Gayrımenkul İnşaat ve Kira Hukuku

Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Kiracı Tahliye Davası Masrafları - izmir avukat merve Kolman

Kiracı Tahliye Davası Masrafları 2023 yılında hangi aralıklardadır? Kiracı tahliye davalarına bakmakla görevli olan mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir. Sulh hukuk mahkemeleri basit yargılama usulüne tabi olarak yargılama faaliyetini gerçekleştirdiğinden sulh hukuk mahkemeleri, asliye hukuk mahkemelerine göre daha az yargılama masrafıyla hüküm kurmaktadır. Örneğin sulh hukuk mahkemelerinde dava dilekçesi ve cevap dilekçesi olmak üzere iki dilekçenin verilmesi ile dilekçeler aşaması tamamlanır, buna karşın asliye hukuk mahkemelerinde (yazılı yargılama usulüne tabi olduklarından) dilekçeler aşaması, dava ve cevap dilekçelerine ek olarak cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin sonunda tamamlanır. Bunun sonucunda dilekçelerin tebliğ edilmesi, yazılması vs. sürecinde yapılan masraflar sulh hukuk mahkemelerinde yapılan masraflardan daha fazla olmaktadır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları 2023

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yargılama giderlerinin kapsamı başlığı altında davalar için yargılama gideri kalemleri bulunmaktadır. Söz konusu giderler her yıl Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tarifelere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre 2023 yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarife’sinin gider avansı miktarı başlığını taşıyan 4. maddesine göre, Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 150 TL toplamını avans olarak öder. Tebligat ücretleri de her yıl PTT tarafından posta ve telgraf ücret tarifesinde belirlenmektedir. Bunun dışında dava açılırken yapılan masraflar da ayrıca hesaplanmalıdır.

İlk olarak dava açmak isteyen davacı tarafın ödemesi gereken harç başvuru harcıdır. Harçların miktarına ilişkin olarak da her yıl yeniden değerleme oranında yapılan değişiklikler sonucunda 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda hükümler bulunmaktadır. Davacı açacağı davayı ayrıca bir vekil aracılığı ile de talip etmek niyetindeyse, tayin etmiş olduğu vekiline de her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan az olmamak üzere bir vekalet ücreti ödemekle yükümlüdür.

KİRACI TAHLİYE DAVASINDA MASRAFLARI KİM ÖDER?

Kiracı tahliye davlarında davayı açan taraf dava masraflarını ödeyerek işlemlere başlar. Hukuk mahkemeleri kanuna göre dava sonunda kusurlu olan taraf dava masraflarını ödemek durumundadır. Söz konusu hükümde açık bir şekilde anlaşılacağı üzere yargılama giderlerini ödemekle yükümlü olan kişi açılan dava sonucunda haksız çıkan diğer bir deyişle aleyhine hüküm kurulan kişidir. Pek tabi yapılan yargılama sonucunda her zaman bir taraf yüzde yüz haklı çıkmak zorunda değildir.

Bazı durumlarda hâkim tarafların kısmen haklı kısmen haksız olduğu sonucuna ulaşabilmektedir. Böyle durumlarda mahkeme, yargılama giderlerinden kimin/kimlerin sorumlu olacağı meselesine kanun koyucu şöyle bir çözüm geliştirmiştir: yargılama giderleri tarafların haklılık oranına göre paylaştırılır. Örneğin açılan davada davacı %60 davalı ise %40 oranında haklı çıkar ise yargılama giderlerinden sorumlulukları da haksız çıktıkları oranda yani davacı %40, davalı ise, %60 oranıyla sınırlı olarak uygulanır.

Bunun dışında kanun koyucu haksız ve kötü niyetle dava açılmasının önüne geçebilmek adına HMK’ da bir düzenleme yapmıştır, kötü niyetle dava açan kişiler disiplin para cezası ile karşılaşabilir. Kanun koyucu bu düzenlemeyi getirerek mahkemelerin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve de hiç hakkı olmadığı halde dava açılmasının cezai yaptırımlara maruz bırakılmasını amaçlamıştır. Burada önemle belirtmek isteriz ki diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekalet ücretini ödemekle yükümlü olan haksız çıkan tarafın bu ödemeyi tarafa gerçekleştirmesi gerektiğidir. HMK m.330’a göre, Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir.

Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar?

Özel hukuktan kaynaklanan davalarda yargılama masrafları ceza hukukundaki yargılama masraflarının aksine davayı açan tarafça karşılanmalıdır. Söz konusu masraflar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Dava bir dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile başlar, mahkeme verilen dilekçe kapsamında belirlediği bir avansın mahkeme veznesine yatırılmasına hükmeder, davacının mahkeme tarafından belirlenen avansı yatırması üzerine dava açılmış sayılır. Kiracı tahliye davası masraflarından yargılama harçları 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup her yıl yeniden değerleme oranında bir artış olmaktadır.

Bunun yanında her yıl Adalet Bakanlığı’nca çıkarılacak gider avansı tarifesinde de dava açılırken mahkeme veznesine yatırılması gereken tutar belirlenmektedir. Ayrıca açılan dava vekil aracılığı ile takip ediliyorsa Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan az olmamak kaydıyla bir avukatlık vekalet ücreti de yargılama masrafı olarak HMK’ da sayılmıştır. Kiracı tahliye davalarının masrafları yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanarak, nisbi harç yöntemi uygulanmaktadır. Kira bedeli yüksek olan taşınmazlar için dava masrafı daha yüksek çıkmaktadır.

Tahliye davalarında, dava masraflarının yanında vekil ile temsil edilen kişiler için avukatlık vekalet ücreti masrafları da oluşmaktadır. Avukatlık ücreti müvekkil ile avukat arasında ücret sözleşmesi yapılarak belirlenebilir. Avukatlık vekalet ücreti Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği asgari ücret tarifesinden düşük olamaz. Özetle tahliye davalarının masraf kalemleri her dosya için benzer olmak ile masraf miktarı her dosya için değişkendir.

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir