Gayrımenkul İnşaat ve Kira Hukuku

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği (Word , PDF )

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi aşağıda belirttiğimiz format ile hazırlanabilir.

                                   TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI (ÜNVANI): 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) ADI SOYADI: 

TAHLİYE EDİLECEK KİRALANAN TAŞINMAZIN AÇIK ADRESİ: 

TAHLİYE OLUNACAK TARİH: 

Halihazırda kiracı sıfatı ile kullandığım, Tapu kaydında; ……………………….. şeklinde kayıt edilmiş taşınmaz  …………….. ile anlaşılmış kira sözleşmesinin süresinin bitişi olan …………… tarihinde ve/veya ilgili kira sözleşmesinin  bir nedenle süresinden evvel sona ermesi halinde, sona erme tarihinden itibaren en geç 30 (OTUZ) gün içerisinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesi uyarınca boş ve sağlam bir şekilde taahhütnamede belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine eksiksiz teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin gerek olması durumunda icrai işlemler konusundaki tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhütname serbest irademle ………………. tarihinde imza altına alınmıştır. 

TAAHHÜT TARİHİ: 

TAAHHÜT EDEN:

İMZASI:

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 maddesine göre kiracı, kiraladığı taşınmazın kendisine teslim edildiği tarihten sonra, tahliye taahhütnamesi ile belirlediği bir tarihte, taşınmazı boşaltacağını yazılı bir sözleşme ile belirlenmiş ise, sözleşmede belirlenen tarihte kiralananı kiraya verene teslim etmesi gerekir. Kiracı taşınmazı teslim etmez ise kiraya veren tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye davası açabilir. Kanunda da açık bir şekilde belirtildiği üzere yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davasını sadece kiraya veren sıfatına sahip olan kişi açabilir, kiraya veren sıfatına sahip olmayan malikin bu davayı açabilme olanağı bulunmamaktadır. Tahliye taahhüdünün geçerli bir şekilde hüküm ifade edebilmesi için kiracının bizzat verdiği boşaltma üstlenmesinin (tahliye taahhüdünün) yazılı olması gerekir.

Burada belirtilen şekil koşulu geçerlilik şekli olarak karşımıza çıkar. Tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin de kabulü şartıyla duruşma tutanağına veya icra takibi sırasında icra tutanağına geçirilerek de yapılabilir. Tahliye taahhütnamesini kiracı veya yetkili temsilcisi de verebilir. Lakin kiracıdan başka bir kişinin örneğin eşinin ya da alt kiracısının yani kiracının kiracısının, verdiği tahliye taahhütnamesiyle kiracının tahliye edilebilmesi mümkün değildir. Söz konusu yazılı tahliye taahhütnamesinin diğer bir geçerlilik koşulu da şöyledir, kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesi (tahliye taahhüdü) belli bir tarihi içermelidir.

TBK m. 352/1 hükmünde açıkça belirtilen bu hüküm nedeniyle boşaltma tarihinin belli bir gün, ay ve yıl gösterilerek somut bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bir diğer geçerlilik koşulu olarak da kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesinin, kiralanan yerin kiracıya tesliminden sonraki bir tarihte koşulsuz verilmiş olması gerekmesi hususu belirtilebilir. Zira eğer kiracının bu üstlenmesi, kira sözleşmesinin “özel şartlar” yazılı bölümüne yazılarak imzalanmışsa ya da ayrı bir kâğıda ve fakat sözleşmenin yapıldığı tarihte yazılarak imzalanmışsa, artık kiraya veren buna dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkaramaz.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur?

Kiraya veren TBK m. 352/1’e dayanarak tahliye davası açabilir. Kanunda da açık bir şekilde belirtildiği üzere yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davasını sadece kiraya veren sıfatına sahip olan kişi açabilir, kiraya veren sıfatına sahip olmayan malikin bu davayı açabilme olanağı bulunmamaktadır. 

  • Tahliye taahhüdünün geçerli bir şekilde hüküm ifade edebilmesi için kiracının bizzat verdiği boşaltma üstlenmesinin (tahliye taahhüdünün) yazılı olması gerekir. Burada belirtilen şekil koşulu geçerlilik şekli olarak karşımıza çıkar. Tahliye taahhütnamesi, kiraya verenin de kabulü şartıyla duruşma tutanağına veya icra takibi sırasına icra tutanağına geçirilerek de yapılabilir. Tahliye taahhütnamesini kiracı veya yetkili temsilcisi de verebilir. Lakin kiracıdan başka bir kişinin örneğin eşinin ya da alt kiracısının yani kiracının kiracısının, verdiği tahliye taahhütnamesiyle kiracının tahliye edilebilmesi mümkün değildir. 
  • Söz konusu yazılı tahliye taahhütnamesinin diğer bir geçerlilik koşulu da şöyledir, kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesi (tahliye taahhüdü) belli bir tarihi içermelidir. TBK m. 352/1 hükmünde açıkça belirtilen bu hüküm nedeniyle boşaltma tarihinin belli bir gün, ay ve yıl gösterilerek somut bir biçimde yapılması gerekmektedir. 
  • Bir diğer geçerlilik koşulu olarak da kiracının boşaltmaya yönelik yazılı üstlenmesinin, kiralanan yerin kiracıya tesliminden sonraki bir tarihte koşulsuz verilmiş olması gerekmesi hususu olarak belirtilebilir. Zira eğer kiracının bu üstlenmesi, kira sözleşmesinin “özel şartlar” yazılı bölümüne yazılarak imzalanmışsa ya da ayrı bir kâğıda ve fakat sözleşmenin yapıldığı tarihte yazılarak imzalanmışsa, artık kiraya veren buna dayanarak kiracıyı taşınmazdan çıkaramaz. 
  • Tahliye taahhütnamesinin son geçerlilik koşulu şu şekildedir, kiraya vere süresinde icra takibi veya dava açmış olmalıdır. TBK md. 352 hükmünde açıkça belirtildiği gibi, bu nedene dayanmak isteyen kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklamış bulunduğumuz koşulların yerine getirilmemesi durumunda tahliye taahhütnamesi geçersiz olacaktır. 

author-avatar

Merve Topbaşoğlu Kolman Hakkında

İzmir Avukat – Arabulucu Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman 1991 yılı Manisa doğumludur, 2009 yılında derece ile yerleştiği Yaşar üniversitesi hukuk fakültesinden 2014 yılında 3.lük ile mezun olmuştur.Burslu devam etmeye hak kazandığı Yaşar üniversitesi özel hukuk tezli yüksek lisans eğitim programından oybirliği ile kabul gören aile hukukunda ‘katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı’ konulu tez çalışması ile 2016 yılında mezun olmuştur.2016 yılında İzmir’de kurmuş olduğu hukuk bürosu ile arabuluculuk & avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da mesleki yeterlilik ve tecrübe ile hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir