SGK İşten Çıkış Kodları

İŞTEN ÇIKIŞ KODU NEDİR?

Makale İçeriği

İşten ayrılma kodları işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü olduğu kodlardır. Bu kodlar, işten çıkarılan kişilerin olduğu durumlarda SGK’ya bildirilen sözleşme fesih tebliğinde kullanılmaktadır. İş Kanunu 4857 sayılı kanunda düzenleme altına alınmıştır. Bu kanuna göre işverenler, hem işçilere hem de SGK’ya yazılı olarak çıkış bildirisi yapmakla yükümlüdür. Bu bildiri içerisinde yer alması gereken işten çıkış kodu görevinden ayrılan işçinin ne sebeple ayrıldığını belirtmek için kullanılır. SGK’ya işverenin elektronik ortamda yaptığı bu bildiride kolaylık sağlanması açısından işten çıkarılma sebepleri kısaltılmış ve ilgili kodlarla tanımlanması yapılmıştır.

İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI NELERDİR?

İşten çıkış kodlarına göre işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaş hakları belirlenmektedir.  Güncel işten çıkış kodları aşağıdaki tablodaki gibidir;

Tabloda VAR ve YOK bilgileri bulunmaktadır, VAR/YOK bilgisi çıkış koduna göre ilgili işçilik alacağına hak kazanılma durumunu belirtmektedir. VAR olarak işaretlenen satırlar ile çıkış yapıldığında ilgili işçilik alacağına hak kazanılır. YOK ile işaretlenen satırlar ile çıkış yapıldığında ilgili işçilik alacağına hak kazanılamaz.

İşten çıkış

 

Kodu

İşten çıkış ve fesih nedenleriKıdem Tazminatıİhbar Tazminatıİşsizlik Maaşı
1Denemde süreli iş sözleşmesinin işverence feshi YOK YOK YOK
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi YOK YOK YOK
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) YOK VAR   YOK
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi VAR VAR VAR
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi VAR YOK VAR
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle VAR YOK YOK
9Malulen emeklilik nedeniyle VAR YOK YOK
10Ölüm VAR YOK YOK
11İş kazası sonucu ölüm VAR YOK YOK
12Askerlik VAR YOK VAR
13Kadın işçinin evlenmesi VAR YOK YOK
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması VAR YOK YOK
15Toplu işçi çıkarma VAR VAR VAR
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli YOK YOK YOK
17İşyerinin kapanması VAR  VAR VAR
18İşin sona ermesi VAR  YOK YOK
19Mevsim bitimi (iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır, işçi tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır). YOK  YOK YOK
20Kampanya bitimi (iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır, işçi tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır). YOK  YOK YOK
21Statü değişikliği YOK  YOK  YOK
22Diğer nedenler YOK  YOK YOK
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih VAR  YOK VAR
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih VAR  YOK VAR
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih VAR  YOK VAR
26Disiplin kurulu kararı ile fesih YOK  YOK YOK
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih VAR  YOK VAR
28İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih VAR  YOK  VAR
30Vize süresinin bitimi (iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır, işçi tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır). YOK  YOK YOK
31Borçlar kanunu, sendikalar kanunu, grev ve lokavt kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih VAR  VAR VAR
324046 sayılı kanunun 21. Maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi VAR  VAR VAR
33Gazeteci tarafından sözleşmeni feshi VAR  YOK VAR
34İşyerinin devri, işin veya niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih VAR  VAR VAR
356495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler VAR  YOK YOK
36KHK ile işyerinin kapanması YOK  YOK YOK
37KHK ile kamu görevinden çıkarma YOK  YOK   YOK
38Doğum nedeniyle işten ayrılma YOK  YOK YOK
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş YOK  YOK YOK
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış VAR  VAR VAR
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur. YOK  YOK YOK
42İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması YOK  YOK YOK
43İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması YOK  YOK YOK
44İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması YOK  YOK YOK
45İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması YOK  YOK YOK
46İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atma gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması YOK  YOK YOK
47İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi YOK  YOK YOK
48İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi YOK  YOK YOK
49İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi YOK  YOK YOK
50İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması YOK  YOK YOK

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARININ DETAYLI AÇIKLAMALARI

SGK işten çıkış kodlarının özel durumları bulunmaktadır. Bu kodların iyi anlaşılması açısından aşağıda tüm kodlar ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

SGK Çıkış Kodu 1 Nedir?

Bu kod “Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi” tanımlanmıştır. Deneme süreli iş sözleşmesi olması gerekmekte olup, bu süre içinde işveren tarafından işçi çıkarılmış olmalıdır.

SGK Çıkış Kodu 2 Nedir?

Bu kod “Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi” tanımlanmıştır. Deneme süresi içerisinde veya sonunda sözleşme işçi tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 3 Nedir?

Bu kod “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi (İstifa)” tanımlanmıştır. İş sözleşmesinin işçinin kendisi tarafından bitirilmesi halinde (istifa) bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 4 Nedir?

Bu kod “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi“tanımlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 5 Nedir?

 Bu kod “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” tanımlanmıştır. İş sözleşmesi belirli bir süre içeriyor ise, sürenin sona ermesiyle beraber sözleşme kendiliğinden sona ermiş olması halinde bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 8 Nedir?

Bu kod “Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” tanımlanmıştır. İşçi sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 9 Nedir?

Bu kod “Malulen emeklilik nedeniyle” tanımlanmıştır. Malulen emeklilik nedeniyle işçi, işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 10 Nedir?

Bu kod “Ölüm” tanımlanmıştır. Ölüm halinde çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 11 Nedir?

Bu kod “İş kazası sonucu ölüm” tanımlanmıştır. İşçinin ölümü iş kazasına bağlı olarak gerçekleşmişse bu kod seçilecektir. İş Kazası Henüz Kesin değil ise 10 çıkış kodu seçilir. Fakat işçinin ölümünün iş kazasına bağlı olup olmadığı kesinleşmedi ise bu kod yerine (10) numaralı kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 12 Nedir?

Bu kod “Askerlik” tanımlanmıştır. İşçi askerlik görevini yerine getirme üzere işten ayrılmışsa bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 13 Nedir?

Bu kod “Kadın işçinin evlenmesi” tanımlanmıştır. İş Kanunu, kadın işçiye evlilik sebebiyle iş akdini sona erdirme ve tazminat hakkı tanımıştır. Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle iş akdini sona erdirmiş ise, çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 14 Nedir?

Bu kod “Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” tanımlanmıştır. Çalışanların emeklilik için sağlamaları gereken 3 şart mevcuttur; • Prim günü, • Sigortalılık süresi • Yaş olmak Bir çalışanın yaş dışında diğer şartları tamamladığına ilişkin yazılı belgeyi SGK’dan temin ederek, işveren sunması halinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilecek ve çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 15 Nedir?

Bu Kod “Toplu işçi çıkarma” tanımlanmıştır. Toplu olarak işçi çıkarabilmektedir. Bu durumda toplu çıkarma kapsamında olan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 16 Nedir?

Bu Kod “Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” tanımlanmıştır. Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakil olması halinde bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 17 Nedir?

Bu Kod “İşyerinin kapanması” tanımlanmıştır. İşyerinin kapanması veya faaliyetinin sona ermesi durumunda işten çıkarılan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 18 Nedir?

Bu Kod “İşin sona ermesi” tanımlanmıştır. Bu Kod “İşin sona ermesi” tanımlanmıştır. Belirli işin amacının gerçekleşmesi sonucu işin sona ermesi ile iş sözleşmesinin bitirilmesi sonucu işten çıkışı yapılan işçiler için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 19 Nedir?

Bu Kod “Mevsim bitimi” tanımlanmıştır. Mevsimlik işler sonucu mevsim bitimi sonucu işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir. Takip eden sezonda iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir. Fakat çıkış verilen işçiler takip eden mevsimde tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 20 Nedir?

Bu Kod “Kampanya bitimi” tanımlanmıştır. Kampanyalı üretim yapan işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıda kalmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir. Takip eden kampanyada iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir. Fakat çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 4 numaralı kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 21 Nedir?

Bu Kod “Statü değişikliği” tanımlanmıştır. Sigortalı (4/a) olarak çalışan bir işçi aynı işyerine ortak olması durumda bu kişinin çıkışı yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 22 Nedir?

Bu Kod “Diğer Nedenler” tanımlanmıştır. İşten çıkış nedeni başkaca bir çıkış kodu ile bağdaşmayan nedenden kaynaklanıyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 23 Nedir?

Bu Kod “İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih” tanımlanmıştır. İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıkması durumunda işçi, iş akdini feshedebilmektedir. Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 24 Nedir?

Bu Kod “İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle sona erdiriliyorsa çıkış kodu bu kod seçilecektir. Sağlık raporu şarttır. Sağlık nedeniyle fesihte sağlık ile sorunun raporla belgelendirilmesi zorunludur.

SGK Çıkış Kodu 25 Nedir?

Bu Kod “İşçi Tarafından İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni ile Fesih” tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebepler nedeniyle işçi tarafından sonlandırılıyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 26 Nedir?

Bu Kod “Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” tanımlanmıştır.  İş sözleşmesi iş akdi disiplin soruşturması ile feshediliyor ise çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 27 Nedir?

Bu Kod “İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır. İşçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan engelleyen zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin tutukluluğu durumunda, bu çıkış kodu seçilerek iş sözleşmesi sona erdirilebilmektedir.

SGK Çıkış Kodu 28 Nedir?

Bu Kod “İşveren Tarafından Sağlık Nedeni ile Fesih” tanımlanmıştır. Sağlık nedenlerinin ortaya çıkması halinde, işçi gibi iş akdinin sonlandırılması durumu işveren içinde sonlandırılabilir. Bu durumda çıkış kodu bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 30 Nedir?

Bu Kod “Vize Süresinin Bitimi” tanımlanmıştır. İş sözleşmesi işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı ise ve vize süresi sona ermişse bu kod seçilmesi gerekmektedir. Vize süresinden sonra işçi tekrar iş başı yaptırılmaz ise, 4 kodu seçilir.

SGK Çıkış Kodu 31 Nedir?

Bu Kod “Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek ve Kusuru Dışında Fesih” tanımlanmıştır. İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilmiş ise bu kod seçilmesi gerekmektedir.

SGK Çıkış Kodu 32 Nedir?

Bu Kod “4046 Sayılı Kanun’un 21 İnci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni ile Fesih” tanımlanmıştır. Özelleştirilen bir işyerinden bu sebepten ötürü işten çıkarılan işçi için bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 33 Nedir?

Bu Kod “Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi” tanımlanmıştır. İş sözleşmesi gazeteci tarafından sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

SGK Çıkış Kodu 34 Nedir?

Bu Kod “İşyerinin Devri, İşin veya İşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih” tanımlanmıştır. İşçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi sebebi işyerinin bir başka işyerine devri ya da işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi ise bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 35 Nedir?

Bu Kod “6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş” tanımlanmıştır. Sigortalının devlet memurluğuna geçişi halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 36 Nedir?

Bu Kod “KHK ile İşyerinin Kapatılması” tanımlanmıştır. 21 Temmuz 2016 tarihinde başlayan OHAL uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı KHK’larla bazı işyerleri kapatılmış, olup, bahsi geçen KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak personeller için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 37 Nedir?

Bu Kod “KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma” tanımlanmıştır. FETÖ/PYD nedeni ile kamu görevinden çıkarılanların işten çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 38 Nedir?

Bu Kod “Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma” tanımlanmıştır. Doğum nedeniyle işten ayrılan bayan sigortalı için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 39 Nedir?

Bu Kod “696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçiş” tanımlanmıştır. Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak geçen işçilerin çıkışı için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 40 Nedir?

Bu Kod “696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle Çıkış” tanımlanmıştır. Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışmakta iken, 696 sayılı KHK ile kamuya işçi olarak atanamayan (Emekli olması gibi nedenlerden dolayı) işçilerin iş akdinin sonlandırılması halinde bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 41 Nedir?

Bu Kod “Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler” tanımlanmıştır. SGK tarafından farklı gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları resen düzenlenenler için bu kod seçilir.

SGK Çıkış Kodu 42 Nedir?

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-a)

SGK Çıkış Kodu 43 Nedir?

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-b)

SGK Çıkış Kodu 44 Nedir?

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun 25/II-c)

SGK Çıkış Kodu 45 Nedir?

 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-d)

SGK Çıkış Kodu 46 Nedir?

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-e)

SGK Çıkış Kodu 47 Nedir?

 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-f)

SGK Çıkış Kodu 48 Nedir?

 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-g)

SGK Çıkış Kodu 49 Nedir?

 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-h)

SGK Çıkış Kodu 50 Nedir?

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde bu kod seçilir. (4857 sayılı Kanun Madde 25- II-ı)

İŞTEN ÇIKIŞ KODU SONRADAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

İşverenin işten çıkış kodunu yanlış bildirmesi durumunda sonradan değiştirme imkânı mevcuttur.

İŞTEN ÇIKIŞ KODU KAÇ GÜN İÇERİSİNDE DÜZELTİLİR?

İşveren tarafınca bildirimi yapılan işten çıkış kodu işveren tarafından işçi çıkış tarihinden sonraki 10 gün içerisinde düzeltilme imkânı mevcuttur. 10. günün sonrasında düzeltilmesi gereken işten çıkış kodu için İŞKUR müdürlüklerine müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Kategori : Sigorta Hukuku