiş ve çeşitli suçları oluşturan bu eylemlerine devam etmiştir.

Çevredeki esnafların araya girmesi ile şüpheli dükkanımdan zorla uzaklaştırılmıştır. Bu hususta dükkanımın bulunduğu sokaktaki diğer esnafların tanık olarak dinlenmesini ve ilgili kamera kayıtlarının araştırılmasını talep ediyorum. Şüphelinin tarafıma saldırmasının ardından İzmir Devlet Hastanesinden aldığım darp raporunu dosya ekine sunuyorum.

Tüm bu açıklamalar ışığında dükkanıma gelerek tarafıma saldıran, tehdit ve hakaret eden (…) isimli şüpheli hakkında kasten yaralama, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu dava davası açılmasını isteme gereğim hasıl olmuştur.

Deliller             : Kamera kayıtları, darp raporu, tanık beyanları gibi her türlü delil

İstem ve Sonuç: Yukarıda ayrıntılı izah ettiğim üzere dükkanıma gelerek tarafıma saldıran, tehdit ve hakaret eden (…) isimli şüpheli hakkında kasten yaralama, hakaret, tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılmasını sayın savcılığınızdan saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şikayet Eden

ADI SOYADI

İmza

Kategori : Ceza Hukuku