Vasiyetname Örneği

Vasiyetname Örneği

Vasiyetname örneği, bir ölüme bağlı tasarruf çeşididir. Vasiyetname düzenleyenin ölümünden sonra hüküm ve sonuç doğurur. Miras bırakan vasiyetname ile malvarlığının bir kısmı veya tamamı üzerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Tamamı üzerinde tasarrufta bulunmasının istisnası yasal mirasçılarının saklı payıdır.

Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Vasiyetname yapmak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan bir temsilci vasıtasıyla vasiyetname yapmak mümkün değildir. Vasiyetnamenin geçerliliği için karşı tarafın kabul beyanında bulunmasına gerek yoktur.  Vasiyetname yapan kişi ölünceye kadar her zaman vasiyetinden dönebilir.

Vasiyetname, resmi şekilde yani sulh hâkimi yahut noter huzurunda, miras bırakanın el yazısı ile ve sözlü olarak üç şekilde yapılabilir. Bu yazımızda örnek vasiyetnameler bulunmaktadır. İlgili alanları kendi bilgi ve şartlarınıza göre düzenleyerek vasiyetname hazırlayabilirsiniz.

Noterde Vasiyetname Örneği

Aşağıda noterde hazırlanabilecek vasiyetname örneği bulunmaktadır, vasiyetname örneği şablonunu kullanarak vasiyetname hazırlayabilirsiniz.

“…./…./2022 tarihinde yazı ile iki bin iki yılı. …. Ayının …. günü ….. adresinde bulunan …. Noterlik Dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi ifa ederken noterlik dairesine gelen ve kimliği aşağıda isim, nam, T.C Kimlik numarası ve ikamet adresi ile belirtilen ve ayrıca gene aşağıda  isim, nam, T.C Kimlik numarası ve ikamet adresi ile belirtilen tanıklarca kimliğinin doğrulandığı …….. isim soy isimli müracaat eden şahsımdan resmi vasiyetname düzenlememi talep etmiştir. Müracaat edinin kimliği incelenmiş olup, tanıkların da tasdik ettiği, beyan ettiği bilgilerin doğruluğuna kanaat getirilmiştir. Ayrıca ….. Doğum tarihli olduğu şüphe bırakmayacak şekilde anlaşılmıştır. (Detaylı kimlik kartı bilgileri yazılır)

Ayrıca belirtilen …. Noterlik Dairesinde hazır bulunan tanıklar isim/ soy isim ,…. T.C Kimlik numaralı ve isim/soy isim, ……. T.C Kimlik numaralı TMK Md. 536’ da yer alan tanıklıkta yasaklı hallerin kendilerinde bulunmadığını ayrı ayrı beyan ettiler. Tanıklığa engel durumlar tanık olarak huzurda bulunan bu kişilere bir kere daha anlatıldı. Yeniden tanıklığı engel durumlarının olmadığını ayrı ayrı beyan etmeleri üzerine beyanları doğrultusunda tanıklığa engel hallerinin bulunmadığı anlaşıldı. (tanıkların detaylı kimlik kartı bilgileri yazılır)

Müracaat eden ilgili miras bırakanın kimliği hakkında ibraz ettiği belgelerden ve tanık beyanlarından kanı sahibi olundu.

İlgili Vasiyet eden tasarrufta bulunacağı malvarlığı ile ilgili söze başladı. Vasiyet edenin arzu ve istekleri doğrultusunda vasiyeti tarafımca kaleme alınmaya başlandı;

Ben isim/ soy isim, T.C Kimlik maliki olduğum taşınmazlardan

  • ….. Ada…. Parsele kayıtlı …. Adresindeki taşınmazımı vefatımdan sonra kızım ….. Miras bırakıyorum
  • ….. Ada …. Parsele kayıtlı …. Adresindeki taşınmazımı ise vefatımdan sonra oğlum …. Miras bırakıyorum.
  • …. Ada…. Parsele kayıtlı …. Adresindeki taşınmazımı ise vefatımdan sonra torunum… e bırakıyorum lakin aynı taşınmaz üzerinde taşınmazın tamamı ve içindeki ev eşyaları ile birlikte eşim ….. ‘e lehine vefatına kadar intifa hakkı tesis ediyorum.

Ben isim/ soy isim, T.C Kimlik …. Bankasında bulunan …… numaralı hesabımda vefatımdan sonra bulunan paranın 1/3’ünü LÖSEV Derneğine miras bırakıyorum. Geri kalan miktarı ise aynı oranda paylaşılmaz üzere …. Kızım ve …. Oğluma miras bırakıyorum.

Ben isim/ soy isim, T.C Kimlik …. Ada …. Parsel … adresinde bulunan dükkan vasfındaki taşınmazdan elde edilecek kira gelirlerini eşim ….. miras bırakıyorum.

Ben isim/ soy isim, T.C Kimlik şahsi eşyalarımdan kullanılabilir durumda olanların satılmamasını, atılmamasını ihtiyacı olan kimselere ulaştırılmak üzere Kızılay Derneğine bağışlanmasını mirasçılarımdan istiyorum.

Ben isim/ soy isim, T.C Kimlik işbu vasiyetname hükümleri ile miras bıraktıklarıma çocuklarım ve eşimin razı olmalarını mal ve mülk uğruna birbirlerini kırmamalarını temenni ediyorum.

Şeklinde vasiyet eden sözlerini bitirdi.

Tüm sözleri yazıya dökülerek okuması için vasiyet edene verildi. Vasiyet eden tanıklar huzurunda tam olarak vasiyetini okuduktan sonra son ve gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını beyan ettikten sonra tanıklar, vasiyet eden ve düzenleyen şahsım tarafından imzalanıp mühürlenerek vasiyet edenin vefatından sonra açılmak üzere kapatılarak …noterliğinde saklanmak üzere zarfa konuldu. iki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

Yazılı vasiyetnamenin tamamını okudum. İşbu vasiyetnamenin vefatımdan önce son isteklerimi tam ve anlaşılır şeklinde kapsadığını ……. Noterliği noter ….. önünde aşağıda isimleri ve T.C no’ları yazılı tanıklara kendi hür irademle beyan ederim. iki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

                                                                                             T.C KİMLİK no’lu …. Vasiyet eden

VASİYET EDEN İMZA

T.C KİMLİK no’lu …. Vasiyet edenin arzu ve istekleri doğrultusunda ….. noterliğinde …. Yetkili memur tarafından düzenlenen vasiyetname adı geçen vasiyet edene okunması için verildi. Adı geçen vasiyet eden vasiyetnameyi önümüzde okuduktan sonra yazılanların son ve gerçek isteklerine uygun tam ve anlaşılır bir biçimde kaleme alındığını beyan ettiğini ve adı geçen vasiyet edenin bu işlemi yapmaya yeterli ve tasarrufa ehil olduğunu gördüğümüzü … noterliği …. Yetkili resmi memura beyan ederiz. İki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

T.C KİMLİK no’lu …TANIK                                   T.C KİMLİK no’lu….TANIK

TANIK İMZA                                                          TANIK İMZA

Aynı oturumda yazılan bu vasiyetname vasiyet eden…, tanık……, tanık…… ve ben ….. Noterliği noteri…… tarafından imzalandı, mühürlendi. İki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

T.C KİMLİK no’lu …. Vasiyet eden

VASİYET EDEN İMZA

T.C KİMLİK no’lu …TANIK                                   T.C KİMLİK no’lu….TANIK

TANIK İMZA                                                          TANIK İMZA

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname resmi memur tarafından re’sen düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Onama şeklinde noterde yapılan vasiyetnameler resmi vasiyetname değildir. Miras bırakanın arzu ve isteklerine göre re’sen memur tarafından kaleme alınması ve iki tanık huzurunda miras bırakanın iradesi ile imza altına alınması gerekir. Herkes vasiyetname düzenlenmesinde tanık olamaz, bu hususa dikkat etmek gerekir. Aksi resmi vasiyetnamenin geçersizliğine neden olacaktır. Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemlerin baştan sonra aynı memur tarafından yapılarak en son taraflar huzurunda mühürlenmesi gerekir.

Elle Yazılan Vasiyetname Örneği

El yazılı vasiyetname başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısı ile yazılmış ve nihayetinde miras bırakan tarafından imzalanmış vasiyetnamedir. Geçerli olması için gene miras bırakanın el yazısı ile ne zaman yazıldığına dair yıl, ay, gün belirtilmiş olmalıdır. Bu vasiyetname saklanmak üzere notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir. El yazılı vasiyetnamede tanzim yeri artık bir geçerlilik koşulu değildir.

Elle yazılan vasiyetnameler için 4 ayrı taslak oluşturulmuştur, aşağıda bu vasiyetname örneğini bulabilirsiniz.

Elle Yazılan Vasiyetname Örneği 1

Ben …..T.C kimlik no’lu ……bu vasiyetnameyi kendi hür irademle başından sonuna dek kendi el yazım ile hazırlayıp imzalayacağım.

Vefatımdan sonra …. Ada ve parsele kayıtlı … adresindeki abağımsız bölüm ….  numaralı dairemin  ……T.C kimlik numaralı ….adlı kişiye  kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi ben ….. başından sonuna kadar hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest irademle kendi el yazım ile yazarak yaptığımı beyan ederim. İki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

Tarih

Gün/Ay/Yıl

Ad Soyadı

İmza

Elle Yazılan Vasiyetname Örneği 2

Ben …..T.C kimlik no’lu ……bu vasiyetnameyi kendi hür irademle başından sonuna dek kendi el yazım ile hazırlayıp imzalayacağım.

Vefatımdan sonra mirasımı oluşturan tüm taşınır, taşınmaz mallarım ile tüm hak ve alacaklarımın tamamının ….T.C kimlik numaralı ….. adlı kişiye kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi ben ….. başından sonuna kadar hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest irademle kendi el yazım ile yazarak yaptığımı beyan ederim. İki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

Tarih

Gün/Ay/Yıl

Ad Soyadı

İmza

Elle Yazılan Vasiyetname Örneği 3

Ben …..T.C kimlik no’lu ……bu vasiyetnameyi kendi hür irademle başından sonuna dek kendi el yazım ile hazırlayıp imzalayacağım.

Vefatımdan sonra …. Ada ve parsele kayıtlı … adresindeki gayrimenkuldeki ……adlı ve …. Kimlik numaralı oğlumun yasal miras hissesine ilave olarak taşınmazın tamamı ile içindeki ev eşyalarım üzerinde …..T.C kimlik numaralı ….. adlı kişi lehine intifa hakkı tesis edilmesini son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi ben ….. başından sonuna kadar hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest irademle kendi el yazım ile yazarak yaptığımı beyan ederim. İki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

Tarih

Gün/Ay/Yıl

Ad Soyadı

İmza

Elle Yazılan Vasiyetname Örneği 4

Ben …..T.C kimlik no’lu ……bu vasiyetnameyi kendi hür irademle başından sonuna dek kendi el yazım ile hazırlayıp imzalayacağım.

Vefatımdan sonra bana ait tüm hak, gelir, para, kıymetli eşya, taşınır mallarımın ….….T.C kimlik numaralı ….. adlı kızıma kalmasını vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi ben ….. başından sonuna kadar hiçbir baskı ve etki altında kalmadan serbest irademle kendi el yazım ile yazarak yaptığımı beyan ederim. İki bin iki yılı. …. Ayının …. Günü. …./…./2022

Tarih

Gün/Ay/Yıl

Ad Soyadı

İmza

Kategori : Miras Hukuku