Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer ?

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? Türk Borçlar Kanuna göre kira sözleşmeleri 2 yöntem ile sona erdirelebilir. Bu hukuki yöntemler fesih ile sona erdirme ve tahliye davası sonunda tahliye ile sona erdirme yöntemleridir. Tahliye davalarının hangi durumlarda açılacağı kanun ile belirlenmiştir. Kanunda belirlenen durumlar dışındaki bir konu nedeniyle tahliye davası açılamaz. Tahliye davalarında diğer kira davalarının tümü bakımından da geçerli olacak şekilde sulh hukuk mahkemeleri görevlidir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Sulh hukuk mahkemeleri basit yargılama usulüne tabidir. Bu sebeple kira tahliye davaları da diğer davalara nazaran acele işlerden kabul edildiği için bu davalar nispeten daha hızlı sonuçlandırılır.

İlgili Makale: Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer 2023

 • Kira tahliye davaları uygulamada 1 ila 1 buçuk yıl arasında sonuçlandırılır.

Tabi bu durum kiracının kira tahliye kararını istinaf mahkemesine taşımadığı durumlarda söz konusu olur. Kiracının kira tahliye kararını istinaf etmesi tek başına tahliye kararının icrasını durdurmaz. Bunun için kiracının istinaf merciinden İcra İflas Kanunu 36. Maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasını (tahliyenin gerçekleşmesinin durdurulmasını) istemesi gerekir. Kiracı üç aylık kira tutarı kadar teminatı icra dairesine yatırdığı takdirde icranın geri bırakılmasına karar verilir. İşte bu sebeplerle kira tahliye davaları istinaf mahkemesine taşınacak olunursa kiracının tahliyesi belli sürelerle gecikebilecektir. Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer ? Kiracı tahliye davalarında davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğu dava süresini etkilemektedir. Büyük şehirlerde mahkemelerin dosya sayısı daha fazla olduğu için küçük şehirlere göre dava süresi biraz daha uzun sürebilmektedir.

Kiracı En Hızlı Nasıl Tahliye Edilir?

Kiraya veren taşınmazı en hızlı kiracısı ile anlaşarak tahliye edebilir. Kiraya veren ve kiracı tahliye koşullarında ortak bir karar vererek kira sözleşmesini sona erdirebilir. Kiracı ve kiraya veren tahliye konularında anlaşamadığı durumlarda tahliye işlemleri dava yolu ile gerçekleştirilebilir. Kiraya verenin kiracısını tahliye etmek istediği durumlarda, kira sözleşmesinin ne kadar süredir devam ettiği önem taşıyacaktır.

Örneğin kiracı 9 yıldan beri kiralanan taşınmazda oturmakta ise on yılın sonunda belli bildirim sürelerine uymak kaydıyla herhangi bir gerekçe göstermesine gerek olmaksızın kiracıyı çıkarabilme olanağına sahip olacağından bu bir yıllık süreyi beklemesi kiracısını en hızlı tahliye edeceği yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında da örneğin kiracı 1 yıldan beri oturuyor ise en mantıklı çözüm eğer ki tahliye davası açmak için bir gerekçesi de bulunuyor ise, tahliye davası açmak suretiyle kiracısını tahliye etmesidir. Tahliye davası açmak için gerekçesi bulunmuyor ise 10 uzama yılı süresinin dolmasını beklemek zorunda kalacaktır. Verdiğimiz örnekte de bu süre 9 yıl gibi oldukça uzun bir süreyi kapsamaktadır.

Tahliye davası açabilmek için kanunda sınırlı bir şekilde sayılmış olan nedenlerden birinin somut olay bakımından gerçekleşmiş olması aranır. Söz konusu tahliye sebepleri Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya verenden kaynaklanan sebepler ve kiracıdan kaynaklanan sebepler olarak ikili bir ayrıma tabi tutularak hüküm altına alınmıştır. Uygulamada en çok karşılaşılan tahliye sebebi de konut ve işyeri gereksinimi nedeniyle kullanma zorunluluğu üzerine kiraya verenin tahliye davası açmasıdır. Mahkemeler de bu tahliye sebebinin kolaylıkla kötüye kullanılabileceği kanısına vardıklarından bu davaları tahliye kararıyla sonuçlandırmak için gereksinimin, gerçek ve samimi olmasını bir koşul olarak aramaktadırlar. Kötü niyet ile açılan davalar hakim tarafından ret edilir.

İlgili Makale: Kiracıya İhtar Çekme Nasıl Yapılır

Kiracı Tahliye Kararından Kaç Gün Sonra Evi Boşaltır?

 • Türk Borçlar Kanunu’na uygun olarak açılacak olan kira tahliye davalarında tahliye kararı verilir ve bu tahliye kararı akabinde icra yoluyla ödeme emri gönderilirse 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’muzun 36- 37. maddeleri uyarınca yedi gün içinde kiracının kiralananı teslim etmesi gerekir.

İcra ve İflas Kanunu’nun öngördüğü üzere icra daireleri aracılığıyla gönderilen örnek:13 ödeme emirlerine itiraz üzerine icra mahkemesi de tahliye kararı verecek olursa icra mahkemesinin verdiği tahliye kararı henüz kesinleşmemiş olsa bile bu kararın tebliğinden itibaren on günlük sürenin geçmesiyle tahliye kararı infaz edilir, diğer bir deyişle tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Bu durum üzerine kiracının verilen tahliye kararını istinaf mahkemesine taşıması üzerine kiracı İcra ve İflas Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasını (tahliyenin gerçekleştirilmesi işleminin durdurulmasını) isteyebilecektir. Lakin kiracı ancak üç aylık kira bedelini teminatı icra dairesine yatırdığı takdirde ancak kira tahliye kararı durdurulacaktır.

Üç aylık kira bedeli tutarındaki teminatı yatırmadığı takdirde icranın geri bırakılmasına karar verilmez ve bunun sonucunda da kiracın taşınmazı tahliye etmesi gerekir. Kiracı, kesinleşen tahliye kararı sonrasında taşınmazı kısa süre içerisinde boşaltması kiracının lehine bir durumdur. İcra işlemleri başlamadan taşınmazı ev sahibine teslim eder ise icra masraflarını ödemek zorunda kalmaz. Kiracıyı evden çıkartmak için yapılan icra masrafları, icra takibi sonunda kiracından tahsil edilmektedir. Özetle kiracı tahliye kararı kesinleştikten sonra hemen taşınmazı boşaltabilir ya da icra yolu ile taşınmazı boşaltabilir. İcra takibi yolu ile taşınmazı boşaltması durumunda kiracı icra masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. 

Tahliye Davası İlk Celsede Biter mi?

Tahliye davalarının ilk celsede sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair kesin bir bilgi vermek doğru olmaz. Tahliye dava süresi, somut olayın şartlarına ve ileri sürülen tahliye nedenlerine göre değişiklik gösterebilir. Kiracı tahliye davaları, kiracı ile kiraya veren arasındaki kira sözleşmesinin feshi amacıyla açılan davadır. Kiracı tahliye davasını açabilmek için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu dava;

 • Tarafların imzalamış oldukları tahliye taahhütnamesi neticesinde,
 • Kiraya verenin taşınmaza ihtiyacı nedeniyle,
 • Taşınmazın tadilatı onarımı genişletilmesi veya onarımın söz konusu olduğu durumlarda açılabilmektedir,
 • Her dava kendine özgüdür ve davanın sonuçlanmasına çeşitli durumlar etki etmektedir. Tahliye davaları son derece karmaşık hukuki prosedürleri olan ve çeşitli aşamalara tabi olan davalardır. Bu nedenle tahliye davaları, genelde ilk celsede bitme eğilimi gösteren davalardan değildir. İlk celse, tarafların iddialarını sundukları ve savunmalarını yaptıkları duruşmadır. 

Tahliye davasının seyrine etki eden durumlara örnek olarak;

 • Teknik ve bilimsel delillerin olması,
 • Bilirkişiden görüş alınması,
 • Dava konusu olan hukuki olayın karmaşıklığı,
 • Dava konusu olaydaki tarafların sayısı,
 • Taraflar arasında anlaşmazlığın karmaşıklığı,
 • Davalı ve davacı tarafın tutumları,
 • Mahkemelerin iş yükü,
 • Adli tatiller gibi örnekler verilebilir.

Bu gibi etkenler neticesinde tahliye davlarını ilk celsede sonuçlanıp sonuçlanmayacağını davanın özellikleri, karmaşıklığı ve tarafların sayısı gibi birçok etmen belirlemektedir. 

10 Yıllık Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

On yıllık kiracı tahliye davası, taşınmazın bulunduğu yerin mahkeme yoğunluğu, davanın niteliği, kiracının itiraz hakkını kullanması gibi sebeplere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca üst mahkemelere başvurulması durumunda bu süreyi daha da uzatmaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre kiraya veren kişi, 10 yılını dolduran kiracısını, en az üç ay öncesinden bildirimde bulunmak koşuluyla herhangi bir sebep göstermeksizin tahliye edebilir. Yani maddelemek gerekirse, kiraya veren on yıllık kiracısını şu şartların sağlanması durumunda herhangi bir sebep göstermeksizin tahliye edebilir. 

 • On yıllık uzama süresi sona ermelidir. 
 • Kiraya veren kişi, on yıllık uzamam süresini izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmalıdır. 

Burada kanun koyucu on yıllık kiracısının tahliyesi için ev sahiplerine bir imkan tanımıştır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yapılması gereken bildirimin yazılı bir şekilde yapılması ve on yıllık uzama süresinin hesaplanmasıdır. 

On yıllık uzama süresi son derece dikkatli hesaplanması gereken bir husustur. Burada önemli olan kira ilişkisinin değil, uzama süresinin on yıl olmasıdır. On yıllık süre, kira sözleşmesinde belirlenen sürenin dolmasından itibaren işlemeye başlayacaktır. Hesaplama şu şekilde yapılır; sözleşme süresine, on yıllık uzama süresi ve bir yıllık uzama süresinin eklenmesiyle bulunur.

Kiracı Tahliye Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Kiracı tahliye tahliye davasında görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtildiği gibi kiralanan taşınmazların tüm uyuşmazlıklarına dair davalarda sulh hukuk mahkemesidir. Yani kiracı tahliye davasında yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer, sulh hukuk mahkemesidir. Ancak tahliye davası, taşınmazın aynına ilişkin olmadığından taşınmazın bulunduğu yer, kesin yetkili olan bir mahkeme değildir. Davalının yerleşim yeri mahkemesi veya sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de dava açılabilmektedir. 

Kiracı tahliye davası açılarak kiraya verilen ev ya da iş yerleri gibi taşınmazından mal sahibinin kiraya verdiği kişiyi çıkarması amaçlanmıştır. Bu dava ile taraflar arasındaki kira sözleşmesinin feshedilmesi sağlanarak kiracının taşınmazı boşaltması amaçlanmaktadır. Bu davanın açılabilmesi için gereken şartlar ise, 

 • Aylık kirasını ödemeyen kiracı için otuz gün içinde kiracının, kira borcunu ödememesi halinde sözleşmenin feshedileceğini belirtmeniz yeterlidir. 
 • Kiraya veren kişinin kendisi, eşi ya da alt veya üst soyundan birinin konut ya da iş yeri ihtiyacı doğduğunda kiracı tahliye davası açılabilmektedir.
 • Kiralanan taşınmazı kira sözleşmesinin yapılmasının sonrasında satın alan kişinin yani yeni malikin, kendisinin ya da eşi, alt veya üst soyundan birinin ihtiyaç duyması halinde kiracı tahliye davası açmak mümkündür.
 • Kiracı, tahliye için belli bir tarihi yazılı olarak taahhüt etmişse bu tarihten bir ay sonra tahliye davası açılabilir.
 • Kiralanan taşınmazın onarım, bakım, inşaat gibi nedenlerle kullanımı imkansızsa kiracı, sözleşmenin feshi için başvuruda bulunabilir.
 • Bir yıldan daha kısa kira sözleşmelerinde kiracı kira borcunu ödememesi nedeniyle kiraya veren tarafından iki haklı ihtar almışsa, kiraya verenin kiracı tahliye davası açma süresi için bir ay beklemesi yeterli olmaktadır.
 • Bir yıl ve daha uzun sözleşmelerde ise iki haklı ihtara ek olarak kiracı tahliye davası açma süresi yoktur. Kira yılının bitmesi beklenmelidir.

İhtiyaçtan Kira Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

İhtiyaçtan kira tahliye davası, kiralayanın kendisi, alt ya da üst soyunun ihtiyacı nedeniyle, kiracıyla aralarında imzaladıkları kira sözleşmesini sona erdirme yollarından biridir. Bu dava, kiraya veren kişinin konuta ihtiyacı olduğunu kanıtlaması neticesinde kira sözleşmesini sona erdirerek kiracının tahliyesini sağlar. İhtiyaçtan kira tahliye davası, hem konuta hem işyerine ilişkin olabilir. İhtiyaçtan kira tahliye davasının ne kadar süreceği ise mahkeme yoğunluğu, bekleme süreleri gibi etkenler neticesinde değişkenlik göstermektedir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının şartları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre, ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılarak kiralanan taşınmazdan kiracının tahliye edilebilmesi için üç şart bir arada gerçekleşmelidir.

 • Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu ve kanundan kaynaklanan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri ihtiyacı bulunmalıdır. Sayılan kişilerin de ev sahibinin konut ihtiyacı nedeniyle dava açma hakları vardır.
 • Zorunlu, samimi ve gerçek bir ihtiyaç olmalıdır.
 • Öngörülen sürelere uyularak bir ay içinde ihtiyaçtan dolayı kiracının tahliyesi açılmış olmalıdır.
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılacağı zaman kira sözleşmesinin niteliğine göre değişmektedir. Buna göre;
 • Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde kiraya veren kişi, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır.
 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürelerden itibaren bir ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılmalıdır.

“Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer ?” üzerine 32 yorum

 1. Sn. Avukat Merve hanım,
  Aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı size çok teşekkür ederim.
  Bende bilgilerinizden istifade etmek için aşağıdaki soruma cevap verirseniz çok memnun olurum.
  Kiracının tahliyesi davasında Mahkeme süreci devam ederken (ikinci celse tarihinden ) 15 gün öncesi Kiracı gece yarısı evi boşaltıp (kapıları açık dayalı şekilde bırakıp) ertesi günü anahtarı teslim etmeyip watsap mesajı ile (evi boşalttığını anahtarı su sayacının üstüne bıraktığını ) haber verdi ise, ayrıca duvarlara, kapı dolap, gibi eşyalara çeşitli zararlar verip elektrik tesisatına zarar vererek LED lambaların hepsini söküp götürdü.
  1- Ben zarar vermedim diyor, teminatın iadesini istiyor.
  2- Kira başlangıcı Ayın 1’nci günü olup ayın 15’nde boşalttı kira ödemedi, Bir aylık kira bedeli ödemesi gerekmez mi?
  3- Evdeki tamir ve tadilatı yaptırma imkanı olmadığı için evi tadilat yapıp kiradan düşecek olan yeni bir birisine kiraya verilebilir mi?
  Not: Yer İstanbul.

  Yanıtla
 2. Güzel bir aydınlatma olmuş. Ama bu ülkenin kanunları o kadar hantal ki. Adam evimden çıkmıyor. Kira ödemiyor. Her şeye itiraz ediyor. Borcun icrasına itiraz ediyor. Ve yargı bunu kabul ediyor. Sonrada sokak kanunları niye var diyorlar. Ben bu adamı dövüp evden atsaydım bu iş bu kadar pahalı ve uzun sürmezdi.

  Yanıtla
 3. Merhabalar;
  Dükkan Kiracımız 10 yıllık süresini doldurduğu için , çıkması için dava açtık , ve kazandık .kiracımız sonucu istinaf mahkemesine taşıdı,ve tahliyeyi engellemek için 3 aylık kira bedelini yatırdı.1 yıldır istinafdan dosyamız gelmedi, çevre emsal kiraların aylık 30 bin lira oldugu sanayi sitesinde , 2bin lira ödeyerek işletmesine devam ediyor,
  -süreci hızlandırmak için bişi yapabilir miyiz?(mülk eşimin üzerine , ama ben engelli raporu olan biriyim, ve bu gelirle geçiniyoruz, bir fonksiyonu olabilir mi diye bilgi vermek için yazdım)
  -ortalama olarak istinafdan bu tarz dosyalar ne kadar sürede cevaplanıp geri geliyor?
  -istinafdan sonra işleyecek süreç nasıldır?
  Zaman ayırdığınız için teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhaba,

   İstinaf sürecini hızlandırmak için yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktur. İstinaf süreci yaklaşık 1-2 yıl sürmektedir.

   İstinaf sonrası süreç hakkında danışmanlık hizmeti almak için ofisimizden randevu alabilirsiniz.

   Yanıtla
  • Kira tespit davası açın 2022 kira yılı başlangıcından itibaren geçerli olacak şekilde çıksa bile davayı açtığınız kira yılı için emsal değerde veya yakın kira gelirinizi sağlama alırsınız,tabiki 6.kira yılı ve sonrasında böyle bir kira tespit davası açmadıysanız

   Yanıtla
 4. Merhaba

  Ev sahibim, 2022 temmuz ayında yakın zamanda dönmeyeceğim diyerek evini bize kiraya verdi, kendisi de farklı bir şehre yerlesti. biz de buna istinaden badana vs yaparak evi tuttuk.
  Bir kaç gün önce evine taşınması gerektiğini belirterek bizim cikmamizi istediğini belirtti.
  Bu durumda izleyeceğimiz yol ne olacaktır? Kiraladığımız süreden beri bir kaç yalanını yakaladık, sözüne güvenmiyoruz.

  Yanıtla
 5. Merhabalar Merve hanım ben icinde kiraci olan bir daire satın aldım once bosaltiriz deyip sonra yokuşa sürdü verdigi sozu tutmadi noterden ihtar cektim alti ay gecti ve kontrat sene devriyesi geldi hala sözünde durmadı dava ac dedi actim ve ilk celsede tahliye karari cikti cunku bende kirada oturuyorum herseyi ispatladim simdi adam isi uzatmak derdinde oldugundan istinaf mahkemesine itiraz etti bu durumda ben hak kaybina ugradim birbucuk yildir bu adamla uğraşıyorum perisanlik yasiyorum iki kati fazla para harcayip baska bir evde kalmak zorunda yasiyorum ben simdi bu kisiye icra acamazmiyim istinaf mahkemesinin yogunlugundan brn bir iki sene daha beklemek zorunda oldugumu dusunmek bile beni kahrediyor benim icin tc . Adaleti hicmi yok geciken adalet adalet olamaz acil olarak ben ne yapmam gerek lutfen bana bir rahatlatici yol gosterirmisiniz

  Yanıtla
 6. Merhaba Merve Hanım. Ben 4 senedir oturduğum evin sahibi tarafından bu sene ben oturacağım ihtiyacım var denilerek dava açıldı. 4 sene boyunca devletin belirlediğinden fazla artış ve ara düzenlemeler yaptım. Ödemelerimde ise hiç bir aksaklık yok ve Banka üstünden yaptım. Benim bu durumda haklarım nedir? Sanırım benimde bir avukat tutmam gerekiyor. Davaların sonuçlanması ne kadar sürüyor İstanbul’da. Bilgi verirseniz çok sevinirim.

  Yanıtla
 7. Merhabalar Merve hanım ihtiyaç sebebini öne sürerek dava açılarak taşınmazın tahliyesi için ev sahibim tarafından dava açılmıştı geçen ay
  2 gün önce de mahkeme görüldü ve ilk celsede hakim davayı bitirdi evden çıkmam için karar verdi oysaki davaya konu olan ev sahibinin kızının evlenmesi delil gösterilmişti fakat ev sahibi kiram bitmesine 25 gün kala iş yerimde şahitlerim huzurunda kira bedeli 2800 tl olan eve 8 bin tl talep etmişti bende kabul etmeyince kira kontratım halan devam ederken kızının evlenmesini bahane ederek dava açmıştı
  hakim şaitlerimizi dahi dinlemeyerek davayı bitirdi şimdi icrayı durudurmak için 3 aylık kira tutarını teminat olarak icra müd. yatıracağım fakat istinafa yapacağım 1. itiraz süresi bitene kadar mı çıkaramazlar beni yoksa 2. kez itiraz da bulunduğum da da devam edermi icranın durdurulması

  Yanıtla
 8. Merhaba Merve hanım
  1 yıl kontrat yapılmış sözleşmede evlilik sebebi ile kiracıya dava açılınca uygunsuzluk Red yer mi yoksa dava kabul olur mu ya da dava açma hakkı sadece belirli sözleşmede biriminden 1 ay sonra mı açabiliyoruz yoksa şimdi açsak uygun olur mu lütfen cevaplayın

  Yanıtla
 9. Merhabalar Merve hanım
  Oturdugumuz ev şuan satıldı yeni ev sahibi ile tanıştık eylül 30’una kadar müsade istedik haziran ayında evi satın aldı,
  Malesef Güncel kira fiyatları ve Memur kefil istediklerinden dolayı ev bulamıyoruz, Satın alan kişide kiracı oldugunu belirtti onlarıda magdur etmek istemiyoruz ama şartlar malesef el vermiyor bu durumda bizi mahkeme ile tahliye ederse bizim avukat ücreti ortalama ne kadar ödeme yapmış oluruz ve ortalama mahkeme ne zaman sonuclanır rica etsem bilgi verirmisiniz bu arada haziran ayında İhtarname gönderdi internetden araştırdıgıma göre sanırım ihtarname gönderdikten 6 ay sonra tahliye davası açabiliyor.
  Davayı kaybettigimiz için Mahkeme ve Avukat ücreti tarafımızca karşılanacak muhtemelen rica etsem ortalama bir fiyat söylermisiniz

  Saygılar
  Çok teşekkürler.

  Yanıtla
  • Merhaba,

   Karşı vekalet ücreti ve dava masrafları için ödeyeceğiniz ücret toplamda 15-25 bin TL arasında tutabilir.

   Ortalama fiyattır, bu fiyatı nihai olarak düşünüp karar vermeyin +/- olabilir.

   Tahliye dava süresi 8-15 ay arasında sürmektedir, arabuluculuk süreci 2-8 hafta arasında süreceğini tahmin ediyoruz.

   Ayrıntılı danışmanlık hizmetlerimiz için ofisimizden randevu alabilirsiniz..

   Yanıtla
 10. Merhaba Merve hanım
  Istanbulda 4 yildir oturduğum konut 1.5 yıl once satıldı. 4. Yil kira bedelini (6.eylul/2023) %125 artırmama rağmen ev sahibi bundan memnun olmadi kirayi 18.000 tl yapmamı istedi. Bende bu rakama çıkamadığım icin evi boşaltmami istedi. simdi bana konut ihtiyacından dolayı tahliye davası aciyor. Mülk sahibi kirada oturuyor , başka konutu yok, İran’li kendisi. Ama kendisi 2 ya da 3 çocuklu bir aile. Benim oturduğum ev 45 m2 , 1+1. Kendi bu eve sığamaz. Hakime bunun samimi ve dürüst olmadığını nasil ispatlaya bilirim? Öneriniz ne olabilir?Yardimlariniz icin cok tesekkur ederim.

  Yanıtla
 11. Yazıma ilave olarak: Tahliye davasini üniversiteye hazırlanan oğlu için açacakmış. daha sakin ve rahat ortamda tek başına yaşayarak ders çalışması içinmiş.

  Yanıtla
 12. Merhaba Merve Hanım,
  3 yıllık kira sözleşmemizin 2. yılındayız. Ev sahibi tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi başlattı, itiraz ettim, sulh mahkemesinde dava görülecek. Bu durumda kira sözleşmesinin bir hükmü yok mu? Mahkemeden tahliye kararı çıkarsa istinafa gitmemiz lehimize olur mu? Teşekkürler.

  Yanıtla
 13. Merhaba Merve hanım ,
  Ankara ilinde sulh hukuk da tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanıyor acaba .
  Teşekkür ederim…

  Yanıtla
 14. Merhaba Merve hanım beş yıl önce kiraladığım evin masrafları vardı klozet kırık, cam fitillleri kombi arzalı ev sahibim bu eksikleri siz yaptırın kiradan düşelim dedi. Bende yaptırdım ara ara kiralardan düştüm. Yaptırdığım işlerin makbuzları elimde var . Ev sahibim yüksek kira artışını kabul etmediğim için geçmiş yıllarda kirayı ödemedi diye icraya verdi. Bende icraya itirazda bulundum sonra mahkemeye çıktım mahkeme karşı tarafın hesabının incelenmesini istedi bir ay sonraya ertelendi. İkinci mahkemede tahliye edilir miyim ?
  Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Arayın