Reddi Miras Dilekçesi

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi Miras Dilekçesi; Tereke, bir kimsenin vefatı halinde geriye kalan mal varlığı ve borçlarının tümüne verilen isimdir ve tereke miras bırakan öldükten sonra mirasçılarına geçer ve mirasçılar arasında paylaştırılır. Miras bırakan sağlığında borç içinde kalmış olabilir, tam tersi mal varlığı yüksek miktarda olmuş da olabilir. Miras bırakanın borçları da tıpkı mal varlığı gibi mirasçılarına intikal edeceği için, bu borçlardan kurtulmak isteyen mirasçının, mirası reddetmesi gerekmektedir.

Reddi miras, miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçıları tarafından kullanılan bir haktır.  Bu hakkı kullanan mirasçı, miras bırakanın terekesine ait olan borçların sorumluluğundan kurtulacaktır. Reddi miras, mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere ikiye ayrılır. Mirasın gerçek reddi için miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine, miras bırakanın ölümünün öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde başvurulmalıdır. 

Reddi Miras Dilekçesi

Reddi miras dilekçesi, reddi mirasın hangi şekilde yapılacağına göre değişiklik gösterir. 

  • Mirasın Gerçek Reddi

Mirasın gerçek reddi, miras bırakanın ölümünü öğrenen mirasçı için, ölüm tarihini öğrenmeden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içinde, miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine yapılacak başvuru ile gerçekleşmektedir. Mirasın gerçek reddini kanuni ve atanmış mirasçıları gerçekleştirebilir. Mahkemeye yapılacak bu başvuruda davalı taraf bulunmamaktadır, dava hasım gösterilmeden açılır. Mahkemeye müracaat ederek mirasçı olmak istemediğinin beyanını tutanağa geçirmek suretiyle ile mümkün olmakla birlikte, öncesinde dilekçe hazırlanarak başvuru yapılması da mümkündür.

  • Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddinde durum gerçek redde göre farklıdır. Mirasın hükmen reddi için miras bırakanın aczinin açıkça belli olması veya resmen tespit edilmesi gerekmektedir. Resmen tespit hali miras bırakan adına ölüm anında borçlarını ödeyemediği için aciz vesikasının olması anlamına gelir. Açıkça belli olması durumu ise, miras bırakanın yakınları tarafından bu durumun biliniyor olması anlamına gelmektedir. Bu dava miras bırakanın son yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesinde açılır. Bu dava mirasın gerçek reddi gibi hasımsız açılamaz. Yani davalı olmak zorundadır. Bu da tereke alacaklılarından herhangi biri olabilir. Burada yetkili mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre davalının son yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesidir.

Reddi Miras İçin Dilekçe Nasıl Yazılır?

Reddi miras dilekçesi aşağıda belirtilen maddeler dikkate alınarak yazılabilir.

  • Her dilekçede olduğu gibi, dilekçenin ulaşılması istenen mahkemenin adı yazılarak dilekçeye başlanması gerekmektedir. Mirasın gerçek reddinde bu, miras bırakanın son yerleşim yeri (örneğin:İzmir) “nöbetçi sulh hukuk mahkemesi” şeklinde olmaktadır. Mirasın hükmen reddinde ise görev ve yetki değiştiği için dilekçenin yazıldığı mahkeme ve sıfatı da değişmektedir. Buna göre tereke alacaklısının son yerleşim yeri(örneğin:İstanbul) “nöbetçi asliye hukuk mahkemesi”ne şeklinde giriş yapılarak başlanmalıdır.
  • Akabinde davacı tarafın adı, soyadı, T.C. No’su ve adresi yer almalıdır. Burada mirasçı vekille temsil ediliyorsa, vekilin de bilgileri yazılmalı ve dilekçe ekine vekaletname eklenmelidir. Bu mirasın her iki şekildeki reddi için de geçerlidir. 
  • Bu bilgiler de yazıldıktan sonra, mirasın gerçek reddinde hasım olmadığı için davalı kısmı yazılmayacaktır. Hükmen rette ise bu dava hasımsız açılamaz, davalı, tereke alacaklılarından herhangi biri olabilir. Belirlenen alacaklının da adı, soyadı ve adresi yazılmalıdır. Bu bilgilere genelde icra dosyalarından ulaşılabilmektedir.
  • Konu kısmında kısaca dilekçe içeriğinden bahsedilerek dava açmanın sebebinin ne olduğu tek bir cümleyle açıklanır.
  • Açıklamalar kısmında mirasın reddinin ne sebeple yapılmak istendiği dile getirilmelidir. Burada önemli husus, olay örgüsünün sırayla aktarılması, mirası ret sebebinin açıkça ve kayıtsız şartsız olarak beyan edilmesidir.
  • Hukuki sebepler başlığına ise ilgili kanun maddeleri yazılır. Bu bilinmiyorsa sadece hangi kanuna dayanıldığının yazılması yeterli olacaktır. Örneğin TMK, HMK.
  • En son olarak, sonuç ve talepler kısmına mahkemeden istenilen hususlar sıralanmalıdır. Bu durum paragraf halinde aktarılabileceği gibi, maddeler halinde de sıralanabilir.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Mirasın gerçek reddi için aşağıdaki dilekçe örneğiniz kullanarak mahkemeye başvuru yapabilirsiniz.

……………….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

(boşluk bırakılan yere miras bırakanın son yerleşim yeri olan şehrin adı yazılır.)

DAVACI : Mirasçının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi

MİRAS BIRAKAN : Adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası

(MURİS)

DAVALI : (bu dava hasımsızdır. Davalısı yoktur)

KONU : Mirası reddettiğimiz talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Bu kısım davanın seyri bakımından oldukça önem arz etmektedir. O yüzden açıklamalar kısmında davayı açmaya sebep olan konu öncelikle kısaca özetlenerek başlanmalıdır. Sonrasında olay örgüsü ve mirası ret sebebi izah edilmelidir. 

Mirası reddetme sebebi ve genel olarak miras bırakanın borçlu olduğu ve malvarlığı ile birlikte borçlarının da reddedilmiş olduğu belirtilmelidir. 

Miras bırakanın hangi tarihte vefat ettiğini ölüm belgesi ile belgelemeli ve mirasçılık belgesi ile mirasçının bu vefatı öğrendiği tarihten itibaren Türk Medeni Kanunu’nun tanıdığı yasal süre içerisinde mirasın kayıtsız şartsız reddedildiği beyan edilerek Mahkeme’nin takdirine sunulmalıdır.

Son olarak mahkemeden mirasın kanuni süresi içinde ve kayıtsı şartsız olarak reddedildiğini ve bunun tespit ve tescil edilmesine karar verilmesi talep edilmelidir.

HUKUKİ NEDENLER : Bu kısımda kanun maddeleri yazmalıdır ancak hangi kanun olduğunu yazmak da yeterli olacaktır. Örneğin: TMK, HMK, İİK vs.

HUKUKİ DELİLLER : Bu kısımda davaya ilişkin sunulacak deliller yer alır. Mirasın reddi davası için ölüm belgesi, mirasçılık belgesi,  nüfus kaydı ve ilgili tüm deliller.

SONUÇ VE İSTEM : (İzah edilmek istenen hususun en son özetlendiği kısımdır.)

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, yukarıda açık kimliği belirtilmiş miras bırakanın mirasını kayıtsız ve şartsız olarak reddedildiğinin tespitinin ve tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(dilekçenin tarihi)

Reddi Miras Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Olur?

Reddi miras hakkı, miras bırakanın terekesindeki tüm mal varlıklarını aktifi ve pasifiyle yani mal varlıklarını ve borçlarının tamamını reddetmek isteyen mirasçı için kullanılabilecek bir haktır. Bu hakkı mirasçılık sıfatına sahip olan yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar kullanabilir.

Mirası kayıtsız ve şartsız reddettiğine ilişkin beyanını süresi içinde miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine bildiren mirasçı, mahkemeden artık bu reddin tespit ve tescil edilmesini bekleyecektir. Bu ret hakkının kayıtsız şartsız ve kanundaki şartlarına uygun olarak kullanıldığını tespit eden mahkeme, bunu mahkemece tutulan özel kütüğe tescil eder.

Bu tescilin ardından mirasın ret edilmesi, miras bırakanın ölümü tarihinden itibaren sonuç doğuracaktır. 

Mirasın reddi ile mirası reddeden mirasçılar, terekenin açılması ve paylaşılması esnasında buna dahil edilmeyeceklerdir. Sanki miras bırakandan önce vefat etmiş gibi hareket edilecek, yasal mirasçılarda; reddeden mirasçının alt soyu varsa miras payı ona geçecek, reddi miras yapan atanmış mirasçı ise bunun payı en yakın yasal mirasçının olacaktır.

En yakın yasal mirasçıların tamamı mirası reddederse, tereke iflas hükümlerince tasfiye edilecek. Bu tasfiye sonunda arta kalan herhangi bir değerin olması halinde, bu kalan kısım, mirasçılar sanki mirası hiç reddetmemişler gibi onlar arasında pay edilir.

Kategori : Miras Hukuku