Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası

Yasadışı bahis oynamaya verilecek ceza, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu makalede yasadışı bahis tanımına, cezalarının ve çeşitli etkilerinin neler olduğu gibi konular üzerinde durulacaktır.

Yasadışı Bahis Nedir?

Yasadışı bahis, bir kimsenin lisansı veya izni bulunmaksızın gerek bahis siteleri gerekse yer altı ağları vasıtasıyla gerçekleştirilen bahis etkinliklerini ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

Kanunumuzda yasadışı bahis oynamak bir suç olarak değil kabahat olarak düzenlenmiştir. Arapça kökenli ve uygunsuz davranış, yakışıksız hareket anlamlarına gelen kabahat kelimesi, Kabahatler Kanunu’nda “kanunun karşılığında idari para cezası ödenmesini öngördüğü haksızlıklar” şeklinde düzenlenmiştir. Suç ile kabahat arasındaki ayırım, aslında kabahatin tanımından da anlaşılabilmektedir. Suçlar, toplumsal düzenin korunması amacıyla hukuki değerleri ihlal eden kimsenin haksızlık niteliği taşıyan davranışlarını ifade ederken kabahat, karşılığında yalnızca idari para cezasına hükmedilebilen haksız davranışlardır. Fakat belirtmelidir ki suçun içerdiği haksızlık oranı kabahate göre daha yoğundur ve bu sebeple de kabahatlerin yaptırımları daha hafif tutulmuştur. Bu sebeple bir kabahat olarak düzenlenmiş yasadışı bahis oynama fiili karşılığında uygulanacak yaptırım yalnızca idari para cezası olabilecektir. Herhangi bir hapis cezasına hükmedilebilmesi mümkün değildir.

Kumar Nedir?

Kumar kelimesi, Arapça’daki aynı anlamı ihtiva eden kımâr kelimesinden dilimize geçmiştir. Basitçe kişilerin ortaya bir miktar para koyması ile oynanan talih oyunlarıdır. Oynayana kazanç veyahut zarar getiren her türlü şansa dayalı oyun kumar olarak nitelendirilebilir. Türk Ceza Kanunu’muz 228. maddesinde kumarı kazanç maksadıyla icra edilen, kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar şeklinde düzenlemiştir. Kumar oynayarak bireyler, ellerindeki değerli bir şeyi riske atmakta ve daha değerli bir şeyi yahut daha fazla miktarda para kazanmayı hedeflemektedirler. 

Kumar oynamanın çok çeşitli şekilleri mevcuttur. Bilinen tüm oyunlar ve spor müsabakaları kumara konu olabilir. Kumarı kişiler bizzat katılarak oynayabildikleri gibi bahis de denen para yatırma yoluyla faaliyetin içinde yer almadan da oynanması mümkündür. Pek çok Batı ülkesinde lisanslı olma koşulu ile kumar oynatmak serbest bırakılmıştır. Fakat Türkiye’de Milli Piyango İdaresi tarafından arz edilen veya izin verilen istisnai düzenlemeler hariç olmak üzere Türk Ceza Kanunu madde 228 uyarınca kumar oynanmasına imkan sağlamak fiili suç sayılmaktadır. 

Yasadışı Bahis Cezası Ne Kadar?

Yasadışı bahis cezası ne kadar sorusunu yanıtlamak için, yasadışı bahisle ilgili hangi fiilin işlendiğine bakılması gerekmektedir. Bir kabahat olan yasadışı bahis oynamanın yaptırımı 7258 sayılı kanunun madde 5/1-d’de mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası olarak düzenlenmiştir. 

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak ya da oynanmasına imkan vermek suçunu işleyenlerin cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

 Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak suçunun cezası dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçunun cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yasadışı Bahis ve Şans Oyunlarına İlişkin Suçların İşlenmesi Halinde Uygulanabilecek Tedbir ve Diğer Yasadışı Bahis Cezası Hükümleri

Bir kimsenin lisansı veya izni bulunmaksızın gerek bahis siteleri gerekse yer altı ağları vasıtasıyla gerçekleştirilen bahis etkinliklerini ifade etmek için kullanılan bir kelime olan yasadışı bahis oynamak kanunumuzda bir suç değil kabahat olarak düzenlenmiştir. İlgili Kanun Kabahatler Kanunu’dur ve bu kanuna göre yasadışı bahis oynamanın yaptırımı idari para cezasıdır. Yasadışı bahis oynamanın yaptırımının suçtan ne farkı olduğunu anlayabilmek için kabahat- suç ayrımının bilinmesinde fayda vardır.  Kabahatler, suçlara nazaran haksızlık içeriği daha düşük eylemleri ifade eder. Bu sebeple kabahat teşkil eden bir eylemden ötürü kişilere hürriyeti bağlayıcı cezalar verilemeyeceği öngörülmüştür.

Suçların, tüm detayları ile birlikte kanunda düzenlenmesi gerekirken kabahatlerde bir çerçeve hükmün bulunması ve içinin idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle doldurulması mümkündür. Sayılan tüm bu unsurlar yasadışı bahis oynayan kişinin bir suç değil kabahat işemesinin sonucu olarak uygulanacak hükümlerdir. 

Yasadışı bahis oynamak bir kabahat olarak düzenlenmekle birlikte, yasadışı bahisle ilgili düzenlenmiş suçlar da bulunmaktadır. Bu suçlar, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmektedir. Söz konusu suçlar:

 • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak ya da oynanmasına imkan vermek (md 5/1a): bu suçu işleyenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
 •  Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak: Bu suçu işleyenler dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.
 • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek: Bu suçu işleyenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. 
 • Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek: Bu suçu işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. 

Şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu suçları işleyen kişilere karşı birtakım güvenlik tedbirleri de uygulanacağı yine aynı maddenin devamı hükümlerinde belirtilmiştir. Bu güvenlik tedbirleri, 

 • Bahis ve şans oyunlarının uygulanmasına tahsis edilen veya kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşyayı müsadere,
 • Tüzel kişiler için kendilerine özgü güvenlik tedbirleri,
 • İnternet ortamındaki uygulamalara yönelik olarak erişimin engellenmesi 

Olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ceza Muhakemesi Uyarınca Yasadışı Bahis Cezası Uygulanacak Tedbirler

Yasadışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin suçların ve bunların cezalarının neler olduğu, bu suçları işleyenlere karşı hangi güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı açıklandıktan sonra, ilgili suçlara ilişkin uygulanacak tedbirlerden de söz etmek gerekir. 

Tedbir, ceza hukuku bakımından ceza yargılamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, maddi gerçekliğin ortaya çıkarılabilmesi ve yaptırımların uygulanabilmesi için mahkeme sırasında birtakım önlemlerin alınmasıdır. Bu tedbirlere yalnızca zorunlu olarak gerektiği durumlarda başvurulmalı ve bir ceza değil araç olduğu unutulmamalıdır. 

7258 sayılı Kanun’un 5. Madde 1. Ek fıkrasında Yasadışı bahis ve kumar suçlarıyla ilgili yapılacak yargılamada hangi tedbirlere hükmedilebileceği düzenlenmiştir. İlgili kanun maddelerinde Ceza Muhakemesi Kanununun;

 • 128. Maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyulması,
 • 135. Maddede yer alan iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayıt altına alınması,
 • Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenilmediğine bakılmaksızın 139. maddede düzenlenen gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
 • 140. Maddede düzenlenen teknik araçlarla izleme,

Tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilecektir. Bu tedbirler spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar hakkında değil, 7258 sayılı kanunun 5. Maddesinde sayılan diğer suçların (yer ve imkan sağlama, Yurtdışı erişimi ile Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama, para nakline aracılık etme ve reklam verme yoluyla teşvik etme) işlenmesi halinde uygulanacak tedbirlerdir. 

Taşınmaz, hak ve alacaklara el koyulabilmesi için ilgisi dahilinde bulunan Kurumdan ( örneğin Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu vs.) suçla elde edilen şeylere ilişkin rapor alınması gerekmektedir. En geç üç ay içinde alınması gereken bu raporun zorunlu sebeplerin varlığı halinde talep üzerine iki ay ek süreden sonra alınabilmesi mümkündür. 

İletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayıt altına alınması tedbirine başvurulabilmesi için ilki şartın sağlanıyor olması gerekmektedir. Bu iki şart suçun işlendiğine yönelik somut deliller ile kuvvetli şüphenin bulunması ve başka şekilde delil elde edilmesinin olanaksız olmasıdır. Kişinin özel hayatının ihlal edilme ihtimalinin bulunduğu bu tedbirin oldukça sınırlı ve istisnai durumlarda kullanılması kişilik haklarının korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

İlgilinin telefon numarasından hangi numaralar ile iletişime geçildiği, ne kadar süre boyunca görüşme sağlanmadığı gibi HTS kaydı ile ulaşılabilen veriler bu tedbirin kapsamına girmektedir. 

Kamu görevlilerinin ilgili suçla ilgili gizli soruşturma yürütmesi ise maddede sayılan diğer tedbir olan gizli soruşturmacı görevlendirmektir. İlgili kanunda belirtildiği üzere bu görevlendirmenin yapılabilmesi için suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde yapılıp yapılmadığı incelenmeyecektir. Bu görevlendirmeye karar verecek olan kişi, hakimdir. 

Şüpheli veya sanığın kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin izlenip kayıt altına alınabilmesi ise teknik araçlarla izleme tedbirini oluşturmaktadır. 

Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlanma Suçu

Bu suç, kumar 7258 sayılı kanunda düzenlenen yasadışı bahis suçlarından farklı olarak Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır. 228. maddede düzenlenen bu suçun önce temel hali ve cezası açıklanmış, daha sonra sırasıyla daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hallerinin neler olduğu ve ceza miktarını nasıl etkileyeceği açıklanmıştır. 

İlgili kanun hükmüne göre kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

Yer ve imkan sağlama suçu çocuklara yönelik, yani çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması şeklinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir katı oranında artırılacaktır. 18 yaşını doldurmamış herkesin kanun gereği çocuk kapsamına girdiği unutulmamalıdır.

Bu suç bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenirse verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Suçun, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hali de bir diğer nitelikli haldir.  Bu takdirde verilecek ceza da yarı oranında artırılacaktır. 

İlgili maddenin devamında tüzel kişilere karşı bu suçtan dolayı kendine özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunabileceği düzenlenmiştir. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacağı için bir tüzel kişinin organları vasıtasıyla bu suça karışması halinde güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır.

Bahis Sitelerine Banka Hesabı Kullandırma Suçu

Yasadışı bahis suçunu işleyen örgütler, para akışı sağlayabilmek ve bu paraları aklayabilmek amacıyla kişilere düşük meblağlar karşılığında banka hesaplarını kullanmayı teklif etmektedirler. Genellikle dar gelirli kimseler tarafından kabul edilebilen bu durum ile, suç örgütleri toplumun her kesiminden kimselerin banka hesaplarını paravan olarak kullanmaktadırlar.  Fakat yasadışı bahis sitelerine ve bu örgütlere banka hesabını kullandırmak, 7258 sayılı Kanun’un 5-c maddesi gereğince bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek suçunu meydana getiri. Bu suçun cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Her ne kadar basit ve tespit edilemeyecek bir durum gibi gözükse de yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla mücadele kapsamında oldukça kolay bir biçimde ortaya çıkarılabilecek bu eylemlerden tüm bireyler mutlaka uzak durmalıdır. Küçük meblağlar elde etmek uğruna bir suça karışmanın hiçbir kazancı olmadığı gibi, yaptırımları ağır olacaktır. 

Yasadışı Bahis ve Kumar Oynama Cezasına İtiraz

Kendilerine yasadışı bahis oynama gerekçesiyle tebliğ edilen idari para cezalarına karşı ne yapabileceklerini merak eden kimseler, yasadışı bahis ve kumar oynama cezasına nasıl itiraz edileceğini araştırmaktadır.  Elbette ki bu para cezalarına itiraz edebilmek mümkündür. Bu itiraz, 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine yapılmalıdır. 

İtiraz sebepleri cezanın kendisine olabileceği gibi, tebligatın usulsüz şekilde yapılmış olması veya kişiye tebliğ edilen para cezası tutanağının içermesi gereken zorunlu unsurları içermemesi sebebiyle olabilir. Tebligat bakımından ne kadar süre içinde yapıldığı, tebliğin kime yapıldığı, hangi adrese yapıldığı gibi hususlar çok önemli olup bu hususlardaki yanlışlık itiraz sebebi teşkil eder. Ülkemizde tebligat yapılması sırasındaki usulsüzlükler sık rastlanan bir durumdur. 

Aynı şekilde idari yaptırımı gerektiren kabahatin ne olduğu, bu fiilin işlendiğine dair deliller, işlendiği yer ve zaman gibi unsurlar tutanakta yer almalıdır. Bunların eksikliği halinde de itiraz edilebilecektir.

Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?

Yasadışı bahis oynayanları tespit edebilmenin birden çok yolu vardır. Güvenlik açıkları sebebiyle, kullanıcılara ait dijital verilerle, gerçekleştirilen finansal işlemlerin takibi ile, IP adresi ve internet trafiği izlenerek yasadışı bahis oynayan kişinin tespit edilmesi mümkündür. 

Güvenlik açıklarından kasıt, yasadışı bahis sitelerindeki ciddi güvenlik açıklarıdır. Bu güvenlik açıkları ilgili siteyle etkileşime giren kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline kolayca geçmesine sebep olur. Bu şekilde sızan şahsi bilgilerden bahis oynayan kişilerin kimliğine ulaşılabilir. 

Kişilerin yatırım ve çekim işlemleri finansal işlemleridir. Yasadışı bahis etkinliklerine katılmak amacıyla ilgili sitedeki hesabına bakiye aktarımı yaptığında ya da bu hesaptaki parayı çekerken tespit edilebilmektedir. 

Yasadışı bahis oynama sebebiyle soruşturma altında bulunan kişinin internet trafikleri ve IP adresleri incelenebilmektedir. Bu şekilde de kişinin yasadışı bahis oynayıp oynamadığı tespit edilebilecektir.  

CMK 135 gereğince kanunda öngörülen şartlar oluştuğu takdirde ilgililer hakkında iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması mümkün olacaktır ve bu çerçevede yapılan araştırmada yasadışı bahis etkinliklerine katılım oldukça kolay tespit edilebilmektedir. 

Yasadışı Bahis Cezası Nasıl Öğrenilir?

Yasadışı bahis oynadığı tespit edilen kişiye idari para cezası, posta ile tebliğ edilecektir. Fakat bu yolun dışında kişinin kendisine karşı düzenlenen bir idari para cezası olup olmadığını öğrenmesi mümkündür.  İnternet üzerinden UYAP Vatandaş uygulaması kullanılarak öğrenilebileceği gibi E devlet üzerinden de hakkında idari para cezası bulunup bulunmadığı sorgulanabilir.  Usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmemesi sebebiyle ilgili cezayı öğrenemeyen kimselerin bu şekilde öğrendikten sonra süreyi kaçırmış olmaları halinde endişelenmemeleri gerekir. Çünkü usulüne uygun olarak yapılmayan tebligata karşı itiraz etmek mümkündür.

E devlet üzerinden “ceza sorgulama” sekmesi aracılığıyla, ya da UYAP vatandaş portal (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden yasadışı bahis cezası bulunup bulunmadığını sorgulamak oldukça kolay ve pratik bir yol olması sebebiyle avantajlıdır. Aynı şekilde vatandaşların, kimlik bilgilerini kullanarak vergi dairelerine intikal etmiş tüm borçlarını öğrenebilmeleri de mümkündür. 

Yasadışı Bahis Cezası Affı

İdari para cezalarında af denildiğinde, ilgili para cezasının yapılandırılması kastedilmektedir. Yasadışı bahis oynanması kabahatinin yaptırımı olan idari para cezalarının da 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılması mümkündür. Yapılandırma, idari para cezasının ve ferilerinin ödenmesi suretiyle kalan feri ve cezaların silinmesini, faizlerin silinmesini ifade eder. Para cezasının taksitlendirilmesi veya yapılandırılması, ilgili vergi dairesine ödeme süresi içinde yapılacak bir başvuru ile talep edilebilir.

Yasadışı Bahis ve Kumar Oynama bir suç olarak düzenlenmediği için suçların yaptırımı olan hapis ve para cezalarını kapsayan genel affın kapsamına, yasadışı bahis oynamaktan ötürü alınan idari para cezaları girmez. Af denildiğinde idari para cezasının tamamını ödemekten kurtulmak şeklinde bir düşünce oluşması isabetli olmayacaktır. Yukarıda da açıklandığı üzere idari para cezalarında af denildiğinde akla borcun yapılandırılması, zamanında ödeme sebebiyle indirimli ödeme imkanı tanınması ve faizin silinmesi gibi bireyi ekonomik olarak zor duruma düşürmeyecek şekilde borcun ödenebilmesini sağlayan uygulamalar gelmesi gerekmektedir.

Yasadışı Bahis Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Bir suça ilişkin yapılacak yargılamada hangi mahkemenin görevli olduğu, o suçun kanunda öngörülen ceza miktarına bakarak tespit edilir. 10 yıl ve daha az cezayı gerektiren dava ve işlerde asliye ceza mahkemesi görevliyken, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren dava ve işler ağır ceza mahkemesinde görülür. Bu sebeple yasadışı bahis suçlarında Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. 

Yetkili mahkemenin hangisi olduğu ise, coğrafi konum itibari ile ilgili davaya hangi yer mahkemesinin bakacağı sorusuyla ilgilidir. Kanunumuzda yetki kuralları düzenlenmiş, genel olarak yetkili mahkemenin suçun işlendiği yer mahkemesi olduğu açıkça belirtilmiştir. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin meydana geldiği, zincirleme olarak işlenen suçlarda ise son suçun işlendiği yer mahkemesinin davaya bakmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Yasadışı Bahis Cezası Nereye Ödenir?

Yasadışı bahis oynama sebebiyle verilecek olan idari para cezası, vergi dairesi veya ilgili kuruma ödenecektir. Bu para cezası, karar ile birlikte ne zamana kadar ödeneceği, nereye ödeneceği bilgilerini de içerecek şekilde para cezasının muhatabına tebliğ edilecektir. İdari para cezaları, adli para cezalarından farklı olarak hapis yaptırımına çevrilemeyecektir. Fakat ödenmeyen idari para cezaları cebri icra kanalıyla tahsil edilebilecektir. 

Yasadışı bahis oynatma suçunda söz konusu olan para cezası ise adli para cezasıdır.  Kendisine tebliğ edilen adli para cezasını ödemek istemeyen kimse kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ettiğini de beyan edebilir. 

Kişi hem adli para cezasını ödemez hem de bu beyanda bulunmazsa cumhuriyet savcısı tarafından cezanın ödenmeyen kısmının hapis cezasına çevrilmesi ile ilgili karar verilir. Kişi istediği zaman adli para cezasını ödeyerek hapisten kurtulabilir. 18 yaşından küçük kimselere verilen adli para cezaları hapis cezasına çevrilemeyecektir. 

Yasadışı Bahis Banka Hesabı Blokesi Nasıl Kaldırılır?

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından veri toplanması ve kendilerine yapılan şüpheli bildirimleri araştırması mümkündür. Bu araştırma ile 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi çerçevesinde bahis siteleri ile ilişkisi bulunan ya da bu konuda kuvvetli şüphe atında bulunan kimselerin hesaplarına bloke koyulacaktır. Bu bloke sonrası ilgililer genellikle yeni banka hesabı açmak suretiyle geçici bir çözüm aramaktadırlar. Fakat soruşturma geçirmekte olan kimsenin açtığı yeni hesapların tespiti ve blokelenmesi de uzun sürmeyecektir. Bu sebeple bu çözüm etkili olmayacaktır.  Savcılık soruşturmasına müdahil olduktan sonra hukuken haksız olduğunu iddia ederek bu blokenin kaldırılması talebinde bulunmak mümkündür.

Sürecin gizlilik içinde yürütülmesi ve ilgili belge ve bilgilere kişiler tarafından ulaşımın zor olması sebebiyle bu aşamada bir avukat yardımına başvurmak süreç için yararlı olacaktır.  Hesapta bloke bulunduğu süre içinde kişinin maaşına erişebilmesi için talepte bulunması da mümkündür.

Yasadışı Bahis Cezası Kaç Kere Gelir?

Yasadışı bahis ve şans oyunları oynanması sebebiyle kişilere birden fazla kez idari para cezası gelmesi, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çünkü yasadışı bahis ve şans oyunu oynamak bir kabahat olarak düzenlendiği için zincirleme suçlarda düzenlendiği gibi tek bir suç işleme kararıyla birden fazla kez gerçekleştirilen fiillerin bir kez cezalandırılması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu sebeple karışılan her yasadışı bahis ve şans oyunu için tespit edildiğinde idari para cezası uygulanması mümkündür. Bu konuda bir sınırlama yoktur. Bu gibi durumlarda yasadışı bahis ve kumar oynama cezalarına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Haksız bir biçimde birden fazla kez idari para cezası aldığını düşünen kimselerin itiraz haklarını kullanmaları, büyük meblağlar ödememek adına gerekli ve yararlı olacaktır. 

Yasadışı Bahis ve Kumar Oynamanın Memuriyete Etkisi

Yukarıda açıklandığı üzere yasadışı bahis ve kumar oynamak ilgili kanunlarımızda bir suç olarak değil, kabahat olarak düzenlenmiştir ve yaptırımı yalnızca idari para cezası olacaktır. Fakat karıştırılmaması gereken husus, kumar oynamanın suç teşkil etmese de kumar oynanmasına imkan sağlamak TCK’da bir suç olarak düzenlenmiştir ve temel cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezasıdır. 

Yasadışı bahis ve kumar oynanması eylemlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda doğrudan bir yaptırımı veyahut herhangi bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Fakat bu kanunun 125. maddesinde uyarma, kınama, aylıktan kesme ve disiplin cezalarını düzenlenmiştir. Yasadışı bahis ve kumar oynama doğrudan bu kısımda disiplin cezasını gerektiren bir durum olarak sayılmamıştır. Fakat yasadışı bahis ve kumar oynama fiilleri bu bölümde düzenlenen disiplin cezalarına sebebiyet verebilir ve bu disiplin cezalarının kapsamında değerlendirecek bir durum yaratabilir. Örneğin kınama cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri olan hizmet dışında devlet memuruna duyulan itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak, genel bir ifadedir ve yasadışı bahis ve kumar oynamak da pek tabii bu kapsamda değerlendirilebilir.

Yasadışı Bahis Nedeniyle Meslekten Çıkarma (İhraç) Cezası

Meslekten çıkarmayı gerektiren fiillerin neler olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinde sayılmıştır ve kumar ile yasadışı bahis oynama fiilleri burada düzenlenen ihracı gerektiren fiillerden biri olarak sayılmamıştır. Fakat tıpkı disiplin cezalarında olduğu gibi yasadışı bahis ve kumar oynamanın meslekten ihraç cezasını gerektiren fiilerden birine sebep olabilme ihtimali bulunmaktadır. G ve j bentleri bu kapsamda değerlendirilebilecek maddelerdir. 

Yasadışı bahis ve kumar oynama, Devlet Memurları Kanunu’nda meslekten ihracı gerektiren fiiller olarak düzenlenmese de bazı özel kanunlarda bu fiiler meslekten ihraç veya kademe durdurma cezalarına sebep olan unsurlar olarak doğrudan düzenlenmiştir. Örneğin 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Jandarma Genel Komutanlı’nın ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın personelleri ile ilgili :

 • Yasadışı bahis oynaması durumunda yirmi ay kademe durdurma cezası alacağı,
 • Kumar oynama veya oynatma, oynatanlarla ilişki kurma durumlarında meslekten ihraç ile cezalandırılacağı 

Hükme bağlanmıştır. Bu sebeple doğrudan 657 sayılı Kanun’da düzenlenmemekle birlikte devlet memurlarının yasadışı bahis ve kumar oynamasının ilgili cezalarla karşı karşıya kalmasına sebep olabileceği hatta meslekten çıkarma cezasına bile sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.

Yasadışı Bahis Oynamanın Güvenlik Soruşturmasına ve Arşiv Araştırmasına Etkisi

Güvenlik soruşturması, kanunla düzenlenmiş bir uygulamadır. İlgili kanun 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Kanun’dur. Devlet kurumlarına memur olarak atanmak isteyen kişiler ve kamuda çalışmak isteyen kişiler bu uygulamanın muhatabıdır.

Güvenlik soruşturması, kişilerin hakkında yapılacak birtakım araştırmalardan ibarettir. Bu araştırmaların kapsamına kişinin:

 • Adli sicil kaydı
 • Yabancı devletlerle ilişkileri ve bağlantısı
 • Hakkında verilen mahkeme kararları
 • Memuriyetten ihraç cezası bulunup bulunmadığı
 • İstihbari bilgileri 

Girmektedir. Fakat kişinin 18 yaşının altındayken işlediği suçlar, şahsi borçları ve icra takibinin konusu olan durumları bu incelemenin dışında kalacaktır. Aynı zamanda tek başına aile fertleriyle ilgili hususlar da değerlendirme konusu olmayacaktır. 

Güvenlik araştırması da tıpkı KPSS puanı gibi kişinin memur olarak atanması için değerlendirmeye alınacak hususlardan biridir. Milli İstihbarat Teşkilatı, Mahalli Mülki İdare Amirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bu soruşturmayı yapmada yetkisi bulunan kurumlardır. Kurulacak bir komisyon ilgili araştırmanın sonuçlarını değerlendirmektedir. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişilerin bu soruşturmasının olumlu sonuçlanması zorunludur. Fakat kişinin olumsuz sonuçlanan güvenlik soruşturmasına karşı itiraz edebilme hakkı bulunmaktadır. Sonucun kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açarak bu hak kullanılabilir.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması süreci, memuriyete aday kişinin dolduracağı formu ilgili kuruma teslim etmesinin ardından başlayacaktır.  Burada yer alan kişisel bilgilere istinaden yapılan araştırma, gizlilik ilkesine tabiidir ve sonucu ilgili kişiye bizzat iletilecektir. Sonuçların e devlet ya da herhangi bir uygulama üzerinden görüntülenmesi mümkün olmayacaktır. 

Yaklaşık 60 günde tamamlanan bu süreçte ilgili kimseler, bazı hususların bu soruşturmayı etkileyip etkilemeyeceğini merak edip araştırmaktadırlar. Yasadışı bahis ve Kumar oynamak gibi faaliyetler de bu konuda en çok araştırılan hususlardan biridir. İlgili kanunda hangi durumlarda güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanacağı gibi bir değerlendirme yapılmamıştır. Fakat soruşturmaya yetkili merciiler ve incelenecek hususlar göz önüne alındığında ortaya bir tablo çıkarılabilmektedir. Kişilerin banka hesaplarından bile kolaylıkla anlaşılabilecek bir durum olan yasadışı bahis ve kumar, bu soruşturma bakımından tehlikeli fiillerdir. Kamu personellerinde aranan güven duygusuna ve memuriyet niteliğine zarar verebilecek bu fiiller ilgili soruşturmayı olumsuz etkileyebilecektir. Fakat tıpkı 18 yaşa altında işlenen suçların dikkate alınmayacağı gibi bu fiillerin 18 yaş altında yapılmış olması da soruşturmayı etkilemeyecektir. 

Yasadışı Bahis ve Kumar Oynatma fiillerinde ise durum farklı olacaktır. Doğrudan bir suç teşkil eden bu fiiller hakkında kişinin bir mahkeme kararı bulunması durumunda güvenlik soruşturması aşamasında kişinin olumsuz bir değerlendirme sonucuyla karşılaşması kuvvetle muhtemel olacaktır. 

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası Emsal Kararlar

T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi E.: 2019/768 K.: 2019/5165 Karar Tarihi: 04.03.2019;

Sanığın üzerine atılı suç 7258 sayılı kanuna muhalefettir. Söz konusu kararda sanığın evinde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde inceleme yapılmış, büyük kısmı yasal olan bahis sitelerine erişim sağlandığı tespit edilmiş, bu sitelerden bahis oynamaya ilişkin kısımlara girildiğiyle ilgili emare bulunamamış, ilgili sitelerde bahis dışında içeriklerin de varlığı gözlemlenmiştir. Sanık da istikrarlı bir biçimde yalnıza yasal sitelerden bahis oynadığını ifade etmiştir. Sanığın yasadışı bahis oynattığına dair her türlü şüpheden uzak somut bir delil ele geçirilmemiştir. Bu sebeple beraati gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine dair verilen kararın CMK 321. Madde uyarınca oybirliğiyle bozulmasına karar verilmiştir. 

T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2020/3653 E. 2021/2967 K.;

Kabahatli, yasadışı bahis oynamak amacıyla …’nın hesabına iki kez para havalesi yaptığı, …’nın hesabına da bir defa para havalesi yaptığı tespit edilmiştir. Kabahatli hakkında iki kez toplamı 21.600 tl tutarında idari para cezasına hükmedilmiştir. “Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası verileceği, kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek fiil sayılacağı” şeklindeki düzenleme karşısında, aynı gün içinde ayrı ayrı para gönderme işlemlerinin kesintisizlik arz ettiği gözetilmeden birden fazla kez idari para cezasına hükmedilmesi sebebiyle yapılan başvurunun reddinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle karar kanun yararına bozulmuştur.

T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi E.:2023/14524 K.: 2023/10876 T.: 9.9.2021 ;

Mahkemece, sanığın eylemine uyan madde uyarınca uygulanacak cezai yaptırımın türü ve miktarının belirlenmesi için, sanığın yurt içinde oynatılan bahis oyunlarına mı yoksa yurt dışından oynatılan bahis oyunlarına mı internet veya başka yollarla erişmek suretiyle Türkiye’den oynatılmasına imkan sağladığının, hangi sitelere hangi yoğunlukla giriş yapıldığının, dosyada ele geçirilen harddisk (bilgisayar kütüğü) üzerinde yapılacak ayrıntılı bilirkişi incelemesi sonucu tespit edilmesi ile sonucuna göre hukuki durumun incelenerek takdir edilmesi gerekmektedir. Fakat soruşturma aşamasına alınan inceleme raporunda, harddisk içindeki verilerden yola çıkarak sadece bilgisayardan oynanan kuponların ekran görüntüleri alınarak; sanığın üzerine atılı yasa dışı bahis oynatmak suçunun sabit görüldüğü gerekçesiyle, varılan kanaatle çelişkili biçimde, 7258 Sayılı Kanun’da düzenlenen “para nakline aracılık etmek” suçu için düzenlenen 5/1-c maddesinden mahkumiyetine karar verilmesi, ilgili kararın bozulmasını gerektirmiştir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Yasadışı Bahis Dolandırıcılığı

Günümüzde yasadışı bahis siteleri kişilere, belli bir miktar para kazandığı, bu tutarı çekebilmesi için daha cüzi bir miktar yatırmaları gerektiği, savcılıktan aradığını ve bahis oynamasının cezası olarak belli bir tutar yatırması gerektiğini söylemek gibi birçok farklı yöntem kullanmakta ve bu şekilde kişileri dolandırmaktadırlar. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki hiçbir devlet kurumu sizinle iban bilgisi paylaşarak herhangi bir ceza ya da para talep etmez. Bu şekilde dolandırılıp para kaybeden kişilerin gecikmeksizin delilleriyle birlikte suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda kaybedilen parayı tahsil etmek için icra takibi başlatmak da mümkündür. Ayrıca kaçak bahis siteleri üzerinden dolandırılan kimselerin MASAK’ a bildirimde bulunması da gerekmektedir. 

Bir ekonomik değerini kumar ya da bahis oynadığı sırada kaybeden kişilerin bu paranın iadesi amacıyla dava açması mümkün değildir. Hukuk düzenimiz, kumar oynamanın yasal olmaması sebebiyle bu alanda bireyleri korumamaktadır. Türk Borçlar Kanunu 604. Maddede bu husus açıkça ifade edilmektedir. Fakat yasadışı bahis siteleri tarafından dolandırılan kimsenin hukuk yoluna gitmesi mümkündür. 

Lisanssız Bahis Sitelerinde Oynayanlar Ceza Alır Mı?

Lisanssız bahis siteleri, yasalar çerçevesinde bahis oynatmak için ilgili izinleri bulunmayan, yani yasadışı veya kaçak bahis oynatan sitelerdir. Yeraltı bahis ağları aracılığıyla gerçekleştirilen bu faaliyetlere katılmak, yani yasadışı bahis veya şans oyunlarını oynamak bir kabahattir ve karşılığında idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür.  Kabahatlerin ve suçların farkları, adli ve idari para cezalarının farkları ve yasadışı bahise ilişkin cezalar yukarıda açıklandığı için bu bölümde ilgili başlıklara gönderme yapmakla yetinilecektir. 

Geçmişe Dönük Bahis Cezası

Yasadışı bahis oynamaya öngörülen yaptırım idari para cezası olduğu için, kişilerin yasadışı bahis oynama sebebiyle aldıkları idari para cezaları zaman aşımına uğramadığı takdirde geçmişe dönük olarak talep edilebilir. Bu noktada ilgili idari para cezasının ne kadar süre içinde zamanaşımına uğrayacağı önem taşımaktadır.  Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde bu süreler düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre yüz bin türk lirası ve üstündeki idari para cezaları beş yıl, elli bin türk lirası ve üstünde ise dört yıl, elli bin türk lirasından az para cezasını gerektirdiği hallerde ise üç yıldır.  Zamanaşımı süresi geçen bir idari para cezası kendisinden talep edilen kişi, bu cezaya itiraz edebilecektir. 

Kategori : Ceza Hukuku