Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır, Kime Dava Açılır, Avukat Şart mı gibi sorularınıza yanıtlar verdiğimiz içeriğimizle sizlerleyiz. Trafik kazaları nedeniyle araçların piyasa satış değerlerinde kayıplar yaşanmaktadır. Bu değer kayıpları araç değer kaybı davaları ile kazada kusurlu olan tarafın trafik sigorta poliçesinden veya kusurlu kişiden alınabilir.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç değer kaybı davası açılabilmesi belli işlemler yapılması ile mümkün hale gelmektedir. Buna göre kişinin karışmış olduğu bir kaza neticesinde, aracını sigortalattığı sigorta şirketinden zararını talep etmeden doğrudan dava açabilmesi mümkün gözükmemektedir. Kaza mağduru kişi oluşan zararı karşı tarafın sigorta şirketinden talep etmesi gerekmektedir

Sigorta kuruluşu meydana zararı tam anlamıyla karşılaması durumunda kişinin dava açma hakkı ortadan kalkmaktadır. Kişilerin dava açmalarında hukuki yararlarının bulunması şartı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiştir. Sigorta kuruluşunun yazılı talep tarihinden itibaren 15 gün içinde cevap vermemesi ya da verdiği cevabın kişinin zararını karşılayabilecek nitelikte olmaması (kişiyi maddi açıdan tatmin etmemesi) halinde kişi, dava açma hakkına sahiptir. 15 gün şartının tamamlanmış olması dava açma hakkının kazanılması konusunda önem arz etmektedir. Söz konusu dava trafik sigortasından kaynaklı tazminat talepli açılacaktır. Değer kaybı davasında davalı olarak gösterilmesi gereken kurum mali sorumluluk sigortası yaptırılan ilgili sigorta kuruluşudur. Davacı sıfatı da kaza sonucu aracında değer kaybı oluşmuş bulunan kişidir.

Değer kaybı davasında görevli mahkeme, Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi gereğince asliye ticaret mahkemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Asliye ticaret mahkemeleri yazılı yargılama usulüne göre yargılama yapar. Son yıllarda mahkemelerin iş yüklerini azaltmak amacıyla alternatif çözüm yöntemleri aranmaktadır. Ülkemizde 14.06.2007 tarihinde sigorta uyuşmazlıklarının çözümü amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonun devreye girmesi ile araç değer kaybı davaları hem Sigorta Tahkim Komisyonunda hem de Asliye ticaret mahkemelerinde açılabilmektedir. 

Sigorta Tahkim Komisyonunda bulunan sigorta hakemleri yazılı yargılama usulüne göre yargılama yapmaktadır. Araç değer kaybı davaları, trafik kazası sonucunda birçok trafik kazası tazminat davaları Sigorta Tahkim Komisyonunda karara bağlanabilmektedir. Araç değer kaybı davalarının sigorta tahkim komisyonunda sonuca ulaştırılması 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Araç değer kaybı davalarının kısa zamanda çözümlendiği Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılmasını tavsiye ediyoruz.

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar (KTK m.109/1). Bu açıdan kaza sonucunda aracında hasar meydana gelmiş bulunan kişilerin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde on yıl içinde bu davayı açmaları aksi halde tazminat talep haklarını kaybedeceği açıktır. 

Değer Kaybı İçin Kime Dava Açılır?

Değer kaybı davasında davalı olarak gösterilmesi gereken kurum, dava konusu aracın sigortalandığı kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç işletenlerin sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Ve söz konusu zorunluluğa uymayan araçlar bakımında da şu şekilde bir yaptırım öngörülmüştür: Geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten menedilir. Buna göre kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaları durumunda araçları trafikten menedilebilecektir. Ve aynı zamanda bu kanun hükümlerine uymayanlar para cezası ile cezalandırılırlar. 2918 sayılı kanun aynı zamanda Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususları şu şekilde belirtmiştir;

  • İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
  • İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,
  • Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,
  • Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
  • Manevi tazminata ilişkin talepler.
  • Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
  • İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
  • Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
  • Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar,
  • Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri,

Bu saymış olduğumuz talepler diğer özel sigorta çeşitlerinde özel olarak sigorta altına alınmadığı sürece zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında talepleri mümkün olmayacaktır.

Değer Kaybı İçin Avukat Şart Mı?

Mevcut hukuk yargılamamızda, ceza muhakemesindeki belli suçlar bakımından zorunlu müdafilik uygulaması dışında, avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu açıdan kişiler herhangi bir haklarının ihlal edildiğini düşünüyor veya kendilerine karşı başka kişiler tarafından açılması muhtemel davalara karşı, herhangi bir avukattan hukuki destek almadan kendi başlarına davalarını yürütebilmeleri mümkündür.

Lakin kişiler bu yola başvurdukları takdirde, yani davalarını kendileri takip etmek istediklerinde, çok sayıda hak ihlalleri ile karşı karşıya karabilmektedirler. Zira ortalama bir kişinin hukuki bilgisi bir davayı baştan sona kadar yürütme açısından son derece yetersiz kalmaktadır.  Özellikle hukuki teknik bilgi ve de uzmanlık gerektiren uyuşmazlıklar bakımından bir avukattan hukuki destek almak elzem hale gelmektedir.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır sorusuna yanıtlar verdik. Araç değer kaybı davası da yukarıda sözünü etmiş olduğumuz uzmanlık ve hukuki teknik bilgi gerektiren davalar arasında önemli bir yere sahip olduğundan bu dava bakımından da bir avukat aracılığı ile temsil edilmek hak kayıplarına uğramamak açısından son derece önemli ve gereklidir. İzmir ilinde ikamet eden trafik kazası mağduru kişiler değer kaybı avukatı aramaktadırlar. Av.Arb Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’ın sigorta hukuku özel uzmanlık alanıdır, bu alanda sicile kayıtlı arabulucu olarak da hizmet vermektedir. Araç değer kaybı, bakiye hasar, trafik kazasından doğan mağduriyetlerin giderildiği davalar genelde teknik konuları içerir. Bu konular için iyi bir avukattan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.