Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye: Tahliye taahhüdü, kiracının kiraya verene evi belirli bir tarihte tahliye edeceğine dair verdiği taahhüttür. Buna göre, usulüne uygun olarak alınan tahliye taahhütnamesi mevcut olan kiraya veren, taahhüt edilen tarihte kiracının evden tahliyesini isteyebilir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352/1’e göre koşullarına uygun şekilde verilen tahliye taahhütnamesine rağmen, kiracı kiralanandan çıkmaz ise bu halde kiraya veren, kiracının tahliyeyi taahhüt ettiği tarihten itibaren 1 ay içinde icra takibi veya dava açma yollarıyla kira sözleşmesini sonlandırıp kiracının tahliyesini isteyebilir.

Geçerli şekilde imzalanmış ve tarihlerine uygun şekilde verilmiş tahliye taahhüdünü elinde bulunduran kiraya veren, kiralananı tahliye etmeyen kiracı hakkında bu taahhütnameye dayanarak hukuki yollara başvurabilir. Burada önemli olan taahhütnamenin yazılı olarak ve kira sözleşmesinin yapılmasından ve kiralanan taşınmazın tesliminden sonra verilmesidir. 

Tahliye Taahhüdü Nedir?

Tahliye taahhüdü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıdan kaynaklanan sebeplerle başlığı altında madde 352/1’de ele alınan ve kiracının, kiraya verene ancak yazılı şekilde verebileceği ve taahhütnamede belirttiği tarihte kiralanan taşınmazı tahliye etmeye taahhüt ettiği belgedir. Kiracının, kiraladığı evi teslim aldıktan sonra tahliye taahhütnamesi vermesi gerekir. Kira sözleşmesinin yapıldığı an veya bundan önceki zamanda alınan tahliyeye ilişkin taahhütnameler geçerli değildir. Bunun sebebi ise kira sözleşmesinin zayıf tarafı olan kiracının, güçlü olan kiraya verene karşı korunmasıdır. 

Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıya verilen kira sözleşmesini fesih hakkı sebepleri kiraya verene göre oldukça fazladır. Bunun sebebi güçsüz olan kiracının korunmasıdır. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye sebebi ise kiracıdan kaynaklanan ve kiraya verenin en sağlam tahliye nedenleri arasındadır. Kiralanan taşınmazı belli tarihte tahliye edeceğini taahhüt eden kiracı, bu tarihte tahliye etmezse 1 ay içinde icra takibi ya da dava yolunu kullanarak kiracının tahliyesini isteme hakkını kullanabilecektir. Önemle belirtilmelidir ki bu hakkın kullanılabilmesi için taahhütnamenin belli koşulları sağlaması gerekmektedir. 

Tahliye Taahhüdü Geçerlilik Şartları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352/1 ile kiraya verene tanınan ve kiracı tarafından verilmiş olan tahliye taahhütnamesine dayalı tahliyenin talep edilebilmesi için bu taahhütnamenin belirli bazı geçerlilik şartlarını sağlaması gerekmektedir. 

Yazılı Olma Şartı

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekilde verilmiş olmalıdır. Kira sözleşmesinin geçerliliği bakımından herhangi bir şekil şartı olmamasına rağmen, tahliye taahhütnamesinin geçerli olması için açıkça yazılı şekilde verilmiş olması zorunludur. TBK’ya göre sözlü olarak verilen tahliye taahhütnamesinin bir geçerliliği yoktur. Adi yazılı şekilde olması yeterlidir ancak ispat kolaylığı olması açısından noterce onaylama veya düzenleme şeklinde de yapılabilir. Kiracı bu şekilde verdiği taahhütnamedeki imzasını inkar edemeyecektir. Bu yazılı şekil şartı yalnızca kiracı tarafından yerine getirildiğinde geçerli olur.

Tahliye Tarihi Şartı

Tahliye taahhütnamesindeki tahliye tarihi belli olmalıdır. Tahliye taahhütnamesinde genellikle iki tarih bulunur. Bunlardan biri taahhütnamesinin düzenlendiği tarih, diğeri ise tahliyenin taahhüt edildiği tarihtir. Düzenleme tarihinin bulunması zorunlu unsurlar arasında değildir ancak taşınmazın tahliye edileceği tarih belirtilmek zorundadır. Bu tarih açık ve net olmalıdır. Muayyen ve belirsiz olan tarihler için verilen taahhütname geçersiz sayılır. 

Düzenlenme Tarihi Şartı

Tahliye taahhüdü, kiralanan taşınmazın tesliminden sonra düzenlenmelidir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması, kiralanan taşınmazın teslim edildikten sonra düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle, tahliye taahhütnamesi sadece kiralanan yerin kiracıya teslim edilmesinden sonra verildiği hallerde geçerli olmaktadır. Kira sözleşmesiyle aynı gün veya sözleşme yapılmadan önce düzenlenen tahliye taahhütnameleri geçerli değildir. Örneğin kira sözleşmesinin bir maddesi olarak düzenlenen ve belirli bir tarihte taşınmazı tahliye edeceği beyanını barındıran hüküm de geçersizdir çünkü kira sözleşmesiyle aynı anda verilmiş olur. Sözleşme yapıldı ancak kiralananın teslim edilmediği o süreçte verilen tahliye taahhütnamesi de geçersizdir. Çünkü kullanımı fiilen kiracıda olmayan taşınmaz için tahliye taahhüdü verilmesi kiracıdan beklenemez. 

Kiracı İmza Şartı

Tahliye taahhüdü bizzat kiracı tarafından verilmiş olmalıdır. Tahliye taahhüdü bizzat kiracının kendisi tarafından verilmelidir. Kiralanan birden fazla kiracı tarafından kiralanmışsa, kiracıların tamamından tahliye taahhüdü alınmalıdır. Kiracının bir başkasını yetkili kılması yoluyla veya vekili ile tahliye taahhüdü vermesi de mümkündür. 

Tahliye Taahhüdünde Belirtilen Tarihte Çıkmayan Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352/1’e göre gerekli şartlara sahip ve geçerli şekilde düzenlenen tahliye taahhütnamesinin varlığı halinde, kiracı, taahhütnamede taahhüt ettiği tarihte tahliye etme borcu altına girmektedir. Bu borcunu yerine getirmeyen kiracı için kiraya veren maddenin devamında yer alan imkanları kullanabilecektir. Kiraya verenin bundan faydalanabilmesi için tahliye taahhüdünün geçerli olması gerekmektedir. Bu durumda taahhütname; kiralanan taşınmazın tesliminden sonra, yazılı şekilde ve tahliye edilecek tarihin net şekilde belirli olduğu durumlarda geçerli bir taahhütname olmuş olacaktır.

Geçerli tahliye taahhütnamesinin varlığına rağmen, tahliye tarihinde kiralanan taşınmazı tahliye etmeyen kiracı için TBK madde 352/1’in devamında yer aldığı üzere kiraya veren iki şekilde aksiyom alabilecektir. Bunlardan biri taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde icra takibi başlatmak ya da sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmaktır. Örneğin kiracı 01.01.2024 tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmişse, 01.02.2024 tarihine kadar icra takibi başlatabilecek ya da dava açabilecektir. Bu süre hak düşürücü süredir. Bununla birlikte TBK md.353 hükmüne göre kiraya veren taraf, 1 aylık dava açma süresi içinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak haber vermişse, dava açmaya ilişkin süresini kira yılı için uzatmış sayılır. 

Kiracının Tahliye Taahhüdüne Dayalı İcra Yoluyla Tahliyesi

TBK madde 352’de kiracıdan kaynaklanan sebeplerle başlığı altında düzenlenen ve kiraya verene bazı hallerde sözleşmeyi sona erdirip kiracıyı tahliye edebilmesine olanak sağlayan belirli bazı durumlar sayılmıştır. Kiraya verenin elinde çatılı iş yeri ve konut kiralarında, kiracıdan alınan tahliye taahhütnamesi bulunuyorsa ve kiracı taahhüt ettiği tarihte kiralananı tahliye etmemişse kiraya veren kiracı aleyhine icra takibi başlatabilir.

Tahliye taahhütnamesi dayanak gösterilerek başlatılan icra takibi, genel haciz yoluyla ilamsız icra takibidir. Takip, taahhütnamedeki tahliye tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde başlatılmalıdır. Bu takip kiraya verenin bizzat kendisi veya yetki verdiği vekili tarafından başlatılabilir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına bu işlemin avukat aracılığıyla yapılmasında fayda vardır. 

Taliye taahhütnamesine istinaden başlatılacak icra takibinde kiralanan taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesi yetkilidir. Kiraya veren veya avukatı takip talebinde bulunmasının ardından icra dairesi tarafından kiracıya tahliye emri gönderilir. Bu tahliye emrinde kiracıya evi tahliye etmesi için 15 gün süre verilir. Ayrıca kiracının bu tahliye emrine bir itirazı varsa bunu da tahliye emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebileceği hususları bildirilir. Kiracı, tahliye emri kendisine tebliğ edildikten sonra 7 gün içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa takip kesinleşecektir. Yine tahliye emrinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kiralananı boşaltmazsa icra dairesince zorla çıkarılır. 

Kiracı süresi içinde tahliye emrine itiraz ederse takip durur. Bu durumda taahhütnamenin niteliğine göre farklı şekilde yol alınması gerekir:

  • Tahliye taahhütnamesi noterce düzenleme veya onaylama şeklinde yapılmışsa veya adi şekilde yapılan taahhütnameye imza itirazı yapılmamışsa kiraya veren icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açabilir. Kiracı, adi yazılı şekilde yapılan tahliye taahhütnamesine imza itirazında bulunursa bu durumda artık icra hukuk mahkemesinden itirazın kaldırılması talep edilemez. 
  • Adi yazılı şekilde düzenlenmiş tahliye taahhütnamesinde kiracı, imza itirazında bulunursa bu durumda sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye istemli dava açılmalıdır. Beyaza imza atmak suretiyle tahliye taahhütnamesi veren kiracı, tahliyeyi geciktirmek amacıyla genellikle bu yola başvurmaktadırlar. 

Kiracının Tahliye Taahhüdüne Tahliye Davası Yoluyla Tahliyesi

Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Bunlar taahhütnamenin yazılı şekilde yapılması, bizzat kiracı veya vekili ya da temsilcisi tarafından verilmeli, tahliye edilecek tarih belirli olmalı ve tahliye taahhütnamesi kiralananın tesliminden sonra verilmelidir. Bu şartları sağlayan taahhütname geçerlidir ve tahliye tarihi geldiğinde kiracının kiralananı tahliye borcu doğar.

Tahliye tarihinde kiralanan taşınmazı tahliye etmeyen kiracıya karşı iki şekilde hareket edebilir. Kiracı taşınmazı tahliye etmediğinde, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde icra takibi yoluna başvurulabilir. Bunun haricinde kiralananı tahliye edeceği taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir. Bununla birlikte TBK 353’e göre kiraya veren, 1 ay içinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirirse dava açma süresini 1 kira dönemi için uzatır.

Bu davada davacı taraf kiraya verendir. Taşınmaz malikinin kiraya veren sıfatı yoksa tahliyeyi talep edemez. Kiraya veren birden fazla ise, paylı mülkiyet halinde paydaş ve pay çoğunluğu ile, elbirliği mülkiyette oybirliği ile karar alınarak davacı belirlenir. Davalı taraf kiracıdır. Kiracının birden fazla olduğu durumda, tahliye bölünemeyeceği için dava tüm kiracılara yöneltilmelidir. Dava, kiralanan taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemesinde açılır.  

Kiralanan taşınmazın sonradan satılması durumunda, önceki malike verilen tahliye taahhüdüne dayanarak yeni malikin de kiralananın tahliyesini dava veya icra takibi yoluyla talep edebileceği kabul edilmektedir.

Kira Sözleşmesi Yapılırken Verilen Tarihleri Boş Tahliye Taahhüdü Geçerli midir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracıdan kaynaklanan sebepler başlığı altında bulunan ve kiraya verenin kira sözleşmesini feshederek kiracının tahliyesini sağladığı yollardan biridir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesinin bazı koşulları bulunmaktadır. Taahhüt bizzat kiracı veya vekili ya da temsilcisi tarafından verilmeli, taahhütname taşınmazın tesliminden sonra verilmeli ve tahliye tarihi belirli olmalıdır. Son olarak tahliye taahhütnamesi yazılı yapılmalıdır. 

Tahliye taahhütnamesinde iki adet tarih bulunur. Bunlardan biri ihtiyari olan düzenleme tarihi diğeri ise zorunlu ve yazılması şart olan tahliye tarihidir. Düzenleme tarihi yazılmamış olsa da tahliye taahhütnamesi geçerli olacaktır ancak niteliği ve önemi gereği tahliye tarihi yazılmalıdır. Bununla birlikte kiraya verenler, uygulamada kiracıları kira sözleşmesi esnasında mecbur tutarak ve hiçbir tarih yazılmamış tahliye taahhüdüne imza attırmak koşulu ile taşınmazı kiraya vermektedirler. Hal böyle olunca, kiralayacağı taşınmaza ihtiyacı olan kiracılar boş kağıda imza atmak suretiyle tahliye taahhütnamesi vermektedirler.

Bu şekilde boş verilen tahliye taahhüdü, sonradan kiraya verenlere doldurularak işleme alınmaktadır. Yargıtay uygulamasında bu durum kiracıya mal edilmektedir. Şöyle ki Yargıtay, boşa atılan imzadan kiracıyı sorumlu tutmakta ve buna yapılan itirazları reddetmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları

Adi Kira Sözleşmelerinde Tahliye Taahhüdü Yargıtay Kararı

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemi yalnızca konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından istenebilir. Genel hükümlere göre yapılmış kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü verilir ve tahliye edilmezse Türk Borçlar Kanunu madde 352/1’e göre tahliye sağlanamaz. Yargıtay 3.HD 12.06.2019 tarih, 2017/8818 E. Ve 2019/5342 K. Sayılı ilamında da kira sözleşmesinin adi kira sözleşmesi mi konut ve çatılı iş yeri kirasına mı ait olup olmadığı uygulanacak kanun hükmü bakımından önem arz etmektedir. Böylece öncelikle mahkemece mahalinde keşif yapılmak suretiyle belirlendikten sonra buna göre karar verilmelidir. 

Taahhütnamede Tahliye Tarihi Şartı Yargıtay Kararı

Tahliye taahhüdünde, tahliye edilecek gün açıkça belirtilmelidir. Aksi halde tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır. Yargıtay 12. HD 09.03.2020 tarih, 2020/1175 E. Ve 2020/2309 K. Sayılı ilamına göre kira ilişkisi devam ederken verilen tahliye taahhütnamesinde tahliye edilecek tarih açık ve net şekilde yer almadığı için TBK 352/1’e göre bir taahhütnamenin varlığından söz edilemeyeceği vurgulanmıştır.

Kira Sözleşmesi ile Aynı Tarihli Tahliye Taahhüdü Yargıtay Kararı

Tahliye taahhüdünün geçerlilik koşullarından birisi, kiralanan taşınmazın tesliminden sonra verilmesi halidir. Bu durumda kira sözleşmesinden önce ya da kira sözleşmesinin düzenlendiği esnada verilen tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Yargıtay 6. HD 16.03.2009 tarih, 2009/1430 E. Ve 2009/4208 K. Sayılı ilamında da sözleşme kurulurken düzenlenen hüküm tahliye taahhüdü kabul edilmiş ve sözleşme kurulduğu esnada kararlaştırıldığından geçersiz kabul etmiştir. 

Boş Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararı

Tahliye taahhüdünün beyaz kağıda boş şekilde imza atılarak verildiği iddiasını Yargıtay’a göre kiracı ispat etmek durumundadır. Yani kiracı beyaza attığı imzayı ispat etmek, edemediği halde de buna katlanmak durumundadır. Çünkü beyaza atılan imzanın varlığı Yüksek Mahkeme kararlarına göre ancak senet ile kanıtlanabilir. Yargıtay HGK 28.09.2021 tarihli, 2017/6975 E. Ve 2021/1108 K. Sayılı ilamına göre de kira akdinin yapıldığı esnada tarihleri boş ve kiracının imzaladığı taahhütnamenin, kiralanın tesliminden önce boş verildiği ve sonradan tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispat edilmelidir. Bu şekilde tahliye ve düzenleme tarihinin sonradan doldurulması tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini gerektirmez ve bu tarihlerin aykırı olarak sonradan doldurulduğu kiracı tarafından ispat edilmelidir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye Taahhüdünde Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Tahliye taahhüdünde zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Taahhüt tarihinde kiracı evi tahliye etmezse taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde icra takibi başlatmalı ya da sulh hukuk mahkemesinde dava açmalıdır. 1 aylık süre hak düşürücü süredir. Bununla birlikte TBK 353 hükmüne göre 1 aylık süre içerisinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirirse dava açma süresi 1 kira dönemi uzar.

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahliye taahhüdüne dayalı açılacak tahliye davasında görevli mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 4 gereğince sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Taşınmazın aynından kaynaklı davalar kesin yetkili olarak taşınmazın olduğu yer mahkemesinde açılır. Kiralanan taşınmaza ilişkin davalarda kesin yetki bulunmadığından, yetkili mahkeme kural olarak kiralanan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bunlar haricinde HMK 6’daki genel yetki kuralları da uygulanabilir. HMK 10’a göre sözleşme yeri de yetkili olabilir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi en hızlı tahliye yöntemlerindendir. Süreç genellikle kısa sürmektedir. Taahhütnamenin geçerliliğin kanıtlanması hususunda bekletici mesele olmadığı durumlarda tahliye süreci başlamaktadır. Taahhütnamenin noter huzurunda hazırlanması geçerliliğinin kanıtlanmasını kolaylaştırmaktadır. Mahkemelerin iş yükü sürecin sonuçlanmasını etkilemektedir.

Özellikle Covid-19 hastalığı ve pandemi süreci sonrasında değişen enflasyon ve ülke koşullarında olumsuzluklar gibi sebeplerle kiracı ve kiraya veren davaları oldukça artmıştır. Buna göre günümüz koşullarında tahliye davalarının ilk derece mahkemesinde sonuçlanma süresi 1-1,5 yıl sürmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi

Tahliye taahhütnamesi kullanılarak kiracının tahliyesinin sağlanabilmesi için geçerlilik süresi; geçerli şekilde verilmiş tahliye taahhütnamesindeki taahhüt tarihinden itibaren 1 aydır. Bir ay içinde icra takibi veya dava yoluna başvurulmazsa veya TBK 353’e göre dava süresi uzatılmaz ise kiracının vermiş olduğu tahliye taahhütnamesi artık geçersiz olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi İmza İtirazı Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiralanan evi belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin verdiği taahhütnamedir. Yazılı şekilde düzenlenen taahhütnamede kiracının imzası bulunur ve eğer kiracı bu imzanın kendisine ait olmadığını düşünüyorsa, imza itirazında bulunur.

Tahliye Taahhütnamesi Tarih İtirazı Nedir?

Tahliye taahhütnamesinde düzenleme ve tahliye tarihi olmak üzere iki adet tarih bulunur. Düzenleme tarihi, taahhütnamenin verildiği tarihtir ve bu tarihin kiralanın tesliminden sonra olması gerekir. Tahliye tarihi de kiralananın tahliye edileceği tarihtir ve bunun da belirli bir tarih olması gerekir. Boş şekilde imzalanıp verilen tahliye taahhütnameleri, sonradan kiraya veren tarafından doldurulmak suretiyle kullanılır. İşte bu durumda kiracı buradaki tarihlere itiraz edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Var, Kiracı Çıkmıyor Ne Yapmalıyım?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı taşınmazı kiraya verene teslim edeceği tarihi beyan etmiş olur. Taahhütnamede belirtilen tarihte kiracının taşınmazı boşaltması gerekir. Belirlenen tarihte boşaltılmayan konut ve işyerleri için kiraya veren hukuki yollar ile taşınmazı tahliye etme hakkına sahip olur.  Tahliye taahhütnamesinin yukarıda belirtilen şartlara haiz olması durumunda kiraya veren dava yolu veya icra yoluyla taşınmazın tahliyesini gerçekleştirebilir. Her hukuki sorun kendine özel değişkenler içerdiği için tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliye davası sürecinde uzman bir izmir kira avukatı danışmanızı tavsiye ederiz.

Tahliye Taahhütnamesin ile Tahliye Davasında Avukatın Önemi

Tahliye taahhütnamesine bağlı açılacak tahliye davası yahut başlatılacak icra takibi oldukça kısa sürelere tabi tutulmuştur. Bu süre hak düşürücü süredir. Şöyle ki bu sürenin geçirilmesi yahut bu sürede usule uygun şekilde dava açılmamış/icra takibi yapılmamış olması halinde bir daha aynı taahhüde dayanarak hukuki yola başvurmak mümkün olmayacaktır. Tahliye taahhütnamesi ile tahliyede kanun iki yol öngörmüştür. Her somut uyuşmazlığa ve tarafların arasındaki ilişkiye göre izlenmesi gereken doğru, ekonomik ve kısa yol değişkenlik gösterebilir. Elinizde bulunan belgenin kanunda aranan unsurları taşıması da en önemli hususlardandır, aksi halde kiracının itirazları ile karşı karşıya kalınacaktır. Hak kayıplarına uğramamanız adına işin uzmanı bir avukat ile temsil edilmeniz önem arz etmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi İhtar Süresi

İlgili kanun hükmüne göre kiracı kiralananı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı şekilde üstlenmiş ve bu tarihte kiralananı boşaltmamış ise kiraya veren bu tarihten başlayarak 1 ay içinde icraya başvurmak yahut dava açmak suretiyle kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiraya verenin kiralananın tahliye taahhüdüne dayanarak tahliye edilmesini isteme hakkını kullanabilmesi 1 aylık süre ile sınırlandırılmıştır. Kiraya veren Kiracının taahhüt ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiralananın tahliyesi için icra veya dava yoluna başvurmaz ise artık kira sözleşmesini bu tahliye taahhüdüne dayanarak sona erdiremez. Kiraya veren TBK md. 353’e göre 1 aylık dava açma süresi içerisinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirir ise tahliye taahhüdüne dayalı dava açma süresi bir kira yılı için uzamış olur.

Kategori : Tazminat Hukuku