Ev Sahibi Kendi Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ev Sahibi Kendi Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ? Türk Borçlar Kanunu’nun 350/1, b1. Hükmü göz önüne alındığında, kiracı kendisine düşen borçları düzenli biçimde yerine getirse ve kira sözleşmesinin koşullarına harfiyen uysa bile, kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu hasıl olacak olursa, kiracıya karşı belli sürelere uymak kaydıyla tahliye davası açma hakkına sahip olacaktır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki buradaki gereksinimin (ihtiyacın), gerçek ve samimi olması, Yargıtay kararlarında aranan önemli ve maddi bir koşuldur.

Ev Sahibi Kendi Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?

Ayrıca Yargıtay birçok kararında bu gereksinimin zorunlu ve devamlı nitelikte olmasını aramaktadır. Hangi durumda konut gereksiniminin gerçek ve samimi bulunduğu konusunda kanun somut bir ölçüt getirmemiştir. Bunu, durumun özelliklerine göre hâkimin takdir etmesi gerekir. Belirli süreli konut kirası bakımından sürenin sonundan itibaren bir ay içinde konut gereksinimi nedeniyle bu davanın açılması gerekir. En geç bir yıl içinde çekilen ihtar, davanın yıl sonuna kadar açılabilmesi hakkı verir. Ev sahibi gereksinimini kanuna uygun şekilde kanıtlar ise kiracısını tahliye edebilir. Lakin burada önemli bir hususu da vurgulamak gerekir. 

Ev sahibi gereksinim nedeniyle kiracısını tahliye ettirdiği taşınmazını 3 yıl boyunca başka kişilere kiralayamaz. Bu durum kanunda “Yeniden kiralama yasağı” başlıklı TBK 355 hükmünde güvence altına alınmıştır. Hükme göre; “kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz”. Üç yıl müddetle kiralama yasağı hem gereksinim hem de yeniden inşa ve imar amaçlı tahliyeler bakımından geçerlidir. Kiraya verenin kanunda belirtilen lehine tahliye kararı alması ve bu kişinin kiralananda oturtulmasının sağlanması yasağı ihlal etmez. Ayrıca kiraya verenin başkasına değil de yeniden eski kiracısına kiralaması da maddede açıkça ifade edildiği gibi yasak kapsamında değildir. 

İlgili Hizmet: İzmir kira avukatı

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Kiracıyı Ne Kadar Sürede Çıkarabilir?

Belirli süreli konut kirası bakımından sürenin sonundan itibaren bir ay içinde konut gereksinimi nedeniyle gereksinim sebebiyle tahliye davasının açılması gerekir. Süre kaçırılmışsa (en geç bu bir aylık sürede dava açılmamış veya ihtar varmamışsa), yıldan yıla yenileme söz konusu olacağından, yenilenen her yıl sonu itibariyle gereksinim devam etmek kaydıyla bu dava açılabilecektir. İhtarın kanunda açıkça belirtildiği üzere yazılı olarak yapılması geçerlilik koşuludur.

Eğer konut kirası belirsiz süreli olarak akdedilmiş ise, o halde kiraya verenin Borçlar Kanunu’nda kira sözleşmesine ilişkin düzenlenen genel hükümlere göre fesih dönemi için belirlenen tarihten başlayarak bir ay içerisinde dava ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda konut kirası taşınmaz kirası olduğundan genel hükümlerden TBK 329 uyarına altı aylık fesih dönemi sonu için üç ay evvel yapılacak bildirim ile fesih söz konusu olacak, daha doğrusu sözleşme sonu tayin edilmiş olacak, bu tarihten itibaren ise bir ay içinde dava açılmak gerekecektir. Bir noktayı daha vurgulamak gerekir ki, belirsiz süreli kira sözleşmesinin başlangıç süresi, fesih dönemi ve bildirim sürelerini tayin açısından önemlidir. Kira sözleşmesinin yazılı olmadığı ve tanık ile ispatlanamadığı durumlarda kiracının kabul ettiği tarihe göre işlem yapılır.

Evde Kendim Oturacağım Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

TBK 350/1 hükmüne göre, kiracı kendine düşen borçları düzenli biçimde yerine getirse ve kira sözleşmesinin koşullarına uysa dahi, kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu hasıl olursa, kiracıya karşı süresinde tahliye davası açabilme hakkına sahip olacaktır. Kiraya verenin birden fazla konutu varsa, bunlardan birindeki kiracıya karşı tahliye davası açabilir. Ancak kiralanan bir yerde birden fazla kiracı varsa, tahliye davasının bütün kiracılara karşı açılması gerekir. Çünkü tahliye borcu bölünemeyen bir borçtur.

Kira sözleşmesinin kurulması sırasında var olmayan fakat sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkan kiraya verenin kendisine ve ailesine ilişkin bazı nedenler de tahliye davasının konusunu oluşturabilir. Yargıtay’ın kararlarına göre, kiraya verenin sağlık nedeniyle kiracının oturmakta olduğu yerde oturmasının gerekmesi bir tahliye nedeni olabilir. Ancak kiraya verenin sağlık durumunun gerçekten kiracıyı taşınmazdan çıkarmayı gerektirdiğini kanıtlaması ve ayrıca kendi oturmakta olduğu daireyi kiracısına teklif etmesi gerekir. Gereksinim nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için, gerçekten de kiraya verenin gereksinim duyması ve bunun içten olması gerekir.

Bu nedenle, salt kiracıyı çıkarıp bir ahbabına kiralamak, kira parasını istediğince arttırmak, gereksinimi karşılayan evi olduğu halde kiradaki evini birkaç aylığına yazlık olarak kullanmak üzere kiracıyı taşınmazdan çıkarmak istemesi ya da bir taşınmaz boşaldığı halde onu kiraya vererek başka bir kiracısını gereksinme nedeniyle taşınmazdan çıkarmak istemesi gibi durumlarda istemin içten olmadığı kabul edilir ve davası reddedilir. Kiraya veren gereksinim nedeniyle tahliye ettiği taşınmazı için kanunda belirtilen yeniden kiralama yasağı hükümlerine uyması gerekir. 

Ev Sahibi Annem Oturacak Diye Kiracıyı Evden Çıkarabilir Mi?

Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen tahliye sebepleri ile kiracı tahliye davası açılabilir. Kanunda belirtilen tahliye sebeplerinden biri ev sahibinin veya yakınlarının gereksinimi nedeniyle tahliyedir. Kiracı tahliyesi makalemizde gereksinim nedeni ile tahliye koşulları ayrıntılı incelenmiştir. Ev sahibi annesinin ikamet edeceği başka bir konut bulunmaması ve söz konusu taşınmazda ikamet etmesinin kaçınılmaz olması nedeni ile kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir.

Türk Borçlar Kanununa göre ev sahibi; eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçları nedeniyle ev veya işyeri gerekiyor ise kiracısını tahliye etme hakkına sahiptir. Kanundan da anlaşılacağı üzere ev sahibinin üstsoyu olan annesinin ihtiyacı nedeniyle kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmaktadır. Fakat belirtmek isteriz ki bunun için fesih sürelerine uyulması ve sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. 

Böyle durumlarda; kanunlar kiracıyı korumak adına da 3 yıl süreyle mevcut tahliyesi istenen kiracıdan başkasına taşınmazın kiralanmasını kesinlikle yasaklamıştır. Bu konu kanunda yeniden kiralama yasağı olarak geçmektedir. Aynı zamanda ev sahibinin aynı şehirde başka evinin olması kiracıyı çıkarmaya engel teşkil eden en önemli sebepler arasında yer almaktadır. Buna da tahliye sürecinde çok dikkat etmek gerekmektedir. 

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Diye Evi Satarsa Ne Olur?

Türk Borçlar Kanunu ihtiyaç nedeniyle tahliye edilen taşınmazın bir başkasına 3 yıl geçmedikçe kiralanamayacağı hususunda açık ve net bir şekilde hükme yer vermiştir. Fakat ev sahibinin taşınmazı satması, bağışlaması, başka birine intifa hakkı tanıması ve buna benzer diğer tasarruflara yönelik bir yaptırım öngörülmemiştir. Bu sebeple kanunlarımızda tahliye edilen taşınmazın kiralanması konusunda açık ve net şekilde kiracıya tazminat hakkı tanınmış ise de yine kanunlardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki ev sahibinin kendim oturacağım deyip de evi satması durumunda kiracının bu hususta herhangi bir tazminat hakkı bulunmayacaktır.

Yani ev sahibi kiralanan mülkü; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçları nedeniyle ve bu durumu kiracıya bildirerek evden çıkmasını talep edebilir. Bununla birlikte ev sahibi, kiraya vermiş olduğu evini satabilir.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Evi Kiraya Verirse Ne Olur?

Konut veya çatılı işyerine ilişkin kira sözleşmesi, kiraya verenin ya da akrabalarının kiralanana ihtiyaç duymaları halinde ev sahibi tarafından feshedilebilmektedir. Fakat kiraya verenin gereksiniminin de gerçek ve samimi olması gerekmektedir. Bunların dışında aynı zamanda ev sahibi, kiralananın yeniden inşa edilmesi veya imarı amacıyla esaslı onarıma ihtiyaç duyması halinde de ev sahibi kira sözleşmesini sona erdirebilmektedir. Bu gibi ihtiyaçların olması nedenine dayalı olarak tahliyesi sağlanmış olan kiralanan, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe, eski kiracı dışında başkasına kiralanamayacaktır.

Eski kiracının, öncelik hakkı bulunmaktadır. Kiracı bu hakkını, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içerisinde kullanması gerekmektedir. Bu tahliye nedenleriyle tahliyesi sağlanan taşınmaz üç yıl başkasına kiraya verilemeyecektir, buna yeniden kiralama yasağı denilir. Ev sahibi taşınmazı gereksinim nedeni ile tahliye ettikten sonra başka bir kişiye kiraya verir ise yeniden kiralama yasağına uymamış olur. Bu durumda tahliye edilen kiracı ev sahibine tazminat davası açabilir. Tahliye edilen kiracı, tazminat davası ile bir yıllık kira bedelinden az olmayacak bir tazminat talep edebilir. Uygulamada yeniden kiralama yasağının tazminat davasına konu olabilmesi için kiracının dava yolu ile tahliye edilmesi gerekir. Gereksinimin ihtar, sözlü bildirim vb. şekilde bildirildiği durumlarda kiracı taşınmazı tahliye eder ise tazminat talep edememektedir. 

Ev Sahibi Kendi Evine Taşınmak İçin Kiracısını Çıkarabilir mi?

Ev sahibi kendi evine Taşınmak için kiracısını çıkarabilmektedir. Bu husus 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun 351. Maddesinde belirtildiği üzere ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracısını evden çıkarabilmektedir. Kiraya veren bu durumda şunları yapmalıdır: 

 • Kiracıya bir ihtarname göndermeli  
 • Kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmesi gerekir.

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarması, kiracının haklarına aykırı bir davranıştır. Bu durumda , ev sahibinin, kiracısını evden çıkarabilmek için haklı bir sebebinin olması gerekir. Haklı sebep, evin kullanılmasının, ev sahibi için zorunlu olmasıdır. Bu zorunluluk, geçici zorunluluk ya da kalıcı zorunluluk olabilir. Geçici zorunluluğa örnek, ev sahibinin evini tadilata alması verilebilir. Kalıcı zorunluluk ise örneğin ev sahibinin emekli olup evini kendi oturumu için kullanması ya da kendi çocuğuna oturması için vermesi gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir. 

Ev sahibinin kendi evine taşınmak için kiracısını evinden çıkarması, kiracının, kira sözleşmesini feshetmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, kiracı, fesih nedeniyle tazminatlara hak kazanabilmektedir. Bu tazminatlara örnek olarak fesih nedeniyle kira bedeli verilebilir. 

Ev sahibinin kendim oturacağım şeklinde belirtip kiracısını çıkarması ve daha sonra evi başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı, ev sahibine karşı tazminat talebinde bulunabilmektedir. Böyle bir olayda, kiracı, ev sahibinin kira sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini öne sürebilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun yani kiracının iddiasına haklılığının tespit edilmesi durumunda, kiracı, bir yıllık kira bedeli ve taşınma masrafları olmak üzere tazminat talep edebilmektedir.

Ev Sahibi Oğlum Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahibi oğlum oturacak diyerek kiracıyı evden çıkarabilmektedir. Bu durum 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 351. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir. Bu durumda, ev sahibinin yapması gerekli şeyler; 

 • Kiracıya bir ihtarname göndermek 
 • Kiracıya 6 ay içinde evden çıkmasını bildirmek. 

Ev sahibinin oğlunu kendi evinde oturtabilmek ve için kiracıyı çıkarabilmesi için, oğlunun evin kullanılması için zorunlu bir ihtiyacının olması gerekir. Bu zorunlu ihtiyaçlara örnek olarak oğlunun evlenmesi ve eve ihtiyacı olması, oğlunun emekli olması ya da evi iş yeri olarak kullanması verilebilmektedir. 

Ev sahibinin oğlunu oturtmak için evinden kiracıyı çıkardığını belirttiği halde, evi bir başkasına kiraya vermesi durumunda, kiracı bu durumdan şikayette bulunabilmektedir. Bu durumda, kiracı, ev sahibinin aralarında imzaladıkları kira sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini öne sürebilmektedir. Kiracı, şikayette bulunarak, ev sahibinin evinden haksız olarak çıkarılmasından kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesini sağlayabilmektedir. 

Ev sahibinin kiracıyla aralarında imzaladıkları kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracı, şu kurumlara şikayette bulunabilmektedir. 

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Sulh Hukuk Mahkemesi

Özetlemek gerekirse, ev sahibinin oğlunu oturtmak için kiracıyı evinden çıkarması mümkündür. Ancak bu hususta, ev sahibinin haklı bir sebep öne sürmelidir. Ev sahibinin haklı bir sebebi olmadan kiracısını evinden çıkardığının tespit edilmesi durumunda, kiracı şikayette bulunabilmektedir.

Ev Sahibinin Başka Evi Varsa Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahibinin başka evi olması durumunda kiracısını çıkarıp çıkarmayacağını ilgili kanundaki maddeden incelemek gereklidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun maddelerinde kiraya veren kişinin kiracısını hangi hallerde çıkartabileceği belirtilmiştir, bu sebeple taraflardan herhangi birinin kendi iradesi doğrultusunda lehine karar alabilmesi mümkün değildir. Kanunda belirtilmiş olan, kiraya veren kişinin, kiracısını evden çıkarabileceği haller şunlardır:

 • Kiralanan malı; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri ihtiyacı nedeniyle kullanma zorunluluğu varsa, 
 • Kiralanan malın yeniden inşası ya da imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekliyse ve bu işler sırasında kiracının malı kullanımı imkânsız ise, 
 • Kiralananı, kiraya verenden satın alıp yeni malik olan kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
 • Kiracı, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmişse, 
 • Kiracı, aynı kira yılı içerisinde hukuka uygun iki haklı ihtar ile karşılaşmışsa, 
 • Kiracının ya da eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesini sona erdirebilir. 

Görüldüğü gibi kanunda sayılan sebepler arasında ev sahibinin başka bir komutunun bulunması neticesinde kiracısını çıkartabileceğine dair bir hüküm yoktur. 

Kiracıya Kendim Oturacağım Diye İhtarname

İhtarnamenin amacı, borçluya, borcunu ödemesi hususunda uyarıda bulunmaktır. Tanıma ve amacına göre kısaca açıklarsak ihtarname alacaklı tarafından, borçlu olan kişiye çekilen bir uyarıdır.

Hukuki bir metin olan ihtarnameler, noter ya da alanında uzman olan avukatlar aracılığıyla hazırlanabilmektedir. Ancak ihtarnamelerin, hak kayıpları olmaması açısından noter aracılığı ile çekilmesi daha uygun olmaktadır. Ancak, kişiler noterden ihtarname çekmek zorunda değildir. İhtarname, karşı tarafa PTT aracılığıyla veya iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilmektedir. Bununla birlikte; ihtarnamenin noter aracılığıyla çekilmesi ispat kolaylığı açısından daha uygun olacaktır. 

Kiraya veren tarafından çekilen ihtarnameler neticesinde, kiraya veren tarafından tahliye davası açılabilmektedir.

Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu ya da üst soyu veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçları nedeniyle kiracının tahliyesinde, kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç, kira sözleşmesinin belirli süreli ya da belirsiz süreli olmasına göre değişmektedir. Kira sözleşmesi belirli süreli ise kiraya veren, sürenin sonunda tahliye davası yoluna başvurulabilmektedir.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise her altı ay bir kira dönemi sayılmaktadır. Kiracıya, kira döneminin bitiminden en az üç ay önce ihtarname çekilmelidir. Çekilen ihtarname ile kiracıya tahliye için tarih verilmelidir. İhtarnamede belirtilen tarih geldikten sonraki bir ay içinde tahliye davası açılmalıdır.

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Oturmazsa Ne Olur?

Evin mevcut maliki ya da evin mülkiyetini yeni kazanan malik, kiracısına ihtiyaç sebebiyle ihtar çekerek evden çıkartma sürecini başlatmış olur. Bu ihtarın çekilmesi için bir süre yoktur. Ev sahibi eve ne zaman ihtiyaç duyarsa o zaman kiracısına ihtarını çekebilir. İhtarda kiracıya en az 30 gün süre verilmelidir. Bu ihtar çekildikten sonra da kiracının evi hemen boşaltma zorunluluğu yoktur. Kira kontratı ve kanunlara göre belirlenen sürelerde kiracının evi boşaltması gerekir. Kiracı kanunlarda belirtilen sürelerde evi hala boşaltmamışsa bu durumda ev sahibi artık kiralanan taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemelerinde tahliye istemli davasını açabilir. 

Ev sahibi kendim oturacağım deyip kiracısını çıkarırsa ama daha sonra evi başkasına kiraya verirse bu durumda eski kiracı tazminat talebinde bulunabilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini haksız olarak feshettiği ortaya çıkarsa kiracı, bir yıllık kira bedeli ve taşınma masrafları olmak üzere tazminat talep edebilir. Kiracının tazminat talebinde bulunabilmek için izleyeceği adımlar şu şekildedir:

 • Ev sahibine haksız fesih nedeniyle tazminat talebinde bulunan bir ihtarname göndermek.
 • İhtarname tebliğ edildikten sonra, 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açmak.

Dava açıldıktan sonra kiracı, kira sözleşmesinin feshedilmesinin haksız olduğunu kanıtlamak zorundadır. Yeniden kiralama yasağı konusunda Yargıtay uygulamaları incelendiğinde kiracının dava yolu ile taşınmazı tahliye etmesi önemli bir husustur. Dava yolu ile tahliye edilmeyen taşınmazlar için mahkemeler genellikle tazminata hükmetmemektedir. İhtarname, sözlü bildirim, telefon mesajı vb. araçlar dayanak gösterilerek kira kontratı feshedilirse kiracının tazminat kazanma olasılığı düşüktür. 

Ev Sahibi Kardeşim Oturacak Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na bakıldığı zaman kiracıyı korumaya yönelik birçok maddenin mevcut olduğu görülmektedir. Bunun yanında ev sahiplerinin de ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılan düzenlemeler de mevcuttur. Bu düzenlemelerden birisi de 351. maddededir. Bu maddeye göre ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise kiracısından evi tahliye etmesini isteyebilir. Ev sahibinin kardeşi de kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sayılabilir.

Kardeşi düşkünse ve ekonomik olarak da zora düştüğü takdirde ev sahibi, kiracısını tahliye ederek kardeşinin evde yaşamasını sağlayabilir. Fakat gerekçesi haklı bir nedene dayanmalıdır. Yani kardeşinin o eve ihtiyacı olmalı, kiracının çıkması da zorunlu olmalıdır. Kiracı, kardeşin o eve ihtiyacı olmadığını belgeli bir şekilde kanıtladığı takdirde evi tahliye etmek zorunda olmaz. Aksi takdirde ev sahibi kardeşinin eve ihtiyacı olduğunu kanıtlar ise kiracının evi tahliye etmekten başka şansı yoktur. Ev sahibi, eve kardeşinin gireceğini bir ihtarname ile kiracıya bildirmek zorundadır. Kiracı da bildirim yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde evi tahliye etmek zorundadır. Eğer tahliye etmezse ev sahibi dava yoluna gidebilir.

Ev Sahibi Kızım Oturacak Diye Kiracıyı Çıkabilir Mi?

Borçlar Kanunu’nun 351. maddesine göre, ev sahibi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için evin kullanılması gerekliyse, kiracısını evden tahliye etme hakkına sahiptir. Bu durumda ev sahibinin kiracıya bir ihtarname göndermesi ve kiracıya 6 içinde evden çıkması gerektiğini bildirmesi gerekir. 

Ev sahibinin kızını oturtmak için kiracıyı çıkarabilmesi için, kızının evin kullanılmasına zorunlu bir şekilde ihtiyacının olması lazımdır. Kızının bu ihtiyacı geçici süreyle ya da kalıcı şekilde olabilir. Ev sahibinin kızını oturtmak için kiracıyı çıkarması da kiracının hakkına bir müdahale oluşturur. Bu sebeple de ev sahibinin kiracıyı çıkarabilmek için haklı bir sebebinin olması gerekir. Bu haklı sebep de kızının evin kullanılmasına zorunlu olarak ihtiyacı olmasıdır.

Fakat kiracı, kızım oturacak diyip evi başkasına kiralarsa bu durumda eski kiracının şikâyette bulunma hakkı vardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne giderek şikâyetini dile getirebilir. Şikâyette bulunurken kira sözleşmesini, ev sahibi tarafından kendisine gönderilen ihtarnameyi ve de ev sahibinin evi kızı dışında başkasına kiraladığını gösteren belgeleri de dosyada bulundurmak zorundadır. Kiracı, şikâyetini düzgün bir şekilde belgelemelidir ve şikâyetini de mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır.

Yani sonuç olarak baktığımızda ev sahibinin kızı oturacağı için kiracıdan evi tahliye etmesini isteme hakkı vardır. 

Ev Sahibi Kendim Oturacağım Deyip Kiraya Verirse Nereye Şikâyet Edebilirim?

Türk Hukuku’na göre, ev sahibinin kiracını kendi oturacağı için çıkarması mümkündür. Bu durumda, kiracının yerine getirmesi gereken şartlar vardır. Ev sahibi, kiracının çıkması için kiracıya ihtarname göndermeli ve ihtarnamede belirtiği sürede evden çıkması gerektiğini bildirmelidir. Fakat ev sahibi kendim oturacağım deyip kiracıyı çıkarırsa ama daha sonra evi başkasına kiraya verirse kiracı şikâyette bulunabilir. Ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmesinin haksız olduğunun tespit edilmesi durumunda, kiracının şikâyette bulunma hakkı vardır. Kiracı, bu durumda aşağıdaki kurumlara şikâyette bulunmalıdır:

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,
 • Tüketici Hakem Heyeti,
 • Sulh Hukuk Mahkemesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kiraya verenin kiracıyı haksız tahliye etmesi durumunda harekete geçer. Bakanlık tarafından kiraya verene idari yaptırım uygulanır.

Tüketici Hakem Heyeti, kiracı ve ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur. Tüketici Hakem Heyeti tarafından kiracının şikâyeti haklı bulunursa, kiraya verene tazminat ödemesi emri verir.

Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracı ve ev sahibi çıkan anlaşmazlıkları çözmek için yetkili olan mahkemedir. Mahkeme tarafından kiracının şikâyeti haklı bulunduğu takdirde kiraya verene tazminat ödemesi emri verilir.

Kiracının şikâyette bulunurken ibraz etmesi gereken belgeler şu şekildedir:

 • Kira sözleşmesi,
 • Ev sahibi tarafından kiracıya gönderilen ihtarname,
 • Hukuki deliller,

Kiracı şikâyette bulunurken şikâyetini belgelendirmelidir. Şikâyetini mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır. 

“Ev Sahibi Kendi Oturacağım Diye Kiracıyı Çıkarabilir Mi ?” üzerine 84 yorum

 1. Sayın üstatlarım.
  15 Mart 2020 kontratlı kiracıyım. Kontratta adı geçen, ödemesini hesabına düzenli yaptığım ev sahibem oturduğu evin kirasının x liraya çıktığını bu nedenle benim de x liraya ödeme yapmamı yoksa çıkmamı istedi. Yaklaşık %150 olan tutarı kabul etmedim. Evliyim çocuğum var ve ev kiraları malum. Ancak herhangi bir noterden ihtar gelmedi. Ancak eşi ile sorunları olduğunu ayrıldığını beyan etsede boşanmadıklarını biliyorum. Kontrat adresleri olan adres eşinin adresi, ve eşinin bi evi daha var. Ancak ayrı yaşıyorlar. Ev sahibimin ise sanırım sadece benim oturduğum evi var. Sorularım
  1. Yasal zammı yapıp geçersem tahliye davası açarsa sorun yaşar mıyım

  2. Eşi ile ayrı evlerde olsada evli olmaları bir evlilik hali midir
  3. Tahliye davasında lehime karar çıkar mı
  4. Alehime durumda ne kadar sürede tahliye gerekir.
  5. Önerileriniz nedir

  Çok teşekkür ederim

  Yanıtla
 2. Merhaba ismim ZEYNEP evimi 05/07/2013 yılında evi tuttum.ve ev sahibim bu son iki yılda ben oturucam diye şimdiki kira artışına göre zam istiyor.bende yapıyorum. şuan kiram 8500 TL oldu.kendi aramızda anlaştık fakat benim sorum kabul etmemiş olsaydim beni hemen çıkarabilir mi?merak ediyorum.1500 TL den 4200 yaptım şimdide 8500 TL den yatiricam.10 yıl dolunca kiracıyı koruyan yasa nedir?yada ev sahibini

  Yanıtla
 3. Merhaba merve hanım ben hem ev sahibiyim her kiracı ev sahibim senedir %100 zam yapıyor ve piyasa yüksek diye mecbur katlanıp veriyorum. Fakat kiracınla sıkıntılarım var
  16 eylülde 4 sene bitmiş olacak ve 1250 tl kira veriyor emsalleri 4-5-6 gidiyor daha önce kira gününü sözlü olarak ayın 5 i diye ayarladık fakat kontratta 16 yazıyor her ay geç veriyor peşine düşmezsek kira gelmiyor ben evden cık kendim geliyorum diye ihtar çeksem sonra evi satışa sunsam bir sıkıtı yaşarmıyım eve kendim geliyorum deyip ne şekilde kanıt istenebiilir benden ? Cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler

  Yanıtla
 4. MERVE hanım ben yaşlılığımda maddi sıkıntı çekmemek amacıyla bir ev alır onuda kiraya verir emekli maaşıma ekler maddi sıkınti çekmeden yaşam sıdandardımı düşürmeden yaşarım diye düşündüm ama hem maaşıma hemde kira artışına düşük oranlarda artış yapıldı ne yazıkki iki evim var aynı semte ama birinde ben otururken diğerini geçenyıl nisan ayında kiraya verdin 3000 TL peşin ödersem kaç yaparsınız dedi 2500 TLde anlaştık ve ödedi ne tazık ki kontratıda indirimli mebla üzerinden yazdım bir yıl sonra zam yaparken bu meblayı baz alıp aylık ödemeye döndürdü yüksek zam yaptım dedi kira 4000 TL yaptı ki kiralar burada 8-12 TL civarında Konuşup anlaşmadıktan sonra kirayı geçirtirme diyip arabama gittiğimde dört şeritli yolu refuju geçip arbama bşnimemi fşziki bedeniyle engeleyerek ben 15 yıl kikbox hocasıyım diyerek horozlanarak beni tehdit etti üstelikye devlet memuru bu maganda benden iri yarı ve genç birşeyde yapamadın kendi malımda yok fiyatına oturup üsütüne üstelikte başıma bela oldu zivadanda çıkmak istemiyorum şimdilik oturduğum evi satıp sonrada kendim oturacağım diye tahliye ettirmek istiyorum bu magandayı masrafı avukatlık ücretide dahil maliyeti tahliye süresi nedir

  Yanıtla
 5. Merve hanım merhaba 4 senelik kiracıyım. Ev sahibim kirayı 10 bin yapmak istiyor ben 3 bine oturuyorum. Ev sahibimin eşinin 1 evi daha var. Beni 5.senem dolunca çıkarabilir mi ? Yoksa kira güncelleme davası acarsa kiram 10bin TL olur mu ? Buradan cevaplayabilir misini ? Lütfen bana yardımcı olun.

  Yanıtla
 6. Merhaba,
  4 yıllık kiracıyız. Ev sahibi 3 bin olan kiramızı 10 bin olarak arttırmaya çalışma kabul etmeyince evi satacagım demişti. Şimdi ise Kontrat tarihine 3 ay kala ev sahibimiz ben oturacagım evi boşaltın diye ihtar çekti. Ev sahibinin aynı site içerisinde diğer daireleri de bulunmakta. Yani ihtiyacı bulunmuyor aslında. Buna karşılık bizimde ihtar çekmemiz gerekir mi? Ve bizi evden çıkarabilir mi?

  Yanıtla
 7. KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDEN SONRA EV SAHİBİM KENDİ OTURMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTEREK EVİ BOŞALTMAMIZI İSTEDİ.
  HERHANGİ BİR YAZILI OLARAK TAHLİYE TALEBİNDE BULUNMADI.
  TELEFONLA ARAYARAK VE EVE GELEREK
  EVİ BOSALTMAM KONUSINDA PSİKOLOJİK BASKIDA BULUNDU.
  BASKILAR ÜZERİNE KİRALİK EV BULAMASAMDA
  EŞYALARIMI BİR ARKADAŞIMIN EVİNİN BİR ODASINA TASIYARAK EVİ BOŞALTTIM
  EV SAHİBİM EVİ BASKA BİRİNE KİRAYA VERİRSE NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM
  DAVA AÇABİLMEK İÇİN

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Konu ile ilgili şikayetçi olmanızı öneririm. Yeniden kiralama yasağına dayalı tazminat davasının olumlu sonuçlanması için mahkemeler eski kiracının tahliyesinin mahkeme yolu ile yapılmasını arıyor, sizin konunuzda bu durum yaşanmamış, tazminat alamayabilirsiniz.

   Yanıtla
   • Merhaba Merve Hanım,

    1 yıl 7 ay önce kiracı olarak izmire taşındım. Kiram 4000 liraydı, kontratımız da vardı.ödemelerimi banka havalesi ile düzenli olarak yaptım. 1 yıl dolduktan sonra tekrar yenilemedik yazılı olarak fakat kirayı 8000 e çıkardı. Mecburen kabul ettim. Telefon görüşmemizde bana, kendisi de kirada olduğunu ve %100 ün üzerinde zam geldiğini söyledi. Şayet ben %25 zam teklif ettiğimde kabul etmezse ve eve taşınmak istediğini söylerse ve de gerçekten taşınacaksa ne yapmam gerekiyor. Şayet evi yoksa il sınırları içerisinde, kaç ay hakkım var evde kalmak için. Çok zor durumdayız biz. Yardımınız için teşekkür ederim , saygılarımla

    Yanıtla
 8. Merhaba ben şimdiki evimde bir yıldır oturuyorum ev sahibimde koraciymis ev sahibiyle mahkemelik olmuş evden çık ben geçeceğim diyor kaşıma kadar ben bir yılda iki ev taşıyacak kadar gücüm olmadığını soyledim belli birşey yok henüz kazanırsam cikmazsin dedi kirayida 1700 2250 yaptı tm dedim kira sözleşmesi yapmadı 15 gün öncede haberde vermedi tasinamam haklarımı bilmek istiyorum kontratim otomatik yrnileniyormu daha dün söyledi bize

  Yanıtla
 9. Merhaba. Temmuz itibariyle bir yılı dolduracağım ve kira kontratımın yeni dönemi başlayacak. Bunun üzerine gelecek seneki kira fiyatında anlaşmak üzere ev sahibimle iletişime geçtim. Ev sahibim başka bir yerde kiracı olarak yaşamakta. Kendi kirasının da arttığını ve bunu karşılayabilmek adına %120 oranında bir artış istediğini belirtti ve ayrıca yakın zamanda uzatıldığı açıklanan %25’lik artış yasasını kesinlikle uygulamayacağını söyledi. Ben ise kendisine %25 artış yapma hakkım olmasına rağmen kira kontratında anlaştığımız üzere yıllık enflasyon ortalamasına göre zam yapabileceğimi kendisine ilettim. Bunun üzerine fiyatı biraz daha yukarı çekmem konusunda düşünmemi ve eğer bu durum nedeniyle ekonomik olarak kendisinin zarar etmesi halinde kiradan çıkıp kendi dairesine geçmesinin en doğal hakkı olduğunu belirtti. Bu durum karşısında ne yapmam gerekir?

  Yanıtla
 10. Merhaba benim 2 evim var, ikiside kiraya verdim. Kendimde kirada oturuyorum kira kontratımız 5 yıllık, bu kiralık evlerimden birinde ben oturmak istiyorum. 5 yıl dolmadan ben oturmak istiyorum diye evi boşaltmasını isteyebilir miyim

  Yanıtla
 11. Merve hanım selamlar
  Ev sahibim, oğlum oturacak deyip ihtar çekti, bende çıktım, şimdi evi kiraya verdi,
  Kendim bizzat UYAP üzerinden sulh hukuk mahkemesine dava açabilirim sanırım, ilgili evrakları yükleyerek ve harç yatırarak dava açacağım,
  Dava konusu, hangi kanunun hangi maddesini yazmayiliym

  Yanıtla
 12. Merve Hanım kolay gelsin. Kardeşim kirada oturuyor ve yüksek kira ödüyor. Ben Kardeşim oturacak diye kiracima tahliye davasi açabilir miyim? Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 13. merhabalar . 01.07.2023 tarihiyle 2. kontrat yılımızı yenilemiş olduk lakin yoğun aile baskısı yüzünden artık ebebeynlerimle yaşamak istemiyorum kendi kiraya verdiğim konutta oturmaya karar verdim. lakin hakim bu isteğimin samimi gerçekçi olması talep edicek somut bir kaynak ne sunabilirm . Evlenmeyi düşünmüyorum 32 yaşındayım kız arkadasımla ailemin yanında rahat hareket edemiyorum baskımında asıl gerekçesi bu
  teşekkürler

  Yanıtla
 14. Merhabalar.
  Bu sene 2 bin lira olan kiramı ev sahibim 5 bin liraya çıkartmak istedi oğlum 7 bine oturuyor sizinde 5 olsun dedi bizde kabul ettik fakat 3 gün sonra arayıp evi tahliye etmemizi oğlunun oturacagini söyledi kira artış oranıyla ilgili dava açabilir miyiz nasıl bir yol izleyebiliriz hukuki olarak?

  Yanıtla
 15. Merhaba Merve hanım,
  4 yıldır kirada oturuyorum, kontratımdan 3 ay önce ev sahibim kızım boşandı torunum ile o oturacak şeklinde ihtarname çekti. Ayrıca ev sahibimin oturduğum site de 1+1 bir evi daha var. Konu ile ilgili ne yapmam gerekir acaba ?

  Yanıtla
 16. Merve hanım merhaba, kolay gelsin.
  Aynı mahallede biri kirada, birinde kendim oturduğum iki evim var.
  Ev fiyatlarının yüksekliği ve kimi aile ihtiyaçlarımızı karşılamak için oturduğum evi satma aşamasındayım. Aracı emlakçı “evinizi sattığınız kişi ile (taahhütnameli) bir yıllık kontrat yaparız bir yıl makul bir kira ödeyerek kalırsınız, bu süre içindede diğer evinizdeki kiracıyı ihtiyacınızdan dolayı tahliye eder kendiniz oraya geçersiniz” dedi.
  Emlakçının dediği şekilde kiracımı çıkarıp oraya geçebilir miyim, yosa ortada mı kalırım?
  Saygılar, iyi çalışmalar.

  Yanıtla
 17. Merhaba,
  Kiracıma, oğlumun eylül-ekim gibi tayin nedeniyle yaşadığım şehre gelme ihtimali olduğunu, eğer böyle bir durum olursa evi boşaltmasını isteyebileceğimi, kendisinin orada kalmak istediğini Sözlü olarak bildirdim. Bu tarihe kadar oturmaya devam edebileceğini, tayin işinin gerçekleşmemesi durumunda evde oturmaya devam edebileceğini ilettim. Herhangi bir ihtarname, tahliye davası açma durumu söz konusu değil. Görüşmemizden 1 hafta sonra da evi habersiz bir şekilde boşaltmış. Anahtarları da komşuya bırakıp gitmiş. Sonrasında beni arayıp eğer çocuğunuz gerçekten taşınmazsa benden şikayetçi olacağını vs. söyleyip tehdit etmeye yeltendi. Böyle bir durumda gerçekten şikayetçi olabilir mi? Ya da benim nasıl yol izlemem gerekiyor?

  Yanıtla
 18. Ev sahibim ile kira ürerinde anlaşamadık. Çocuğum oturacak diye dava açacağını iletti. Ev sahibinin yaşadığım şehir tek evi var, çocuğu da bu şehirde oturmaktadır. Tahliye davası açması durumunda, kaç ay içerisinde evden çıkarabilir? Şu koşullarda evden çıkarmaya yetkisi olacağını düşünmekteyim. Kira sözleşmesinin son tarihine kadar oturabilir miyim?

  Yanıtla
 19. Merhabalar Merve hanım
  ev sahibimin 2 tane evi var. bir tanesinde ben oturmaktayım. 3500 TL olan kirami 11000 bin tl yapmak istiyor. 2. evinde kendisi oturuyodu kentsel dönüşümden dolayı kiraya çıktı ve devletten kira desteği alıyor. ben %25 olan zam oranını uygulamak istiyorum beni evden çıkartabilir mi?
  iyi çalışmalar teşekkürler.

  Yanıtla
 20. Merhaba
  Kiracımı konutumda kıracım var bu ay sözleşmesi bir yıl doldu eve kendım gecmek istiyorum noterden ihtar çekmek için avukata ihtiyacım var mı

  Yanıtla
 21. Iki yıllık kiraciyim ilk eve girdiğimde kira kontrati yaptım güven olduğu için sanırım ki ikinci yilda kontrat yapicaz mi dediğim de gerek yok abla güveniyoruz sana dendi ve kac kere yakinda olmadığım zamanlar hesabama atmamida kabul etmediler bende güvendiğim için sorun etmedim şimdi malum zamlar arayip evden cikmam istendi bi aya kadar ev sahibimin annesi arayip oğlum evi dosicek evlene kadar dendi ve ev sahibim oğlu onun aramasi gerekirken ben ilk aklima gelen kirayi çok yukseltemediler cikarip yeniden kiraya vericekler ve kirayi hep eldende babasi almaya geldi napmaliyim haklarim nelerdir

  Yanıtla
 22. Merhaba Merve hanım benim ev sahibim kendim oturcam diye beni çıkartmak istiyor önce saticam dedi sonra yigenim gelcek dedi sonrada eşimden boşandım kendim gelcem dedi 2yil kontratimin dolmasına iki ay kala ihtar çekti kontrat gününden sonra mahkeme kağıdı geldi nasıl bı yol izlemeliyim ihtar ve mahkeme kağıdından sonra yasal bı işlemde bulunmadım bulunmalimiydim sizce olurda çıkarsam ev sahibinden bı belge almam gerekiyo mu

  Yanıtla
 23. Merhaba Merve Hanım, geçen sene , 2022 yılı 7.ayda kiracı oldum. Bu sene ilk kira artışım. Ben yüzde 25 artışı yapıp 4700 TL yatırdım. Ev sahibi, beni aradı ve yüzyüze görüşelim dedi. Yanına gittim. Bana 8 bin lira istiyorum dedi ve bankaya değil elden vermeni istiyorum dedi. Ben daha 2.senem bu kadar zam yapamam ve elden hiç veremem, dedim. Bana evimi gasp edemezsin dedi. Bende sözleşmem var gasp gibi bir durum söz konusu olamaz dedim. Ben yine yüzde 25 ile yatırmaya devam edeceğim. Konu ile ilgili görüşlerinizi almam mümkün müdür acaba? İyi çalışmalar dilerim Muammer Acar Yenimahalle Ankara

  Yanıtla
 24. İyi günler, şuan kiracı olarak oturduğum evdeki sözleşmenin yenilenme tarihi 23 ağustos. Ev sahbii haziranın sonunda ben oturacağım diyerek evden çıkmamız için ihtar gönderdi ve ihtarda sözleşmenin yenilenmeyeceği yazıyor. Biz de evden çıkmaya okeyiz ancak 2 ay kısa bir süre ve ev bulamıyoruz. Bazı yerlerde tahliye ihtarından sonra 6 ay gibi bir sürenin verilmesi gerektiği yazıyor. Bu işin aslı nedir?

  Yanıtla
 25. Merhaba Merve Hanım. Ben şuanki evimde 2 senedir oturmaktayım. Ev sahibimle kira artışı konusunda sıkıntılar yaşadık ve sonunda oğlumu oturtacağım diyerek bana dava açmıştı. Benim de o sıralarda maalesef avukat tutacak durumum olmaması sebebiyle eylülde evi tahliye edeceğime yönelik noterden kağıt imzalattılar ve davayı durdurdular. Bu durumda ben çıktıktan sonra başkasına kiraya vermesi durumunda yine de benim tazminat davası açma hakkım devam etmekte midir?

  Yanıtla
 26. Merhaba 2021 ( Nisan kontratlı )yılında istanbuldan kuşadasına taşındık mal sahibi ne kadar isterseniz oturun sözlü güvencesi ile onca yolu katedip gittik 2023 yılı mart 15 de ağlayarak ihtiyaç var diye satacağız dediler ancak kira Nisan ve mayıs ayını verdik haziran da da çıktık iyi niyet ilişkisi zorluk çıkarmadık.. arkamızdan satılık ilanını kaldırıp 8. Ayda da kiraya vermişler bizi oyuna getirdiler yani bu durumda yaptığımız masraflar tekrar İstanbul göçü bize pahalıya geldi bu durumda haklarım ne nasıl dava açabilirim. İlginize şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
 27. İhtar çekip bir ay sonra mahkemeye verme durumu varmı yoksa ihtardan 6 ay sonra mı mahkemeye verilmesi şarttır cevaplarsanız çok sevinirim

  Yanıtla
 28. Merhaba ben evleneceğim için (gerçekten) kiracımı çıkartmak istiyorum 4 yıllık kiracım ilk sene sözleşme yaptık bir senelik sonra hiç yapmadık 08.12.2018 sözleşme başlangıcı kaç ay önce vatsap ile yazılı bildirim yaptım ama ev bulamıyorum bakıyorum diye oyalıyor evliliğime 4 ay kaldı onun yüzünden eşya alamıyorum koyacak yerim yok baba evinde kalıyorum en kısa sürede nasıl tahliye edilir nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkür ediyorum

  Yanıtla
 29. Merve Hanım Merhaba;
  8 yıldır kirada dükkanım var emsallerinin 4 te 1 fiyatı kira alıyorum şuan 3800 tl (başlangıç 1200 tl) , 2021 pandemide 3 ay kira almadım sıkıntı çektiğini söylemişti. Kira konusunda anlaşamıyorum çünkü zam yapmıyor sayılır. Dükkanı boşaltmasını talep edip tahliye olmasını istiyorum. Tahliye olduktan sonra başkasına dükkanımı kiraya verirsem 1 yıllık kira ve taşınma bedeli için eski kiracıya tazminat hakkı doğacak, bu 1 yıllık kira tazminatı şuanki 3800 tl üzerinden mi veriliyor yoksa benim yeni sözleşme yaptığım kira sözleşmesine göre mi talep edebilir. Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 30. Merhabalar kira tespit davası için 5 yılı doldurmak şartmı ve aynı anda hem kira tespih hem ihtiyaçtan dolayı tahliye davası açılır mı 5 yıl dolmasına 3 ay var şimdiden teşekkür

  Yanıtla
 31. Merhaba, noterden tahliye sozlesmesi imzalarken ev sahibinin belli bir sure icerisinde evi satmasi durumunda evden cikan kiraciya belli bir tazminat oder maddesi konursa. evi Daha sonra satmasi durumunda hak taleb edebilirmiyim.

  Yanıtla
 32. Merhaba Ev sahibim bugün aradı evi Mayıs’a kadar evi boşaltmamı kızının eve oturacağını söyledi. Kira sözleşmem 2022 yılında başlıyor 1.5 senelik kiracıyım ilk kiraya %110 zam yaptı şimdide evden çıkmamı istiyor ne yapmalıyım.

  Yanıtla
 33. Ev sahibimin baska evi yok. Kendisi bekar arkadaslariyla baska ilcede oturuyor. Bana su kadar kira ver yoksa ben oturcam deyip cikartirim diyor. Ama oturmuycak. Tahliye edebilir mi. Edip oturmaz bos birakirsa ben dava actigimda tazminat alma ihtimalim var mi. Tesekkurler.

  Yanıtla
 34. Ben ev sahibiyim kiracıyla sözleşmemiz aralıkta bitiyor, oğlum evlenecek oraya oturacak. Kiracıya sözleşmenin bitmesinden kaç gün önce yazılı bildirim göndermem lazım, çıkmama gibi bi hakkı var mı, sorun çıkarma ihtimali nedir ?

  Yanıtla
 35. 1 senelik kiraciyim evsahibi zam istedi ben onun istediği zami yapmadım. Kendim gelicem dedi sonra oturduğum ev geri dönüşümüne girdi oturduğum ev yıkılacak dedi şimdi bana ihbarname çekti 3 ay sonra çıkmamı istedi ne yapabilirim

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeyi çevre şehircilik il müdürlüklerinden alabilirsiniz.

   Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz.

   Yanıtla
 36. Merhaba
  Ev sahibim ilçede başka bir evi ve evde oturan ailesi olmasına rağmen gayrimeşru ailesi için beni çıkartmak istiyor. Çıkarabilir mi? Ayrıca diğer evinde boş daire var ama iki ailesini yan yana getirmek istemediği için beni çıkartmak istiyor

  Yanıtla
 37. Merhaba ev sahibiyim ve kiracımız evi temiz kullanmıyor ve evimi kiraya vermek istemiyorum evımı dayalı döşeli yapıp kızlarım damatlarım geldiği zaman kullanmak istiyorum. Kiraciyi çıkarabilir miyim

  Yanıtla
 38. merhabalar , ev sahibimizle zamanında sözleşme yapmadık tanıdık olduğu için 01/.05/2020 girişliyiz ev ilk girdiğimizde sobalıydı şimdi ise doğalgaz geldi 750 tl olan kirayı doğalgaz getirdim diyerek 1500 e çıkardı 01/05/2023 de 6 ay geçti 3000 yapacağım diyor 1 yıl süre geçmeden ödemeyi de iban yoluyla değil elden verdiğimiz için bi ispatımız yok . biz süresi gelmediği için kabul etmediğimizi söyledik o zaman evi boşaltın diyor kızım gelicek diyor kızının gelip gelmeyeceği garanti değil korkutmak için söylenmiş bir söz gibi açıkçası . kızı istanbulda ve memur doğum iznine gelicek sadeece bizle konuştuğunda çıkın ben gelicem dedi . ev sahibi ise 3000 verirseniz kalın diyor ve çıkmazsak elektrik ve su aboneliği ev sabihi üstüneydi( kendisiyle ilgili bi sebebten dolayı üstümüze alamamıştık) bizi bunu kapatmakla tehdit ediyor nasıl bir yol izlemeliyiz dekont yok sözleşme yok haklı çıkar muyız mahkemede

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın