Dükkan Kiracı Hakları

Dükkan Kiracı Hakları başlıklı, izmir kira davaları avukatı olarak hazırladığımız makalemizle sizlerleyiz. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 339 vd. maddelerinde konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü kuralları düzenleme altına almış bulunmaktadır. Buna göre çatılı işyeri kavramı, iktisadi ve ticari nitelikte bir işletmenin veya bir mesleğin icrasına özgülenmiş üstü örtülü yerleri ifade etmektedir. Böylelikle çatılı işyeri kirası, özellikle kiracının ticari, mesleki ve sınai olmak ve gelir elde etmek üzere ekonomik faaliyetlerinin icrasına hizmet eden kira olarak tanımlanabilir.

Ortada ekonomik bir faaliyet bulunmadığı takdirde, örneğin, kişinin evde fazlalık niteliğinde olan eşyalarını korumak maksadıyla bir depo kiralaması durumunda çatılı işyeri kirasından söz edilemeyecektir. Zira burada ekonomik ve iktisadi bir amaç bulunmamaktadır. Ayrıca işyerinin söz konusu hükümler kapsamında değerlendirilebilmesi için çatılı olması şarttır. Böylelikle üstü açık otopark veya arsa kirası, çatılı işyeri olarak değerlendirilmez ve bunun sonucunda da çatılı işyeri kiralarına uygulanacak olan hükümler bunlar açısından uygulama alanı bulmaz.

Dükkan Kiracı Hakları Nelerdir?

İşte dükkân niteliğinde olan taşınmazlarda ekonomik ve iktisadi bir amaçla işletilmesi ve de çatılı olması kaydıyla çatılı işyeri sayılacak bunun sonucunda da çatılı işyerlerine uygulanacak hükümler olan Türk Borçlar Kanunu’nun 339 vd. maddeleri bunlar açısından da hüküm ifade edecektir. Söz konusu hükümler kanun koyucu tarafından diğer kira sözleşmeleri olan ürün kirası ve de kira sözleşmeleri bakımından genel hüküm niteliğini taşıyan hükümlere nazaran daha fazla koruma getirmesi amaçlandığı için, diğer kira sözleşmelerine göre kiracı lehinde daha koruyucu düzenlemeler içermektedir. Örneğin kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi bakımından kiracı oldukça koruyan düzenlemeler getirilmiş bunun sonucunda da belli şartlar haricide kiraya verene tek taraflı fesih imkânı (belli sürelerin dolmamış olması halinde) tanımamıştır. 

İlginizi Çekebilir: Kiracı Hakları

Dükkân Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere dükkân niteliğini haiz yapılar, ekonomik ve iktisadi bir amaçla işletilmeleri ve de çatılı olmaları kaydıyla çatılı işyeri olarak kabul edilecek, bunun sonucunda da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 339 vd. maddelerinde konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından özel hükümler bulunduğundan bu madde hükümleri kapsamında değerlendirileceklerdir. Bu açıklamalar ışığında Türk Borçlar Kanunu’nun 339 vd. hükümlerine göre dükkân sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi ancak belli koşulların varlığı halinde mümkün olabilecektir.

Buna göre konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde belirli süre kararlaştırılmışsa; sürenin bitiminde sözleşme kendiliğinden sona ermez. Eğer kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az on beş gün önce taşınmazı boşaltacağını yazılı olarak kiraya verene bildirmez ise, kira sözleşmesi aynı koşullarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır. Zira bu tür sözleşmelerde, yalnızca kiracının süre bitiminde sözleşmeyi bildirimle sona erdirme hakkı vardır.

Kira Sözleşmesi ile ilgili makalemize buradan ulaşabilirsiniz: https://mervekolman.av.tr/kira-sozlesmesi-nasil-yapilir/

Kiraya veren ise ancak akde aykırılık (kira bedelinin ödenmemesi vs.) durumunda ve de on yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya bildirim yapmak şartı ile, neden göstermeden kira sözleşmesine son verebilir. Belirsiz süreli olarak yapılan konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Buna göre belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kirasında fesih bildirimi yoluyla sona erdirme, sadece kiracıya tanımış bir hak olup, kiraya veren ancak kiranın başlangıcından itibaren on yıl geçtikten sonra genel hükümlere göre fesih dönemi ve sürelerine uymak kaydıyla sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunların yanında bir de TBK kiraya verene konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesini tahliye davası açmak suretiyle sona erdirme imkânı tanımıştır. Tahliye davası açabilme koşulları Türk Borçlar Kanunu’nun 350 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Dükkân Satışı Durumunda Kiracı Ne Olur?

İşyerinin devri durumunda kira sözleşmesinin ne şekilde devam edeceği hususu Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesinde şu şekilde düzenleme altına alınmıştır: Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Görüldüğü üzere yeni malik ancak konut veya işyeri gereksinimi için dava yoluyla tahliye usulüne başvurabilecektir. Ayrıca kanun koyucu yeni malik açısından konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye davası açabilme olanağını süreye tabi kılmış, yeni malikin bu nedene dayanarak kiracıyı çıkarabilmesi için, taşınmazın mülkiyetini kazandığı tarihten itibaren bir ay içinde durumu yazılı olarak bildirmesi (ihtar çekmek suretiyle) ve en erken edinme tarihinden itibaren altı ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açması gerekir. Yeni malik bir ay içinde bu ihtarı çekmemişse, sözleşmeyi aynı koşullarla üstlenmiş sayılır ve bu nedenle tahliye davası açma hakkını kaybeder.

Dükkan Kiracı Hakları makalemiz ilginizi çektiyse, Kiracı Tahliyesi ile ilgili makalemizi okumanızı tavsiye ederiz: https://mervekolman.av.tr/kiraci-tahliyesi/

Buna karşılık kira sözleşmesinin tapuya şerh verildiği durumlarda yeni malik taşınmazı devralırken bu şerhi göreceğinden şerh süresi boyunca yeni malikin tahliye davası açamaz.  Yeni malik şerh süresi sona ermeden, diğer tahliye nedenlerine dayanarak kira akdinin sona ermesinden itibaren de tahliye davası açamaz. Yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yeni malikin kiracıyı tahliye davası açmak suretiyle çıkarabilmesi ancak konut veya işyeri gereksinim olması halinde ve de taşınmazı devraldığı tarihten itibaren en erken altı ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açabilecektir. 

Yeni Dükkan Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Dükkan, niteliği itibarıyla konut ve çatılı iş yeri kiraları hükümlerine tabidir. Bu kira ilişkisine ait hükümler Türk Borçlar Kanunu’nun 339. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 

Kira ilişkisi, kiraya veren ve kiralanan arasında kurulur. Kira ilişkisinin konusu, kiralanandır. İncelenen konu itibarıyla kira ilişkisi, dükkan üzerinde kurulmuştur. Taraflar, kural olarak dükkan sahibi ve kiracıdır. Kira ilişkisinin ve olası uyuşmazlıkların tespiti amacıyla kira ilişkisi yazılı yapılabilir.

Yapılan kira sözleşmesinin tarafları değişebilmektedir. Bu duruma bir örnek, kira konusu taşınmazın başka birine satılmasıdır. Kira ilişkisinin kiraya veren tarafı değiştiği takdirde kiracının hakkı korunur. Bu hak, yasal dayanağını Türk Borçlar Kanunu’nun 310. maddesinde bulmaktadır. İlgili hükme göre sözleşme kurulduktan sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik sözleşmenin tarafı olacaktır. Kira konusu taşınmazın başka birine devri de bu madde kapsamına girdiğinden kiracının sözleşmedeki hakları korunacaktır. Yeni malik, kural olarak kiracıdan taşınmazı tahliye etmesini talep edemeyecektir. Kira sözleşmesindeki hükümler, yeni malik ile kiracı arasında uygulanmaya devam edecektir. 

Yeni dükkan sahibinin kiracıyı çıkarabilmesi, ancak kanunda öngörüldüğü şekilde olabilir. Türk Borçlar Kanunu’nda tahliye davası açılabilecek sebepler düzenlenmiştir. Bu düzenleme, yeni malik yönünden ayrıca hükme bağlanmıştır. Yeni dükkan sahibi, ancak kanunda belirtilen şartları yerine getirerek kiracıyı çıkarabilecektir.

Yeni Satın Alınan Dükkandan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Tahliye davası açılırken dayanılabilecek sebepler, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunda öngörülmeyen sebeplerle tahliye davası açılması mümkün değildir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesi, yeni satın alınan dükkandan kiracının tahliyesine ilişkindir. İlgili hükme göre yeni malik, gereksinim sebebiyle kiracıya tahliye davası açabilecektir. Yeni malikin gereksinimi sebebiyle tahliye davası açabilmesi için,

 • Kira konusu dükkanı, konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanmak zorunda olmalıdır. 
 • Kira konusu dükkanı edinme tarihinden itibaren bir ay içinde, durumu kiracıya bildirmelidir.
 • Kiracıya bildirim yazılı şekilde olmalıdır.

Yeni malik, yukarıdaki şartları yerine getirmelidir. Kullanma zorunluluğuna eşi, alt ve üst soyu, kanunen bakma yükümü olan kişileri dahildir. Yeni malik, öngörülen şartları yerine getirdiği takdirde kira sözleşmesini, altı ay sonra açacağı bir dava ile sona erdirilebilecektir.

Yeni malikin gereksinim sebebiyle kira sözleşmesini sona erdirme konusunda başvurabileceği bir yol daha bulunmaktadır. Yeni malik gereksinim sebebiyle tahliye hakkını, kira sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde açacağı dava ile de kullanabilir. 

Yeni malik, kira sözleşmesinin tarafı haline gelmiştir. Bu sebeple Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen diğer tahliye sebeplerine de başvurabilecektir. Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen diğer tahliye sebepleri genel olarak,

 • Gereksinim, 
 • İmar veya inşa sebebiyle kullanım imkansızlığı,
 • Tahliye taahhüdüne uyulmaması, 
 • Kira bedeli ödenmemesi sebebiyle ihtara sebebiyet verilmesi, 
 • Oturmaya elverişli diğer konutun bulunmasıdır. 

Dükkan Sahibi Dükkanı Sattı Kontratım Var Ne Yapmalı?

Kira kontratı, kiraya veren ile kiracının haklarını güvence altına alan belgedir. Yargılamalarda tarafların haklarının aleniyetini sağlar. Bu sebeple hakimler tarafından öncelikli olarak göz önünde bulundurulur. Kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik, bu kira sözleşmesinin tarafı haline gelecektir. Yeni malikin sözleşmenin tarafı haline gelmesiyle kiracı ile eski malik arası kira ilişkisi sona erecektir. Kiracının, kontrattaki hak ve yükümlülükleri, yeni malike karşı devam etmektedir.

Bu sebeple kira kontratı yapılması, günlük hayattaki birçok uyuşmazlığın bertaraf edilmesini sağlar. Kira kontratı sayesinde kiracı, Türk Borçlar Kanunu’nun 310. maddesine dayanarak eski malike karşı sahip olduğu haklarını yeni malike karşı da öne sürebilecektir. Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlendiği üzere kiracının hukuki durumunda herhangi bir değişim olmayacaktır. Kira sözleşmesindeki hükümlere uymak kaydıyla ilişkinin tarafı olmaya devam edecektir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2014/1605 Esas, 2014/2730 Karar sayılı kararı, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili emsal karardır. Somut olayda, kira sözleşmesinde kanunda öngörülmeyen bir tahliye sebebi düzenlenmiştir. Sözleşme hükmü uyarınca kiralananın el değiştirmesi halinde, yeni malik tahliye talep edebilecektir. Olayda, taşınmaz el değiştirmiştir. Bunun üzerine yeni malik, kiracıdan tahliye talep etmiştir. Mahkeme, kanunda öngörülmeyen bir tahliye sebebine dayanılamayacağını belirtmiştir. Aynı zamanda yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı haline geldiğine ve kira ilişkisinin devam edeceğine hükmetmiştir.

Dükkan Sahibi Kiracıyı Hangi Şartlarda Çıkarabilir?

Dükkan sahibinin kiracıyı çıkarabileceği şartlar kanunla sınırlandırılmıştır. Kira sözleşmesine, kanunda düzenlemeyen bir tahliye hükmü koyulamaz. Sözleşmede düzenlense dahi bu hüküm geçersizdir. Geçersiz olan bu sebebe dayanılarak tahliye davası açılamaz. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2014/10809 Esas, 2014/12002 Karar sayılı kararı da bu konuda emsal teşkil eder. Somut olaydaki kira sözleşmesinde, kanunda öngörülmeyen bir tahliye sebebi düzenlenmiştir. Bu sebebe dayanılarak tahliye istenmiştir. Mahkeme, hükmü kurarken tahliye sebeplerinin sınırlı olduğuna değişmiştir. Ayrıca sözleşmeyi sona erdirme hükümlerinin kiracı aleyhine düzenlenemeyecektir. Türk Borçlar Kanunu’nda yer almayan bir tahliye sebebi olduğundan davanın reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesi ve devamında dava yoluyla kiracının tahliye sebepleri düzenlenmiştir. Bu sebepler:

 • Kiraya verenin gereksinimi(eş, alt soy, üst soy, kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gereksinimi dahil),
 • Kiralananın, yeniden inşa veya imarı sebebiyle kullanımının imkansız olması,
 • Kiracının, tahliye taahhütnamesine aykırı davranışı,
 • Kiracının, kira bedelini ödememesi sebebiyle yazılı şekilde iki ihtara sebep olması,
 • Kiracının, oturmaya elverişli konutu bulunması (konut, kiralananla aynı ilçe belde veya belediyede olmalıdır. Oturmaya elverişli konut, kiracının birlikte yaşadığı eşinin de olabilir. Kiraya verenin kira sözleşmesi kurulurken bu konutun varlığını bilmemesi gerekir),

Olarak hükme bağlanmıştır. Bu sebepler dışında başka bir tahliye sebebine dayanılamaz.

Kiracının çıkarılması, sözleşmenin sona ermesi yoluyla da olabilir. Kira sözleşmesinin on yıl uzaması durumunda, kiraya verenin sözleşmeye son verme hakkı bulunur. Kiraya veren bu hakkını kullanabilmek için her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce, kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Kiraya verenin bu hakkını kullanabilmesi için bir sebep göstermesine gerek yoktur. Uzama süresi ve bildirim şartına uyulması yeterlidir.

“Dükkan Kiracı Hakları” üzerine 41 yorum

 1. Merhaba iyi günler.
  İstanbulda bir dükkan işletiyorum ve kiracıyım. Şu anda kiracısı olduğum kişi yüzde 200 üzerinde zam yapmak istiyor. Bunu tabiki vermiyorum ve yasal olarak yapabileceği maksimum zam oranında kiramı arttırıp banka yoluyla ödememi yapıyorum. Fakat yakın zamanda dükkanımı devretmek istiyorum ve kira sözleşmemi de devredebilmek için kira ödemesi yaptığım kişininde imzası gerektiğini öğrendim. Kira sözleşmemi de devredebilmem gerekiyor çünkü şu anda işlettiğim bu dükkandan istediği kira gerçekten çok fahiş ve kira sözleşmesiyle birlikte devredemezsem kimse dükkanımı bu yüksek kira ile devren satın almak istemeyecek. Yani kira sözleşmesini devretmeyerek ve yeni gelecek kiracıdan çok fazla kira isteyerek dükkanı devretmemi engelliyor ve önüme taş koyuyor. Eminim ki yasalarımızda bunun hakkında bir kural kaide vardır fakat bulmakta zorlanıyorum ve bir an önce yasal haklarımı kullanıp mahkeme yoluyla kira sözleşmesi devrinin imzasını alabilmem gerekiyor. (İnternet sitesi bölümüne yazdığım numaradan veya eposta adresimden bana ulaşabilirsiniz)

  Yanıtla
   • Selam kiraya vermiş olduğum dükkanda önceki kiracıdan kiraya karşılık kalan bir buzhane birde meyve suyu paketleme makinasının kendisini rahatsız etmiyeceğini söyliyerek dükkanı kiraladı altı sene sonra çıkacağını bildirdi fakat muhafaza edeceğini söylediği aletleri satmış parasını kendi kullanmış bunlar kontratta yazıyor ama markasını ve numaralarını avukatım almamış eski kiracım şimdi sattığı aletlerin parasını ödemiyor nasıl ispat edebilirim ne yapmalıyım bana bir yol gösterirseniz irtibata geçebiliriz teşekkür ederim

    Yanıtla
 2. Merve Hanım verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İçimi rahatlattınız en kısa sürede mahkeme yoluna başvuracağım. İyi çalışmalar dilerim.

  Yanıtla
 3. Kiracısı olduğum işyerinde resmi sözleşme 1500 2500 bankaya yatırıyorum ama 12 binden 20000 bin kira istiyo mahkemede hangi rakam üzerinden hesap yapılır

  Yanıtla
 4. Merhaba,

  annem kadın kuaförü olup, kira sözleşmemiz nisan 2023 de bitecektir. fakat biz bugün (08.03.2023) tarihi itibariyle dükkanı kapatmış bulunuyoruz. Dükkan sahibine 10 gün önceden kapatacağımızın bilgisini de vermiştik. bugün arayıp anahtarı kendisine teslim etmek istediğimizde Nisan ayına kadar dükkanın sözleşme gereği bizde olduğunu ve Mart ayı kirasının da tamamını kendisine yatırmamızı -iş yerini boşaltmış olmamıza rağmen- çirkin bir dille talep etmiştir. Konu ile ilgili haklarımızı öğrenebilmemiz hususunda yardımcı olabilir misiniz.

  çok teşekkürler

  Yanıtla
 5. İyi günler 5 yıldan beri Cafe işletiyorum ve beni arayıp mülk sahibinin avukatları dükkanı satabileceklerini söylediler. Ama benim geçim kaynağım cafe olduğu kiracı olarak devam edersem olabileceğini söyledim. Karşı çıktılar buna beni yasal olarak çıkarma hakları varmı ?

  Yanıtla
   • Merhaba,

    İstanbul’da kirada dükkanımız var. En son yapılan kontrat Eylül 2020. (1 yıllık)

    Dükkan tapusu babamda. Ben oraya ofis açmayı düşünüyorum. Kiracıyı kendi ihtiyacımız için çıkarma hakkımız var mı? Kontratı beklemek zorunda mıyız?

    Yanıtla
 6. Merhaba iyi günler.Muğla Milas’ta bir lokanta işletiyoruz ve kiracıyım. Şu anda kiracısı olduğum kişi yüzde 200 üzerinde zam yapmak istiyor. Bunu tabiki vermiyorum ve yasal olarak yapabileceği maksimum zam oranında kiramı arttırıp banka yoluyla ödememi yapıyorum. Fakat yakın zamanda dükkanımı devretmek istiyorum ve kira sözleşmemi de devredebilmek için kira ödemesi yaptığım kişininde imzası gerektiğini öğrendim. Kira sözleşmemi de devredebilmem gerekiyor çünkü şu anda işlettiğim bu dükkandan istediği kira gerçekten çok fahiş ve kira sözleşmesiyle birlikte devredemezsem kimse dükkanımı bu yüksek kira ile devren satın almak istemeyecek. Yani kira sözleşmesini devretmeyerek ve yeni gelecek kiracıdan çok fazla kira isteyerek dükkanı devretmemi engelliyor ve önüme taş koyuyor. Eminim ki yasalarımızda bunun hakkında bir kural kaide vardır fakat bulmakta zorlanıyorum ve bir an önce yasal haklarımı kullanıp mahkeme yoluyla kira sözleşmesi devrinin imzasını alabilmem gerekiyor. (İnternet sitesi bölümüne yazdığım numaradan veya eposta adresimden bana ulaşabilirsiniz)

  Yanıtla
 7. Merhaba dükkanımz var 2,5 yıl olacak çiğ kofte dukkani olarak kirada kiracimiz yaklaşık 8 Ay önce yan komşumuzla park sorunu yaşadı babam da kiracimiza herkes kendi evinin iş yerinin önüne park etsin dedi ve kiracimiz bu söylemi o babamın tasmalı…. olarak adlandirdi ve bizimle de konuşmayı kesti sonrasında benim arabamı sıkıştırmaya başladı sözleşme tarihin dolmasından 2 Ay öncesi babam başka dukkan bakmalarını söyledi resmi olarak bildirdiğimiz bisey olmadı çıkacakları için ama çıkmadilar kiraları 1400 lira fahis bir zam yapilmadi çıkardıktan sonra da kiraya vermeyi dusunmuyoruz nasıl bir yol izlememiz gerekiyor

  Yanıtla
 8. Merhaba
  Dukkan sahibi dükkanın satışı ile Kira sözleşmesine son verdiği taktirde dukkan taşıma masraflarına karşın ödeme yapmayı kabul ediyor bu oranı nasil belirliyoruz.

  Yanıtla
 9. Merhabalar 5 yıldır bir dükkan işletmem var küçük terzi dükkanı. geçen yıl iş yerini eşimin adına yapmak istedim dükkan sahibini aradım kira kontratı gerektiğini söyledim o da bana sözleşmeyi kendin yap dedi imzası ve tc nosu olmadan muhasebeciye verdim muhasebeci bu sistemde kabul etmezler dedi. Tekrar aradığımda kimlik numaranı verdi imza lazim dedi sen at dedi bende yaptım muhasebeciye verdim kabul etti 1 yıl dükkanımı işlettim. 1 yıl sonra dükkanın kapanışını yaptım .ama hala dükkandayım ve isletiyorum. Bu sözleşmenin bir hükmü var mıdır? Sonucta geçen senenin vergi levhası hala elimde mevcut. Zam ayı geldiği için %300 zam yapmak isteyen dükkan sahibini anlaşamadık o da beni tahliye davası ve isgaliye davası açmakla tehdit etti ve davayı açtı sanırım. Geçen yılki vergi levhasını dava da göstererek dükkanda kalmaya devam edebilir miyim ? Çünkü 1.5 yıllık sözleşme. Ve kontrat tarihi yok . Böyle küçük bir soruma cevap verirseniz çok sevinirim teşekkürler iyi günler

  Yanıtla
 10. Merhaba
  Ben pastane işletiyorum. 10 yıldan uzun süredir aynı dükkandayım ev sahibim sürekli yasal zammın üzerinde kira artışı istiyor ve her seferinde onun dediğini yapıyorum. Şimdi de dükkanı boşaltmamı istiyor kendi çalıştıracakmış. Burada benden önce bir pastane yoktu aynı işi yapabilmesi mümkün mü beni çıkartmak istemesi sonuç verir mi ?

  Yanıtla
 11. Merhabalar babamın üzerinden bugün bir dükkan satın aldım. Dükkanda kiracı var. Kiracı 1500 kirayı 4000 yapmak istiyorum yasal olarak nasıl bir yol izleyebilirim, kiracı dükkanın satıldığını henüz bilmiyor

  Yanıtla
 12. Merhabalar ,
  İstanbulda oto yıkama dükkani işletiyorum. Oyo yıkamayı devren kiralık yoluyla kiraladım kira sözleşmem ruhsatım herşey uygunMal sahibi binaya ait sığınak bölümünü yıkıp kiraya vermiş durum seneler sonra binadakileri şikayeti üzerinr belediyeden dükkana geldiklerinde anlaşıldı belediye mühürlemek ve tuhsatı iptal edeceklerini söylüyor bu durumda kiracı olarak brnim haklarım yapabilecek yollarım nelerdir böyle bir durumda

  Yanıtla
 13. Merhaba iyi günler Dükkanımızın sahibi sahip olduğu binayı komple sattı ve bir yıl içerisinde çıkarma durumu olduğu soyleniyor dava açılarak itiraz edilebilir mi yoksa bir yıl içerisinde cikmamizmi gerekiyor binada 5 işletme var kimse çıkmak istemiyor.

  Yanıtla
 14. Ankarada bilgisayar dükkanı işletiyorum kiracıyım şuanki kiram 3750 tl dükkan sahibi 9000 tl yapcağını söylüyor buna itiraz edebilirmiyim beni çıkarabilirmi
  2019 dan beri kira sözleşmemiz var

  Yanıtla
 15. Merhaba
  1 yıllık peşin kirasını ödediğimiz mağazamızda 5.ayımız, ufak bir Avm içindeyiz duvarımız binadan su alıyor (bina ve Avm sahibi aynı kişi) duvardaki suyun kesilmesi adına bir yaptırımları yok hakkımız nedir rica etsem yardımcı olabilir misiniz?

  Yanıtla
 16. Merhaba; Size ufak bir sorum olacak. Kurs yeri yapmak için bir dükkan tuttuk. Mal sahibi, 1.5 sene olmadan işler nasıl, biz dükkana geçmeyi düşünüyoruz. Kontrat tarihi yılı dolduğunda çıkmama getirdi mevzuyu. Ancak ben dükkana dünyanın masrafını yaptım. Çıkmam durumunda talep edebileceğim şeyler nelerdir ? Kontratta bir devir hakkı yok ancak benim çıkarsam 1.5 sene için yaptığım bütün masraflar adama artı yazacak. Depo gibi verdiği dükkanı ona saray gibi teslim etmiş olacağım. Bu durumlarda ne yapılabilinir ?

  Yanıtla
 17. Merhabalar. 2 sene önce galiri katı olan, büyük olan bir dükkanı böldürdük. Yanlız galeri katını ev sahibi böldürmedi. KOmple kiraladık. Yani galeri katı bütün. Dükkan katını böldürdük. Depo amaçla kullanmak için. Kira sözleşmem var. Galeri katına başka yerden giriş de yok. 2 senedir kaldığım yerde şimdi çıkıp gelmiş parasını verdiğim halde orada yan dükkanın hakkı var. Orayı böldürecem diyor. Kiradan da düşmüyor. İhbarname yollamış tapuda ayrı orası diye. Haklarım nedir acaba?

  Yanıtla
 18. Belediyeye ait iş yerimin kira sözleşmesini belediye ile yaklaşık 5 ay önce 10. Yıllık sözleşme ile yeniledim. Fakat belediye işyerinin satışını kurumlar arasında ihalesiz olarak yaptı ve ticaret odasına devretti şuan tapu ticaret odasında benim haklarım nelerdir ticaret odası beni işyerimden çıkarabilir mi ?

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın