Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği (Word , PDF )

Tahliye taahhütnamesi aşağıda belirttiğimiz format ile hazırlanabilir.

İlgili sayfa: izmir avukat

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI (ÜNVANI): 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) ADI SOYADI: 

TAHLİYE EDİLECEK KİRALANAN TAŞINMAZIN AÇIK ADRESİ: 

TAHLİYE OLUNACAK TARİH: 

Halihazırda kiracı sıfatı ile kullandığım, Tapu kaydında; ……………………….. şeklinde kayıt edilmiş taşınmaz  …………….. ile anlaşılmış kira sözleşmesinin süresinin bitişi olan …………… tarihinde ve/veya ilgili kira sözleşmesinin  bir nedenle süresinden evvel sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 30 (OTUZ) gün içerisinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi uyarınca boş ve sağlam bir şekilde taahhütnamede belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine eksiksiz teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin gerek olması durumunda icrai işlemler konusundaki tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhütname serbest irademle ………………. tarihinde imza altına alınmıştır. 

TAAHHÜT TARİHİ: 

TAAHHÜT EDEN:

İMZASI:

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesine ilişkin hükümler, Borçlar Kanunu; ”Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında”, ”sözleşmenin dava yoluyla sona ermesinde”, ”kiracıdan kaynaklanan sebepler” başlığıyla 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmektedir.

Hükme göre, kiralanan taşınmazın kiracıya tesliminden sonra, kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte ve yazılı olarak boşaltmayı taahhüt etmesi durumunda kiralananı boşaltmakla yükümlüdür. Şayet kiracı, belirlenen tarihte taşınmazı boşaltmaz ise, kiraya veren, 1 ay içinde icra yoluyla veya dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir.

6570 Sayılı kanuna göre; kira şartlarına ve genel hükümlerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile kiralayan, kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazılı olarak taahhüt edilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği hükmedilmiştir.

Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından imzalanan tek taraflı ve sıkı şekil şartlarına tabi olan bir belgedir. Her ne kadar kira kontratından sonraki bir tarihte yapılması gerekse de, bu belge kontrattan sonraki herhangi bir zamanda hazırlanabilir. Tahliye taahhüdü ile kiracının belirli bir süreye kadar mülkü boşaltması ve anahtarı kiraya verene teslim etmesi durumu söz konusudur. Tahliye taahhütnamesi ile tarafların haklarının açık ve net olması sağlanır. Çünkü herhangi bir uyuşmazlık durumunda, tahliye taahhüdüne dayalı olarak ispat faaliyeti gerçekleştirmek mümkündür.

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesine göre kiracı, kiraladığı taşınmazın kendisine teslim edildiği tarihten sonra, tahliye taahhütnamesi ile belirlediği bir tarihte, taşınmazı boşaltacağını yazılı bir sözleşme ile belirlenmiş ise, sözleşmede belirlenen tarihte kiralananı kiraya verene teslim etmesi gerekir. Kiracı taşınmazı teslim etmez ise kiraya veren tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası açabilir. Kanunda da açık bir şekilde belirtildiği üzere yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davasını sadece kiraya veren sıfatına sahip olan kişi açabilir, kiraya veren sıfatına sahip olmayan malikin bu davayı açabilme olanağı bulunmamaktadır. Tahliye taahhüdünün geçerli bir şekilde hüküm ifade edebilmesi için kiracının bizzat verdiği boşaltma üstlenmesinin (tahliye taahhüdünün) yazılı olması gerekir.

Burada belirtilen şekil koşulu geçerlilik şekli olarak karşımıza çıkar. Tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin de kabulü şartıyla duruşma tutanağına veya icra takibi sırasında icra tutanağına geçirilerek de yapılabilir. Tahliye taahhütnamesini kiracı veya yetkili temsilcisi de verebilir. Lakin kiracıdan başka bir kişinin örneğin eşinin ya da alt kiracısının yani kiracının kiracısının, verdiği tahliye taahhütnamesiyle kiracının tahliye edilebilmesi mümkün değildir. Söz konusu yazılı tahliye taahhütnamesinin diğer bir geçerlilik koşulu da şöyledir, kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesi (tahliye taahhüdü) belli bir tarihi içermelidir.

TBK m. 352/1 hükmünde açıkça belirtilen bu hüküm nedeniyle boşaltma tarihinin belli bir gün, ay ve yıl gösterilerek somut bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bir diğer geçerlilik koşulu olarak da kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesinin, kiralanan yerin kiracıya tesliminden sonraki bir tarihte koşulsuz verilmiş olması gerekmesi hususu belirtilebilir. Zira eğer kiracının bu üstlenmesi, kira sözleşmesinin “özel şartlar” yazılı bölümüne yazılarak imzalanmışsa ya da ayrı bir kâğıda ve fakat sözleşmenin yapıldığı tarihte yazılarak imzalanmışsa, artık kiraya veren buna dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkaramaz.

Geçerli Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı şekil şartına tabidir. Taraflar kendi aralarında yazılı olarak yapabilmektedir. Fakat, tarafların anlaşması halinde noter huzurunda da yazılı şekilde yapılabilmektedir.
  • Taşınmazın boşaltılması gereken tarih belirtilmelidir. Burada söz konusu tarihin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Aksi takdirde tarafların belirsiz olan süreyi suistimal etmesi durumuyla karşılaşmak mümkündür. 
  • Kiracı, taşınmazın tesliminden sonra taahhütname imzalamalıdır. Eğer kiracı, taahhütnameyi kira kontratı ile imzalarsa, daha sonra taahhütnameye itiraz etmesi durumunda bunu ispatlama yükü kendisi üzerindedir. 
  • Tahliye taahhütnamesi kiraya veren veya bir temsilcisi aracılığıyla imzalanabilir. Kiracı ise kendi imzalamalıdır.
  • Tahliye taahhüdü, kiracının özgür iradesine göre imzalanmalıdır. Tahliye taahhütnamesi imzalarken irade sakatlığı hallerinden biri, (hata-yanılma-hile-korkutma) mevcut olursa taahhütname tamamen geçersiz olur.
  • Aile konutunda eşin açık rızası olmadıkça kiracı eş, tahliye taahhüdünde bulunamaz.   Eş, tahliye taahhüdünün tarafı olmasa dahi Medeni Kanun 194’ün yorumu ile tahliye taahhüdünde de açık rızası aranması gerektiği belirtilmelidir. Eşler, aile konutu ile ilgili hususlarda birlikte karar vermelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Kiraya veren TBK m. 352/1’e dayanarak tahliye davası açabilir. Kanunda da açık bir şekilde belirtildiği üzere yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davasını sadece kiraya veren sıfatına sahip olan kişi açabilir, kiraya veren sıfatına sahip olmayan malikin bu davayı açabilme olanağı bulunmamaktadır. 

  • Tahliye taahhüdünün geçerli bir şekilde hüküm ifade edebilmesi için kiracının bizzat verdiği boşaltma üstlenmesinin (tahliye taahhüdünün) yazılı olması gerekir. Burada belirtilen şekil koşulu geçerlilik şekli olarak karşımıza çıkar. Tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin de kabulü şartıyla duruşma tutanağına veya icra takibi sırasına icra tutanağına geçirilerek de yapılabilir. Tahliye taahhütnamesini kiracı veya yetkili temsilcisi de verebilir. Lakin kiracıdan başka bir kişinin örneğin eşinin ya da alt kiracısının yani kiracının kiracısının, verdiği tahliye taahhütnamesiyle kiracının tahliye edilebilmesi mümkün değildir. 
  • Söz konusu yazılı tahliye taahhütnamesinin diğer bir geçerlilik koşulu da şöyledir, kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesi (tahliye taahhüdü) belli bir tarihi içermelidir. TBK m. 352/1 hükmünde açıkça belirtilen bu hüküm nedeniyle boşaltma tarihinin belli bir gün, ay ve yıl gösterilerek somut bir biçimde yapılması gerekmektedir. 
  • Bir diğer geçerlilik koşulu olarak da kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesinin, kiralanan yerin kiracıya tesliminden sonraki bir tarihte koşulsuz verilmiş olması gerekmesi hususu olarak belirtilebilir. Zira eğer kiracının bu üstlenmesi, kira sözleşmesinin “özel şartlar” yazılı bölümüne yazılarak imzalanmışsa ya da ayrı bir kâğıda ve fakat sözleşmenin yapıldığı tarihte yazılarak imzalanmışsa, artık kiraya veren buna dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkaramaz. 
  • Tahliye taahhütnamesinin son geçerlilik koşulu şu şekildedir, kiraya vere süresinde icra takibi veya dava açmış olmalıdır. TBK md. 352 hükmünde açıkça belirtildiği gibi, bu nedene dayanmak isteyen kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklamış bulunduğumuz koşulların yerine getirilmemesi durumunda tahliye taahhütnamesi geçersiz olacaktır. 

Boş Tahliye Taahhütnamesi

Boş tahliye taahhütnamesi, boş kağıda veya üzerine tarih kısmı boş bırakılarak yazılan tahliye taahhüdüne denir. Kiracının kira kontratı yapılırken boş tahliye taahhüdünü de imzalaması istenmektedir. Bilindiği üzere, tahliye taahhütnamesi mülkün belirli bir tarihte boşaltılacağının teminatı için hazırlanan yazılı bir belgedir. Fakat, boş tahliye taahhüdünü imzalayan bir kiracı mülkü ne zaman boşaltması gerektiğini veya ne için imza attığını bilmemektedir. Bu sayede kiraya veren, daha sonradan tanzim ve taahhüt tarihlerini kendisi doldurabilmektedir. Bu durum kiracının aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Tahliye taahhütnamesi imzalayan bir kiracı, taahhüdün geçerli olduğuna ve boşa imza atmadığına emin olmalıdır. Aksi halde herhangi bir hak kaybı yaşadığında hakkın ispatı önemli derecede zorlaşabilir.

Türk hukukunda beyaza imza geçerli kabul edilmektedir. İmza atanın özgür iradesi ve imzanın sahte olmaması koşulları ile boşa atılan imza geçerli sayılır. Yargıtay yerleşik içtihatlarında, kiracının boşa imza atmasının kiraya verene güvendiği sebebiyle boş bıraktığı anlamına geldiğini hükmetmiştir. Dolayısıyla, kiracının tanzim tarihinin sonradan doldurulduğuna ilişkin açacağı bir davaya mahkemece itibar edilmemektedir. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2008 tarihli bir kararında; Taraflar arasında yenilenen kira sözleşmesinin baskı altında düzenlendiğini, davada dayanılan taahhüdün, bu sözleşme ile birlikte tanzim ve taahhüt tarihleri boş bırakılarak baskı altında imzalatıldığını, taahhüdün tanzim ve tahliye tarihlerinin sonradan elle doldurulmuş olduğunu, taahhüdün geçerli olmadığı davalı tarafından savunulmuş ise de, kiracı davalı bu şekilde boşa imza atarak davacıya bu boş alanları doldurma yetkisi vermiş olduğundan buna katlanmak zorundadır.

Taahhüdün geçersizliğini ileri süren kiracının ispatlaması gereken birtakım hususlar vardır. Eğer tahliye taahhüdü, kira kontratı ile birlikte imzalanmış ise, kiracı bu durumu ispatlamakla mükelleftir. Bu ispatı, kiraya veren ile yaptığı mesajlaşma, posta ve yazışmalara dayandırabilir. Ayrıca, imza atılırken herhangi bir irade sakatlığı halinin olup olmaması da önem arz etmektedir. Kiracıya cebir, tehdit, hile veya korkutma ile imzalatılan belge kesin olarak geçersizdir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2023 tarihli bir kararında, 01.03.2017 tarihli kira sözleşmesine konu kiralananın 09/03/2017 tarihinde teslim edildiğinin anlaşıldığı, yani kiralananın teslim edildiği tarih ile 09.03.2017 tanzim tarihli taahhütnamenin aynı anda yapılmış olması sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Günümüzde Boş Tahliye Taahhütnamesi ev sahipleri ve emlakçılar tarafından ev kiralanırken talep edilebilmektedir. Boş Tahliye Taahhütnamesi üzerinde tahliye tarihi ve taahhüt tarihi olmayan tahliye belgelerini ifade etmektedir. Aşağıda boş tahliye taahhütnamesi örneği bulunmaktadır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN (KİRACI)                                 :

MÜLK SAHİBİ (KİRALAYAN)                            :

TAHLİYE KONUSU KİRALANANIN ADRESİ :

TAHLİYE TARİHİ                                                  :

Halen kiracısı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresi ve mülk sahibi yazılı bulunan taşınmazı herhangi bir ihtar, ihbar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın yukarıda yazılı ../../.. tarihi mesai saati bitimine kadar tahliye ederek boş olarak mülk sahibinin bu yeri bana cebri icra yolu ile cebren tahliye ettirebileceğini herhangi bir tazyik altında kalmadan ve müzayaka halinde olmadan işbu taahhütnameyi imzalamış olduğumu, şimdiden bir nüshasını aldığımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

                (Taahhüt Tarihi)

TAAHHÜT EDEN AD- SOYAD:

İMZASI: