Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti , değer kaybı davalarında merak edilen hususlardandır. Avukatlar her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden ücret kazanmaktadır. 2023 yılı için talep edilmesi gereken asgari ücretler bakımından geçerli olan tarife henüz yayımlanmadığından dolayı biz bu yazımızda 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden bir değerlendirme ve hesaplama yapmak mecburiyetindeyiz. 2023 yılı ile yayımlanacak olan yeni tarife dikkate alınarak ve de ilgili yazımızda belirttiğimiz hususlar gözetilerek yeniden hesaplama yapılabilmesi mümkündür.  Türkiye Barolar birliği ücret tarifesi avukatların çalışabileceği asgari ücreti belirlemektedir. Ayrıca buradaya tıklayarak Değer Kaybı Nasıl Açılır makalemizi de okuyabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Avukat Ücreti 2023

Avukatlar Türkiye Barolar Birliğinin yayınladığı ücret tarifesinden daha düşük ücret ile iş alamazlar. Avukat ile müvekkili arasında söz konusu tarifeden farklı, lakin bu tarifede belirtilenden daha düşük olmaması kaydıyla, bir ücret kararlaştırılması mümkündür. İzmir ilinde ikamet eden trafik kazası mağduru kişiler araç değer kaybı davası için ödeyecekleri avukatlık ücretini araştırmaktadır. Avukatlık ücretini belirlemek için kişiler öncelikle bir avukata yaşadıkları mağduriyeti anlatmaları gerekir. Bu durumda öncelikle avukata ödemesi gereken danışmanlık ücreti ilk 1 saate kadar 1200 TL ve takip eden her saat için 700 TL’dir. Bunun haricinde kişi dava açmak niyetine ise araç değer kaybı davası asliye ticaret mahkemesinde görüleceğinden, 9200 TL olarak belirlenmiş bir dava vekalet ücretini ödemesi gerekecektir.

Davanın talep edilen miktarla sonuçlanmaması durumunda kişi, hükmü istinafa taşımak niyetinde ise de 8900 TL dava vekalet ücreti ödemesi gerekecektir. Aynı şekilde ilgili davanın yürütümü esnasında, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde avukat, 1900 TL asgari olarak ücret talep edebilecektir. Yukarıda açıklamış olduğumuz huşuları toparlayacak olursak, araç değer kaybı davasını açmak isteyen kişi en aşağı 10.400 TL ücret ödemekle yükümlüdür. Pek tabi bu ücret yargılama masrafları dışında sadece avukatın hak kazandığı bir ücrettir. Bunun dışındaki harç ve masraflar ayrıca hesaplanmalıdır. 

Araç Değer Kaybı Avukat Ücretini Kim Öder?

Genel hukuk sistematiğimizde olduğu gibi, araç değer kaybı davasında da avukatlık vekalet ücreti ve diğer yargılama giderleri, yapılan yargılama sonucunda haksız çıkan tarafça ödenir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yargılama giderlerinden sorumluluk başlıklı 326. maddesinde şu şekilde hüküm altına alınmıştır:

  • (1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.
  • (2) Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır.
  • (3) Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.

Söz konusu hükümden de açık bir şekilde anlaşılacağı üzere yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan (davada haksız çıkan taraf) alınmasına karar verilmesi gerekir. Benzer şekilde ilgili maddenin devamında da davada iki taraftan birinin kısmen haklı kısmen haksız çıkması durumunda ne yapılması gerektiği hususu düzenlenmiş ve böyle bir durumda mahkemenin, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranlarına göre paylaştırması gerektiği usulü benimsenmiştir. Buna göre örneğin açılan davada davacının taleplerinin %70 kadarı haklı görülüp, %30 kadar talebi de reddedilirse bu durumda davacı yargılama giderlerinin %30 kadarından sorumlu tutulabilecektir.

Bunun sonucunda ise davalı kişi de yargılama giderlerinden haksız çıktığı oranda, örneğimizde %70 olarak belirlenir, yargılama giderlerinde sorumlu tutulur. Yargılama giderlerinin kapsamına avukat vekalet ücreti de dahil olduğundan yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar aynen araç değer kaybı avukat ücreti kimin sorumluluğunda olduğu hususunda da geçerli bir şekilde uygulama alanı bulacaktır. Zira avukat vekalet ücreti de bu durumda davada haksız çıkan tarafça ödenmesi gereken bir yargılama gideri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Değer Kaybı Ücreti Ne Kadar?

Araç değer kaybı ücretinin nasıl hesaplanacağı sorunu mevcut uygulamamızda yargıtay içtihatları ile gelişme gösteren bir hukuki problemdir. Bu açıdan kişiler araç değer kaybı için tazminat talepli dava açmak istemeleri halinde ne oranda tazminat talep etmeleri gerektiğine yargıtayın son vermiş olduğu güncel kararlar ışığında dikkat etmelidirler. Araç değer kaybı hesaplaması mevcut ve güncel uygulamamızda şu şekilde hesaplanmaktadır: değer kaybı aracın trafik kazası sonucu hasara uğramasından sonra onarılması sonucu olan değeri ile hiç hasara uğramamış haldeki değerinin arasında fark olarak tanımlanabilir. Kazaya karışan araçtaki değer kaybı hesap edilirken;

  • Aracın markası,
  • Yaşı,
  • Modeli dikkate alınır.

Dava açmak niyetinde olan kişiler araçlarının marka, yaş ve de modellerine dikkat ederek kaza yapmadan önceki hali ile kazadan sonra onarılması sonucu olan değerini hesaplayarak tazminat taleplerini de bu yönde belirtmeleri faydalı olacaktır. Örneğin yargıtay yeni tarihli bir kararında aracın 11 yaşında olması sebebiyle 20.000 TL’lik bir zarara uğramış olduğu iddiasında bulunan davacının talebini reddetmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere aracın yaşı, araçta meydana gelen değer kaybının miktarı bakımından oldukça önem taşımaktadır. Aynı zamanda araçta meydana gelen değer kaybının talep edilebilmesi için aracın perte çıkmaması şarttır.

Zira aracın pert olması durumunda artık ortada aktif olarak kullanılabilecek bir araç bulunamayacağından, bir değer kaybı oluştuğunun ve bunun giderilmesi gerektiğin talep etmekte bir hukuki ve de ekonomik yarar bulunmayacaktır. Aracın perte ayrılıp ayrılmaması hususunda da uygulamada anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Yargıtayda konuya şu şekilde yaklaşmaktadır: Aracın tamirini gerektiren ekonomik menfaatler ile tamir sonucunda aracın ekonomik değeri arasında ciddi bir oransızlık bulunmamalıdır. Zira böyle durumlarda tamire gerek yoktur, aracın perte ayrılması en doğru seçenek olarak karşımıza çıkacaktır. 

Araç değer kaybı avukat ücreti kimin sorumluluğundadır makalemizle sizlerleydik. Buraya tıklayarak avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.