Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları nelerdir ? 2023 yılında güncel bilgilerle sizlerleyiz. Kira sözleşmesine dayalı ilişkilerde kiraya veren ev sahibi, taşınır veya taşınmazını kira bedeli karşılığında kiracının yararına bırakmaktadır. Kira sözleşmesinin konusunu hem taşınırlar hem de taşınmazlar oluşturabilir. Fiil (medeni hakları kullanma) ehliyetine sahip herkes, kira sözleşmesini yapmaya ehildir (TMK m.9). Kiraya verenin mutlaka kiralanan şeyin maliki olması gerekmez.

İlgili Makale: Kiracı Hakları

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları 2023

Taşınmaz kirası olağan taşınmaz kirası ile konut ve çatılı işyeri kirası biçiminde temelde ikiye ayrılabilir. Türk Borçlar Kanunu’nda konut ve çatılı işyeri kiraları hakkında özel hükümler öngörülmüştür (TBK m.339-356). Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 sonrası, konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sözleşmelere; öncelikle bu özel hükümler (TBK m.339-356) uygulanacak, burada hüküm olmayan hallerde ise kira sözleşmesinin genel hükümleri mahiyetindeki hükümleri (TBK m.299-338) uygulama alanı bulacaktır. İşte konut ve çatılı işyeri kiralarına uygulanacak olan özel hüküm niteliğindeki Türk Borçlar Kanunu’nun 351. Maddesi, kiralanan taşınmazın el değiştirmesi (örneğin satılması) durumunda yeni malikin konut veya işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu üzerine tahliye davası açmasını düzenlemiştir.

Söz konusu hükme göre kiralananı sonradan edinen kişi (yeni malik), onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere kiralanan taşınmazın sırf satılmış olması, kira sözleşmesini ortadan kaldırmayacaktır.

Bunun için yeni malikin gereksiniminin olması ve ayrıca tahliye davası açması gerekecektir. Eski Türk Borçlar Kanunu’nda yeni malikin ihtiyaç iddiasını ileri sürmesine bile gerek olmadan yeni malik kiracıyı taşınmazdan çıkarabilirdi. Lakin kanun koyucu yerinde olarak, ekonomik olarak daha güçsüz durumda bulunan kiracıyı korumak maksadıyla yeni düzenlemeyi getirmiş bulunmaktadır. 

Hizmetlerimizi inceleyin: İzmir Kiracı Avukatı

Ev Satıldığında Kiracı Evden Çıkmak Zorunda Mıdır?

Ev Satıldığında Kiracı Evden Çıkmak Zorunda Mıdır? Kira sözleşmelerine uygulanacak hükümler bakımından Türk Borçlar Kanunu’nda konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından özel düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerden biri de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 351. Maddesi hükmüdür. Söz konusu hükme göre kiralanan taşınmazın satılması tek başına kiracının çıkarılabilmesini sağlamaz. Yani evin satılmış olması durumunda kiracı, yeni malikin haklı sebepleri bulunmadığı takdirde, evden çıkmak zorunda değildir. Yeni malikin kiracıyı evden çıkarabilmesi için, kira konusu evin, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı bulunması gerekir.

Aynı zamanda yeni malikin bu talebini kiralanan taşınmazı edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir dava ile sona erdirmesi gerekir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere yeni malikin kendisi veya kanunda sayılan diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi olsa dahi en az yedi aydan evvel söz konusu tahliye davasını açamayacaktır. Kanun koyucu yerinde olarak söz konusu düzenlemeyi de kiracıyı korumak, bu süreçte kendisine yeni bir ev bulması amacıyla getirmiş bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi, konut ve çatılı işyerleri bakımından TBK, yeni malikin ancak konut ve işyeri gereksinimi için bu yola başvurabileceğini kabul ederek maddi yönden sınırlama getirdiği gibi yeni malikin bu nedenle kiracıyı taşınmazdan çıkarabilme yetkisini süre yönünden de sınırlamıştır. Kanunu yorumlayan Yargıtay kararlarına göre, yeni malikin bu nedene dayanarak kiracıyı çıkarabilmesi için, taşınmazın mülkiyetini kazandığı tarihten itibaren bir ay içinde durumu yazılı olarak bildirmesi (ihtar çekmesi) ve en erken edinme tarihinden itibaren altı ay sonra kiracı aleyhine tahliye davası açması gerekir. Konut ve işyerinin tapulu veya tapusuz olması fark etmeksizin bu gibi yerleri sonradan edinen kişiye TBK 351 hükmü uygulanır. 

Satılan Evde Kiracı Ne Kadar Oturabilir?

Satılan Evde Kiracı Ne Kadar Oturabilir? Kiralanan taşınmazın mülkiyetinin el değiştirmesi durumunda yeni malik yukarıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde açıklamış bulunduğumuz nedenlere sahip ise kiracıyı açacağı bir tahliye davası sonucunda kiralanan taşınmazdan çıkarabilir. Lakin kanun koyucu yeni malikin bu hakkını kullanabilmesini belli sürelere tabi kılmıştır. Buna göre yeni malik, kira konusu taşınmazı edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Yeni malikin kiracıyı gereksinim sebebiyle çıkarabilmesi için bu durumda, kira konusu taşınmazı edinme tarihinden itibaren en az yedi ay sonra dava açabilecek, bu davanın da ortalama 1 yıl sürdüğü göz önüne alınacak olursa, yeni malikin kiracıyı tahliye etmesi en azından bir buçuk yıl gibi bir sürenin sonunda mümkün gözükmektedir. Buna karşın kiracının, yeni malikin kiralanan taşınmazı edinme tarihinden itibaren bir ay içinde yaptığı yazılı bildirim (ihtarname) üzerine, kiralanan taşınmazdan kendi isteği üzerine çıkması durumunda herhangi bir tahliye davası açılmasına gerek olmayacağından, söz konusu süre kısalabilecektir.

Bunun dışında kiracı ile yeni malikin karşılıklı uzlaşması olmadığı durumlarda yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, belli süreler geçirilerek dava açılmalı ve bu davanın sonucunda kiracının taşınmazdan tahliyesi gerçekleştirilmelidir. Kiracı tahliye davası sonuçlanana kadar taşınmazda oturabilir. Taşınmazın satılması tek başına tahliye sebebi oluşturmaz, tahliye davası sonucunda hukuki yoldan alınan tahliye kararı ile kiracı taşınmazdan çıkarılabilir. 

Ev Sahibi Evi Satıyorum Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev sahibi evin mülkiyet hakkına sahiptir. Bilindiği üzere mülkiyet hakkı, sahibine söz konusu eşyayla ilgili en geniş yetkileri veren ayni hak çeşididir. Eşya üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi de bu yetkilerden biridir. Kiracıların da taşınmaz üzerinde belli hakları mevcuttur. Fakat kira ilişkisinin dayandığı hak sözleşmeye dayalı şahsi bir haktır ve kapsamı mülkiyete göre daha dardır. Bu sebepledir ki kanun koyucu kiracı ve kiraya verenin menfaat çatışmasını dengeleyebilmek adına bazı düzenlemeler getirmiştir.

TBK md. 310’a göre, bir kira sözleşmesi kurulduktan sonra kiralananın el değiştirmesi durumunda yeni malik, kurulmuş olan kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Yani yeni ev sahibi eski sözleşmenin kendisiyle yapılmadığı için kendisini bağlamadığı yönünde hukuken geçerli bir argüman sunamayacaktır. Yeni ev sahibi, kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa bunun belirli sınırlar ve koşullar çerçevesinde bazı yolları bulunmaktadır.  Kamulaştırmaya ilişkin özel hükümler ve TBK madde 351 bu koşulları düzenlemiştir. 

TBK md. 351’deki düzenlemeye göre yeni ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu üstsoyu veya kanunen bakmak zorunda olduğu kişilerin konut veya iş yeri ihtiyacı bulunuyorsa belirli prosedürler izleyerek kiracıyı taşınmazdan çıkarabilmektedir.  Fakat bu durum suistimale oldukça açıktır. Bu sebeple yargıtay, kiracının gereksinim sebebiyle tahliye edilebilmesi için bu kişilerin konuta olan ihtiyacının “gerçek ve samimi” olması şartını özellikle aramıştır.

Oturduğu Ev Satılan Kiracının Hakları

İçinde kiracı bulunan taşınmazın mülkiyetini devretmekte hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Taşınmazın maliki kira sözleşmesi devam ederken de böyle bir tasarrufta bulunabilmektedir. 

Fakat taşınmazı satın alan kişi yeni malik olarak geniş yetkilere sahip olsa da, kanunen gerçekleştiremeyeceği bazı tasarruflar bulunmaktadır. Kanun koyucu kiracıların, maliklerin geniş yetkilerinden ötürü zarar görmesini engellemek istemiş ve bu yönde düzenlemeler getirmiştir. TBK 310’a göre kiracı, kira sözleşmesini taşınmazı devralan yeni malike karşı da ileri sürebilecektir. Yani yeni ev sahibi eski malikin yapmış olduğu kira sözleşmesiyle bağlanmıştır. Bu sebeple kiracının, taşınmazın satılması sebebiyle evden ayrılmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Malikin değişmesinden etkilenmeden kiraladığı taşınmazda oturmaya devam etme hakkına sahiptir. 

Fakat yeni malikin kendisinin veya kanunda sayılan kişilerin yaşayacak yer veya iş yeri ihtiyacı bulunuyorsa bu durum değişebilmektedir. Böyle bir durumun varlığı halinde ihtiyacı olduğunu ispat yükü, malikin üzerindedir. Gereksinim sebebiyle tahliye davası olarak adlandırılan bu durumda, yeni malik kira sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bu davayı açmalıdır.

Fakat kanunun kiracıya tanıdığı bu hakkı ihlal ederek satın aldığı evde bulunan kiracıyı çıkarmak isteyen malikler bulunmaktadır. Bunun gibi durumlarla karşı karşıya kalan kiracıların hakları,

 • Kira sözleşmesinin devamını talep hakkı
 • Kira bedeli ve tazminata hükmedilmesini talep hakkı

Olarak sayılabilir. Bu talepler, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava yoluyla ileri sürülebilmektedir.

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Ne Zaman Çıkar?

Bir konutta kira sözleşmesine dayalı olarak yaşayan birçok kişi, yaşadıkları evin satılması ve yeni malikin kendilerini çıkarmak istemesi durumunda ne yapacaklarını bilmemektedir. Bu sebeple yeni malik kiracıyı evden çıkarabilir mi, ev sahibi evi satarsa kiracı evden ne zaman çıkmalıdır gibi sorular sık sık araştırılmaktadır. Hukuk düzenimizde detaylı olarak ele alınan kiraya ilişkin hükümler, birçok konuda kiracıların menfaatlerini daha güçlü konumda bulunan malike karşı korumakta ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Kanun koyucunun getirmiş olduğu hiçbir düzenlemede, oturdukları taşınmaz satıldığı takdirde kiracıların evden çıkma zorunluluğu veyahut evden çıkmaları için süre verilmesi gibi bir hüküm yoktur. Aksine, TBK 310, İlgili taşınmazın maliki değişe bile kira sözleşmesinin yeni malikle kiracı arasında devam edeceğini düzenlemiştir. Yeni malikin kendisi veya kanunda sayılan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı için kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda dahi kiracı evden doğrudan çıkarılamamaktadır. Bunun için belirli süreler öngörülmüştür.

Kira sözleşmeleri belirli ve belirsiz süreler için yapılabilmektedir. Bu iki durumda sürelerle ilgili iki farklı düzenleme mevcuttur. Eğer sözleşme belirli süreliyse yeni malik ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını sözleşme süresinin bitiminden sonra bir ay içinde açabilecektir. Sözleşme belirsiz süreli olarak yapılmışsa 6 aylık kira döneminin bitiminden önce çekilecek ihtarla belirlenen tarihten sonraki bir ay içinde dava açılabilecektir.

Ev Satılınca Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Kira sözleşmesi, kiraya verilen şeyin kullanılmasını veya hem kullanılıp hem yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık bir ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeler olarak tanımlanabilir. Günümüzde bir taşınmazda kira ilişkisine dayalı olarak yaşamını sürdüren birçok kişi bulunmaktadır. Kanun koyucu da bu toplumsal gerçeği dikkate alarak malik ve kiracı konumunda bulunan kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler getirmiştir. 

Bir konutta kiracı olarak yaşamını sürdüren kişiler için bu kira ilişkisinin akıbetinin korunuyor olması oldukça önemlidir. Başka bir deyişle bir hukuk devletinde kiracı, bugün kullandığı konuttan yarın atılmayacağını bilmelidir. Bu sebeplerle kanun koyucu hem kiracının menfaatlerini, hem malikin menfaatlerini göz önünde tutup bir denge kuran düzenlemeler getirmiştir.

Bu düzenlemelerden biri olan TBK 310’a göre, konut el değiştirse dahi yeni malik kiracı ile eski malik arasındaki sözleşmenin tarafı haline gelecek ve sözleşme süresi sona erip gerekli prosedürleri gerçekleştirmeden, sadece evi satın alması sebebiyle kiracıyı çıkaramayacaktır. 

Yeni malikin mevcut kiracıyı evden çıkarabilmesi için kanunda birtakım şartlar belirlenmiştir. Edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtar çekmek 6 ay içinde dava açma imkanı kazanması için gerekli şarttır. Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı bulunması şartı da gereksinim sebebiyle tahliye davası açabilmek için gereklidir.

Özetlemek gerekirse mülkiyet hakkına sahip olmak kişiye ilgili taşınmazla ilgili geniş yetkiler sağlamakla birlikte bu yetkiler sınırsız değildir. Kanun koyucu kanunda anılan sebeplerden birini ispatlamaksızın kiracıyı konuttan tahliye etmenin önüne hukuki bir engel koymuştur. Böylece kiracıların yaşamını sürdürdüğü konuttaki geleceğiyle ilgili durum koruma altına alınmıştır.

“Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Hakları” üzerine 136 yorum

 1. Merve hanım eski ev sahibiyle sözleşme yapılmamış olması fakat elektrik su doğal gaz aboneliğinin kiralaman ev için kiracı tarafından üzerine alınması durumunda da aynı hükümler geçerli midir

  Yanıtla
 2. Merhaba Merve hanım Malatya’da kirada oturuyorum benim kontratım 1 ay sonra dolucak. Ev sahibim evi sattığını söyledi. Yeni alan vatandaşin evi depremde hasar aldığı için kendisi oturmak istiyor. Yeni ev sahibi 1 ay sonra benim kontratım bitince beni çıkarabilir mi? Eve ihtarname gönderip 6 ay çıkmamı bekleyebilir mi?

  Yanıtla
 3. Merhabalar,

  Eylül 2022 de 4 Yıllık kira sözleşmemizi yaptık. Nisan 2023 de ev sahibimiz evi sattı. Alan kişi müteahhit firma sahibiymiş. Kendisiyle henüz hiç görüşmedik. Bize evimin resimlerini çekip tekrar satılığa çıkarmak istediği haberi eski ev sahibimizden geldi.
  Alan kişi tekrar evi satabilir mi? Bu mümkün müdür?

  Yanıtla
   • Mrb benim ev sahibi evi sattı ev bulamıyorum ayrıca kiralar çok yüksek yeni ev sahibi depremzede 15 gün içinde evi boşalt dedi komtratım 01.09.2023 te bitiyo bu durumda ne yapmam gerekiyo

    Yanıtla
    • Merve Hanım merhaba,
     Öncelikle bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz. 1 yıl önce 2 yıllık sözleşme ile ev kiraladim. Oturduğum ev 2. Defa satıldı. Alan kişi oturmak amacıyla satın aldığını ve 1 ay içinde tahliye istedi. 2 yıllık sözleşme karşılığında emlakciya depozito, peşinat ve emlakci ücreti ödedim. Ev inşaattan alma olduğu için temizleme ücreti ödedim. . Tahliye nedeniyle mağduriyet yaşayacağım. Bu ödenen ücretler için dava açabilir miyim

     Yanıtla
 4. merhaba ev sahibim oturduğum daireyi tadilat yapıp satacağını söyleyip evden çıkardı ardından dairede olan masrafları benim ödememi istiyor sizce ben masrafları ödemek zorundamıyım teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Daireye bir zarar vermediyseniz ve daireyi teslim ederken yazılı bir belge ile bu konuda anlaştıysanız ödemenize gerek olmadığı düşünüyorum.

   Detaylı danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz.

   Yanıtla
 5. Merhabalar. 3 sene once kiraciyla 5 yillik sozlesme imzaladik biz farkli bir ile polis olarak gorev yapiyoruz. Depremden dolayi cocugumun psikolojisi bozuldu dilekce verdik memlekete tayin istedik. Ordada kalacak baska bir evimiz yok. Kiraci ben evden cikmam diyor ancak bizimde kalacak baska yerimiz yok cocuklarim magdur ihtarname gonderip dava acabilirmiyim sozlesme bitmeden

  Yanıtla
 6. Merhaba. Kirada oturduğum ev satıldı. Yeni ev sahibi evde oturmayacağını söylemiş emlakçıya. Sadece kirayı artırmayı düşünüyormuş. Şimdi benim sormak istediğim şey yeni kiranın belirlenmesinde eski kira fiyatının önemi varmı?yoksa tamamen yeni ev sahibinin istediğimi geçerli burada süreç nasıl olacak. Teşekkür ederim

  Yanıtla
 7. Merhaba evim satıldı fakat yeni malik sahibi alt katımda olan boş mağazayi daireye katıp kendine ofis yapacağını söylüyor benim ise sözleşmem var süresinin bitmesine 5 ay var evden çıkmami istiyor çıkarabilir mi yoksa sözleşmemi beklemek zorunda mı .

  Yanıtla
 8. Merhaba,
  Kira sözleşmem Eylül ayında yenileniyor. Ev sahibi de evi satmaya karar verdi. Her halükarda kiracı olarak bizim tahliye davası ile birlikte toplam 6 ay süremiz mi var? Bu süre zarfında da evin kira ücretini ödemek zorunda mıyım?

  Yanıtla
 9. Merhaba, oturduğumuz ev satıldı, fakat 1 sene önce 5 senelik kontrat yapmıştık, yeni ev sahibi kendi oturmak istediğini bildirerek tebligat gönderdir, 6 ay içerisinde çıkmamızı istiyor, 1 sene önce yaptığım kontratım 5 senelik olduğu için 4 sene daha oturma hakkım varmı.? yoksa yeni ev sahibi 6 ay içerisinde çıkmassam tahliye davası açıp bizi evden çıkartabilir mi.?

  Teşekkür Ederim.

  Yanıtla
 10. Merhaba devletin koymus oldugu %25 zam sınırının oldukça üstünde bir zam isteyen ev sahibi m eger ıstediği tutarı vermez isem evi satacağını söyledi.Ev sahibi bunu sebep göstererek böyle bir satış yapabilir mi sözleşmem olduğu halde? Benim bir dava hakkım var mıdır bu konuda?
  Ek olarak yapılan faiş zamlardan sonra yeni bir kontrat yapmanın gerekliliği var mıdır?
  Teşekkürler.

  Yanıtla
 11. Merhaba
  Kiracısı oldugum evsahibi 2 sene önce kiraladıgım evi satacagını söyleyerek göstermek için izin vermezsem dava acacagı konusunda mesaj yolu ile iletmiştir.Ev sahibim bütün apartmanın sahibidir.Diger daire sahipleri ile sıkıntı yaşamamaktadır. Haklarım nelerdir ne kadar süre daha oturabilirim.Tek bayan olarak yaşamaktayım.korkuyorum

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Ev sahibiniz sizin için uygun zamanlarda evi satma amacıyla gösterebilir, bu konuda anlaşamadığınız takdirde dava yolu ile evi gösterme günleriniz belirlenebilir.

   Eviniz satılır ise yeni malikin taşınmaza oturma ihtiyacı var ise sizi tahliye edebilir, tahliye koşullarını makalemizden inceleyebilirsiniz.

   Detaylı danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz..

   Yanıtla
 12. Merhabalar benim ev sahibim evi satıyor bu süreçler geçtikten sonra benim ödediğim depozitoyu ben kimden alacağım alabilme şansım varmi yoksa 1 kira depozito ödediğim evde 1 ay fazladan oturmam gerekirmi

  Yanıtla
 13. Merhaba temmuz ayında 1yıllık kira sozlesmesı doluyor ev sahibi evi satacagını cıkmam gerektiğini soyledı cıkmassam dava acicakmıs bu durumda benim haklarım nelerdir cıkmam mı gerek heray duzenlı kıramı oduyorum zor durumdayım ne yapabilirim

  Yanıtla
  • Merhaba ,

   Yeni malikin oturduğunuz konuta kanunda belirtilen sebepler ile ihtiyacı var ise, konutu edindikten sonra yasal süreleri takip ederek size tahliye davası açabilir. Bunun dışında ev sahibinin evi satması hukuki olarak tahliye nedeni değildir.

   Yanıtla
  • Meraba benim ev sahibim evi satıyorum diyor evin boş olması gerekiyor emlakçı öyle söyledi diyor kiracısı olan evi kimse almaz demiş bu durumda benim haklarım neler pazartesi okul açılıcak ev bulamıyorum

   Yanıtla
 14. Selam Gerçi ben de sizin cevap ve soruları da okudum ama yine de kendim için de sorayım dedim kontratım 01/10/2023 te bitiyor yıllık
  Ev sahibin 04/05/2023 te bana evi atacağını fakat benimde haklarımı gözeterek evi yatırım amaçlı alıcılara satacağını söyledi benden bu şartlarda müşteri çıkması halinde evi göstermemi istedi
  Ben yeni alıcıyla ne gibi anlaşma yapabilirim
  5 ayım var kontrat bitimine yeni sahip fikrinden vazgeçip bu 5 ayı bekleyipmi ihtar çekme hakkı var yada aldığından bir ay sonramı…

  Yanıtla
 15. Merhaba,
  Oturduğum ev satıldı. Eski kontrat haklarım yeni ev sahibine mi devredilir. Depozito gibi. Yeni ev sahibi mesaj atarak “eski ev sahibi ile yaptığınız kontrat haklarınızı ondan isteyiniz ” diye talepte bulunmuş.

  Yanıtla
 16. Öncelikle bizleri bu konularda aydınlattığınız için çok teşekkürler. Evi yeni satın alan ev sahibi bir ay içinde ihtarname göndermediği taktirde eski sözleşme devam eder. Sonrasında eve ihtiyacım var diyerek kiracıyı çıkartabilir mi.

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Yeni malik 1 ay içerisinde ihtarname göndermez ise yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye davası açamaz.

   Gereksinim nedeni ile tahliye koşulları var ise kanunda belirtilen süreler ve koşullara uygun şekilde tahliye davası açabilir.

   Yanıtla
 17. Merve Hanım Merhaba,

  Malatya da 8 yıldır aynı evde oturuyorum. eve taşınırken bir yıllık kira sözleşmesi yapmıştım. Ev sahibim il dışında ikamet ettiği için sözleşme yenilemesi olmadı. Ocak 2023 tarihinde kiraya yüzde yüz artış yaptı. onu da kabul edip oturduk .Fakat şubat atında yaşanmış olan deprem felaketinden dolayı ocak ayında yüzde yüz uyguladığı zamdan sonra tekrar nisan ayında yüzde iki yüzler de zam istiyor .bizde kabul etmedik doğal olarak. şimdide evi yeğenine satışa çıkaracağını tabuda değişikliği olacağı için evi bir haftada boşaltmamızı istiyor.nu konuyla alakalı nasıl bir yol izleyebilirim.

  Yanıtla
 18. Merve hanım merhabalar iyi günler.Sizden ricam beni aşağıda yazacağım husus konusunda aydinlatabilirmisiniz.

  Ev sahibimle 1 senelik kontratlım var. Aylik 2000 Tl kira ödüyorum.Şubat ayinda 1300 tl kira oderken kirayi 2000 bin tl yapti.

  Ev sahibi sağdan soldan emlakçilardan icazet alip kirayi 5000 tl yapmak istiyor.

  5000 tl olmazsa evi satacağını 5000 tl yaparsam satmayacağıni söylüyor.

  8 daireli binada oturan tum kiracılara aynı seyi soyleyip tehdit ediyor.

  Ne yapmam lazim.Yardımcı olurmusunuz.Teşekkur ederim

  Yanıtla
 19. Merhaba kiracım ile kontratı ben yapmadım türkiyede olmadığım için komşum yaptı yapışan kira sözleşmesinin bir geçerliliği varmıdır

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Komşunuzda vekaletiniz yok ise kira sözleşmesi geçerli değildir ancak kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu değildir. Kiracınız ile kıra ilişkisi kurulacak başka bir durum var ise aranızda sözlü kira sözleşmesi oluşmuş sayılır.

   Detaylı danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz…

   Yanıtla
 20. Merve hanım merhaba
  Tanımadığım biri beni arayarak evi satın aldığını artık kirayı kendisine yatirmam gerektiğini söyleyerek tapu ve banka IBAN bilgilerini attı. Eski ev sahibim telefonlarıma bakmıyor. Bu durumda ne yapmalıyım. Beni bilgilendirirseniz memnun olurum.
  Teşekkürler

  Yanıtla
 21. Merhaba Merve Hanım,
  Mayıs ayın 5 yıllık kira sözleşmesi yaptık. Sözleşme ev sahibimin yeğeni adına vekilim o demişti yasal boyutunu bilmiyorum kendisi yurt dışında. Sözleşmemizde yılbaşında ve her yıl 100 tl zam olacak şekilde yazıyor. 1 yıl olmamasına rağmen sözleşmeye uyarak biz yılbaşında zam yaptık yüzde 25 oranında fakat 2 ay sonra ev sahibim aradı diğer yılbaşında kiraya yüzde yüz zam istiyor biz kabul etmediğimiz için evi satışa çıkarttı. Evi kendi kızına da devredebileceğini söylemişti böyle bir durum olursa kızına devretmiş olursa kendisi oturacağını kanıtlayamazsa bizim tazminat davası hakkımız doğar mı ? 5 yıl sözleşmemiz geçerli olur mu ? 6 ay içerisinde bizi çıkarabilirler mi ? Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 22. Merhabalar,Kiracı olarak bulunduğum ev satılırsa yeni sahip bana 1 ay içinde evi tahliye için noterden tebligat gondercek benim burada 6 ay vaktim olacak,6 ay sonunda evi boşaltmazsam yeni sahip bana tahliye davası açacak oda yaklaşık 6 ay sürse toplamda ev satildiktan sonra 1 sene kadar vaktim olavak kanunen dogrumudur? Ayrıca ev sahibi bana tahliye davası açarsa masraflar kime ait olacak

  Yanıtla
 23. İyi günler kontratım 10 gün sonra bitiyor ev sahibi evi satacagını ve çalıştıgımız için evi gündüzleri gösteremediğini bu yüzden satamadıgını söylüyor ve bizi evden çıkarmak istiyor ocak ayında bunu söylemişti 6 aydır söylüyor ama ev bulamadıgım için çıkamadık kontrat biter bitmez bizi evden atabilir mi yada kapıya polisle gelme durumu olur mu? Bir ay daha çıkmasak ev bulana kadar bişe yapabilir mi? Ayrıca kira bedeli kadar da depozito almıştı eve girerken onu yakabilir mi?

  Yanıtla
 24. üç yıl önce kiraya verdiğim ev o günki ekonomik durumlar ve piyaseye göre yıllık yüzde 15 artışla beş yıllık sözleşme imzaladık şimdiki durum çok farklı aynı binada 10 bin oniki bin kiraya veriliyor kirayı artılalım diyor benim sözleşmem var bitene kadar artırmam diyor orta bir yol bulmak mümkünmü yasalara göre şu anki kirası bin beşyüz

  Yanıtla
 25. slm.lar. ben 5 yıldır aynı evde oturuyorum ve ev sahibim evi ıkı ay önce sattı.
  alan şahista aynı apartmanda kracı ve iki ay sonra bana ihtar çekti. eski sözleşmenizi fesh ettim ve sözleşme bitim tarihi olan 20 temmuz 2023 tarihinde evi boşaltın çünkü kendim oturacağim diye ihtar gönderdi.
  bu durumda benim 20 Temmuz dami evi boşaltmam lazım, yoksa 6 aylık sürem varmıdır. tsk.ler

  Yanıtla
 26. Merhaba kirada olduğum ev satıldı yeni ev sahibi çıkmamı istiyor ihbar yollamış 35 gün içinde çıkmam gerektiği yazıyormuş ihbarda. İhbar bana henüz ulaşmadı. Evi bosaltirken bana taşınma parasını ödemesi gerekir mi bu hakkım varmidir

  Yanıtla
 27. Merhabalar.. turkiyede evimiz var.. 4 yildir kiraci oturuyor. 2023 Haziran 1 de sozlesme bitti.. kira bedeli 1500 iken . kendisi 2000 olarak artirdi. Fakat oturdug7 binanin kira bedelleri 6000 …7000 arasi… cikmasi icin sozlesme gununden once ihtarneme yolladik..avukat araciligiyla .. avukatta ilgisiz kaldi. sozlesme gunude bitti.. kiraci ne yaparsaniz yapin 10 yil burdan cikmiycam diyor. Turkiyede tatile gidince kalcak yerimiz yok diyoruz. Tatiliniz icin evi bosaltamam diyor.. evimi satmak istemiyorum bu insanida evimde istemiyorum. Ancak Tek care ben evimi kardesime devretsem. 6 ay icinde tahliye edebilirmiyiz.. kardesim 6 yildir bosanmis annemin kendine ait evinde kaliyor.. ev onun olucak kanunen.. nasil yol izlemeliyiz tesekurler. Yada anneme devredebilirmiyim. Annem kendim gider tasinirim diyor. Nasil yol izlemeliyiz?

  Yanıtla
   • Merhaba Merve Hanım. Temmuz ayında taşındım. Ev sahibim depozito ücretini yatirirken açıklama kısmını boş birakmami istedi. İlk kirayı ödedikten sonra da bana başkasına ait bir banka hesabı verip kirayı o hesaba yatırmamı ve açıklama kısmını boş birakmami söyledi. Bu durumu istemediğimi açıklama olarak kira olduğunu belirtmem gerektiğini söyledim. Eşinin veya çocuğunun hesabına açıklama yazarak göndermem bir problem oluşturur mu? Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

    Yanıtla
 28. Merhaba merve hanım 2 yıllık kiraciyim.ev sahibi evini sattigini soyluyor.ve benin aradigi tarih kira yatırma gününden 1 gün önceki tarih.elime herhangi bir evi satın alan kişi tarafından gonderilen bir evrak geçmedi.evi aldiginini iddia eden adami ariyorum iban attı.ama satis sozlesmesini atmadi .watsapim yok diyor bu durumda bugün 2 kira ödeme günüm geçeli 2 gün oluyor.bu durumda ne yapmam gerekiyor.

  Yanıtla
 29. Merve hanım merhaba rahatsız ediyorum özür dilerim kirada olduğumuz ev satılıyor aynı sitede satılık bir ev var onu almak istiyoruz evi beğendik fakat almak istediğimiz evdeki kiracı ev satılsada çıkmayı düşünmüyoruz diyor nasıl bir yol izleyebilirim bende mağdur olmak istemiyorum

  Yanıtla
 30. Merhabalar,ev sahibim evi satacağını söyledi,sözleşmem 05.07.2023te bitiyordu,şu an için 6
  aylik oturma hakkım var doğru mudur? Peki bu 6 aylık sürede satilmazsa evden çıkmak zorunda mıyım? Mesela 7.ayda ev satıldı yeni ev sahibi ile ekstra 6 aylık daha oturma sürem mi doğuyor? Eski ev sahibi evi satmaz da tekrar kiraya verirse benim haklarım nelerdir?

  Yanıtla
 31. Merhaba. 3 yıllık kiracıyım. Ağustosta kira sözleşmem bitiyor. Ev sahibim evi satacağını bu yüzden evi boşaltmamı istediğini söyledi. 1 ay içinde evden çıkmamı eve satılık ilanı yapistiracagini belirtti. Kiram şu an 1500. Artan kiralardan dolayi ev sahibini de kendimi de mağdur etmemek için 5000 tl teklif yaptım. 10 bin TL kira istediğini aksi takdirde evi satacagini söylüyor. Bu durumda ben ağustosta devletin bize tanıdığı %25 zam oranında artış ile kirayı gönderip evde kalmaya devam edebilir miyim?

  Yanıtla
 32. Merhaba merve hanım bir kaç gün önce ev sahibinin şu an oturmakta olduğum evi satılığa çıkardığını tesadüfen bir İnternet sitesinde gördüm. Ev sahibiyle hiçbir anlaşmazlığımız bulunmamakta kira ve diğer giderleri zamanında ödemekteyim bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  Yanıtla
 33. Merve hanım iyi günler dilerim.Bu gün 5 Temmuz 2023 ve bu ayın sonunda kira sözleşmemin süresi doluyor.Ne hikmetse memur zammının açıklandığı gün ev sahibim beni arayarak kirayı 4000 TL den 12.000 TL yapmak istediğini, kabul etmez isem aksi taktirde daireyi satacağını bu sebepten ihtar çekeceğini beyan etti. Kanuni olarak %25 zam hakkının olduğunu söylediğimde tabi ki kendisi kabul etmedi. Mülk sahibinin vekili ile sözleşme yaparken tahliye tahattütname imzalamıştık. Tabiki bunu da kullanmak istiyorlar. Makalenizi okudum ayrıca tsk ederim vermis olduğunuz bilgiler için, Sorularım şunlar olucak;
  1- İmzalamış olduğum tahattütnamenin önemi var mıdır?Tahliye davası açabilir mi? Satılığa çıkardığı halde.
  2-Daireyi satılığa cikaracagindan Sozlesme bittikten ve sonrasında yenileme yapmaz isek eski sozlesme hükümleri devam eder mi?Bu nu su yüzden soruyorum; kirayı %25 zamlı olarak mı ödeyeceğim yoksa eski tutardan mı?

  Yanıtla
 34. Merhaba
  Eşyalı olarak kiraladığımız evi mevcut ev sahibi satmak istiyor ve satış sonrası da eşyalarını kendi almak istiyor.Kontratimiz eşyalı kiralama şeklinde olduğundan eski ev sahibi hangi yasal çerçevede eşyaları alabilir.yeni evsahibi tahli davası acsada bu sürede eşyalı ev kontrati hükümleri nasıl işletilir.. teşekkürler

  Yanıtla
   • Merhaba Merve Hanım bu durumu bende yaşamaktayım, buradan bu konuyu biraz daha açıklama imkanınız var mı acaba? Yani eşyalı kira sözleşmesi yapılmış bir evi satın alan eşyalarıyla birlikte satın almış mı oluyor aslında… Bizim burda hakkımız yeni ev sahibi ihtiyaca binayen gelse dahi 6 ay eşyaları kullanmaya devam edebiliyor muyum?Daha sonrasında çıkacağım vakit eşyaların durumu ne olur?

    Yanıtla
 35. Merhaba merve hanım. 4 sene önce kiralamıştım evi. Tapu sahibiyle anlaşmıştım ama kendisi il dışındaydı kontratı tapu sahibinin eşi imzalamıştı. Ama 4 senedir kirayı tapu sahibinin banka hesabına yatırıyorum.bizim kontrat geçerlimi

  Yanıtla
 36. Ev sahibim evi satmis yeni ev sahibim 5 yılınız dolmuş diyerek yeni sözleşme yapmamı veya evden çıkmamı istiyor ihtar çekip 6 ay sonrası için mı çıkarabilir daha kısa sürede çıkarabilir mı yada yeni sözleşme yapmam gerekiyor mu

  Yanıtla
 37. Merhabalar evimin kontratinin bitmesine son 1 ay kaldi ve ev sahibim beni arayarak evini sattigini belirtti ve bana satiş yaptığı tapuyu gonderdi bir gun sonrada beni tanimadigim bir numara aradi evi satın alan kisi oldugunu evde oturmayacagini baska sahislar icin satista kullanacagini bu nedenlede kontrat bitimi evi tahliye etmemi soyledi bende noter kanalı ile evi resmi olarak satin aldigina dair ihtar cekmesini gerektigini ev baska sahislara satilana kadar da gonderecegi iban numarasina kontrat gecerliligi devam ettigini zamli bir sekilde kirayi odemeye devam edecegimi soyledim fakat benimle her hangi bir sekilde iletisim kurmasi 15 agustos itibari ile kontrat bitiyor bana ihtar cekmeyen ve iban numarasi iletmeyen kisiye mi yeni kirayi gonderecegim yoksa eski ev sahibimin hesabinami süreç nasil olur tesekkurler

  Yanıtla
 38. Merve hanım merhabalar. Ev sahibi bizi kendim oturcam diyerek evden çıkardı şimdi satarım yada kiraya veririm diyo bu konuda şikayet etme hakkımız var mı

  Yanıtla
 39. Aşağıdaki yorum doğru mu?
  “Türkiye’de ev sahibi, kira sözleşmesi imzaladıktan sonra kiracının rızası olmadan kiralanan taşınmazı satışa çıkaramaz. Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre, ev sahibi kiracının rızası olmadan kiralanan taşınmazı 3. kişilere satamaz veya hibe edemez.

  Ancak, kiracının rızası alındığında veya kira sözleşmesinde bu tür bir duruma izin veren özel bir hüküm bulunuyorsa, ev sahibi kiralanan taşınmazı satabilir. Kiracı, böyle bir durumda da kira sözleşmesinin devam etmesi hakkına sahip olabilir.”

  Yanıtla
 40. Merhaba Merve hanım,
  Benim kiracı bulunduğum ev , sözleşme yenileme tarihinden yaklaşık 2 ay sonra satıldı yeni ev sahibi ise kendi ihtiyacı olursa beni çıkartmak istediğini veya kendi kira ihtiyacını karşılamak için sözleşmede yazan kira bedelini kabul etmeyip daha yüksek kira bedeli istemekte.
  Bu durumda beni evden çıkartma veya kirayı arttırma gibi bir hakkı var mı ?
  Sözleşmenin aslı kendisinde fotokopisi ise bende bulunuyor

  Yanıtla
 41. Merhaba evimde 1 yıldır kiracı olarak oturuyorum mayısta sözleşmem yenilendi. evim bugün satıldı. Satın alan kişi evi yatırım olarak aldığı söylüyor ancak kiramı 4250tlden 10.000 tlye cıkarmak istiyor ben kabul etmedim ihtar göndereceğini söyledi. Beni çıkarabilir mi? Teşekkürler

  Yanıtla
 42. Merhaba Merve hanım kira kontratımin dolmasına 1sy var ev sahibim evi saticam alıcı evin boş olmasını istiyor genelde dedi. Beni evden çıkartabilir mi bu sebeple ve bu süreçte

  Yanıtla
 43. Merhaba, kiracısı olduğum ev satışa çıktı. Evin dışına satılık levhası astırmak istemiyorum. Bu konuda zorunluluk var mı?

  Teşekkürler

  Yanıtla
 44. Merhabalar, yeni ev sahibim vergi bildiriminde bulunmak için yeniden sözleşme yapmak istiyor. Ancak 4 aylık süreli sözleşme yapacağımızı söyledi çünkü normalde eski ev sahibimle yaptığımıza göre Ocakta yenileniyor sözleşmemiz. Kısa süreli yaparsa ben tüm haklarımı yitirir miyim? 4 ayın sonunda beni evden çıkarabilir mi?

  Yanıtla
 45. merhaba merve hanım eşyalı kirada oturduğum ev satıldı. eski sözleşmede ev eşyaları da söz konusuydu eski ev sahibim eşyalarını almak istiyor bununla ilgili bir karar varmıdır? Ev eşyalarını alabilir mi ?

  Yanıtla
 46. Merhaba, ev sahibim evde kendim oturacam diye evi bosaltmamizi istiyor. Fakat ben fakat ben evi bosalttiktan sonra satmasindan supheleniyorum. Bu durumda daha sonra hak talep edebilmek icin taliye davasi ile mi evden cikmam gerek.

  Yanıtla
 47. Mrb kiraci oldugum ev satildi. Ihtarname cekerek kisisel kullanim icin cikmam istendi. Ciktim suan 3 hafatadair evde kimse oturmuyor ev ne kadar bos kalirsa dava acmam mumkun olur.

  Yanıtla
 48. 2018 de ev sahibiyle noterde 3 yillik kira kontrati yaptik .Kontratimizda serh maddesi vardi fakat ben tapuya isletmedim..3 yil bittikten sonra sozlu olarak her yil basi yeni bir fiyat belirlenip onun uzerinden oturmaya devam ettim.2021 yili eylul ayindada yeniden gorusup bir kira bedeli belirledikten sonra 3 yillik kirayi pesin odedim..Daha 1 yillik alacagim varken evi satmaya karar verdigini soylede ve ilana koymus.Bizim kontratimizda ev sahibi sozlesmemiz devam ettigi surece hicbir sekilde evi gisteremez diye bir maddemiz vardi..simdi bu durumda evi alacak kisi eve gelip balabilirmi? Birde benim daha 1 yillik odemem var bu durumda yeni ev sahibi bana bu sure dolmadan cik diyebilirmi?

  Yanıtla
 49. Ben deprem bölgesinde yaşıyorum 1,5 yıldır oturduğum evden ev sahibi gelecem diyerek beni çıkarıp evi 5 katı artırıp kiraya verdi, kira kontratini en başından beri bir yakini yapmıştı ama ucreti her ay düzenli rv sahibinin hesabina yatirdim ( ev sahibinin tc ve adres bilgisi yok maalesef) bu durumda kontratı yaptigim kişiye dava açsam kazanma ihtimalim var mi ? Yada başka nasil bir yol izleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim

  Yanıtla
 50. Merhabalar. Ev sahibi Kiracıya evi sattığı sifaen söylemekten başka yasal bir işlem yapmak zorunda mıdır?

  Yanıtla
 51. Slm ev sahibiyle 1 yillik sözleşme yaptik 2 yıl önce 2 sene 3 aydirda ayni evde oturuyorum sözleşmem devam edermi.ikincisi ev sahibim evi satacagini 1 ay sonra evi bosaltmami istiyor.nasil haklarım var yada ne yapmaliyim 1 ay sonra cikarabilirmi

  Yanıtla
 52. MERHABALAR,
  7 yıllık kiracıma sözleşmemizin bitiş tarihi olan 07.03.2023 tarihinden 1 ay öncesinde evimi tadilat yapıp satacağımdan dolayı boşaltmasını belirttim. abi ev yok dedi bende satana kadar otur dedim. ancak kiracım evi müşteriye göstermekte problem yaşattı en son dava aç dedi. bende Haziran ayında icra davası açtım, itiraz etti. bende itirazına itiraz davası için sulh ceza mahkemesine başvurdum. sözleşme ve tahliye taahhütnamesi var. sorum şu,
  1- sulh ceza mahkemesinin karar vermesi tahmini ne kadar sürer?
  2- bu dönemde kiracının bana ödediği kira aynı mühitte bulunan kiralardan 10-12 bin eksik bununla ilgili bir şey yapabilir miyim?
  3- bu dönemde başka bir yerden daire aldım ve satacağım konuttan alacağım para ile aldığım dairenin parasını ödeyeceğim miktar yüklü bu miktarı daireyi satmadan kapatmamın imkanı yok mahkemeye delil olarak sunsam süreç hızlanır mı ?

  şimdiden teşekkürler.

  Yanıtla
 53. Kiracıyla herhangi bir sözleşme yokmuş Evi ben satın aldım ve içinde kendim oturacağım. Ancak kiracı çıkmıyor ne yapmalıyım.

  Yanıtla
 54. Merhaba Merve Hanım, eşyalı kiralık sözleşmem var ev sahibi evi satılığa çıkartacam diyor ama eşyalarımı alacağım diyerek tehdit ediyor… Eşyalı kira sözleşmesi yapılmış bir evi satın alan eşyalarıyla birlikte satın almış mı oluyor aslında… Bizim burda hakkımız yeni ev sahibi ihtiyaca binayen gelse dahi 6 ay eşyaları kullanmaya devam edebiliyor muyum?Daha sonrasında çıkacağım vakit eşyaların durumu ne olur?

  Yanıtla
 55. Merhaba, kirada oturduğum ev satıldı, yeni ev sahibi eve ihtiyacı olduğunu belirterek tebligat gönderdi, ancak tebligatta kira benim yatirdigimdan daha düşük belirtilmiş. Bu durumda eski kira bedelim mi, tebligat mi geçerli?
  6 ay sonunda tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanıyor? Teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın