Evlilikte Boşanma Süreci

Evlilikte Boşanma Süreci

Evlilikte Boşanma Süreci: Evlenmek için tarafların evlenme konusunda müşterek iradesi, bu iradenin yetkili nikah memuru önünde ve iki tanık huzurunda beyanı ve evlenme akdine imzaları yeterlidir. Ancak evliliğin sona erdirilebilmesi aynı ölçüde basit ve kısa süreli olmamaktadır. Evliliğin resmiyette sona erdirilebilmesi sadece bu birliğin tarafları olan eşlere bırakılmamıştır. Bunun nedeni ise evlilik akdi ile oluşan ailenin, toplumu oluşturan en küçük fakat toplum için en önemli birlik olmasıdır. Bunun yanı sıra evlenmeye bağlı sonuçların ve hükümlerin yalnızca bu birliği kuran eşleri etkilemiyor olması da boşanma konusunda taraf iradesinin yanında hâkim kararının olmasını da zorunlu kılmaktadır.

Boşanma Davası Nedir? Evlilikte Boşanma Süreci

Boşanma Davası, tarafların iradeleri doğrultusunda evlenme akdi ile Türk Medeni Kanun’a uygun şekilde kurulmuş evlilik birliğinin gene Türk Medeni Kanun’a uygun çerçevede sonlandırılması için açılan inşai nitelikte davadır. Tarafların iradelerinin birbirleriyle örtüşmesi halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Taraf iradelerinin gerek evlilik birliğinin sona ermesi gerekse boşanmaya bağlı sonuçlar hakkında birbirleriyle anlaşamaması halinde ise çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkeme’leridir. Aile mahkemeleri genel hukuk mahkemelerinden farklı olarak TMK madde 184 çerçevesinde yargılama yürütürler. Usul hukukuna ilişkin bu maddeye göre;

“1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

 1. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 2. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 3. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 4. Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 5. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.”

Boşanma davasının nasıl açılacağı, bazı hususlarda anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olduğuna göre değişkenlik göstermektedir.

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Çekişmeli Boşanma davalarında yer bakımından yetkili mahkeme üç farklı şekilde belirlenebilir;

 • Boşanma davasının tarafları olan eşlerin dava açılmadan önceki son 6 aydan beri birlikte ikamet ettikleri yer aile mahkemesi,
 • Davacı eşin yerleşim yeri aile mahkemesi,
 • Davalı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesinde ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma davasında ise yer bakımından yetki kuralı geçerli değildir. Tek önemli olan aile mahkemesinde açılmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasının yer bakımından nerede açıldığı fark etmez. Tarafların ikamet ettiği yerin veya yerleşim yerinin önemi yoktur.

Boşanma Sebepleri ve İspat

Çekişmeli boşanma davalarında davacı eş dava dilekçesinde kanunda düzenlenmiş genel boşanma sebeplerine veya sınırlı şekilde sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanmak zorundadır. Ve dilekçesine dayanak teşkil eden sebep yahut sebeplerini ispatlaması beklenir. Dayandığı sebebini ispat edemeyen davacının davası reddedilir.

Çekişmeli boşanma davalarında çekişmenin nedeni eşler arasındaki boşanma iradesi yahut boşanma sebepleri olmak zorunda değildir. Her iki eş de boşanmayı istemektedir hatta boşanma sebebinde dahi hem fikirdir. Ancak kusurun kimde olduğu tartışmalıdır. Veya taraflar tazminat, nafaka, gündelik yaşamlarında kullandıkları ev eşyalarının paylaşımı, velayet konularında ortak bir karara varamamaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında hâkimin boşanmaya hükmedebilmesi için davacı eşin boşanma için öne sürdüğü sebeplerde davalı eşten daha az kusurlu olması aranır. Şayet taraflar arasındaki çekişme boşanma kararına yönelik ise ve davacı eşin davalı eşten daha kusurlu olduğu ortaya konulmuş ise boşanma davası reddedilir.

Anlaşmalı boşanma davasında da davayı açan eş dilekçesinde bir boşanma nedenine dayanmak zorundadır. Ancak boşanma kararı verilebilmesi için bu nedenin ispatı ve kusurun kimde olduğunun saptanması gerekmez. Boşanma sebebinin ispatı ve kusur konusunda bir yargılama faaliyeti söz konusu değildir. Bu dava türünde taraflar boşanma kararı ve boşanmanın sonuçları konusunda ikisinin de hemfikir olduğu bir anlaşma protokolü düzenlerler. Anlaşmalı boşanma davalarının en önemli unsuru bu protokoldür. Protokolün Türk Medeni Kanun’un yanı sıra genel hukuk kurallarına ve ahlaka uygun düzenlenmiş olması gerekir. Aksi halde hâkimin protokolü onaylamama yetkisi bulunmaktadır. Hâkim onayından geçmeyen bir anlaşmalı boşanma protokolünün varlığı anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle tarafların uzman bir boşanma avukatının hukuki desteğini alması gerekmektedir.

Boşanma Davasında Usul

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürmektedir. Çekişmeli boşanma davasındaki duruşma öncesi yargılama faaliyetleri anlaşmalı boşanma davalarında yerine getirilmemektedir. Şöyle ki duruşma tarihi verilmeden önce uygulanan karşı tarafa tebligat gönderme, cevap verme süresinin beklenmesi, ayrıca bir ön inceleme duruşması yapılması gibi usuli işlemler yapılmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılan davalarda taraflara doğrudan duruşma günü verilir.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davalarında dava dilekçeleri boşanma süreçlerinin hukuksal işleyişi konusunda önem arz etmektedir. Boşanma dava dilekçeleri boşanmanın, anlaşmalı boşanma mı çekişmeli boşanma mı olacağına göre değişkenlik göstermektedir.  Yazımızda bulunan anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ve çekişmeli boşanma dilekçe örneğinden faydalanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli boşanma dava dilekçesi ile ilgili İzmir boşanma avukatı Av.Arb. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’dan hukuki destek almak için iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin her ikisinin de boşanmayı kabul ettikleri açık bir şekilde belirtilmelidir. Boşanma sonrasındaki velayet, mal rejimi konuları, maddi ve manevi tazminat, nafaka, avukat ücreti vb. konuların anlaşmalı boşanma protokolünde açık bir şekilde kararlaştırılması gerekmektedir. Aşağıda anlaşmalı boşanma protokol örneği bulunmaktadır. Matbu anlaşmalı boşanma dava dilekçeleri ile boşanma davası açabilirsiniz ancak her boşanma kendine özel konular içerdiği için matbu dilekçeler ile hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davalarında hak kaybı yaşamadan süreci yürütmek için uzman boşanma avukatı Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’dan hukuki destek alabilirsiniz.

…….. (   ) AİLE MAHKEMESİ’NE SUNULMAK ÜZERE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

İşbu Anlaşmalı Boşanma Protokolü (Protokol) bir tarafta …….. T.C Kimlik Nolu, ….. adresinde yerleşik ….. (Davacı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …… T.C. Kimlik Nolu,  ….. adresinde yerleşik …… (Davalı olarak anılacaktır) (Davalı ve Davacı birlikte Taraflar ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır) arasında, Tarafların …./…./….tarihinde gerçekleştirmiş oldukları evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla Türk Medeni Kanunu 166/3 maddesi gereğince yapılacak olan anlaşmalı boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenlemek amacıyla imza altına alınmıştır.

İşbu protokol gereğince ;

 • Taraflar, karşılıklı olarak anlaşmalı usulde boşanmayı kabul etmiş olup, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşmışlardır.
 • Tarafların, evlilik birliğinin devamı süresince kanunun öngördüğü evlilik rejiminden başkaca bir evlilik rejimine katılımları yönünde karşılıklı olarak mutabık kalınan bir anlaşmaları olmamıştır.
 • Tarafların, evlilik birliğinin devamı süresince doğmuş müşterek bir çocukları bulunmamaktadır.
 • Taraflar, işbu protokol ile kararlaştırılan hususlar dışında birbirlerinden başkaca bir talepleri olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar birbirlerini bu boşanma nedeniyle geriye dönük olarak en geniş biçimde, kesin surette ve külliyen ibra etmişlerdir.
 • Taraflar boşanma sonunda birbirlerinden, boşanma nedeni ile herhangi bir maddi/ manevi tazminat, katkı payı, katılım payı, ziynet eşyaları bedeli ve tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmemeyi karşılıklı olarak geriye dönük olarak en geniş biçimde kabul, beyan ve taahhüt ederler. Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak, hiçbir maddi/ manevi tazminat, katkı payı, katılım payı, ziynet eşyaları bedeli ve tedbir ve yoksulluk nafakası talepleri bulunmamakta ve Taraflar birbirlerini bu boşanma nedeniyle gayrikabili rücu kesin ve külliyen ibra etmektedirler. Bu talepleri ile ilgili her türlü dava ve talep haklarından geri dönülemez biçimde feragat etmekte ve fazlaya ilişkin dava, talep ve haklarından vazgeçtiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
 • Tarafların evlilik birliğinin devamı süresince edinmiş oldukları herhangi bir menkul ya da gayrimenkulleri bulunmadığından bu konuda birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. Taraflar ortak eşyaların paylaşımı konusunda anlaşarak kendi aralarında paylaşmış olup bunun dışında birbirlerinden herhangi bir eşya talebinde bulunmayacakları hususunda anlaşmışlardır.
 • Tarafların, yukarıda belirtilen anlaşmalı boşanma usulüne gidilmesi esnasında doğacak yasal masraflar Davacı tarafından ödenecek ve Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir. Taraflar iş bu protokol ile; karşılıklı olarak temyiz haklarından feragat ettiklerini ve boşanma kararının kesinleşmesiyle beraber iş bu kararı temyiz etmeyeceklerini peşinen kabul beyan ve taahhüt ederler.
 • Taraflar, işbu protokol ile kararlaştırılan hususlar dışında birbirlerinden başkaca bir talepleri olmadığını fazlaya ilişkin tüm haklarından vazgeçtiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
 • Taraflar işbu Protokol ile ilgili yapılacak bildirimler açısından başlangıçta belirtilen adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu ve işbu adreslerde meydana gelebilecek olan herhangi bir değişikliğin derhal karşı tarafa bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu protokol 9  (dokuz)  maddeden ibaret olup;  yukarıda açıklanan anlaşmalı boşanmanın şahsi ve mali  tüm hususları üzerinde taraflar mutabakata varmıştır. İşbu Protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu ……./İstanbul’da tanzim ve imza olunmuştur.  ……/……/……

DAVACI                                                             DAVALI

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma dava dilekçeleri boşanma sebeplerine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak açılan boşanma davası dilekçe örneğini bulabilirsiniz. Matbu Çekişmeli boşanma dava dilekçeleri ile boşanma davası açabilirsiniz ancak her boşanma kendine özel konular içerdiği için matbu dilekçeler ile hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Çekişmeli boşanma davalarında hak kaybı yaşamadan süreci yürütmek için izmir boşanma avukatı Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN’dan hukuki destek alabilirsiniz.

                                          …………….. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI     :       

VEKİLİ        :        Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

DAVALI      :       

DAVA KONUSU  :        Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma.

AÇIKLAMALAR   :

1- Müvekkilim ve davalı …/…/… tarihinden bu yana evli olup, tarafların çocukları bulunmamaktadır. Müvekkilim ve davalı arasında, son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilim arasındaki geçimsizlik, tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.

2- Müvekkilim, davalının olumsuz davranışlarını yıllardır görmezden gelmiştir. Zaman, zaman meydana gelen kavgalar neticesinde, aile büyüklerinin araya girmesi ile evlilik birliği bugüne dek sürdürülebilmiştir. Ancak gün geçtikçe evlilik birliği daha da çekilmez bir hal almış ve evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

3- Taraflar uzun süredir ayrı yaşamaktadırlar. Taraflar birbirlerini görmeye bile, tahammül edemez hale gelmişlerdir. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından, işbu dava açılmıştır.

DELİLLER  :        Nüfus kayıtları, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER    :        MK. Md. 166 vd. HUMK ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM       :        Yukarıda sunulan nedenlerle, davamızın kabulü ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin boşanmalarına, karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av. Merve TOPBAŞOĞLU KOLMAN

Kategori : Aile Hukuku