Sigorta Tahkim Komisyonu Vekaletname Örneği

Sigorta Tahkim Komisyonu Vekaletname Örneği

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Nasıl Yapılır?” isimli makalemizde, komisyon ile ilgili genel bilgiler ve Sigorta Tahkim komisyonunda dosyaların takibi konusunda bilgilendirmeler yapmıştık. Sigorta Tahkim Komisyonunda avukat ile temsil için özel yetkili vekaletname çıkarılması gerekmektedir. Aşağıda vekaletname içeriği ve örnek bir vekaletname bulunmaktadır. Bu vekaletname ile Sigorta Tahkim Komisyonunda avukat ile temsil edilebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Vekaletname Örneği

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikâyette bulunmaya, tekrarına mahal verilmemesini ihtarla adının itiraz hakemliği listesine tekrar kaydedilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyatî ve icraî haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmaya, Komisyon nezdinde talep edilebilecek açık rıza gerektiren sağlık  verilerinin, kişisel verilerin  ve sair her türlü açık rıza beyanı gerektirir belgeleri imzalamaya ve arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, HMK ve CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adlî sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle,  birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere, ……. Barosu Avukatlarından (Sicil No: …….), ……… Cad. No: ….., ….adresinde mukim, …… Vergi Dairesi……… sicil numaralı mükellefi Avukat …… (T.C. Kimlik No: ………)’ı vekil tayin ettim. ……… yılının ………. ayının …………. günü (…./…./…..)

VEKÂLET VEREN:  …..

Kategori : Sigorta Hukuku