Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur makalemizle, izmir kira davası avukatı olarak sizlerleyiz. İçeriğimizde, Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur, Tahliye Kararına İtiraz Tahliye Kararını Durdurur Mu ve Tahliye Kararından Sonra Ne Olur? sorularına yanıt vereceğiz.

Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?

Kiracı, aleyhine alınmış tahliye kararına itiraz edebilir. Kiracı tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Sulh Hukuk mahkemelerinden verilen tahliye kararlarının temyizi mümkün değildir. Kiracılar tahliye kararına karşı Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf başvurusunda bulunabilirler. Temyiz ile istinaf kavramları halk arasında hukuki terim olarak sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsalar da farklı hukuki kanun yollarıdır. Kiracı tahliye davalarında verilen kararlar için istinaf başvurusu yapılabilir, temyiz başvurusu yapılamaz. Kiracının istinaf yoluna başvuruda bulunması tek başına tahliye kararının icrasını durdurmaz.

Tahliye kararının icrasının durdurulabilmesi için istinaf başvurusunun yanında icranın geri bırakılması kararının da alınması gerekir. Kiracının ilk derece  Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı sonucunda üst derece mahkemesine istinaf başvurusunda bulunması halinde tahliye kararının uygulanmasının devam edip etmeyeceği problemi ortaya çıkar, uygulamada bu soruna çözüm olarak icranın geri bırakılması yolu benimsenmiştir.

Tahliyenin icrasının durdurulabilmesi için mahkemeden icranın geri bırakılması kararı ile birlikte bir miktar bedelin teminat olarak icra müdürlüğüne yatırılması gerekir. Bu miktar kanunen belirlenmiş olmamakla birlikte eski tarihli bir içtihadı birleştirme kararı ile 3 aylık kira bedeli olarak belirlenmiştir. Günümüzde icranın geri bırakılması için başvurulan tahliye dosyaları için geçerli teminat miktarı 3aylık kira bedelidir. 

Örneğin kira bedelinin aylık 3000 TL olduğunu varsayarsak, mahkemenin tahliye kararı vermesinin üzerine kiracı istinaf yoluna başvurup, ayrıca mahkemeden talepte bulunarak icranın geri bırakılması kararı alabilir. Bunun için kiracının öncelikle icra müdürlüğüne mahkemeden aldığı bir derkenarı sunması gerekir. Bunun üzerine müdürlük icra müdürlüğü veznesine teminatın yatırılması ve mahkemeden icranın geri bırakılması kararı alınması için kiracıya süre verir.

Tüm bu işlemleri yerine getiren kiracı örneğe göre 3 kira bedeli olan 9.000 TL’yi mahkeme veznesine depo etmek suretiyle tahliye kararının uygulanmasının durdurulmasını sağlayabilecektir. Bu durumda kiracı tahliye kararının hukuka aykırı olduğu düşüncesinde ise 3 aylık kira bedeli tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırmak suretiyle tahliye kararının uygulanmasını, üst derece mahkemesinin konuyla ilgili kararını kesin olarak vereceği tarihe kadar erteletebilme imkanına sahiptir. 

İlgili sayfa: izmir avukat

Tahliye Kararına İtiraz Tahliye Kararını Durdurur Mu?

Tahliye kararları ilamlı icraya konu edilmektedir. Kural olarak ilamlı icra kararlarına itiraz mümkün değildir. İlamlı icra kararlarında gerekli prosedür tamamlanarak icranın geri bırakılması kararı alınabilir. Kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar sonucunda tahliye edilmesi gerektiği durumda üst derece mahkemesine başvurması halinde tahliye kararının uygulanmasının devam edip etmeyeceği problemi ortaya çıkar, uygulamada bu soruna çözüm olarak icranın geri bırakılması yolu benimsenmiştir: örneğin kira bedelinin 3000 TL olduğunu varsayarsak, mahkemenin tahliye kararı vermesinin üzerine kiracı istinaf yoluna başvurup, ayrıca talepte bulunarak 3 aylık kira bedeli olan toplam 9.000 TL’yi icra müdürlüğü veznesine depo etmek suretiyle tahliye kararının uygulanmasının durdurulmasını talep edebilecektir.

Bu durumda kiracı tahliye kararının hukuka aykırı olduğu düşüncesinde ise mahkemenin belirlediği tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırmak suretiyle tahliye kararının uygulanmasını, üst derece mahkemesinin konuyla ilgili kararını kesin olarak vereceği tarihe kadar erteletebilme imkanına sahiptir. Yapmış olduğumuz açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararını istinaf etmesi tek başına tahliye kararının uygulanmasını durdurmayı re’sen sağlamayacaktır. Bunun için kiracının ayrıca talep etmesi ve de belirlenen tutarı icra müdürlüğü veznesine yatırması gerekecektir. Bu durum icranın geri bırakılması olarak tanımlanmaktadır.

Tahliye Kararından Sonra Ne Olur?

Mahkemenin kiraya verenin tahliye talebini yerinde görür ve bunun sonucunda da kiracının kiralanan taşınmazı tahliyesine karar verirse kiracının kiralanan taşınmazı tahliye etmesi gerekecektir. Zira kişiler mahkemelerin vermiş bulundukları kararlara uymakla yükümlüdürler. Uymadıkları takdirde de uymadıkları kararın konusu ve kapsamına göre belli yaptırımlara tabi tutulabileceklerdir.

Makalemizin konusu bakımından da kiracının mahkemenin verdiği tahliye kararına uymaması sonucunda, kiraya veren cebri icra kanalları vasıtasıyla kiracıyı kiralanan taşınmazdan çıkarabilme olanağına sahiptir. Kiraya verenin elinde kesin hüküm niteliğini haiz bir mahkeme kararı bulunduğu takdirde ilamlı icra takip yoluna başvuracaktır. Bunun dışında kiraya veren kiracısının kira bedelini ödememesi durumunda herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ilamsız icra takibi yoluna başvurmak suretiyle icra takibi başlatabilme olanağına da sahiptir. Kiracının da böyle bir durumda ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz etme imkânı bulunmaktadır.

Takibin kiraya veren lehine sonuçlanması durumunda da kiraya verenin icra mahkemesi yoluyla kiralananın tahliyesini talep etme imkânı doğacaktır. Tahliye davası sonucunda, kiracının tahliye edilmesi gerektiği kararı çıksa da kiraya veren tarafından hemen tahliye işlemleri yapılmaz. Verilen kararın kesinleşmesi ve tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için kararın, borçlu kiracıya tebliğ edilmesi ve tebliğ tarihinden itibaren 10 günün geçmesi gereklidir. Kiracı bu süre zarfında taşınmazı boşaltmaz ise icra marifetiyle tahliye edilebilir. Tahliye icra marifeti ile yapılacak ise tahliye harcı ve diğer masraflar icra dairesine yatırılmalıdır.

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Tahliye Kararının İcrası

Tahliye davası sonucu verilen tahliye kararı kesinleşmeden icraya konulan kararlardan biridir. Bu nedenle kararın kesinleşmesini beklemeden kiracının tahliyesini sağlamak mümkündür. Kiracı ise ilamlı icra takibine karşı itiraz etse bile icra takibini durduramayacaktır. Fakat ev sahibi kiracının kiralananı tahliye edebilmesi için kiracıya makul bir süre vermelidir. Yani bu demek oluyor ki tahliye davası kararı kiracıya tebliğ edildikten sonra 10 günlük bir sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Bu 10 günlük süre dolduktan sonra kiraya veren davacı, kiracıya karşı icra dairesinde artık ilamlı takip başlatabilecektir. Kiracı eğer kendisine tanınan süre içinde taşınmazı tahliye ve teslim eder ise icra takibi sonlanacaktır. Ev sahibi mahkemeden aldığı tahliye kararı ile icra müdürlüğü aracılığıyla taşınmazı tahliye ettirebilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Tahliye Kararı Tehiri İcra

Tehiri icra ile ilgili süreçler İcra iflas Kanunun 36. Maddesinde düzenlenmiştir. İlamlı icra emri alan borçlu ilamsız icra takiplerindeki gibi takibe itiraz ederek karşı koyamamaktadır. Takibe konu şey, ilam veya ilam niteliğinde bir belgeye dayandığından kural olarak ilamlı icra takibine engel olunamamaktadır. Ancak, istisna olarak belirli sebeplere bağlı olarak kiracı, icranın geri bırakılması olarak adlandırılan prosedür yerine getirilerek takibin ilerlemesi ve sonuçlanmasına engel olunabilmektedir.

Kiracı icranın geri bırakılmasını talep etmesi için icra kararını istinaf/temyiz yoluna götürmesi gerekir. İcranın geri bırakılması talebinde bulunan kiracı dosyaya 3 aylık kira bedelini faizi ile yatırması gerekir. Eğer bu kanun yoluna giden kiracı dilekçesinde icranın geri bırakılması talebine yer vermez ise istinaf / temyiz edilen mahkeme kararı ile icranın geri bırakılması bir diğer adı ile tehir-i icra mümkün olmayacaktır.

Tahliye Davası İstinaf Süresi

Kiracı, aleyhine çıkan tahliye kararına itiraz etme hakkına sahiptir. Kiracının tahliyesi davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmekte olup Sulh Hukuk mahkemelerinde verilen kiracı tahliyesi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna da başvuruda bulunulabilmektedir. Kiracı hakkında çıkan tahliye kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabilir. Ancak kiracının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurması tek başına tahliye kararının icrasını durdurmayacaktır.

İstinaf süresi Sulh Hukuk Mahkemelerinde ve diğer hukuk davalarında ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararının taraflara tebliğinden itibaren iki haftadır. 

Tahliye Davası Temyiz Edilir Mi?

Tahliye davaları, kiracının kusurundan veya kiraya veren tarafından kaynaklanan nedenler ile kiraya veren tarafından Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan davalardan birisidir. Tahliye talebi kiraya veren tarafından doğrudan Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılır. Ancak ilk derece mahkemesi olan Sulh Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu hüküm kesin hüküm niteliğinde değildir. Lakin bu tahliye kararı kesin hüküm niteliğinde olmadığı halde taşınmaz aynına ilişkin olmadığından kesinleşmesi beklenmeden kiraya veren tarafından icraya konulabilir. Kiracı bu takibe itiraz etse dahi bu itiraz takibi durdurmayacaktır. Sulh Hukuk Mahkemesinin bu kararına karşı ancak istinaf kanun yolu açık olup verilen tahliye kararına karşı temyiz yoluna gidilemez. Kiracı tahliye kararlarına karşı yalnızca istinaf kanun yolu açık olup, kiracının tehiri icra talep etmeden istinaf kanun yoluna başvurması hükmün icrasını durdurmaz.

Tahliye Kararına Uymayan Kiracı

Sulh Hukuk Mahkemesi kiracının tahliyesi kararı verdiğinde kiracının evi boşaltması gerekmektedir. Kiraya verenin tahliye kararını hayata geçirmesi için illaki bu kararın kesinleşmesini beklemesine gerek yoktur. Kiraya veren mahkemenin gerekçeli kararını aldıktan sonra icraya koyarak hemen taşınmazın tahliyesini isteyebilir. Ancak kiracı belirli bir kira bedelini depo etmek şartı ile tahliye kararını istinaf ederse istinaf mahkemesinin vereceği karara kadar tahliyenin uygulanması bekletilecektir. Kararın kesinleşmesi ya da teminatın yatırılmaması durumunda kiraya veren, yetkili icra memuru ile davaya konu olan taşınmazın tahliye edilmesini sağlayabilecektir. Böyle bir durumda kiraya veren kolluk kuvvetlerinden yardım da alabilir. Bu durum gerçekleşirken kiracının malları kiralanan taşınmazdan dışarı çıkarılır. Eğer kiracının kendisi orada değil ise, taşınmaz içindeki mallar yediemin olarak bir depoya teslim edilecektir ve kiracı oradan mallarını teslim alacaktır.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Tahliye Kararının İcrası

Sulh Hukuk Mahkemesinin tahliye kararının icra edilebilmesi için tahliye kararının kiracıya tebliğ tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekmektedir. On günlük süre, kiracının, kiralananı tahliye edebilmesi için verilen makul bir süredir. Bu on günlük sürenin geçmesinden sonra kiraya veren kişi yani davacı, kiracıya karşı icra dairesinde ilamlı takip başlatabilmektedir. İlamlı icra, alacaklı kişinin yani tahliye davalarında kiraya veren kişinin, önce mahkemeye başvurması, bu konuda bir yargılama yapılması ve bunun sonucunda lehine bir ilam elde etmesinin üzerine icra dairesine başvurarak ilamın icrasını talep etmesidir. Kiracı, ilamlı icra takibine karşı itirazda bulunsa dahi icra takibini durduramayacaktır.

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin tahliye kararının icraya konulabilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur. Bu sebeple kiracının, Sulh Hukuk Mahkemesinin kararını istinaf etmesi tek başına kiraya veren kişinin tahliye kararını icraya koymasına engel olamayacaktır. Kiraya veren kişinin, henüz karar kesinleşmeden icra takibi başlatabilmesi mümkündür.

Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararının, kiracı tarafından istinaf edilmesi de mümkündür. Tahliye davalarının konusu para alacağı olmadığından borçlu icranın geri bırakılmasını yani tehiri icra talep ederken icra dosyasına bir miktar teminat yatırmalıdır. Kiracı, Sulh Hukuk Mahkemesinin kararını tehiri icra talepli istinaf ettiğine dair derkenar alır ve üç aylık kira bedeli kadar tutarı teminat olarak yatırırsa aleyhine verilen tahliye kararını istinaf incelemesinin sonuna kadar durdurabilmektedir. Tehiri icra, kesinleşmeyen ilamların icrasının ertelenmesidir. İcranın geri bırakılması kararı yani tehiri icra kararı, İcra Hukuk Mahkemesinde değişik iş davası açılması neticesinde verilebilmektedir.

Tahliye Davası İstinaf Sınırı

Tahliye davası istinaf sınırı diğer davalar gibi her yıl yeniden değerleme oranıyla belirlenmektedir. Yeniden Değerleme Oranı, TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla belirlenmektedir. Belirlenen bu yeniden değerleme oranını Cumhurbaşkanı’nın %10 artırma ya da düşürme hakkı bulunmaktadır. Belirlenen bu oranlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Resmî Gazete ‘de ilan edilmektedir. 24.11.2022 tarihli Resmî Gazete ’de 2022 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığıtarafından yeniden değerleme oranı %122,93 olarak hesaplanmıştır. Bu oran esas alınarak, 2023 yılından itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 200, 201, 341, 362, 369. maddelerinde öngörülen parasal sınırları tespit edilmiştir.

2022 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemelerinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınır 8.000 TL’dir. 

2023 yılı için miktar ve değere bağlı olarak ilk derece mahkemesinde verilen kararın istinaf edilebilmesine ilişkin parasal sınırı hesaplamak gerekirse, 

 • 8.000 x %122,93 = 9.834,4 + 8.000 = 17.834,4 TL’dir. 

Ancak ilgili mevzuat uyarınca her takvim yılı başından itibaren yeniden değerleme oranı uygulanarak belirlenen bu parasal sınırın on Türk lirasını aşmayan kısımlarının dikkate alınmaması öngörülmüştür. Bununla birlikte parasal sınır, 2023 yılı için 17.830 TL olarak belirlenmiştir.

Tahliye Davasında İstinaf Tahliyeyi Durdurur Mu?

Tahliye davasında istinaf tahliyeyi durdurmaz. Yani tahliye davasında, kiracının istinaf yoluna başvurması, tek başına tahliye kararının icrasını durduramayacaktır.Tahliye kararının icrasının durdurulabilmesi için istinaf başvurusunun yanında icranın geri bırakılması yani tehiri icra kararının da alınması gerekmektedir. Kiracı icranın geri bırakılmasını yani tehiri icra istiyorsa üç aylık kira bedelini faiziyle birlikte teminat olarak yatırmalıdır.

Tehiri icra, kesinleşmeyen ilamların icrasının ertelenmesidir. İcranın geri bırakılması da denmektedir. Tehiri icra işleminin gerçekleşmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Bunlar;

 • Kira dosyalarında tahliye kararının durdurulması için istinaf ya da temyiz talebi tehiri icra talepli yapılması gerekir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar tehiri icra talepli olarak istinaf ya da temyiz edilmez ise tehiri icra işlemi yapılamaz.
 • İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar usule uygun bir şekilde tarafa tebliğ edilmelidir.
 • Kiracı, tehiri icra talebi için teminat bedeli dosyaya 3 aylık faizi ile birlikte yatırılmalıdır.
 • Borçlu olan kişi yani kiracı, istinaf ya da temyiz iddiasını yetkili merciler tarafından kendiliğinden düzenlenmiş, icra dairesinde ya da mahkemede ikrar olunmuş senetle belgelenmelidir.

Tahliye davaları, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Kiracı, Sulh Hukuk Mahkemelerinden verilen tahliye kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf başvurusunda bulunabilmektedir.

İcra Mahkemesi Tahliye Kararı İstinaf

İcra takibi yolu ile kira borcunu zamanında ödemeyen kiracının tahliyesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 269 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.İcra yolu ile takip talebinde alacaklının yazılı ya da sözlü kira sözleşmesine dayanması gerekmektedir ayrıca tahliye talebi de açıkça belirtilmelidir. Kiraya veren kişiden tahliye talebinde bulunulmaması durumunda, tahliyenin gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren kiracının, kira ilişkisi ve diğer sebepler dolayısıyla itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Kiracının itiraz etmesi halinde takip duracaktır. Kiraya veren kişinin itirazı kaldırıp takibe ve tahliyeye devam edebilmesi için İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Davası açması gerekmektedir. Görevli ve yetkili mahkeme ise icra takibinin açıldığı ve icra müdürlüğünün bağlı olduğu İcra Mahkemesidir. İcra mahkemesinde açılacak olan tahliye davasını açma süresi ise kiracıya ihtar edilen ödeme sürelerin bitmesinden itibaren altı aydır.

İcra mahkemesi tarafından verilmiş olan tahliye kararının icra edilebilmesi için kesinleşmiş olması şart değildir.Ancak tahliye kararının icra edilebilmesi için tahliye kararının kiracıyatebliğ edilme tarihinden itibaren on gün geçmesi gerekmektedir. Daha sonra kiraya veren kişi gerekçeli karar ile icra dairesine başvurarak kiracıyı tahliye edebilecektir.

İcra Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararına karşıkiracının, istinaf yoluna başvurması mümkündür. Kiracı, kararı tehiri icra talepli istinaf ettiğine dair derkenar alarak ve üç aylık kira bedeli kadar tutarı İcra Dairesine teminat olarak yatırarak aleyhine verilmiş olan tahliye kararını İstinaf İncelemesi sonuna kadar durdurabilmektedir.

“Kiracı Tahliye Kararını Temyiz Ederse Ne Olur?” üzerine 166 yorum

 1. Merhaba iyi günler hakim bize tahliye davasını kaybettik fakat istinaf mahkemesine 10 içinde başka vurun dedi fakat adam bizim için 2 yıldır kira alamadım diye icra davası açtı fakat biz kirayi kardeşine elden verdik fakat kira konturatına ki banka hesap ve imza kardeşine aittir sadece isim ve tc mal sahibine aittir. İstanbul bolge istinaf mahekimine itiraz edeceğiz elimizde whatsapp konusmalari mizah var iki tane sahidimiz var bir yardımcı olursanız sevinirim acaba istinaf yada sulh Hukuk mahkemesine basvursak

  Yanıtla
  • Merhabalar,
   yerel mahkemeden tahliye kararı verilmesi halinde istinaf yoluna başvurmanız tek başına kararın icrasını durdurmaya yetmez. tahliyeyi durdurmak için tahliye için başlatılan icra takip dosyasına tehiri icra kararı sunmanız da gereklidir. mesaj içeriğinizden tam olarak ne için nasıl bir hizmet almak istediğinizi net anlayamadım. dilerseniz diğer iletişim kanallarımızdan bizi arayabilir ve hukuki uyuşmazlığınızla ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

   Yanıtla
   • Merve hocam kiracım Tahliye taahhütnamesinde imzaya itiraz etti bende sulh mahkemesinde itirazın iptali davası açtım İmza kiracıya ait. Savcılıktan imzanın kiracıya ait olduğu yazısı gelmediği için sonuç bir sonraki duruşmaya kaldı. Sorum şu kiracım isnafa gidebilir mi sonuçta imaza onun olduğu kanıtlandı?

    Yanıtla
 2. Merhaba kiracımla 1 yıllık sözleşmemiz geçen sene mayısta bitti. Tahliye sözleşmesi de mevcut. Normalde kiracım “ev satın alacağım, sizin evinizde 6 ay, en fazla 1 sene otururum” demişti ve bu yüzden kiralamıştık. Fakat sonra nedense çıkmamaya karar verdi. Ev bize lazım olduğu için kendisini mayıs 2022de mahkemeye verdim. Bana mayıs 2022’den beri de hiç kira ödemedi. Mahkeme aralık 2022’de tahliye kararı verdi. Şimdi hem borca itiraz etmiş, böyle bir borcum yok diye, hem de hala evimde oturuyor, haczi, tahliyeyi durdurmuş. Haciz için gidilmişti, kapı numarasını sökmüş, geri dönüldü. Ne yapmam lazım? Beni maddi manevi mahvetti.

  Yanıtla
  • Merhaba, kira borcu için itirazın iptali ya da kaldırılması davası açmanız lazım. Kapı numarası Hakkında mahalle muhtarına başvurabilirsiniz. (26245 sayılı adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik madde 22 ) icradan yeniden tahliye için talep oluşturmanız gerekli, gerekirse haciz günü yeniden bina numarasında sökülme ihtimaline karşı sizin de tahliye günü memurlarla gitmenizi öneririm. Konu ile ilgili ayrıntılı danışmanlık almak isterseniz 0 535 401 24 50 nolu numaradan randevu alabilirsiniz…

   Yanıtla
 3. ”yerel mahkemeden tahliye kararı verilmesi halinde istinaf yoluna başvurmanız tek başına kararın icrasını durdurmaya yetmez. tahliyeyi durdurmak için tahliye için başlatılan icra takip dosyasına tehiri icra kararı sunmanız da gereklidir.”
  Yukarıdaki cümle size ait. Yani, tek başına istinafa başvurmak yeteli değil. Peki, tek başına teyir-i icraya başvuru yeterli mi ?
  Şunu kasdediyorum =
  İhtiyaç sebebiyle tahliye davasında, tahliye kararının ilamlı icrası konut sahibi tarafından başlatılmış olsun. Kiracı da 15 günlük istinaf başvuru süresi boyunca bir girişimde bulunMAmış olsun. 16 ‘ıncı gün ve sonrası için gene de tehir-i icra kararı aldırıp 3 ay daha kirada oturmaya devam edebilir mi ? Selam ve saygılarımla …

  Yanıtla
 4. Merhabalar Merve hanım
  Kiracıyım ben ev sahibim sözleşme bitimine 3 ay kala tahliye taahhütname yolladı daha sonra sözleşmemizin bitmesi tarihi ile icra mahkemesine başvuruda bulundu fakat tebligatı elime ulaşmadı muhtarlıktan alamadım bu sebeple icra mahkemesine itiraz sürem geçti ve dosyada karar kesinleşti.
  Kiramı günün de yatırıyorum kira zammını da yaptım.
  Karara itiraz edebilirmiyim edersem kaybettiğim taktirde nasıl bir yaptırımla karşılaşırım

  Yanıtla
 5. Merhaba Merve hanım. Ben 1 Eylül 2022 tarihinde bir ev satın aldım. İçinde kiraci vardı ve kiracının sözleşmesi Eylül ayında bitiyordu. Almadan önce ev sahibine noterden ihtarname çektirdik sözleşmeyi yenilemeyecegine dair. Evi aldıktan sonra da biz yine ihtarname çektik tahliyesi için. Fakat 6 ay ihtarname süresi birde mahkeme süreci bizi çok yordu. Mahkeme tahliye kararını verdiği an biz evimize hemen taşınabilir miyiz? bizim bu süreçteki maddi kayıplarımız için kendisine dava açabilir miyiz ve ne şekilde sonuçlanır ? (Eşimin tayini çıktı ve oturacak başka bir yerimiz yok 2 aylık bebeğimle çok sıkıntıya düştük.)

  Yanıtla
 6. Merhabalar.
  Sulh hukuk mahkemesi tahliye kararı verdi.
  Dava tutanağının sonunda miktar olarak kesin açık yazmış.
  Aylık 885 TL kira veriyoruz. Öncesinde rakamı arttırmak istedik dava devam ederken olmaz dediler. Sonrada devletimiz %25 sartını getirince arttırım kanunen de olmadı.
  Şimdi biz bu 10.620 TL toplam yıllık kira rakamı ile istinafa gidebilimiyiz.
  Saygılarımla

  Yanıtla
 7. Merhabalar,
  Ankara’da kirada oturuyoruz. Mersin’de 3 yıldır kirada evimiz var, tek mülkümüz bu. Kira kontratının tarihi 15 Temmuz, eşim yılbaşında emekli olacak ve Mersin’e taşınacağız. Emekli maaşıyla mevcut kiramızı ödeyip hayatımızı idame ettirmemiz çok güç. Gereksinim nedeniyle tahliye davasını, kontrat bitiminden sonraki bir ay içinde açabilir miyiz? Eşimin o tarihte yani davayı açacağımız tarihte hali hazırda emekli olmaması ama olacağını belirtmesi davanın lehimize sonuçlanmasını olumsuz etkiler mi? Yoksa emeklilik tarihini mi beklemeliyiz? Eğer emekliliği beklerse ve dava 1 yıl sürerse biz maddi açıdan perişan duruma düşeriz.

  Yanıtla
 8. Merhaba, kirasını ödemeyen kiracımıza tahliye davası açmıştık, kazandık. Yaptıkları itirazıda geri aldılar. İstinafa gitmediler. Karar kesinleşti. Bu saatten sonra bir problem yaşar mıyız? Bir de kiracımız boşanma aşamasındalar. Koca evde değil, kadın çıkmak istemiyor. Tahliye işlemimize etkisi olurmu? Sizin görüşünüz nedir? Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler,

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Karar kesinleştikten sonra kiracınız kendi isteği ile tahliye etmiyor ise ilanmlı icra yolu ile tahliye edilebilir. Tahliye kararı kesinleştiği için kiracının medeni durumunun etkisi olmayacağını düşünüyorum ancak dosya özelinde incelenmesi gerekir. Fiziki tahliye süreci zorlu bir süreç, bir avukattan destek almanızı tavsiye ederim…

   Yanıtla
 9. Merhaba Merve hanım.Ben eski dairemi komşularımla müteahite verdim ve çok lüx bir daire aldım.Kendim normal bir dairede kirada oturup aldığım kiradan kiramı ödeyip kalan kira ile annemin isteğe bağlı bağkurunu ödemeye başladım.Kiracıya girerken bu şartları tek tek anlattım.Ben 1650 tl kira öderken 3000 tl kira alıyor 1320 tl sigorta ödüyordum.Bu ekonomik kriz gelince ilk sene düşük enflasyon artışı,ikinci sene %25 olunca aldığım kira 4287 tl oldu.İçinde oturduğum ev sahibi kira ile geçindiği için mağdur etmemek için eşyamı depo kiralayıp oraya taşıdım ve kendim annemle teyzemin yanına sığındım çünkü 4287 tl bodrum bile yok.Tahliye davası açtım ve tahliye kararı çıktı.Kiracı istinafa gidecekmiş.Bu süreç nekadar sürer?Bide istinafın bu kararı bozma ihtimali varmı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

  Yanıtla
 10. İyi günler, biz öğrenciyiz. Ev sahibimiz bize girerken 2021 de tahliyr taahhütnamesü imzalattı bizde imzaladık. Çünkü öğrenci olarak bölgede ev bulmak o an zordu. 1 sene boyunca kiralarımızı düzenli ibana attık, kira olduğunu belirttik. Geçen yaz 2022 de temmuz ayında %25 mevzusu olunca gidip emlakçıyla görüştük aynı zamanda kendisi ev sahibimizdi. Ödediğimiz kira 1750 ydi bize bu yasayla birlikte kira bedelinin 2500 olacağını söyledi. Biz de Eylül ayında tutmuştuk evi, eğer kira tutarı böyle olacaksa oturmaya devam edeceğimizi söyledik. Eylül ayı geldiğinde ev sahibi emlakçı aynı zamanda bize evin kirasını 5000 tl olarak belirlediğini söyledi. Biz de görüştüğümüzde söylemediniz böyle bir durumu ev aramadık, Eylül ayında tekrar kiralık ev bulmanın zor olduğunu söyledik ve reddettik. Mahkemeye verdi bizi. Bu süreç içerisinde bize Temmuz ayında söylediği kira bedelini düzenli aynı şekilde ödemeye devam ettik. Vergi dairesinden vs de geldiler eve bilgi almaya durumu anlattık. Ardından 4 nisan 2023 te mahkememiz vardı. Avukatımız erteletmek için dilekçe verdi. Fakat bu reddedilmiş ve mahkeme bizim aleyhimize ilk duruşmada karar vermiş. Avukatımız da çok şaşırdı, ayrıca karşı tarafım avukatıyla görüştü karşı tarafın avukatıda müvekkilim kötü niyetli birisi diye belirtti. Aynen bu cümleyi söyledi. Biz napıcağımızı bilmiyoruz evi apar topae bırakmak istemiyoruz, en azınsan dönem sonuna kadar oturmamız lazım. Yani temmuz başı. Zaten biz de boşaltıcaktık. İstinafa gitmemiz de durum bizim lehimize döner mi?

  Yanıtla
 11. Merhabalar. Merve hn., İlk dava günü için 8 ay sonraya verildiğinde, İhtiyaçtan tahliye davaları, istinaf ve icra ilamı süreçleri dahil İzmir de tahminen toplam ne kadar sürüyor.

  Yanıtla
 12. Merhaba Merve Hanım dedemden babamla amcama kalan paylı mülkiyet %50 hisseli dükkanda 20 yıllık kiracı oturuyordu. İlk sene yapılan kontratla tahliye davası açtık ve kazandık. Kiracı bu süreçte mahkemeye hiç gelmedi. İstinafa başvurdu. Dava temmuzda sonuçlanmıştı. Dava tarihinden bir ay önce haziran ayında yapılmış yeni bi kontrat sunmuşlar istinafa ve dilekçede itiraz etmişler. Kontratta babamın imzası yok sadece amcamın imzası var amcamla anlaşma yapmışlar 5 yıllık kirayı peşin verdiklerini 10 yıllık süreli kontrat yaptıklarını babamın hakkı olan kirayı da amcama verdiklerini yazmışlar dilekçede. Babam dava olduğu sürece taşınmazın olduğu şehire hiç gitmedi ve babamı arayan olmadı. Amcam imza benim değil diye savcılığa şikayet etmişti. Savcılık amcamın şikayetini reddetmiş dosyaya takipsizlik kararı vermiş imza gerçektir demiş. Babamın imzası ve onayı olmadığı halde istinaf tahliye kararını bozar mı?

  Yanıtla
 13. Sulh hukuk mahkemesinin tarafımıza tahliye kararı vermesinin ardından istinafa taşıyıp tehri icra kararımızı da almıştık. Şimdi ise istinaftan red geldi ve ilk sulh hukuk mahkemesinin tahliye kararı bize tebliğ edildi. İstinaf reddinden sonra icra ile hemen tahliyeye gelebilirler mi? Yoksa bir yasal süreci mi var?

  Yanıtla
 14. Merve Hanım selamlar. Bildiğiniz üzere tahliye taahhütnamesinde ve kira sözleşmesinde imzası bulunmayan eş tarafından aile konutu itirazında bulunuluyor. Oysa TBK 349/3’e göre kiracı olmayan eşin, kiralayana bildirimde bulunarak sözleşmenin tarafı haline gelmesi imkanı var. Sözleşmenin tarafı olmayan eşin, takipten sonra aile konutu itirazında bulunması ve bu sebeple tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini ileri sürmesi mümkün müdür?

  Yanıtla
 15. Merhaba. Ev sahibimiz ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmıştı. Dün itibariyle davayı kazandı. Eğer istinaf sürecine gitmezsek tahliye kararının bize tebliğ tarihinden itibaren evden çıkmak için ne kadar süremiz oluyor acaba? Bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Bir diğer sorumuz da şu: Eğer yazınızda belirttiğiniz şekilde hem İstinaf yoluna gidip hem de icranın geri bırakılması yoluna gidersek, icraya teminat olarak verilmesi gerektiğini belirttiğiniz 3 aylık kira bedeli ev sahibine mi veriliyor? Yani istinaf sürecinde ev sahibine bu bedel dışında kira ödemekle yükümlü olacak mıyız? Yanıtlarsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler.

  Yanıtla
 16. Merve Hanım, iyi günler
  İhtiyaç sebebi ile tahliye davası açtık. (kiracı 14 yıldır oturuyor) Süreci özetlemem gerekirse, temmuz ayında telefonla eve ihtiyacımız olduğunu söyledik ağustosta 3 aylık ihtar yolladık (kasım 15te sözleşme bittiği için) aralık başında dava açtık ve 12 nisanda dava görüldü fakat kasım ayına ertelendi. Kasım ayında olumlu sonuçlanmasını umuyoruz aleyhimize herhangi bir durum söz konusu değil ve ihtiyacımız tamamen samimi ancak istisanafa gidilmesi durumunda nolur? istinaf karar verene kadar tahliye edemez miyiz? yukarda bahsettiğim tabloya göre ve sizin hukuki deneyiminize göre nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz? biz bu durumda ne yapabiliriz? cevabınızı bekliyorum. şimdiden çok teşekkürler.

  Yanıtla
 17. Sn Merve Hanım Tahliye taahhütnamesinde eşimin imzası yok.AİLE KONUTU TESPİTİ DAVASI açarak taahhütnameyi geçersiz kılabilir miyiz?Bu davanın açılma süreci hangi aşamada olmalıdır? TEŞEKÜRLER

  Yanıtla
 18. Merhaba Merve hanım,

  Öncelikle burada bizlerle bilgilerinizi paylaşıp danışmanlık hizmeti sunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Keşke sizi daha önce tanımış olsaydım.
  Kısaca sorunumu özetlemem gerekirse ev kira sözleşmesi ile birlikte imzalamış olduğum tahliye taahhütnamesine istinaden ev sahibim tarafımdan kira bedeli konusunda anlaşamadığımız için tahliye davası açıldı ve davayı kaybettim. Şuan için de yapacağım şey istinaf yolu ile süreyi uzatmak olacak. Sizden öğrenmek istediğim, bu süre minumum ne kadar olur. Yani istinafa başvurduktan sonra 1-2 ay gibi bir süre de sonuçlanır mı? İzmir için soruyorum. Daha önceki davalardan bildiğiniz kadarıyla tahmini bir süre verseniz de sevinirim. Ve istinaf sonrası karar kesin midir? Ondan sonra süre uzatımı için yapabileceğimiz birşey var mı?
  İyi çalışmalar dilerim

  Yanıtla
 19. Merhaba Merve hanım 2020 de taşındığımız konuta oturmaya devam ederken kontrat yaptığımız ev sahibi 2022 de vefat etti kiraları yine ölen ev sahibinin hesabına yatırmaya devam ettik fakat belli bir süre sonra hesap askıya alınmış ve bizede miraşçıları bir hesap bilgisi paylaşmadı hesap askıya alınmadan önce de kontrat süresi devam ederken evi boşaltmamızı istediler fakat kontrat devam ettiği için bizde bu taleplerine olumlu yaklaşmadık ve daha sonrada hesap bilgisi paylaşmayıp dava açmışlar ve 6 ay sonra tahliye kararı çıktı bu durumda izlenilmesi gereken süreç ve sonuç hakkında bilgi alabilirmiyim

  Yanıtla
 20. Bilgilendirmeler çok faydalı teşekkürler, ihtiyaçtan tahliye davalarında(yeni edinim değil) 2023 yılı için istinaf maddi sınırı var mıdır?Yani yıllık kira 36bintl ise istinaf edilebilir mi olacaktır?Teşekkürler.

  Yanıtla
 21. Merve hanım merhaba.1yıl 7 aydır kirada oturuyorum.7 ay once ev sahibi bana tahliye davası açtı kiraları odemediğim için,halbuki ben kiraları peşin olarak 3 er ay oduyorum.nedense mahkeme tahliye kararı verdi.dekont ları mahkemeye sundum.istinafa başvuru yaptım
  Tahliye iptal olur mu?

  Yanıtla
 22. Merhaba merve hanım bizim 1 tane dükkan var ama tahliye karar cıktı ama istinafa itiraz edekmis eğer ederse tahliye karar geçerli olurmu istinaf da halen gecerli olurmu

  Yanıtla
 23. Merhaba Merve Hanım,

  Tahliye için gereken 10 günlük süre; icra emrinin ulaşması anından itibaren mi yoksa gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren mi başlıyor? Bir de tahliye kararına karşı istinafa başvurulduğunda, tehir-i icra kararı getirmek için yatırılan teminat, daha sonra istinaftan vazgeçilmesi durumunda geri alınabilir mi? tarafıma 1 ay içerisinde tahliye davası açılıp jet hızıyla karar alındı, tahliyem isteniyor. zaten 1 ay sonra tahliye edeceğim ama süreci hiç değilse 1 ay kadar uzatmam gerekiyor.

  Yanıtla
 24. Merhaba Merve hanım. Hakkımda açılan tahliye davasının dava değeri 11.000 tl. Kaybedersem Bu miktar istinaf başvuruma engel mi?

  Yanıtla
 25. Merhaba. Tahliye davasi açıldığı yıldaki kira bedeli ile dava degeri belirlenmesi gerekirken; sözleşmenin ilk yapıldığı yıldaki kira bedeli ile dava degeri yazılarak dava açılmış. Bu sebeple parasal sınır yüzünden, çıkması muhtemel tahliye kararini istinafa goturemeyecegim. Dava değerini, tahkikat asamasinda islah ile ya da başka şekilde duzelttirebilir miyim?

  Yanıtla
 26. Merhabalar ihtiyaç sebebi ile tahliye davasını kazandım fakat kiracı istinafa gidecegini söylüyor.Bölge üst mahkemelerde 1yıl sürüyormuş ortalama evden çıkartmak nasıl bir yol izlemeliyiz.Kirasını ödüyor fakat eve ihtiyacım var kendim oturacagım.

  Yanıtla
 27. Merhabalar, öncelikle detaylı açıklamalarınızla bizleri aydınlattığınız için kendi adıma teşekkür ederim. Babamın tahliye davasında istinafa başvurduk ve 3 aylık kira bedeli yatırdık. İstinaf sonuçlandı ve tahliye reddedildi. Yatırmış olduğumuz 3 aylık kira bedeli ve diğer ödemeleri geri almak istiyoruz. Şu durumda ne yapmamız gerekir?

  Yanıtla
  • Cansu Hanım merhaba, babanızın tahliyesi reddedildi anladığım kadarıyla. Peki tahliye taahhütnamesi var mıydı babanızın acaba ? Biz de ev sahibimizle aynı durumdayız dosya istinafta şu anda. Bilgi verirseniz çok sevinirim, teşekkürler.

   Yanıtla
 28. Avukat hanım merhabalar yeni malikin ihtiyaci sebebiyle, sözleşme 15 Haziran da bittigi için dava hakkım 16 Haziran itibariyle başlıyor. Yine usule uygun düzenlenmiş, 15 Haziran tahliye taahhütlü taahutname var . Nasıl yol izlenir, dava açıp ayrıca ilamsiz icra yolu da denesem hak kaybım olur mu?

  Yanıtla
   • Merhaba Merve Hanım,
    Kiracimiz tahliye taahutnamesine usulsüz tebligt yapıldığı gerekçesiyle itiraz etmiş. İcradan belirlenen tahiye günü mahkemenin yapılacağı 9. aya ertelenmiş. Bu durumda mahkeme tahliye taahhutnamesini geçersiz sayar mi? Bizim bu süreçte mahkemeyi beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir de 3kira bedelini ve su parasini odemedikleri halde avukatları da dahil, ödediklerini makbuzların da ellerinde olduğunu iddia ediyorlar. Ama makbuzları istediğimizde göndermiyorlar. Kiracının yalan söylediğine defalarca şahit olduk ama tuttukları avukat nasıl bu yalana ortak olabilir,böyle bir yalan beyanı hangi kanun açığına dayanarak iddia edebilir?

    Yanıtla
 29. Avukat Hanım tahliye taahhütnamesine karşı aile konutu itirazında bulunurlarsa yani tahliye dava açıldıktan sonra biz burayı aile konutu olarak kullanıyoruz deyip üzerine aile mahkemesinde tespit davası açarlarsa ne olacak ? Mahkeme bekleyecek mi yoksa tahliye kararı mı verecek ? bazı mahkemeler tahliye kararı veriyormuş diye duydum. istinaf mahkemesi ne karar veriyor biliyor musunuz ? şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
 30. Merhaba,hem kiracı hem ev sahibiyim.ev sahibim çık diye darlarken 1,5 yıldır kiracımın tahliyesi için mahkemelerde sürünüyorum.istinaf lehime sonuclanmış kiracımın tahliyesi istenmiştir.ama bu seferde uyapta bir şey gördüm ki icranın derkenarı talebi.bu süreç daha ne kadar uzayacak.bu adam nasıl çıkarılacak bu evden.bu derkenar nedir bu süreçten bilgi verebilir misiniz lütfen.

  Yanıtla
 31. Merhaba,hem kiracı hem ev sahibiyim.ev sahibim çık diye darlarken 1,5 yıldır kiracımın tahliyesi için mahkemelerde sürünüyorum.istinaf lehime sonuclanmış kiracımın tahliyesi istenmiştir.ama bu seferde uyapta bir şey gördüm ki icranın derkenarı talebi.bu süreç daha ne kadar uzayacak.bu adam nasıl çıkarılacak bu evden.bu derkenar nedir bu süreçten bilgi verebilir misiniz lütfen.

  Yanıtla
 32. Merve Hanım merhaba şöyle bir durumum mevcut bana yol gösterebilir misiniz? Kiracıma 23.08.2021 tarihinde noterden tebligat çektim çektiğim tebligatta 1 eylül 2022 tarihinde evime kendi ihtiyacım olduğunu ve kendimin kalacağını belirttim. Kendisi evimden çıkmadı ve mahkemeye başvurdum. Şimdi 18.07.2023 tarihinde benim lehime bir sonuç çıkacak. Fakat kiracı bu karara itiraz edip süreci uzatıp düşük fiyat ile evimde oturacak gibi ön görüyorum fakat evime ihtiyacım var sağlık problemlerim mevcut başka bir evde kiracı olarak kalmaktayım kaldığım evdeki yaşam standartlarım çok kötü klima ile ısınmaya çalışıyorum 1 odada 5 yaşındaki kızım sürekli hasta oluyor kış aylarında ben kiracımı en erken nasıl tahliyesini yatırabilirim evimden?

  Yanıtla
 33. Merhabalar avukat hanım.Ev sahibimiz tahliye taahhütnamesi nedeniyle sulh hukuk mahkemesinde dava açtı ve kazandı.Ancak taahhütname kira sozlesmesiyle ayni anda imzalanmasina ragmen farklı bir tarih atıldı.Imzalandigini gösterildiği tarihte görevim gereği şehir dışındaydım.Bunu hts pts ve görev belgelerimle ispat edebiliyorum.Su anda tehri icra ve istinaf karari aldırdım.Sizde bölge idare mahkemesi lehime sonuç verir mi?Yoksa dava reddedilir mi?Süreç 1 seneye yakın uzar mı?Şimdiden teşekkür ederim cevabınız için.

  Yanıtla
 34. Mahkemeden kiracı ile ilgili tahliye kararı aldım. Ancak kiracı istinaf başvurusu yapıp tehiri icra talebi yaptı. Dolayısı ile icra istinaf kararına kadar durduruldu. Ancak ben kiracının mahkeme kararına uyması gerektiğini ve tahliyeyi gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. İstinaf süreci başlatabilir o onun taktirindedir ancak mahkeme kararına uyma zorunluluğu yok mu? Eğer uymuyorsa bununla ilgili ek bir ceza davası yada tazminat davası gibi bir dava açılabilir mi? Sonuçta mahkeme kararından sonra artık benim kiracım değil ve aynı kira bedeliyle oturarak beni mağdur durumda bırakıyor.

  Yanıtla
 35. Merhaba 2 yıldır aynı evde kiracıyım. Ev sahibi geçen sene benden yüksek bedellerle zam istedi. Ben de %35 gibi zamla oturmaya devam ettim. Bu sene de ağustos ayında 1 yıllık kira yılım doluyor. Bu sefer ev sahibi evi ihtiyaç sebebiyle boşaltmamı istiyor. Tarafıma noterden ihtar çekeceğini söyledi bu ay. Ben evde oturmaya devam etmek istiyorum. Memurum ama bu şartlarda ev sahibi sürekli zorluyor. Benden kiraya verirken zorla tahliye taahhutnamesi imzalattı aynı gün emlakci araciligiyla. Bunun geçerli olmadığını biliyorum. Bu sene %75 zam teklif etmeme rağmen boşaltmamı istiyor. Dava açsa ne gibi hakkım var. En azından 2024 temmuz ayına kadar dava sürer mi? Şehir değiştirmek için en azından 1 senem daha var memuriyette. Tahliye işlemi kac ay sürer ne yapmam lazım süreyi uzatmak için. Daha 2 sene oldu evi kiralayalı baştan ilk sene konuşmuştuk sikinti yoktu. Ne zaman para hırsı bürüdü o zaman is değişti. Yardımcı olun lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum.

  Yanıtla
 36. İyi gunler merve hanım. Zorunlu doğu hizmeti bulunan kamu görevlisiyim.ev sahibimde kamu gorevlisi batı ilinde görevli.bizler atanma taleplerimizi aylar öncesinde belirtip beklemeye geçiyoruz.ev sahibim kiracisi oldugum ile atanmak talebinde bulunmuş nasılsa çıkmaz düşüncesiyle bana söylememiş,ancak atamasi olunca kendi evimde oturmak istiyorum ihtiyacım var istemiyle evi bosaltmami istiyor.sozlesmeyi 2020 15 ağustos tarihinde yaptıktan sonra 21 ve 22 de tekrar bir sözleşme yapmadım.sözleşmem belirsiz kira mi olmustur acaba.ve ihtiyac tahliyesi için ev sahibi 3 ay oncesinden bildirimde bulunması mi gerekiyor.6 aylık fesih dönemleri 15 ağustos ve 15 şubat ise en erken 15 şubat 2024 de mi ihtiyac icin tahliye davasi açabilir.ayrica benim de bulunduğum ilde son senem ve seneye tayinciyim.Teşekkür ederim…

  Yanıtla
 37. MErhabalar,
  Tahliye kararımız çıktı biz de istinafa başvurduk. Süreç mayıs 22 2023 te başladı. Sonuçlanma süresi ne kadardır acaba? Bir de istinafı da kaybedersen itiraz edebileceğimiz başka bir mercii varmıdır yoksa 10 gün içinde evi tahliye mi etmemiz gerekecek?

  Çok teşekkürler,
  Esra Nar

  Yanıtla
 38. Benim evsahibim ihtiyaçtan tahliye istedi karar tahliye çıktı ben istinaf yolladim 3 kira ödedim icraya dosya masraflarının istinafmasraflarinida icraya durdurmak için dilekçede verdim mahkeme neye karar verir icra devam edermi ertelenirmi beni busurecte cikarabilirlermi tsk ler

  Yanıtla
 39. Merve Hanım merhaba .Tayinim evimin olduğu ile çıktığı için kiracıma ihtiyaç talebiyle dava açtım.Ancak süreç yorucu ve uzun .Tahliye kararı çıkarsa kiracımın istinafa gitmesi durumunda istinaf süresince kiracım aynı kira bedeliyle mi oturacak?Çok mağdur durumdayım .Ben 38 yaşındayım kardeşimin evinde yaşamak durumunda kaldım .Onunla yaşıyor olmam ihtiyaç durumunu olumsuz etkiler mi ?Bilgi için çok teşekkür ederim.

  Yanıtla
 40. Merve hnm merhaba, tahliye taahhutnamesine dayali icra baslattim, imzaya itiraz etti, sulh huk. Dava actim, imza kendisine ait cikinca, tahliyeyi haksiz icra inkari sebebiyle uzatmis olmasindan dolayi tazminat hakkim var midir? Ayrica imza inkarinda 100-500 bin arasi ceza oldugunu ogrendim. Bu dogru mudur. Tesekkur ederim

  Yanıtla
 41. Merhaba Merve Hanım,

  Karşı taraf bize tahliye davası açtı kazandı. Biz istinafa başvurup tehiri icra kararı alıp icrayı durdurduk. İstinaf başvurumuza red vermiş. Karşı taraf mahkeme kararının çıktısını alıp PTT ile bize tebligat yollamış, 15 gün içinde evi boşaltmazsanız yasal yolla çıkartacağız yazmış.

  Şimdi sormak istediğim 15 gün sonunda bizi icraya verip mi çıkarcak ve icraya verdiğinde icra bize yeniden bir süre verecek mi? Yoksa daha önce durdurulan icra süresinde kalan süre mi işletilcek? Ayrıca mahkeme kararının tebliği bize ulaşmadı kendisi ulaştırdı. Biz çok mağduruz 2 günümüz kaldı ev bulamadık bu süreyi nasıl uzatırız , teşekkür ederim şimdiden yardımlarınız için.

  Yanıtla
   • Öncelikle ilginiz için teşekkürler Merve Hanım iyiki böyle bir platform oluşturmuşsunuz.

    Yani anladığım tekrardan icra tarafından bize tebligat gelcek ve süre verilcek. Önce verdikleri süre baz alınmıyor yeniden 7 gün veya 15 gün vs. süremiz olucak. Doğru mu anlamışım

    Yanıtla
 42. Merhabalar Merve hanım. İhtiyaç nedeni ile tahliye tavası açtık. İhtiyacımız samimi. Dava sonunda kazanırsak kiracımın istinafa gitme durumu dava esas değerine göre değişiyor mu? Dava açtığımız ay kira bedeli 1400 tl idi 1 ay sonra %25 artırdı ve 1750 yatırmaya devam ediyor. Açmış olduğumuz davada dava esas değeri 16800 tl olarak yazdık.
  Birde bazı yerlerde ihtiyaç nedeni ile kazanılan davalarda istinafa gidilmez yazan yerler de var. Bu durumun gerçeklik payı nedir. Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

  Yanıtla
   • Anladım yani dava esas değeri açtığımız andaki geçerli oluyor karar verdiği andaki güncel olan değil. Peki ihtiyaç nedeni ile açılan davalarda bu değer önemli yoksa her türlü istinaf yolu açık mı oluyor.

    Yanıtla
 43. Mrblar..mahkeme ihtiyaçtan dolayı lehimize tahliye kararı verdi.karşı taraf istinafa başvurdu avukatımız icra işlemlerini başlattığını söyledi..karşı taraf 3aylık kira bedelini yatırcakmış mahkemeye…bu arada bizede kira ödemeye devam edecek mi .1000tl ye oturuyor..istinaf süresi ne kadar zamanda sonuçlanır..avukatımız biz yine haklı çıkarız bu arada fazla masrafa girmemek içinde mecburen evi boşaltacak dedi..biraz daha vakit kazanıyor dedi..bu süre çok uzarmı. Tşkler

  Yanıtla
   • Merhaba ,ev sahibiyim, İstanbul’dan Mersin’e tayinim oldu, kiracımız çıkacağını beyan etse de çıkmayınca biz ortada kaldık ve hukuki yola başvurduk, 2023 Nisan ayında tahliye taahhütnamesine dayanarak sulh hukuk mahkemesinden tahliye kararı aldık, mayıs ayında gerekçeli karar yazıldı, sizin makalenizde : ‘ sulh hukuk mahkemesinin verdiği karar kesinleşmeden icra takibi yapılabilir ‘ bölümüne göre biz mayıs ayını beklemeden icra takibi yapabilir miydik ? Ayrıca karşı taraf haziran ayında Adana Bölge Mahkemesi’ne istinaf etti ve tehiri icra kararı aldı, Adana Bölge’de kiracının itirazınin kabul edilme ihtimali yüksek midir ve ortalama ne kadar sürer, çok teşekkür ederim,saygılar

    Yanıtla
    • Merhaba alt soyu ihtiyaç davasında ara zam istemesi ve yalan söylemesi ( yeni taşınma söylemi ) vb ihtiyacın samimi olmadığını ispat eder mi? Yoksa kirada bir konutu var ise ne olursa olsun davayı kesin kazanır mı?
     Mahkeme ücreti kesin bir tarafa mı yükler yoksa hakim yarı yarıya vb karar verebilir mi?

     Yanıtla
 44. Merhaba biz müteahhidden ev aldık ama evi müteahhit başkasına satacakmış ama sonra anlaşmazlık oldu bu anlaşmazlık olan kişiler suan evde oturuyor 6 ay ihtar cektık çıkmadılar tahliye davası açtık bize kira ödemıyorlar süreç nasıl olur istınaf edebilirlermi lütfen yardımcı olurmu

  Yanıtla
 45. iyi günler ev sahibi tahliye davası açtı ihtiyaç nedeniyle. davaya 2018 deki 1250 tl lik kira bedelini yazd. bu da 15 bin tlye tkabul ediyor. yani istinafa gitme değerinin altında. oysa kontratın bittiği 2023 temmuz ayı itibariyle kiramiz 2500 tl. dava dilekçesine 2018 tarihli kararı yazma nedeni istinafa gitmesini engellemek mi. daha sonraki yıullarda kontrat yapmadık. bankaya arttırarak yatırdık. kira dekontlarını mahkemeye sunarsak istinafdan kacırma girisimini engelleyebilir miyiz

  Yanıtla
 46. Merve hanım, İyi Günler,

  İcra hukuktan 3 farklı aya ait takip yapıldı ve kiracı kirayı ödemediğinden tahliye kararı çıktı, gerekçeli karara itiraz süresini de kaçırdı fakat kiracı usulsüz tebligat başvurusunda bulundu ve dosya istinafa gitti. 10 aydır istinafta dosya ve kiracı şuan hala kira ödemiyor icra takiplerini durduruyor.
  Şimdide tadilat faturaları gönderiyor. Kombi, elektrik tesisat vs bozulduğu için 13 aydır kira ödemediğininden tabi ki bize söylemiyor direk yaptırmış. Bunlar ödemediği kiralardan düşülür mü? Ben bu faturalar haberim ve onayım olmadan yapıldığı için kabul etmiyorum zaten evin şuan rayiç bedeli 10 bin ödemediği kira tutarı 1900 TL. Onun da bunlar için dava açması mı gerekmiyor mu?

  Dava açarsa bende akde aykırı davranışlarından dolayı 7-8 tane icra takiplerim ve mahkeme masraflarını talep edebilir miyim veya tazminat davası açabilir miyim?

  Yanıtla
 47. İyi günler Merve hanım açmış olduğum tahliye davasını ihtiyaç sebebi ile kazadık. Hakime hanım kanın yolları açık olmak üzere miktar itibari ile kesin karar verdi. Ben dava açarken kira 1450 idi şimdi 2000 yatırıyor. Sanırım kesin karara itiraz etme durumu oluyormuş. Şimdi kiracının kesin karara itirazı kabul edilir ve istinafa gidebilir mi. Yoksa dava açtığımız andaki kira bedeline göre işlem yapılıp istinaf yolu kapalı olarak itirazı kabul edilmez mi. Çok teşekkür ederim şimdiden iyi günler

  Yanıtla
 48. 2016 da sozlesmemiz var gitmis 2008 deki ile icra takipli tahliye davasi acilmis. 2016 daki rakkam az ya , guya eksik yatirmisiz ..2008 deki bedel 3 kati nerdeyse..Itirazimizi .
  Yaptik.. Mahkemeye 2016 sozlesmesiini ve dekontlari mesajlari sunduk. Cok kotu insanlar var bu kadar basit olmamali

  Yanıtla
 49. Merhaba Merve hanım 2017 yılından beri kiracıyım ve elden ödeme yaptım ev sahibi kirayı ödemediğimi beyan ederek evden tahliye için mahkemeye vermiş 2019-2020-2021-2022 yılı arasında ve aylık kiraların toplamını 41:000 TL yapıp istinaf gitmemem için ayarlamış bu durumda ne yapılabilir

  Yanıtla
 50. İyi günler Merve hanım , öncelikle yazınız icin tesekkurler. Yeni mal sahibinin actığı ihtiyac sebebiyle tahliye davasında dava bedeli sulh hukuk mahkemeleri istinaf siniri altinda kalirsa istinaf yolu kapanir mi ?

  Yanıtla
 51. Merve Hanım merhaba,
  Adi tahliye taahhüdüne dayalı icra emrine itiraz ederek tekibi durdurduk. Ev sahibi icra mahkemesine itirazın kaldırılması davası açtı. Biz davanın reddedileceğini (tarih/imza itirazı olduğundan normalde sulh hukukta açması gerekirmiş) düşünürken sürpriz bir şekilde ilk celsede icra mahkemesi itirazın iptaline karar verdi.
  Tabi ki kararı istinafa göndereceğiz. Ancak bu durumda talep ederek icrayı geri bıraktırabilir miyiz? Yoksa evi boşaltmak mı gerekir. Normal hukuk mahkemeleri tah. tahh. kararları istinaf edildiğinde icra belli teminat karşılığı geriye bıraktıralabiliyormuş. Bu durum İcra mahkemesi kararları için de geçerli mi acaba?

  Yanıtla
 52. Merve Hanım merhabalar,

  15 yıldır oturduğumuz evden Sulh Hukuk’ta istinaf yolu açık olmak üzere tahliye kararı çıktı.
  Şimdi istinafa başvuracağız..
  Tehiri icra yapmak zorunda mıyız?
  Tehiri icra talebi istinaf dilekçesinde mi olmalı?
  Yoksa evsahibi tahliye için icra takibine geçince mi ilgili icra dairesine tehiri icra talebinde bulunmalıyız?
  İnternette çok karışık bilgiler mevcut.

  Aydınlatırsanız seviniriz.. Şimdiden teşekkürler.

  Kolay gelsin,

  Yanıtla
 53. Izmir de tahliye taahhütnamesi kullanılarak tarafima acilan davayı Nisan 2023 de kaybettim ve istinaf yoluna gittim. Haziran ayında ise dosya istinafa gitti. Özellikle şu dönemde İzmir özelinde sormaktayım; bu tip istinaf dosyalarinin karara baglanmasi ortalama nekadar sürmektedir ?
  Yorumlariniz kiymetli,tesekkurler.

  Yanıtla
 54. Merve hanım merhaba. Ev sahibimiz avukat aracılığı ile tahliye taahhütnamesine dayanarak icra dairesinden tahliye emri göndertti. Biz de 7. Günlük sürenin için de icra dairesine giderek taahhütnamdeki TARİHLERE BİLGİLERE ve İMZAYA açıkça itiraz ettiğimize dair dilekçe ile başvurduk. Dilekçede ev sahibinin bu taahhütnameyi sonradan kendileri tarafından doldurduğunu da belirterek özel belgede sahtecilik bakımından şikayet hakkımızın olduğunu da belirttik.
  Merve hanım gerçekten eşimle böyle bir belgeyi imzaladığımızı hiç ama hiç hatırlamıyoruz. Muhtemelen imzalarımızı taklit edip tarihleri de kafalarına göre doldurmuşlar. Taahhütnamedeki tanzim tarihinde ev sahibi ile görüşmediğimi buluşmadığımı telefon ve hts kayıtlarının incelenmesi için başvuruda bulunabilir miyim?
  Bundan sonraki süreçte sulh hukuk mahkemesine itirazın iptali için başvuracaklarını biliyoruz ama ben bu sahteciliklerinden dolayı şu aşamada savcılığa gidip suç duyurunda bulunabilir miyim? Yoksa sulh hukuğa gittiklerinden sonra mı başvurmalıyım?

  Yanıtla
 55. Merhabalar kolaylıklar diliyorum. Yazınızdaki bilgilendirmeler in teşekkür ederim.
  Bir şey sormak istiyorum. Ev sahibi itirazın iptali davası için sulh hukuk mahkemesine başvurduğunda öncelikle 1 eylül 2023 te başlayan arabuluculuk mu devreye giriyor? İtirazın iptali için arabulucuk zorunlu mu?

  Yanıtla
 56. Merhabalar, benim bir kiracım var. İstanbul gibi bir yerde 6 bin tl sıfır dairede kirada kalıyor.Daire babamın üstüne aradım ne zaman çıkarsınız diye çıkmam diyor beni tehdit ediyor seni şikayet ederim diye .Buna kızı olarak ne yaptırımlar uygulayabilirim daireden çıksın.

  Yanıtla
 57. Merve hanım merhaba. Bilgilendirmeler için teşekkür ederim. Benim bir sorum var. Yanıtlarsanız memnuniyet duyarım.
  Ev sahibi ile telefonda ankaşılarak kira süresi ve rakamı yenilendi.
  15.05.2023 de yeni zamlı fiyat yollandı.
  Ancak tahliye taahhütnamesi tanzim tarihi 30.04.2023. Yani yenilenen kira sözleşmesinden 15 gün önce. Bu taahhütname geçersiz olur mu?

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Yeni bir kira sözleşmesi yapılmamış olarak anlıyorum, bu durumda süre ilk kira sözleşmesine göre değerlendirilir.

   Detaylı hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz…

   Yanıtla
   • Evet yazılı olarak yeni bir kira sözleşmesi yapılmadı. Ama yenilenen kira sözleşmesi yeni bir sözleşme olarak yorumlanaz mı?

    Yanıtla
 58. Merhaba annemin oturduğu konuta tahliye davası 2022 açıp kazandılar2023 .İstinaf edip tehiri icra kararı aldırdık istinaf maddi sınır bedeni ile reddetti dava dosyası 2022 olduğu ve kira 930tl idi.istinaf sınırı davanın açıldığı tarihe göre olmazmı yoksa 2023 için düşük kalıyor.istinafı ekimde yaptık ve kirasında 3000 tl idi.yorumlarsanız memnun olurum.

  Yanıtla
 59. Merhaba. İzmir’de sulh hukuk mahkemesinde bugün açılan bir itirazin iptali tahliye davasının sonuçlanması ve üzerine de istinafa gidildiğinde ne kadar sürede sonuçlanır acaba?

  Yanıtla
 60. merhaba,
  ev sahibi tahliye davasini kazandi. Şu anda kira aylık 3000 lira. İstinafa başvurulabilir mi? İstinaf için iki farklı tutar gördüm: 17.830 TL ve 41.710 TL. bunlardan hangisi gecerli olur? Dava sulh hukuk’ta görülüyor. Sağ olun.

  Yanıtla
 61. Merve hanım merhaba sulh hukuk İhtiyaçtan Tahliye davalarında alacak ve parasal konu olmadığı için sınıra bakılmaksızın doğrudan istinaf hakkı var deniliyor doğru mudur,teşekkürler

  Yanıtla
 62. Merhabalar Merve Hanım.
  Ev sahibinin açtığı tahliye davası aleyhimize sonuçlandı. Tahliye kararını istinaf mahkemesine verdik, tehir-i icra kararı da aldırdık. Şu an dosya istinafta. Kirayı en başından beri çok düzgün bir şekilde ödüyoruz. Ancak karşı tarafın avukatı, kira bedelinin yeni sözleşme döneminde artışı için ihtarname çekmiş bir bedel belirterek. Kabul edilmemesi halinde dava açacağız demiş. Dosya istinafta iken bunun bir yaptırımı olur mu acaba?

  Yanıtla
 63. merhabalar Merve hanım, son görüşmemizden 4 ay sonra ev sahibi tarafından konut ihtiyacının gündeme getirilip ihtar göndermesi normal midir, bu süre mahkeme tarafından samimi bulunur mu ,teşekkür ederim

  Yanıtla
 64. Merve Hn merhaba, yeni aldığımız dairede 6 aydır kira alamadık. 4 ayrı ay için ayrı ayrı icra dairesinden icra ilamında bulunduk. İtiraz süreleri geçti ve kiralar yatmadığı için icra kesinleşti. Hala hiç bir ay için kira ödemesi alamadık. İki ayrı dönemde banka iban bilgili paylaşan noterden kira talebi içeren ihtar da gönderdik. Bunun üzerine tahliye davası açtık. Davanın ilk celsede lehe sonuçlanmaması ihtimali var mıdır?
  Tahliye kararı çıkması durumunda istinaf için tüm kira borcu +3 kira bedeli mi gerekir yoksa sadece 3 kira bedeli yeterli midir?
  Teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın