Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davalarında tarafların ortak kararlar alarak uzlaştığı hususları içeren tutanaktır. Anlaşmalı boşanma protokolü yazılı veya sözlü olarak verilebilmektedir. Protokol eğer yazılı olarak hazırlanmış ise, ıslak imzalı olarak dava dosyasına sunulmalı ve her iki taraf da imzalı protokolü onayladıklarını hâkim huzurunda da beyan etmelidirler.

Anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması zorunlu tutulan hususlar; yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, müşterek çocukların velayeti ve velayeti almayan tarafın müşterek çocukla kişisel ilişkisidir.

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesine kadar iptal edilebilme hakkına sahiptirler. Anlaşmalı boşanma protokolünün maddeleri anlaşılır ve net olmalıdır. Zira, hâkim tarafından protokolün uygun bulunması halinde ancak boşanma kararı verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, en hızlı ve kısa sürede sonuçlanan bir boşanma davası türüdür. En az yıpranma ile tek celsede boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davasında da belli başlı şartlar mevcuttur. Bunlar:

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
 • Eşlerin boşanmak için birlikte başvurması veya eşlerden birinin açmış olduğu boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması,
 • Hâkimin boşanma kararı vermeden önce eşleri bizzat dinlemiş olması,
 • Hâkimin eşlerin boşanma ve fer’ileri konusunda anlaşmış olduklarından emin olması,
 • Tarafların boşanma ve fer’ileri hususunda yazılı veya sözlü anlaşma protokolü hazırlamış ve bu protokol eğer yazılı ise anlaşma metninin altında ıslak imzalarının bulunması gerekmektedir.

Taraflar; 

 • Nafaka,
 • Müşterek çocuğun velayeti, 
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Mal paylaşımı gibi boşanmanın fer’ileri hususlarında da anlaşma sağlamışlar ise, hazırlayacakları bir anlaşma protokolü ve dava dilekçesi ile eşlerden birinin bulunduğu veya son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemesine başvurmaları gerekmektedir. 

Bu yerleşimlerin dışında kalan başka il veya ilçelerdeki mahkemelerde açılacak davalarda görevsizlik kararı çıkacaktır. Bu nedenle anlaşarak boşanma isteyen çiftlerin anlaşmalı boşanma davasını açacakları mahkemede yetki kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrı il veya ilçelerde yaşayan taraflardan birinin ikametgahının bulunduğu yer ya da tarafların en son 6 ay birlikte yaşadıkları yerde bulunan aile mahkemeleri eğer aile mahkemesi yoksa da asliye hukuk mahkemeleri boşanmada yetkili mahkemedir.

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 163’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, kanun koyucu bu madde hükmünde evlilik birliğinin temelden sarsılmasını karine kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu bu hususta hâkime araştırma yetkisi tanımamıştır.

İlgili Makale: Nafaka Nedir? Nafaka Türleri ve Şartları

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin boşanma ve fer’ileri olan mal paylaşımı, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat gibi hususlarda aralarında uzlaştıktan sonra bir anlaşmalı boşanma protokolü ile anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlaması ile anlaşmalı boşanma davası açılır. Boşanmak isteyen eşler birlikte veya sadece eşlerden biri; 

 • Hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolü, 
 • İki nüsha boşanma dava dilekçesi,
 • Kimlik fotokopisini de ekleyerek bulundukları yer aile mahkemesinde harç ve masrafları ödedikten sonra, anlaşmalı boşanma davası açılmış olacaktır. 

Bu süreçte tüm hukuki gereklilikler tam anlamıyla yerine getirilmiş ise ve anlaşmalı boşanma protokolü Türk Medeni Kanun’a uygun şekilde hazırlanmış ise hakim duruşma günü tek celsede boşanma kararı verecektir. Bununla birlikte istinaf ve temyiz süreleri de ayrıca tüketildikten sonra verilen anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmiş olacaktır.   Özetle anlaşmalı boşanma davasının aşamalarını sıralayacak olursak;

 1. Öncelikle taraflar anlaşmalı boşanma kararı alır, 
 2. Aralarında boşanma protokolü hazırlar, 
 3. Protokolde boşanma ve fer’ileri konularını düzenlerler, 
 4. Protokol taraflarca ıslak imza ile imzalanır, 
 5. Protokol ve dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma davası açılır, 
 6. Taraflarca ivedi olarak duruşma günü talep edilir, 
 7. Tarafların duruşmada hazır bulunması hâkim tarafından istenir ve bu zorunlu bir husustur, 
 8. Taraflar mahkeme huzurunda iradelerini açıklar ve protokoldeki imzalarını kabul ederlerse eğer hâkim anlaşmalı boşanmaya karar verir, 
 9. Gerekçeli karar yazılır, 
 10. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir, 
 11. Taraflar istinaftan feragat ederlerse gerekçeli kararın kesinleşmesi yapılır,
 12. Karar nüfus müdürlüğüne gönderilir böylelikle taraflar nüfus cüzdanlarını da değiştirebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2023

TARAFLAR :

1-) ……… (TCKN: …………)

Adres:

2-) …………….. (TCKN:…………..)

Adres:

Yukarıda ad ve soyadları, TC Kimlik numaraları ve açık adresleri yazılı bulunan taraflar; İzmir Aile Mahkemesi nezdinde açılacak olan boşanma davası kapsamında aşağıdaki şartlarda anlaşarak anlaşmalı boşanma protokol’ünü birlikte düzenleyip imza altına almıştır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Tarafların müşterek çocukları olan …/…./….. Doğumlu ……….’ın  velayeti davacı anne ………’a verilecektir.

2-)Taraflardan ……….(davalı baba), müşterek çocuklardan ……… için dava süresince tedbir nafakası olarak dava tarihinden itibaren aylık 750,00 TL nafaka verecektir. Söz konusu nafaka çocuğa sarf edilmek üzere taraf anne davacının Ziraat Bankası TR ………… IBAN nolu banka hesabına her ayın üçüncü haftasını geçmeyecek şekilde  ödenecektir.

3-) Müşterek çocuklardan ……………’ın nafaka haricindeki eğitimi için gerekli olan temel ihtiyaçları (okul servis ücreti, temel kırtasiye masrafları) davalı eş tarafından karşılanacaktır.

 4-)TMK’nun 328. Maddesi gereğince; Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” bu sebeple;   müşterek çocuklardan …/…./2005 doğumlu  ………….’ın üniversite sınavına hazırlık sürecinde ve eğitiminin devam ettiği süre zarfında yapılan ve yapılacak olan bütün masraflar için  müşterek çocuk ………….’a yardım nafakası olarak   aylık 750,00 TL taraflardan  davalı tarafından   Ziraat Bankası TR ……………………..IBAN nolu banka hesabına her ayın en üçüncü haftasını geçmeyecek şekilde ödenecektir.

5-) Müşterek çocuklar ile taraflardan baba davalı taraf arasında şahsi münasebet mahkeme hâkiminin takdirine bırakılacaktır. Taraflar şimdiden bu durumu kabul etmiştir.

 6-) Taraflardan davalı taraf, davacı tarafa dava süresince tedbir nafakası olarak ve iş bu davanın kesinleşmesinden itibaren olarak aylık 500,00 TL yoksulluk nafakası olarak verecektir. Söz konusu nafaka davacı tarafın Ziraat Bankası TR …………………. IBAN nolu banka hesabına her ayın en geç üçüncü haftasını geçmeyecek şekilde ödenecektir.

7-) Taraflardan davalı baba müşterek çocuklara ve taraf anneye ödenecek olan aylık iştirak ve yoksulluk nafakalarına her yıl TUİK’in öngördüğü ÜFE oranında artış uygulanacaktır. Davalı eş bu artırımı kabul ve taahhüt etmiştir.

😎 Taraflardan davalı baba karşı taraf davacı anneye maddi ve manevi tazminat miktarı olarak  toplam 50.000,00 TL tazminat ödeyecektir. Söz konusu tazminat miktarı ‘ın Ziraat Bankası TR …………………………….  IBAN nolu banka hesabına boşanma gerçekleşmesinden 6 ay sonra ödenecektir.

9-) Taraflardan …………… (erkek eş), ………(kadın eş) ile müşterek çocuklarının halen kullanımında olan  taşınmazın aylık ev kirasını kira sözleşmesinde belirtilen bedel değerince aylık/yıllık şeklinde sözleşme süresince  ödeyecektir.

10-) Taraflar, iş bu boşanma davasıyla birbirlerini ibra ettiklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

11-) Taraflar, karşılıklı olarak birbirinden vekâlet ücreti ve yargılama giderleri talebinde bulunmayacaktır. …/…/…..

 İş bu (11) maddeden ibaret bulunan anlaşmalı boşanma protokolü birer nüshası taraflarda kalmak ve bir nüshası da mahkemeye sunmak üzere üç nüsha olarak hazırlanarak taraflarca okunduktan sonra birlikte imzalanmıştır.

          TARAF TARAF

………………………                       …………………….

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı

Anlaşmalı boşanmada, boşanma anlaşması sözleşme niteliğine uygun olarak tarafların birbirine uygun karşılıklı irade beyanları ile kurulmaktadır. Belirtmek isteriz ki sözleşmeler sadece borç sözleşmelerinden ibaret olmamakla beraber; kişiler, aile, miras, eşya hukuklarında da yer almaktadır.  Yani bu boşanma türünde de aile hukukuna özgü bir sözleşme söz konusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanmada hâkimin boşanma kararı verebilmesi için boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın fer’ileri hakkında bir düzenleme yapması ve hâkimin de bunu onaylaması şarttır. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler bu anlaşmayı ön şartı gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Ancak tarafların anlaşması boşanma için yeterli değildir. Ayrıca hâkimin bu anlaşmayı “uygun bulması” gerekmektedir. 

Türk Hukukunda da geçerli olan temel hukuk prensibine göre, sözleşmeler taraflar açısından bağlayıcıdır ve sözleşmeden serbestçe dönülemez (ahde vefa ilkesi). Taraflarca kurulmuş bir sözleşmeyi iptal etmek ancak sözleşmede kararlaştırılmış olan veya kanunda açıkça belirtilen hallerde, özellikle de irade sakatlığının varlığı ve ispatı halinde mümkün olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca tüm özel hukuk ilişkilerinde de geçerli olan temel prensip budur. Kısacası aksine anlaşma veya kanun hükmü olmadıkça, taraflar sözleşmeden serbestçe dönemezler.

Anlaşmalı boşanma protokollerinde de bir sözleşme olması itibariyle ahde vefa ilkesi geçerlidir. Bu sebeple taraflar anlaşmalı boşanma protokolünden bağlayıcılık kazandığı andan itibaren, serbestçe dönemezler. Anlaşmalı boşanma protokolü, kurulduğu andan itibaren değil, hâkimin tarafları dinlediği ve tarafların boşanma iradelerini ve yaptıkları anlaşmayı teyit ettikleri andan itibaren taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır ve o andan itibaren taraflardan herhangi biri bu anlaşmadan serbestçe dönemeyecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası hâkimin eşleri dinlemesinin sona ermesine kadar eşlerin, yapmış oldukları anlaşmadan serbestçe dönebilecekleri hükmüne dayanmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Uyulmazsa Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma protokolü bir sözleşme olması itibariyle her sözleşmede olduğu gibi bağlayıcıdır, taraflarca protokolden serbestçe dönemez. Sadece belirtmek isteriz ki anlaşmalı boşanma protokolü, kurulduğu andan itibaren değil, mahkemece tarafların dinlendiği ve taraflarca protokolün teyit edildiği andan itibaren taraflar için bağlayıcıdır ve o andan itibaren taraflardan herhangi biri bu anlaşmalı boşanma protokolünden serbestçe dönemez. Hâkimin dinlemesi bittikten sona artık taraflardan biri ancak irade sakatlıklarından birine dayanarak ve tabi hâkim sözleşmeyi henüz onaylamamışsa, onu iptal edebilir. Hâkimin onayından sonra anlaşmalı boşanma kararına karşı taraf ancak kanun yollarına başvurabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün maddelerinde yer alan nafaka borcunun yerine getirilmemesi, maddi ve manevi tazminatın ödenmemesi gibi durumlarda anlaşmalı boşanma protokolünün hüküm içermesi halinde, mağduriyet yaşayan taraf aşağıda sıralayacağımız davalar ile zorla yerine getirilmesini talep edebilir. Bunlar:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hükümlerin yerine getirilmesi için açılacak eda davası,
 • İcra takibine karşı itirazın iptali davası
 • Tapu iptal ve tescil davası,
 • Alacağın tespitine yönelik alacağın tespiti davası,
 • Yaşanılan zararın tazmini için maddi-manevi tazminat davası,
 • Menfi tespit davasıdır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer husus ise anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan nafaka, tazminat gibi asıl alacağın yanında bunların faizleri ve daha sonraki zamanlarda nasıl ödeneceğine dair düzenlemeleri içermesidir. Çünkü bu husus daha sonra tarafların karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?

Eşlerden her biri duruşmada aile mahkemesi huzurunda anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilme hakkına sahiptir. Anlaşmalı boşanma davasında, duruşma görülmeden önce protokol imzalanmış olsa bile hâkimin tarafları bizzat dinlemesi ve tarafların da protokolü mahkeme huzurunda teyit etmesi zorunludur. Eşler, mahkeme huzurunda boşanma ve şartları konusundaki iradelerini açıkça beyan etmedikçe hâkim anlaşmalı boşanmaya karar veremez.

Mahkemede taraflardan birisi anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiğini beyan ederse, hâkim davayı açan davacı tarafa davaya çekişmeli boşanma şeklinde devam etmek isteyip istemediğini soracaktır. Davacı tarafın, boşanma davasına devam etmek istemesi halinde, kendisine çekişmeli boşanma dava dilekçesi sunması için süre verilir. Bu süre içerisinde davacı dilekçesini sunmuş olursa dava çekişmeli boşanma davası olarak devam edecektir. Ancak davacı taraf davaya devam etmek istemediğini beyan eder ise hâkim davanın reddine karar vererek dosyayı işlemden kaldırır.

Anlaşmalı boşanma kararına itiraz, istinaf yoluyla olur ve bunun sonucunda da anlaşmalı boşanma protokolünü bozmak isteyen tarafın istinaf kanun yoluna başvurması ve Bölge Adliye Mahkemesinin hükmü ile bozulabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma kararı, kesinleştikten sonra hüküm ifade eder. Eşlerden her birinin anlaşmalı boşanma kararına karşı süresi içerisinde istinaf yoluna başvurma hakkı vardır. Bu durumda eğer eşlerden biri istinaf kanun yoluna başvuruda bulunmuş ise boşanma kararı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylanana kadar kesinleşmeyecektir. 

Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra, davacı taraf, itiraz süresinde davadan feragat etmesi halinde boşanma kararını vermiş olan aile mahkemesi dosyayı yeniden ele alır ve ek karar yazarak davanın feragat nedeniyle reddine karar verir. Bu yolla da anlaşmalı boşanma protokolünün bozulması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Makalemizin bu kısmında öncelikle belirtmek isteriz ki eğer müşterek çocuğun üstün yararını gözetmekte olan; 

 • İştirak nafakası, 
 • Velayet,
 • Müşterek çocukla kişisel ilişki konuları anlaşmalı boşanma protokolünde maddeler halinde yer alıyorsa dahi sonradan açılacak olan bir dava ile değiştirilebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünü, taraflardan her biri duruşmadan görülmeden önce veya mahkeme huzurunda değiştirilebilir. Duruşma görüldükten sonra anlaşmalı boşanma protokolü değiştirilemez ancak mahkemenin vermiş olduğu karara karşın istinaf yoluna gidilerek ilgili davanın reddi sağlanabilecektir. 

Türk Hukukumuza göre sözleşmeler taraflarını bağlamaktadır. Başka bir ifade ile taraflar diledikleri gibi sözleşmeden dönemezler veya sonradan onu değiştiremez ve hükümsüz hale getiremezler. Anlaşmalı boşanma protokolü de aile hukukuna ilişkin bir sözleşme olduğundan dolayı bağlayıcı olduğu andan itibaren taraflar bundan diledikleri gibi dönemezler ve protokolde değişiklik yapamazlar.

Bu sebeple öncelikle anlaşmalı boşanma protokolünün taraflar için hangi andan itibaren bağlayıcı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.  Anlaşmalı boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak tarafların yaptıkları anlaşmadan serbestçe dönmesi veya protokolde değişiklik yapmaları, eşlerin dinlendiği son oturuma kadar mümkündür.  Ancak belirtmek isteriz ki taraflardan her birinin anlaşmalı boşanma kararı kesinleşinceye kadar yapmış oldukları anlaşmalı boşanma protokolünden tek başlarına serbestçe dönebileceklerinin kabulü, “sözleşme” kurumu ve hukukumuzda geçerli olan “ahde vefa ilkesi” ile bağdaşmamaktadır. İcap ve kabul sözleşmelerin kurucu unsurlarıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Kadar Sürer?

Tarafların imzalarını taşıyan anlaşmalı boşanma protokolü ile görülmekte olan boşanma davaları çoğunlukla eksik bir husus olmaması durumunda hâkim tarafından tek celsede sonuçlanmaktadır.  Ancak müşterek çocuklar ile kurulacak olan şahsi münasebet veya hâkimin protokole müdahale edeceği diğer hususlarda bulunan eksikliklerin giderilmesi konularında anlaşmalı boşanma davası iki celsede de sonuçlanabilir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre ilk celse anlaşmalı boşanma başvurusundan sonra 2 ile 8 hafta içerisinde olacaktır. Bir başka durum da davanın reddedilmesidir. Bu halde de süre uzayabilir. Böyle bir durumda tekrar boşanma davası açabilmek için tarafların en az 3 yıl beklemesi gerekmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafın da anlaşmaya uyması ve bunu mahkeme huzurunda da sürdürmesi gerekmektedir. 

Anlaşmalı boşanma davalarında, genellikle tek duruşma yapılması nedeni ile dava süreci hızlı şekilde ilerlemekte ve kısa sürede hâkim boşanma kararı vermektedir. Adalet Bakanlığı anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanma süresini 40 gün olarak belirtmiştir. Buna karşılık anlaşmalı boşanma davaları için kesin bir süre belirlenmesi yukarıda da bahsettiğimiz üzere her zaman mümkün değildir. Bunun nedenlerinden bir diğeri de davanın açıldığı şehirde bulunan aile mahkemesi sayısı, mahkemelerin iş yükü ve yoğunluğunun anlaşmalı boşanma davasında karar verilmesi için geçen sürelerde değişiklik göstermesidir.

Duruşma gününün ivedilik ile belirlenmesi talebi ile boşanma süresi kısaltılabilir ve duruşma günü hâkim kısa karar verdikten sonra eşler ya da varsa vekilleri, mahkeme kaleminden gerekçeli kararın ne zaman hazırlanacağı konusunda bilgi alabilir, taraflar kalemden aldıkları bilgi doğrultusunda gerekçeli kararın hazırlanıp hazırlanmadığını sorgulayabilir. Gerekçeli kararın hazırlanıp tebliğ edilmesinin akabinde taraflar karara itiraz haklarından feragat ettiklerini belirten bir feragat dilekçesi yazarak verilen gerekçeli kararın kesinleşmesini talep edebilirler. 

Size tavsiyemiz anlaşmalı boşanma protokolünde hiçbir hususun eksik olmaması ve tek celsede sorunsuz bir şekilde sonuç alabilmek için anlaşmalı boşanma davasının tüm aşamalarını alanında uzman bir boşanma avukatının desteği ile ilerletmeniz olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Kim Hazırlar?

Hukuk Muhakemeleri kanunumuza göre dava açma işlemlerindeki en önemli belge dava dilekçesidir. Buna nazaran anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma protokolü de belge niteliğindedir. Dava açmak isteyen kişiler avukat hizmetinden yararlanmamak adına internet üzerinden bulmuş oldukları protokol örneklerini kendilerine göre uyarlayarak hazırlamaktadır. Fakat bu yöntem taraflar açısından ciddi hukuki kayıplar meydana getirmektedir, anlaşmalı boşanma davasının sonuçlanıp kesinleşmesinden sonra da tarafların dava açma hakkı olmadığından bu durumlar mağduriyetlere neden olmaktadır. Evlilik birliğinden kaynaklanan haklarını bilmeden kendi aralarında hazırladıkları protokol ile dava açan eşler dava bitiminde yaşadıkları hak kayıpları nedeniyle pişmanlık duymaktadır.

Sonuç olarak bilmeniz gerekmektedir ki her evlilik birliği farklı olduğundan dava dilekçeleri ve anlaşmalı boşanma protokolleri de birbirlerinden farklı olacaktır. Alelade taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü örneği bu durumda her çifte uygun olmayacaktır. Bu nedenle kişilerin en azından alanında uzman bir boşanma avukatından vekillik hizmeti almaları daha doğru olacaktır. Eğer kişilerin avukattan vekillik hizmeti alacak durumları yoksa da en azından avukatın ofisinden danışmanlık hizmeti alarak haklarını öğrenmelerinde fayda vardır. Fakat en azından alanında uzman bir boşanma avukatına ücreti mukabilinde anlaşmalı boşanma davası için bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenleme işlemine dair hizmet almalarını tavsiye ederiz.

Anlaşmalı boşanma protokolünün bilgisayar yazısı olma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar el yazısı ile de protokolü düzenleyerek imzalayabilirler. Fakat bu protokol üç nüsha şeklinde düzenlenmeli ve her iki eş de almalı bir diğer nüshayı da mahkemeye sunmalıdırlar.

Değinmek istediğimiz bir başka husus da şudur ki; taraflarca düzenlenen bu protokol, tarafların anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeler üzerinde hemfikir olduğu ana kadar geçerliliğini korumaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında protokolün geçerlilik süresine dair herhangi bir hak düşürücü süre de öngörülmemiştir. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolü taraflarca düzenlendikten 5 sene sonra da mahkemeye sunulabilecektir.

Kategori : Aile Hukuku