Boşanma Dilekçesi Örneği 2024 Anlaşmalı Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği 2023 Anlaşmalı Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği. Boşanma davasının ilk adımı, boşanma dilekçesi hazırlama aşamasıdır. Boşanma davası açmak isteyen eşin kendisinin veya vekilinin hazırlamış oluğu dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ile dava açılır. Boşanmak için yazılan dava dilekçesi; anlaşmalı boşanma dilekçesi ve çekişmeli boşanma dilekçesinde olarak farklı içeriklerde hazırlanmaktadır. Boşanma dava dilekçesi anlaşmalı boşanmada daha sade dil ile yazılırken çekişmeli boşanmada eşlerin boşanma ile ilgili meselelerde anlaşıp anlaşmamasına göre daha uzun detaylı bir dil kullanılarak yazılır. Taraflar boşanma davası dilekçesini boşanmak için mahkemeye sunarlar ve bu yazılı belge niteliğindedir. Boşanma dava dilekçesinde tarafların kimlik bilgileri, boşanma sebepleri ve delilleri, gibi birçok husus yer alır. Boşanma dava dilekçesini davacı tarafın Aile Mahkemesine sunması ile boşanma davası açılmış olur.

Boşanma Dilekçesi Örneği

İZMİR NÖBETÇİ AİLE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                        : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)

VEKİLİ                                          : Avukat Adı ve Soyadı

DAVALI                                        : Adı ve Soyadı

VEKİLİ                                          : Avukat Adı ve Soyadı

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil ve davalı …/…/… tarihinden bu yana evli olup tarafların bu evlilikten iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır. Müvekkil ve davalı arasında son iki yıldan beri devam eden şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Davalı ve müvekkil arasındaki bu geçimsizlik tarafların müşterek hayatını çekilmez hale getirmiştir. Müvekkil, davalının olumsuz davranışlarını yıllarca her ne kadar görmezden gelse de artık bu durum müvekkilim için katlanılmaz bir hal almıştır.

2- Evlilik birliği iyice çekilmez bir hal almış ve evliliğin devamına yönelik tarafların hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiş olup hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Evlilik birliğinin devamında herhangi bir yarar görülmediği gibi evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati de kalmadığından işbu dava açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER               : MK. Md. 166 ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                : Nüfus kayıtları, tanık ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle, boşanma davamızın kabulü ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin boşanmalarına karar verilmesini, yargılama gideri ve ücretinin vekâleten davalı taraf üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Davacı : …… (TCKN: ____________) 

Adresi : 

Vekili: Av.

Davalı : ……..(TCKN:_____________) 

Adresi:

Vekili: Av.

Dava : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma 

Açıklamalar : 

1. Davacı  F…….ile davalı K…….. …/…/…. tarihinden bu yana evlidirler. Bu evliliklerinden ______________ doğumlu müşterek çocuk ……… bulunmaktadır. 

2. Davacı ile davalı evlilik birliğine uyum sağlayamadıklarından ortak hayat taraflar arasında çekilmez hale gelmiş, evliliğin devamına yönelik tarafların hiçbir menfaati kalmamıştır. 

3. Davacı ve davalı bir araya gelerek boşanma şartlarını ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanma sonucu hukuki ve mali sonuçları düzenleyen ve ekte sunulan anlaşmalı boşanma protokolünü birlikte imzalayarak kabul etmiştirler. 

4. Evliliğin devamında yarar görülmemesi nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur. 

Hukuki Nedenler: TMK 166. maddesi, HMK ve ilgili kanun hükümleri 

Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, anlaşmalı boşanma protokolü ve her türlü yasal delil 

Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan ve re’sen dahi gözetilecek nedenler ile; davacı ve davalının boşanmalarına, ekte sunmuş olduğumuz protokolün aynen uygulanarak karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Davacı Vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

EKİ: Anlaşmalı Boşanma Protokolü aslı 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

İZMİR      

Adli Yardım Talepli                                                                                             

DOSYA NO :  …../…….. E.

CEVAP VEREN-

DAVALI : ………… (TCKN:…………………)

Adresi : ………………..

VEKİLİ :………………..

DAVACI : ………… (TCKN:…………………)

Adresi : ………………..     

D.KONUSU : Açılan davaya karşı cevaplarımızın sunulması hk.

AÇIKLAMALAR : 

                Davacı taraf, açmış olduğu boşanma davasında özetle; davalı müvekkil ile ….. yıldır evli olduklarını, evlendikleri günden bu yana hiçbir konuda anlaşamadıklarını,  davalının kendisini evden kovduğunu, hakaret ve küfür ettiğini, sözlü ve fiziki  şiddet uyguladığını, sorunlarını çözüme kavuşturamadıklarını beyan ederek  boşanmalarına karar verilmesini  dava etmiştir. Davacı tarafın, dava dilekçesinde ileri sürmüş olduğu iddialar hukuki dayanaktan yoksundur. Zira;

             1-) Davacı taraf, dava dilekçesinde davalı müvekkilin kendisine yönelik şiddet uyguladığından, ev içinde huzursuzluk çıkardığından bahsetmişse de, davalı müvekkilin davacıya yönelik şiddet içeren herhangi bir eylemi bulunmadığı gibi aile içinde  huzursuzluk ve geçimsizlik de söz konusu olmamıştır.

              2-) Davacı taraf, her ne kadar dava dilekçesinde davalı müvekkilin kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu iddia etmişse de davalının bu beyanlarına da katılmamız mümkün değildir. Zira; davacı bu yönde beyanda bulunurken soyut beyan dışında ortaya somut bir delil sunamamıştır.

              3-) Davacı, kendi ailesinin özellikle de kardeşi …………’ın etkisi altında hareket etmektedir. Davacının kardeşi …….. ile davalı arasında dava dışı bazı olaylar nedeniyle derdest soruşturma dosyaları bulunmaktadır. Davacının davalı aleyhine boşanma davası açmasının asıl sebebi budur. 

                 Davalı müvekkil, geçici olarak bir işte çalışsa da ekonomik olarak oldukça zor durumdadır. Bu nedenle; davalının başta gider avansı olmak üzere yargılama giderlerini karşılama imkânı söz konusu değildir. HMK’nın 334 – 340. maddeleri gereğince adli yardım talebinin kabulüne karar verilerek adli yardımdan yararlandırılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Arz ve izah edilen nedenlerle; davacı tarafça açılan haksız davanın REDDİNE karar verilmesini talep etmek için sayın mahkemeniz aracılığı ile davaya karşı cevap verme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK., HMK., İlgili tüm sair mevzuat

DELİLLER : Her türlü yasal deliler,

1-) Taraflara Ait Nüfus Kayıt Örneği,

2-) Taraflara Ait Ekonomik ve Sosyal İnceleme raporları, 

3-) ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde açılan soruşturma dosyaları,

4-) Tanık Beyanları ve her türlü yasal delil.   

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve yargılama sırasında ortaya çıkacak sair lehe deliller uyarınca; öncelikle adli yardım talebimizin kabulü ile müvekkil hakkında ADLİ YARDIM kararı verilmesine, yargılama sonucunda davanın REDDİNE, yargılama gideri ve ücreti vekâletin davacı taraf üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/….

        Davalı Vekili

Av. Merve Topbaşoğlu Kolman

İmza

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tarafların evliliği sonlandırmaya yönelik hazırlamış oldukları boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvurması sonucu boşanma davası açılmış olacaktır. Davacı tarafın yetkili aile mahkemesine yapacağı boşanma davası başvurusunda, dava dilekçesinin doğru ve şablona uygun olarak hazırlandığından ve tüm bilgilere yer vermiş olduğundan emin olması gerekir. Bu nedenle usule uygun ve eksiksiz bir dava süreci geçirmek adına dava sürecinde alanında uzman bir boşanma avukatı desteği almanız çok önemli bir husustur. Dilekçe hazırlanırken özellikle dilekçeyi hazırlayan yani davacı olan kişinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri ile davalı olan kişinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

Bununla birlikte varsa davacı vekili adı soyadı ve adres bilgileri de eksiksiz yazılmalıdır. Sonrasında boşanma sebebi, boşanmaya delil olarak sunulacak bilgiler ve tüm hukuki sebepler ile boşanma gerçekleşirse talep edilecek hususlar da dilekçeye eklenmelidir. Son olarak da davacı kendisi ve varsa vekili imzası ile dilekçe tamamlanmış olacaktır. Saymış olduğumuz tüm bu hususların da dava dilekçesinde bulunmasının zorunlu olduğunu belirtmek isteriz.

Adliyeye Gitmeden Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir?

Dava açma hakkı, Anayasa md.36’da koruma altına alınmış tüm bireylerin sahip olduğu bir haktır. İlgili madde bu hususu, herkesin meşru yollardan faydalanarak yargı merciileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlemiştir. Normal şartlarda dava açmanın yolu, dava şartları ve içeriğine uygun olarak hazırlanmış bir dilekçeyle görevli ve yetkili mahkemeye müracaat etmektir. Fakat günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi ile beraber internet üzerinden birçok şeyi yapabilmek olanaklı hale gelmiştir. Kişilerin hukuki durumlarıyla ilgili bilgi edinmeleri, kendileri adına açılan davaları ve yapılan bildirimleri görebilmeleri, belirli alanlarla ilgili davaları açabilmeleri de bunlara örnektir.

Adliyeye gitmeden internet ortamında dava açabilmenin belirli şartları ve usulü bulunmaktadır. E imza sahibi olmak, bu şartlardan biridir. İnternet ortamında dilekçe sunabilmek, bu şekilde boşanma davası açmak isteyen kişinin yapacağı ilk şey, bir e imza edinmektir.

Adliyeye gitmeden boşanma davası açabilmek için gerekli olan diğer bir şart, Adalet Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu UYAP Vatandaş portalını işlem yapılacak bilgisayar veya mobil cihaza indirmektir. Uyap Vatandaş Portalı’na erişim e devlet aracılığı ile yapılmakta, dilekçe ve ilgili belgeler bu sisteme yüklenerek dava açılmaktadır.

Fakat önemle belirtmek gerekir ki, hangi konuda olursa olsun bir dilekçe hazırlamak ve dava açmak usulüne uygun ve titizlikle yapılması gereken işlemlerdir. İnternet ortamında bireylerin mahkemeye erişimi kolaylaşmış olsa da mağduriyet yaşamamak adına bu kolaylığı titizlikle kullanmak gerekmektedir.

Tek Taraflı Boşanma Dilekçesi Örneği

Tek taraflı boşanma davası için hazırlanmış boşanma dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır. Bu dilekçe örneği ile boşanma davanızı açabilirsiniz.

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI          : Ad, soyad, ( tc kimlik no)

 Adresi             :  ……….

VEKİLİ          : Ad, soyad, (tc kimlik no)

Adresi            :  ……….

DAVALI          : Ad, soyad, (tc kimlik no)

Adresi            :  ………. 

DAVA KONUSU          : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma ile tazminat talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR: Davacı müvekkil A ile Davalı B, 2017’den bu yana evlidirler. Müvekkil A herhangi bir işte çalışmamaktadır. Tarafların ortak çocuğu yoktur. Taraflar 2016 yılında ortak bir arkadaşları vesilesi ile tanışmış, Davalı B’nin ailesinin baskıları sebebiyle birbirlerini tanımak için yeterli vakit geçmeden kısa süre içerisinde evlenmişlerdir. Tanıştıklarında müvekkilin güler yüzlü ve nazik olarak gördüğü davalı B’nin evlendikten sonra deyim yerindeyse gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Davalının en ufak meseleleri dahi büyütüp kavga çıkaran, devamlı bağırarak konuşan ve eşine karşı sinkaflı konuşmaktan çekinmeyen bir kişiliği olduğunu müvekkil ne yazık ki yaşayarak tecrübe etmiştir. Davacı müvekkil ilk yıllarda bu duruma sabretmeye çalışmış, yuvasının yıkılmasını istememiştir. Fakat evliliklerindeki ilk birkaç yıldan sonra davalı müvekkil bu tutumunun yanında evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini de ihlal etmiş, müvekkil evin geçimini sağlayıp aynı zamanda ev işlerine yardımcı olurken davalının ev işlerini tamamen bırakması üzerine davacı gerekli işlere yetişemez olmuştur. Davalı B, gün içinde devamlı arkadaşları ile buluşmakta, alışveriş yapmakta, günün çoğunu dışarda geçirmektedir. Evde olduğu zamanlarda müvekkil A’yla iletişim dahi kurmamakta, eşine karşı fiziksel yakınlaşmayı sürekli olarak reddetmektedir. Bu evlilik müvekkil A adına katlanılamaz hale gelmiş, evliliğin devamında bir yarar kalmamıştır. Açıklanan sebeplerle tarafların boşanmalarına karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER          : Tanık, nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu ve ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM          :  Dilekçemizde ayrıntıları ile açıklanan nedenlere dayanarak;

  • Davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
  • Evlilik birliği içinde davalının kusurlu olması nedeniyle ….. tl maddi ve ….. tl manevi olmak üzere toplam ….. tl tazminata hükmedilmesine,
  • Yargılama harç, masrafları ve avukat vekalet ücreti giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.…./…./….

Davacı Vekili

……….

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler boşanma davalarını başlatmak için dava dilekçesine ihtiyaç duymaktadır. Aşağıda şiddetli geçimsizlik boşanma sebebine dayanarak hazırlanmış bir dava dilekçesi örneği bulunmaktadır. Bu dilekçe örneğini kendi durumunuza uygun şekilde düzenleyerek boşanma davanızı açabilirsiniz.

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI          : Ad, soyad, ( tc kimlik no)

Adresi             :  ……….

VEKİLİ          : Ad, soyad, (tc kimlik no)

Adresi            :  ……….

DAVALI          : Ad, soyad, (tc kimlik no)

Adresi            :  ………. 

DAVA KONUSU          : Şiddetli Geçimsizlik nedeni ile boşanma, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi ile tazminat ve nafaka talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          : Davacı müvekkilim ile davalı 2010 tarihinden beri evlidir. Tarafların bu evlilikten X adlı müşterek çocuğu bulunmaktadır. Müvekkilim A şirketinde  asgari ücret karşılığında sigortalı olarak çalışmaktadır. Başlangıçta sevgi ve saygı çerçevesinde büyük umutlarla başlayan bu evlilik, son 7-8 yıldır müvekkilim için büyük bir eziyete dönüşmüştür. Bu durumun sebebi, davalı Y’nin evlilik içinde eşine ve çocuğuna karşı gösterdiği tutum ve davranışlardır. Şöyle ki, evlilik kararı alınırken sigara dahi kullanmayan Y, bir süre sonra alkol kullanmaya başlamış ve karşılaştığı her olumsuz durumda alkole sarılarak deyim yerindeyse bağımlı olmuştur. Bu durumun da etkisiyle davalı Y zaman içinde agresif, geçimsiz, sevgi ve saygıdan yoksun birine dönüşmüştür. Evliliklerinin ilk yıllarından bu yana müvekkilim X, ağza alınmayacak hakaretlere ve duygusal şiddete maruz kalmıştır. Davalı Y’nin müşterek çocuk X’e karşı tutumu da bundan farklı değildir. Doğumundan bu yana X’e bir babanın sorumluluğu olan ilgi ve alakayı göstermemiş, müvekkilim çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda kalmıştır. Davalı, ekonomik olarak da ailesini zor durumda bırakmıştır. Kira ve evin diğer giderlerini devamlı olarak aksatmış ve bu sorumluluğu tek başına müvekkilim A’ya yüklemiştir. Kira ve faturaları müvekkilim A’nın ödediğine dair ilgili faturalar dilekçe ekindedir.

Bu zamana kadar müşterek çocuk X’in menfaati için aile büyüklerinin de telkinleriyle evliliğini sürdüren müvekkilim A için bu evliliğin devamında hiçbir yarar kalmamıştır.  Taraflar son 4 aydır ayrı bir yaşam kurmuştur. Tüm bu sebeplerle tarafların boşanmalarına hükmedilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER          : Tanık, nüfus kayıt örneği, sağlık raporu,  mesajlaşma kayıtları, faturalar 

ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM          : Dilekçemizde ayrıntıları ile açıklanan nedenlere dayanarak;

  • Davamızın kabulü ile tarafların BOŞANMALARINA,
  • Müşterek çocuk X’in velayetinin davacı anneye verilmesine,
  • Evlilik birliği içinde davalının kusurlu olması nedeniyle ….. tl maddi ve ….. tl manevi olmak üzere toplam ….. tl tazminata hükmedilmesine,
  • Müşterek çocuk X için aylık ….. tl tedbir amaçlı dava devam ederken ve sonrasında iştirak nafakası ödenmesine,
  • Davacı müvekkil için aylık …… tl olmak üzere dava devam ederken tedbir amaçlı ve dava sonucunda yoksulluk nafakası ödenmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.…./…./….

Davacı Vekili

…………

Boşanma Dilekçesi Fiyatı Ne Kadar?

Günümüzde farklı sebeplerle boşanmayı düşünen kimseler, bu durumun kendilerine yükleyeceği maddi külfet hakkında bilgi sahibi olmak adına boşanma avukatlık ücreti ne kadar? boşanma dilekçesi ne kadar? gibi soruları araştırmaktadırlar.

 Avukatlık asgari ücret tarifesi, ülkemizde bir avukatın hukuki yardımına başvurulduğu durumlarda bu yardımın karşılığı olarak asgari ne kadar ödeme yapacağımızı düzenleyen, her yıl barolar birliği tarafından güncellenerek yayımlanan tarifedir. Bu tarifeye göre avukat tarafından yazılacak her türlü dilekçe, ihbarname, protesto düzenlemeleri için ödenecek minimum ücret 2023 yılı için 3600 Tl’dir, Bu ücret, yalnızca boşanma için hazırlanacak protokolün minimum tutarını ifade etmekte, vekalet ücreti ve diğer hukuki süreçler için kararlaştırılacak ücretle karıştırılmamalıdır. 

Tüm ülkede uyulması zorunlu genel asgari ücret tarifesinin yanında, her ilin kendi ekonomik koşulları ve ilgili baronun kararına uygun olarak hazırlanan tavsiye niteliğinde avukatlık asgari ücret tarifeleri bulunmaktadır. Bu tarifeye uymak ihtiyaridir ve herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır. 

Her türlü dava dilekçesi gibi ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun boşanma dilekçesi, açılacak olan davanın iskeletini oluşturmaktadır. Dava şartlarına ve usuli kurallara uygun, talepleri ve hukuki gerekçelerini açık bir biçimde ifade eden, makul bir dava dilekçesi hazırlamak boşanma sürecini minimum zamana indirgemek ve taleplerin olumlu sonuçlanma ihtimalini yükseltmek için oldukça önemlidir. Bu sebeple dilekçe hazırlarken hukuki açıdan donanımlı, süreci titizlikle takip edecek bir avukatın yardımına başvurmak en güvenilir yoldur.

Kategori : Aile Hukuku