Boşanma Dilekçesi Örneği 2023 Anlaşmalı Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği 2023 Anlaşmalı Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği. Boşanma davasının ilk adımı, boşanma dilekçesi hazırlama aşamasıdır. Boşanma davası açmak isteyen eşin kendisinin veya vekilinin hazırlamış oluğu dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ile dava açılır. Boşanmak için yazılan dava dilekçesi; anlaşmalı boşanma dilekçesi ve çekişmeli boşanma dilekçesinde olarak farklı içeriklerde hazırlanmaktadır. Boşanma dava dilekçesi anlaşmalı boşanmada daha sade dil ile yazılırken çekişmeli boşanmada eşlerin boşanma ile ilgili meselelerde anlaşıp anlaşmamasına göre daha uzun detaylı bir dil kullanılarak yazılır. Taraflar boşanma davası dilekçesini boşanmak için mahkemeye sunarlar ve bu yazılı belge niteliğindedir. Boşanma dava dilekçesinde tarafların kimlik bilgileri, boşanma sebepleri ve delilleri, gibi birçok husus yer alır. Boşanma dava dilekçesini davacı tarafın Aile Mahkemesine sunması ile boşanma davası açılmış olur.

Boşanma Dilekçesi Örneği 2023

İZMİR NÖBETÇİ AİLE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                                          : Avukat Adı ve Soyadı

DAVALI                                        : Adı ve Soyadı

VEKİLİ                                          : Avukat Adı ve Soyadı

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil ve davalı …/…/… tarihinden bu yana evli olup tarafların bu evlilikten iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır. Müvekkil ve davalı arasında son iki yıldan beri devam eden şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Davalı ve müvekkil arasındaki bu geçimsizlik tarafların müşterek hayatını çekilmez hale getirmiştir. Müvekkil, davalının olumsuz davranışlarını yıllarca her ne kadar görmezden gelse de artık bu durum müvekkilim için katlanılmaz bir hal almıştır.

2- Evlilik birliği iyice çekilmez bir hal almış ve evliliğin devamına yönelik tarafların hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiş olup hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Evlilik birliğinin devamında herhangi bir yarar görülmediği gibi evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati de kalmadığından işbu dava açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER               : MK. Md. 166 ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                : Nüfus kayıtları, tanık ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle, boşanma davamızın kabulü ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin boşanmalarına karar verilmesini, yargılama gideri ve ücretinin vekâleten davalı taraf üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği:

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Davacı : …… (TCKN: ____________) 

Adresi : 

Vekili: Av.

Davalı : ……..(TCKN:_____________) 

Adresi:

Vekili: Av.

Dava : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma 

Açıklamalar : 

1. Davacı  F…….ile davalı K…….. …/…/…. tarihinden bu yana evlidirler. Bu evliliklerinden ______________ doğumlu müşterek çocuk ……… bulunmaktadır. 

2. Davacı ile davalı evlilik birliğine uyum sağlayamadıklarından ortak hayat taraflar arasında çekilmez hale gelmiş, evliliğin devamına yönelik tarafların hiçbir menfaati kalmamıştır. 

3. Davacı ve davalı bir araya gelerek boşanma şartlarını ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanma sonucu hukuki ve mali sonuçları düzenleyen ve ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolünü birlikte imzalayarak kabul etmiştirler. 

4. Evliliğin devamında yarar görülmemesi nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

Hukuki Nedenler: TMK 166. maddesi, HMK ve ilgili kanun hükümleri 

Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, anlaşmalı boşanma protokolü ve her türlü yasal delil 

Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan ve re’sen dahi gözetilecek nedenler ile; davacı ve davalının boşanmalarına, ekte sunmuş olduğumuz protokolün aynen uygulanarak karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Davacı Vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

EKİ: Anlaşmalı Boşanma Protokolü aslı 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği:

AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

İZMİR      

Adli Yardım Talepli                                                                                             

DOSYA NO :  …../…….. E.

CEVAP VEREN-

DAVALI : ………… (TCKN:…………………)

Adresi : ………………..

VEKİLİ :………………..

DAVACI : ………… (TCKN:…………………)

Adresi : ………………..     

D.KONUSU : Açılan davaya karşı cevaplarımızın sunulması hk.

AÇIKLAMALAR : 

                Davacı taraf, açmış olduğu boşanma davasında özetle; davalı müvekkil ile ….. yıldır evli olduklarını, evlendikleri günden bu yana hiçbir konuda anlaşamadıklarını,  davalının kendisini evden kovduğunu, hakaret ve küfür ettiğini, sözlü ve fiziki  şiddet uyguladığını, sorunlarını çözüme kavuşturamadıklarını beyan ederek  boşanmalarına karar verilmesini  dava etmiştir. Davacı tarafın, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddialar hukuki dayanaktan yoksundur. Zira;

             1-) Davacı taraf, dava dilekçesinde davalı müvekkilin kendisine yönelik şiddet uyguladığından, ev içinde huzursuzluk çıkardığından bahsetmişse de, davalı müvekkilin davacıya yönelik şiddet içeren herhangi bir eylemi bulunmadığı gibi aile içinde  huzursuzluk ve geçimsizlik de söz konusu olmamıştır.

              2-) Davacı taraf, her ne kadar dava dilekçesinde davalı müvekkilin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu iddia etmişse de davalının bu beyanlarına da katılmamız mümkün değildir. Zira; davacı bu yönde beyanda bulunurken soyut beyan dışında ortaya somut bir delil sunamamıştır.

              3-) Davacı, kendi ailesinin özellikle de kardeşi …………’ın etkisi altında hareket etmektedir. Davacının kardeşi …….. ile davalı arasında dava dışı bazı olaylar nedeniyle derdest soruşturma dosyaları bulunmaktadır. Davacının davalı aleyhine boşanma davası açmasının asıl sebebi budur. 

                 Davalı müvekkil, geçici olarak bir işte çalışsa da ekonomik olarak oldukça zor durumdadır. Bu nedenle; davalının başta gider avansı olmak üzere yargılama giderlerini karşılama imkânı söz konusu değildir. HMK’nın 334 – 340. maddeleri gereğince adli yardım talebinin kabulüne karar verilerek adli yardımdan yararlandırılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Arz ve izah edilen nedenlerle; davacı tarafça açılan haksız davanın REDDİNE karar verilmesini talep etmek için sayın mahkemeniz aracılığı ile davaya karşı cevap verme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK., HMK., İlgili tüm sair mevzuat

DELİLLER : Her türlü yasal deliler,

1-) Taraflara Ait Nüfus Kayıt Örneği,

2-) Taraflara Ait Ekonomik ve Sosyal İnceleme raporları, 

3-) ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde açılan soruşturma dosyaları,

4-) Tanık Beyanları ve her türlü yasal delil.   

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve yargılama sırasında ortaya çıkacak sair lehe deliller uyarınca; öncelikle adli yardım talebimizin kabulü ile müvekkil hakkında ADLİ YARDIM kararı verilmesine, yargılama sonucunda davanın REDDİNE, yargılama gideri ve ücreti vekâletin davacı taraf üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/….

        Davalı Vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tarafların evliliği sonlandırmaya yönelik hazırlamış oldukları boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvurması sonucu boşanma davası açılmış olacaktır. Davacı tarafın yetkili aile mahkemesine yapacağı boşanma davası başvurusunda, dava dilekçesinin doğru ve şablona uygun olarak hazırlandığından ve tüm bilgilere yer vermiş olduğundan emin olması gerekir. Bu nedenle usule uygun ve eksiksiz bir dava süreci geçirmek adına dava sürecinde alanında uzman bir boşanma avukatı desteği almanız çok önemli bir husustur. Dilekçe hazırlanırken özellikle dilekçeyi hazırlayan yani davacı olan kişinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri ile davalı olan kişinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

Bununla birlikte varsa davacı vekili adı soyadı ve adres bilgileri de eksiksiz yazılmalıdır. Sonrasında boşanma sebebi, boşanmaya delil olarak sunulacak bilgiler ve tüm hukuki sebepler ile boşanma gerçekleşirse talep edilecek hususlar da dilekçeye eklenmelidir. Son olarak da davacı kendisi ve varsa vekili imzası ile dilekçe tamamlanmış olacaktır. Saymış olduğumuz tüm bu hususların da dava dilekçesinde bulunmasının zorunlu olduğunu belirtmek isteriz.

Yorum yapın

Bizi Arayın